fbpx
 • Het is zeker dat alle betrokkenen verheugd zullen zijn te weten dat de eerste serie nieuwsartikelen gerelateerd aan tegenwoordige waarheid nu hierin in omloop wordt gebracht. Laat ons daarom bidden te...

 • Daar wij verstoken zijn van alle voordelen van het kerkgenootschap, zoals sanatoria, gezonde voedingsbedrijven, drukpersen enz. mag het misschien  noodzakelijk zijn, voor een landelijke locatie, voor ...

 • Wanneer God iets aan een mens openbaart wat hij voor zichzelf niet kan vinden, is de Bijbelse term voor zo een openbaring, Inspiratie. Vandaar dat Jezus, verklaarde dat Petrus geïnspireerd was, en het...

 • We hebben groter bewijs ter ondersteuning van onze boodschap dan de profeten ooit zouden kunnen produceren in hun tijden. Satans vastbesloten pogingen nu, zijn dezelfde als in verleden tijden—veroorza...

 • Het probleem met de mensen is dat ze de Staf dingen laten zeggen die het werkelijk niet zegt. U schrijft dat Zr. White zegt dat alleen de bedienaren de tiende zouden moeten ontvangen. Als u hiermee be...

 • God heeft nog nooit de gehele waarheid aan een enkele persoon geopenbaard. Maar Hij verwacht van ons dat we gelijke tred houden met het altijd toenemende licht, en hoewel ieder vooruitgaand licht bij ...

 • “Vele velden die rijp zijn voor de oogst, zijn nog niet betreden, vanwege onze tekort aan zelf opofferende helpers. Deze velden moeten betreden worden, en vele arbeiders moeten er naar toe gaan met de...

 • We worden geconfronteerd met tegenstand van onze conferenties, die proberen de boodschap te laten verdrinken en het werk van hervormen te doden. Ze praten tegen de publicaties, maar hebben nog niet ee...

 • Als de HStaf de waarheid is, en iemand aanvaard het met heel zijn hart, en de waarheid doet, zou de mogelijkheid om verloren te zijn identiek zijn aan de mogelijkheid dat Paul verloren zou gaan voor h...

 • De verantwoordelijkheid die God in deze tijd op ons heeft geplaatst, is zo groot dat geen menselijke verstand het volledig kan bevatten of het te serieus kan nemen; dat is, God heeft ons de “woorden d...

 • Hoewel het eerst gedacht werd dat het kantoor, een maand of twee langer, op haar originele locatie zou blijven, riepen de omstandigheden op haar meteen te verhuizen, en het is met lofprijzing dat wij ...

 • Als Mt. Carmel Center, haar naam eer aandoet, en als een antitype staat van die oude heuvel waar God Zijn volk van ouds riep om te bewijzen wie de ware God is, dan moeten wij die op zo een hoge wijze ...

 • Als verdedigers van waarheid en gerechtigheid, en vanwege onze grote liefde voor onze broeders en zusters, zouden wij, net zoals Johannes de Doper, liever onthoofd worden dan dat Die Ene die voor ons ...

 • Wij voelen ons verzekerd dat al de vrienden van de zaak voor hervorming, tevreden zullen zijn om het gehele gezelschap in volmaakte harmonie met onze belijdenis zullen zien, zoals het vanaf de dagen v...

 • Wij zijn verheugd bekend te maken, dat het kantoor van het hoofdkwartier van de verzegelende boodschap, verhuisd is van Waco naar Mt. Carmel Centrum op 29 september naar haar nieuwe en permanente thui...

 • Wij danken al onze broeders en zusters voor hun assistentie in dit machtige werk en wij hopen dat met de hulp van God wij hun niet teleur zullen stellen  door te kort te schieten in onze God gegeven v...

 • Wanneer Hij een plaats bereid heeft voor al de verlosten, zal Jezus terug keren, niet alleen voor zij die in leven zijn, maar ook voor hen die dood zijn, zoals beschreven in 1 Thess. 4: 16-18: “Want d...

 • De meeste van onze mensen zijn zo diep in slaap, en zo vreselijk verstomd, dat het schijnt, dat er niets is wat hun volledig kan wekken van de “Laodiceaanse treurige misleiding.” Zij bestuderen de boo...

 • Wij zijn van goede moed, en woorden schieten tekort, waardoor wij onze dank aan Die Ene wensen uit te drukken, Die, “het bestuur in Zijn eigen handen neemt,” voor Zijn grote barmhartigheid, tedere zor...

 • De oude duivel weet heel goed dat dit de laatste boodschap is, die de wereld ooit zal ontvangen en het hem 1000 jaren zal vastketenen, en tenslotte zijn bestaan zal verminderen tot as, alsof hij er no...

 • De Joodse leiders dachten dat als zij door wat voor middel dan ook van Christus af konden komen, Zijn hervormingswerk en voortschrijdend licht op het Woord van God, dan tot een eind zou komen, maar he...

 • “Had Elisa aan Elia gevraagd, wat van hem verwacht werd—wat zijn werk moest zijn,-- zou hem beantwoord worden: God weet het, Hij zal het aan u bekend maken. Als u op de Heer wacht, zal Hij al uw vrage...

 • Zij die bekeerd zijn tot God en wiens Geestelijk oog, het eeuwige gewicht van heerlijkheid opvangt, beseffend dat het binnen hun bereik is, hoeven wij niet op aan te dringen, te geven, datgene dat God...

 • Wie kan staan, in de vreze der rechtvaardigen, voor de grote Rechter, de – Machtige van Israël? Heeft Hij niet gezegd: “Hoort wat Ik tot u zeg,” “Hoort gij de staf, en wie het bestemd heeft.” Wat zult...

 • Niemand hoeft andermans geschriften te bestuderen, maar zij moeten de Bijbel begrijpen, want het Woord van God is hun hele leven. Daar echter, de Geschriften, van geen eigenmachtige uitlegging zijn (2...

 • Daar het “grootste doel van alle studie,” is te “de wil van God te leren en de plichten van Zijn volk,” verschilt Mt. Carmel’s systeem van onderwijzen wezenlijk van datgene wat onder andere onderwijs ...

 • Hoewel de kerk Gods dierbaarste voorwerp op deze aarde is, en datgene waaraan Hij Zijn hoogste achting verleend, moet Hij vaak dit goddelijk verordineerd instituut, vermanen, en zelf berispen en kasti...

 • “De predikant heeft een geweldige tijd: Als zijn haar grijs is, is hij te oud. Als hij een jonge man is, heeft hij niet genoeg ervaring gehad. Als hij alleenstaand is, is hij een scharrel, als hij get...

 • Misbruik broeders en zusters niet Gods genade, en keer geen doof oor aan Zijn smeekbeden, door nu, “in het ontvouwen van de waarheid,” alles in twijfel te trekken en te bekritiseren, wanneer u zich zo...

 • Zich realiserend, met een gewaarwording volgend na die van God, dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, en dat daarom jong geleerd oud gedaan is, heeft Satan in het verre verleden de aanval ...

 • Oh, Ik roep uit naar God dat Hij Tegenwoordige Waarheid gelovigen, mag wakker maken, en zorgen dat zij zien dat slechts een theoretische kennis van Tegenwoordige Waarheid, niet voldoende is om hun zie...

 • “Juist het feit dat de honderdvierenveertigduizend geen leugen {of bedrog} in hun monden zullen hebben is niet alleen een feit dat zij alleen de waarheid, en niets dan de waarheid moeten verkondigen, ...

 • “God voorzag in brood voor Zijn volk, in de woestijn door een wonder van genade, en Hij kon ook in al het andere noodzakelijke voor religieuze diensten hebben voorzien; maar Hij deed dat niet, omdat H...

 • Aan alle zorgeloze of twijfelende of rebellerende geesten, die de zijkanten van de weg van Tegenwoordige Waarheid betreden, staan de volgende woorden van Inspiratie als trouwe schildwachten, waarschuw...

 • Wordt onze aandacht geroepen tot de meest belangrijke vraag: Zou het mogelijk kunnen zijn dat de Schriften, zo een volledige profetie voor de kerk tot 1844 zouden kunnen bevatten en totaal niets voor ...

 • De geest die werkzaam was in de Joodse leiders is nog steeds aan het werk. In de tijd van Christus, deden de mensen zich voor als te zijn heel vurig te zijn in hen geloof van de geschriften van Mozes ...

 • De boodschap die het Evangelie werk zal afsluiten, is de laatste van alle evangelie boodschappen voor de afsluiting van de genadetijd. Het is die ene die gebracht zal worden door de anti-typische prof...

 • In zowel het Oude en het Nieuwe Testament wordt er een godsdienstige beweging in het oog gebracht, die georganiseerd en geleid is door de Schrijver van de Schriften, waarvan het eerste een “voorbeeld ...

 • Nous vivons maintenant la vie du Christ par la foi; mais dans le royaume - la substance de notre espérance - où «l'évidence des choses» est vue, nous vivrons de vue, «car maintenant nous voyons à trav...

 • Verleen godsdienstvrijheid aan allen, want het is iet onze taak om van anderen respect voor onze godsdienst op te eisen, maar het is onze taak in nederigheid en in vreze de Waarheid te onderwijzen aan...

 • —WEET U DAT?— Geliefde broeders en zusters in Laodicea, weet u dat profetie onvoorwaardelijk verklaart, dat het volk van God in de Laodiceaanse kerk in een gevaarlijke kritische toestand verkeerd, en...

 • In geen enkel geval is het een morele en veilige gang van zaken om je te beroepen op een  tegenstander van iemands geschriften  om welk deel dan ook daarvan te belichten. Een Democraat zal nooit eraan...

 • Maar in haar gehele geschiedenis heeft de kerk als geheel nooit een boodschap van de hemel aanvaard. De roep komt daarom tot ieder individueel lid. Ieder moet voor zichzelf beslissen. Niemand moet zic...

 • De wijzen beschouwen het niet als een gok om alles te verkopen wat zij hebben om het Koninkrijk tot hun eigen te maken. Zij weten dat zij een aanbieding krijgen, dat zulk een investering hen rijk zal ...

 • GESCHIEDENIS VOOR DAVIDIANEN - 26 Oktober 1953 tot 24 Oktober 1954 Wederom staan wij op de drempel van het begin van Dagen, plechtig in perspectief terugblikkend op wat geweest is, hoopvol vooruit ki...

 • "I do not know what is going to happen to some who profess to believe in Present Truth, who have been taught, admonished, reproved, and warned both by precept and by example, but who still continue on...

>