fbpx

Deel 01 symbolische Code Nr. 16

Deel Een De Symbolische Code Nr. 16   

 15 Oktober 1935

Waco, Texas

Nieuws Artikel

              In Het Belang Van De Z.D.A. Kerkgenootschap

  1. CARMEL NU GEEERD MET EEN THUIS VOOR HET HOOFDKWARTIER

Wij zijn verheugd bekend te maken, dat het kantoor van het hoofdkwartier van de verzegelende boodschap, verhuisd is van Waco naar Mt. Carmel Centrum op 29 september naar haar nieuwe en permanente thuis locatie, voor de verkondiging van de boodschap van de “Ware Getuige aan de Laodiceanen.” “Testimonies for the Church.” Vol. 3, p. 253. Wij verzoeken daarom dat al de broeders en zusters in tegenwoordige waarheid, de troon van genade benaderen met dankzegging en lofprijzing aan onze hemelse Vader, voor Zijn genadige vriendelijkheid en vele zegeningen. Moge wij trouw zijn aan hetgeen ons toevertrouwd is, zodat onze geliefde broeders en zusters, die in de ‘treurige’ Laodiceaanse ‘misleiding’ zijn, (Vol.3, pp. 252, 253) naar het licht getrokken mogen worden van tegenwoordige waarheid, voordat het te laat is, want zo zegt de Heer. Als de wachter “het zwaard ziet komen over het land, en blaast met de bazuin, en waarschuwt het volk, en een, die het geluid der bazuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt, en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. Hij hoorde het geluid der bazuin, maar liet zich niet waarschuwen, zijn bloed is op hem, maar hij, die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd, en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal Ik van des hands des wachters eisen. Gij nu, o mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls, zo zult gij het woord uit Mijn mond horen en hen van Mijnentwege waarschuwen. Als Ik tot den goddeloze zeg: O goddeloze, gij zult den dood sterven! En gij spreekt niet, om den goddeloze van zijn weg af te manen; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen.” (Ezechiël 33: 3-8) {1SC16:1.1}

De gebouwen, die onder constructie waren zijn afgemaakt en gereed zijnde voor in betrekking nemen hebben een grote opluchting voor ons allen gebracht, en op de 16e van deze maand zijn zij ingenomen, Mt. Carmels onderdanen, die van uit andere staten zijn geïmmigreerd, zullen op deze heilige berg wonen. {1SC16:1.2}

Wij leggen nu het fundament voor een training school gebouw, voor diegene die zichzelf wensen voor te bereiden voor de verkondiging van deze laatste waarschuwing aan Gods dierbare kerk, en onze gebeden zijn, dat dit gebouw zonder oponthoud beëindigd zal worden, want dit is een gigantische hoeveelheid werk, die toch gedaan moet worden, voordat wij in staat zullen zijn om te zorgen voor de steeds toenemende behoefte van de uitrusting, die nodig is in de verkondiging van de elfde uur oproep. {1SC16:1.3}

De noodzakelijkheden die nu meteen nodig zijn, zijn: woonhuizen voor de arbeiders, toiletten voor jongens en meisjes, werk winkel, wasruimte, keuken en eetkamer, kinder- en bejaarden opvang, garages, etc. etc. Vandaar dat wij erop vertrouwen, dat de vrienden van tegenwoordige waarheid, niet zullen tekort schieten in hun deel te doen tenzij, zij vervloekt willen zijn, met de vloek van Meroz. “Vloekt Meroz, zegt de Engel des HEEREN, vloekt haar inwoners geduriglijk, omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des HEEREN met de helden.” (Richt.: 5:23) Laat ons ernaar streven om een beloning te verkrijgen als dat van Jael.  Water eiste hij, melk gaf zij; in een herenschaal bracht zij boter. Haar hand sloeg zij aan den nagel, en haar rechterhand aan den hamer der arbeidslieden en zij klopte Sisera; zij streek zijn hoofd af, als zij zijn slaap had doornageld en doordrongen. gezegend zij ze boven de vrouwen in de tent! (verzen 24-26) {1SC16:1.4}

Laten deze dingen “het hele verstand bevatten, onze algehele aandacht..”  Eerste Geschriften blz. … /Early Writings, 118: “Wij hebben slechts een korte tijd over waarin wij gereed moeten zijn en wij moeten nu niet vertragen, maar juist verhaasten. Sommige van onze broeders en zusters die te ijverig waren in hun doelen behalen voor de voortgang van de Derde Engel Boodschap aan de heiden, voordat het licht van tegenwoordige waarheid hen vond, zijn nu in de voortgang van de Derde Engel Boodschap in haar “luide roep,” aan hun eigen broeders en zusters, een vakantie aan het nemen! Doet u, broeder, doet u Zuster, zoveel als u kan voor het “afsluitingswerk voor de kerk,” zoals u was toen u in slaap was in uw Laodiceaanse “treurige misleiding” ?  Als niet, vraag uzelf af, Waarom niet? Behoort u tot de groep die aan de profeet wordt getoond, waarvan de Heer zegt: “En gij mensenkind, de kinderen uws volk, spreken steeds van u bij de wanden en  in de deuren der huizen, en de een spreekt met den ander, een iegelijk met zijn broeder, zeggende: Komt tot en hoort, wat het woord zij, dat van den HEERE voortkomt. En zij komen tot u,   gelijk het volk pleegt te komen, en zitten voor uw aangezicht als Mijn volk, en horen uw woorden, maar zij doen zij niet, want zij maken liefkozingen met hun mond maar hun hart wandelt hun gierigheid na. En ziet, gij zijt hun als een lied der minnen, als een die schoon van stem is, of die wel speelt, daarom horen zij uw woorden, maar zij doen ze niet. Maar als dat komt (zie het zal komen!) dan zullen zij weten, dat er een profeet in het midden van hen geweest is.” (Ezech. 33: 30-33). {1SC16:1.5}

HET LICHT DAT DOOR DE DUISTERNIS DOORDRINGT

 Uit Zuid Afrika:

Dierbare Broeders en Zusters:

Ik schrijf u dit om u te informeren hoe blij ik ben met de Symbolische Code nieuws berichten… Ik heb geen manier om mijn blijdschap voor deze Codes te benadrukken. {1SC16:2.1}

Meer dan tien jaar geleden was ik gelukkig in de waarheid, maar later, toen ik de kerk van God van haar fundamentele principes zag afkeren, voelde ik dat de Heer iets voor ons zou doen. Vanaf ik een exemplaar van de HStaf heb ontvangen, was er een lichtstraal in mijn geestelijke ogen, op zo een manier, dat ik dit prachtige boek vele keren kon lezen… omdat ik een wens had, de 144.000 te begrijpen… {1SC16:2.2}

Ik nodig u uit in verenigde gebeden voor mij en de mensen van Zuid Afrika, en ik ben blij dat vandaag mijn hart vervult is met vreugde en Zijn heerlijke Geest, en ik wil deze prachtige boodschap aan mijn broeders en zusters in onze kerken verkondigen. {1SC16:2.3}

———————————-

Uit Georgia

Dierbare Broeders en Zusters:

De H.Staf boodschap heeft mij op wonderbaarlijke wijze hervormd vanaf de afgelopen maand. Ik heb mijn eetgewoonten en conversatie veranderd en heb een groetere liefde verkregen voor mijn broeders en zusters. Ja, het maakt mij verdrietig dat slechts een paar geïnteresseerd zijn in hun zaligheid om de waarheid voor zichzelf te bestuderen. Te veel vergeten dat God rechtvaardig is en genadig. {1SC16:2.4}

(Getekend)     P.

—————————————

Uit Washington

Dierbare Broeder:

Toen ik de laatste Symbolische Code las, heeft het betalen van de tiende indruk op mij gemaakt. Wij zijn heel laks geweest in het betalen ervan… Vandaar dat na het lezen van de Code, ik het meteen nu volledig ga betalen. {1SC16:2.5}

Dankzij de HStaf is mijn geloof in de geschriften van Zr. White versterkt en nu heb ik een vurig  verlangen naar “Getuigenissen,’ en ik ga de volledige set kopen. Vanaf het lezen van sommige van haar boeken en de vele citaten, die de HStaf bevatten, kan ik het niet helpen, te voelend dat zij een profeet is. {1SC16:2.6}

(Getekend)    H.

———————————————–

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vr.: “HStaf, Dl. 2 p. 257 zegt dat de vroege regen de Geest der Profetie is, maar ‘ De wens der eeuwen, ‘827; ‘Getuigenissen voor de kerk,’ dl 8, p. 21 ; en ‘ de Grote Strijd ‘611 zeggen dat de uitstorting van de Gees in apostolische dagen was. Wilt u dit alstublieft in overeenstemming brengen.” {1SC16:2.7}

Antw.: De vragenstellen zal het antwoord op het bovenstaande vinden in Code nr. 5, blzdn. 5, 6. {1SC16:2.8}

Vr.: “HStaf, Dl. 2, p. 47 zegt dat Nebukadnessar zijn heidense hart niet neigde naar God en blz. 49 zegt God in Zijn genade redde de koning. “Hij werd een nederig, kind van God.’ Ik ben niet in staat de overeenstemming te zien in deze twee beweringen. {1SC16:2.9}

Antw.: God “in Zijn genade redde de koning,” en niet vanwege Nebukadnessars goede daden. {1SC16:2.10}

Vr.: HStaf. Dl. 2 p. 240, legt uit dat Judas 14&15 verwijzen naar de komt van de Heer tot Zijn tempel, maar ‘Testimonies for the Church, ‘Dl. 6, p. 392 past het toe op de tweede komst van Christus. Hoe brengt u deze in overeenstemming en Mal. 3:1-3? {1SC16:2.11}

Antw. Judas 14 & 15 worden uitgelegd in HStaf, Dl. 2, p. 162, 241. Wij mogen echter toevoegen dat: de volmaakte vervulling van dit Schriftgedeelte een tijdsperiode bevat, waarin drie gerechtelijke gebeurtenissen zullen verlopen nl: eerst het onderzoekend oordeel voor de doden, daar Hij naar Zijn hemelse tempel kwam in 1844, ten tweede het onderzoekend oordeel voor de levenden, dat spoedig zal plaats vinden; ten derde Christus Zijn tweede komst en het oordeel gedurende de duizend jaren, en ten slotte de laatste uitoefening van Zijn oordeel na de duizend jaren. Al deze gebeurtenissen moeten plaats vinden om deze woorden volledig te vervullen: “Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben en vanwege  al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.” (Judas 15) {1SC16:2.12}

Maleachi Drie is eerst als type van toepassing op de reiniging van de aardse tempen in de dagen van Christus (Joh. 2: 14,15), maar de directe toepassing vind haar vervulling in het antitype, dat is, in de reiniging van de kerk, wanneer Hij komt om Zijn aardse tempel (kerk) te reinigen, de zonen van Levi ( de bediening, — de 144.000). Hierna komt Hij voor het onderzoekend oordeel van de levende tot Zijn hemelse tempel, m hun zonden uit te wissen. Zie “De Herdersstaf, ‘Dl. 2, blz. 240-246, 214-221. {1SC16:3.1}

Vr. : “Zullen de 144.000 nadat zij verzegeld zijn, gaan en al de andere in de Z.D.A. kerk doden, die te kort schoten om het zegel te ontvangen? {1SC16:3.2}

Antw.: De slachting van het onkruid in de kerk is duidelijk voorzegt, dat dit werk niet de taak van de mens is om uit te voeren. De profeet Ezechiël, werd in visioen getoond, dat de engelen, die de slachtwapens dragen diegene zijn die de Heer opgedragen heeft te “volledig te slachten ouden en jongelingen, maagden en kindekens en vrouwen,… maar genaakt aan niemand op dewelken het teken is.” (Ezech. 9:6)  De Heer maakt de vernietiging van het ‘onkruid,” steeds duidelijker door Zijn parabolische illustratie, zeggende: {1SC16:3.3}

“ Laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst, en in de tijd van de oogst zal Ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in bundels, om het te verbranden, maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.” {1SC16:3.4}

“Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen, de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden.” (Matt. 13: 30, 49) {1SC16:3.5}

Vr.: Wilt u alstublieft, de laatste verzen van Openbaring Zes uitleggen. Als het zevende zegel, de reiniging is, wat vind plaats onder het zesde zegel, dat veroorzaakt dat koningen, kapiteins en iedere overste van duizend en de machtigen vrezen voor de toorn van het Lam in zoverre, dat zij zichzelf verbergen in de holen en in de steenrotsen?” {1SC16:3.6}

Antw.: Het antwoord op het bovenstaande wordt gevonden in de HStaf, Dl. 2. blz. 175-180. {1SC16:3.7}

Vr.: “Als Jer. 25:31 plaatvind bij de tweede komst van Christus, hoe kan Hij dan pleiten met alle vlees?” {1SC16:3.8}

Antw.: De vraag wordt beantwoord door Jes. 66:16, want er wordt gesteld dat Hij zal ‘pleiten met alle vlees,” en de september uitgave van de Code, blz. 7 bewijst dat de Heer begint te pleiten met alle vlees, door de verkondiging van de verzegelende boodschap en de vervulling van Ezechiël Negen in de kerk en zal eindigen met de genade tijd wanneer de Drie Engelen Boodschap verkondigt zal zijn geweest, in de gehele wereld, tot een getuigenis voor alle natiën. Vandaar dat door de manifestatie van Gods oordelen, en door de uitvoering van de boodschap in de tijd van de Luide Roep, “in de gehele wereld tot een getuigenis voor alle natiën,” Hij “met alle vlees pleit.” {1SC16:3.9}

Vr.: Wat adviseert u ons met betrekking tot de opvoeding van onze kinderen, in het bijzonder, wanneer de school van der kerk voor hen gesloten is? {1SC16:3.10}

Antw.: Als de kinderen geweigerd worden door de school van de kerk, dan aangezien er niets anders is wat men kan doen, is het beste om hen naar een openbare school te sturen, totdat de Heer ons verder licht geeft over dit onderwerp. Zij die echter de verantwoordelijkheid nemen om een kind te weren van een school, alleen omdat het kind, volgens zijn geweten, eerder God wil gehoorzamen dan de traditionele mens, zegt de Heer: “Het zoude hem nuttiger zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan ware en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren. {1SC16:3.11}

Vr.: “Enkele keren hebben de Z.D.A. predikanten de Staf geciteerd, zeggende dat na de slachting, de ‘Stafgelovigen’ denken dat het kerkgenootschap in bezit zullen hebben—met inbegrip van de kerken, instituten, etc. Ik heb niets definitiefs gezien hierover en ben altijd van mening geweest, dat de 144.000 eenvoudigweg de waarheden en de boodschap zullen erven. Het lijkt ongebruikelijk dat de wet zou toelaten dat zij die overblijven, iets van de materiele dingen zouden hebben, aangezien de meeste van hen als lidmaat afgeschreven zijn, en zouden wij hen willen? Heeft u iets definitiefs hierover?” {1SC16:3.12}

Antw.: Deze instituten behoren wettelijk aan de leden van de Z.D.A. kerkgenootschap en daarom, wanneer zij die het zegel van God niet ontvangen aan hun voorhoofden, onder de slachtwapens van de engelen vakken, zullen natuurlijk diegene die overgebleven zijn, de wettelijke bezitters zijn van al eigendommen van het kerkgenootschap, een aangezien alleen zij die het zegel hebben, overgebleven zullen zijn, zal er geen strijd zijn over de wettelijke erfenis van de instituten. Hoewel velen als lidmaat afgeschreven zullen zijn, zal dit geen verband houden, zolang wij maar met het kerkgenootschap blijven, als zij ons erkennen als leden of niet. Deze toestand zal bewijzen dat het lidmaatschap in delen is opgedeeld, en als een deel voorbij gaat, zal het andere deel dat overblijft, natuurlijk het kerkgenootschap uitmaken en alle instituten beheren. Bovendien heeft de bedienende groep, noch wettelijk recht noch religieuze grond waarop zij geen van ons als lidmaat afschrijven, want wij hebben niets gedaan, om  hen het recht te geven om ons uit te werpen. Als wij zelf nu naar het gerecht gaan, kunnen wij ons lidmaatschap terug winnen, want wij staan trouw op de fundamentele principes, waarop het instituten opgericht zijn, en het kerkgenootschap gefundeerd is, maar daar zij afgeweken zijn ervan en weigeren terug te keren, zullen zij aan de ene kant, door hun gedrag, aan de wettelijke autoriteiten bewijzen, dat zij onwettelijk bezit nemen van het kerkgenootschap, terwijl aan de andere kant, wij door ons goed gedrag, zullen bewijzen, de wettelijke eigenaren ervan te zijn. Vandaar, dat door ons lidmaatschap te weigeren, zonder enige wettelijke of religieuze grond, hun niet rechtvaardig maakt en ons verkeerd. {1SC16:3.13}

Vr: Verwijst “deze bewering” “Een andere waarschuwende boodschap en instructie moest gegeven worden aan de kerk,” (The Great Controversy, p. 424) niet” naar de Luide Roep—Openbaring 18? {1SC16:4.1}

Antw.: Deze “waarschuwing en instructie,” volgens het hoofdstuk dat volgt, is in verband met de reiniging van de kerk en het zijn deze waarschuwing en instructies, die de Luide Roep brengen—Openbaring 18. {1SC16:4.2}

Vr.: “Openb. 8:3, zegt dat de engel wierook offerde, ‘met de gebeden van alle heiligen,” maar de HStaf zegt: ‘Merk op dat de gebeden worden geofferd voor alle heiligen.” Waarom voor? Wat het niet de gebeden van alle heiligen in plaats van voor alle heiligen. {1SC16:4.3}

Antw.: De HStaf tracht uit te leggen dat de Engel de gebeden van de heiligen offerde met de wierook; dat is Hij neemt de gebeden van de heiligen en ten gunste van hen, offert Hij ze met de wierook voor de troon. Aldus worden de gebeden van de heiligen geofferd (gebracht) door de Engel voor de troon, “voor,” al de heiligen en niet dat de Engel Zelf bad voor al de heiligen. {1SC16:4.4}

Vr.: ‘Betaald Br. Houteff voor iedere bekeerde die tot de HStaf gebracht wordt vanuit het Z.D.A. kerkgenootschap? {1SC16:4.5}

Antw.: Ja, br. Houteff betaald voor iedere bekeerling, maar niet zoals beweert wordt. Het kost wat om dit werk om de mensen te bereiken, uit te voeren, en daarom betaald br. Houteff iets om dit grote werk tot stand te brengen. Als de vragen steller echter wil weten of br. Houteff teveel betaald per hoofd, aan iedereen die een bekeerling binnen brengt, zeggen wij Nee. Zij die aan het werk gaan, door studies te geven en interesse creëren, helpt hij met hun uitgaven, naar gelang het succes dat zij hebben. Vandaar dat dit goddelijke principe, iedereen de gelegenheid geeft, om in de Heer Zijn wijngaard aan het werk te gaan. Deze regel, laat iedereen zonder verontschuldiging, die in staat is aan het werk te gaan, voorziet in “de beloning,’ voor iedere waardige arbeider en zift diegene uit, die aan het volgen zijn, voor de “broden en de vissen.” Vind snel uw plaats, mijn broeder en mijn zuster, want de dag is ver gevorderd en “de nacht komt, “ wanneer niemand kan werken.” {1SC16:4.6}

Vr.: “In de studie van “Opgenomen en de ander Achtergelaten,” Matt. 13:49 wordt door sommigen begrepen, ook van toepassing te zijn op de letterlijke komst van Christus. Als dit zo is, hoe moeten wij dan de bewering van blz. 24 van traktaat nr., 1 toepassen, ‘The Dardenelles of the Bible,’, die zegt: ‘deze scheiding is ook van toepassing op de kerk, want de slechten, werden weggenomen te midden van de rechtvaardigen, en niet de rechtvaardigen uit het midden van de slechten. De slechte die in het net (de kerk) waren werden uitgeworpen, en de rechtvaardigen achter gelaten. {1SC16:4.7}

Antw.: Het maakt geen dubbele toepassing, maar wordt genoemd vanwege wat er gezegd is op blz. 23 van traktaat nr. 1, en toont slechts aan dat de twee gelijkenissen verwijzen naar dezelfde gebeurtenis,– de reiniging van de kerk, welke nog duidelijker beschreven wordt op blz. 25. Er zijn geen slechten te midden van de rechtvaardigen in de tijd dat Christus terugkomt op de wolken, want de heiligen zijn dan in gezelschappen, gescheiden van alle wereldlingen. Zie. “Eerste Geschriften.”282, 283. {1SC16:4.8}

Vr.: “Betaald br. Houteff voor het land op Mt. Carmel van de tiende? Vanuit de opmerkingen uitgegeven over dit onderwerp in de Code van augustus, blz. 2-7, in antwoord op de aanval tegen hem, schijnt het dat hij het niet ontkende, maar juist  in stemde, en het is niet mijn bedoeling te zeggen dat hij verkeerd is, maar ik wil de waarheid in deze zaak weten.” {1SC16:4.9}

Antw.: Het stuk land waarop Mt. Carmel Centrum staat, werd afgelopen April gekocht en moet gebruikt worden in het werk van het brengen van de verzegelende boodschap bij de inzameling van de 144.000—de “eerste vruchten,” en het mag ook gebruikt worden voor het inzamelen van de ‘grote schare”—de tweede vruchten, en voor het zorgdragen van de waardige armen, bejaarden en invaliden, die niet alleen de boodschap van de Ware Getuigen aan Laodicea, hebben aanvaard, maar die ook wandelen in haar doordringende licht zoals door de HStaf is geopenbaard. {1SC16:5.1}

Het financiële doel van deze meest noodzakelijke onderneming is mogelijk gemaakt door het gebruik van al  het geld dat voortkomt uit de verkoop van de HStaf delen, winsten en principes vanaf zij gepubliceerd zijn, tevens van de tiende, met het restant dat geleend is. {1SC16:5.2}

De vragensteller heeft ongetwijfeld, vele sprookjes over de HStaf en haar grote werk gehoord, want wij merken dat de meeste mensen, zelf zij die beweren te geloven dat de leerstellingen van de HStaf geïnspireerd zijn, geneigd zijn te twijfelen, te bekritiseren en fouten te vinden, in plaats van te helpen om dit liefdadig instituut een geschikte plaats te maken voor Gods aanwezigheid en voor een zegen voor Zijn volk—‘de armen, de verminkten, de invaliden , de blinden” van de “straten en bijwegen van de stad.”—en het is jammer te zeggen, dat zij die het minst gedaan hebben om ons te helpen, met hun geld, de eerste zijn om fouten te vinden en het ijverigst dat hun plannen en ideeën, gevolgd zouden moeten worden in dit “afsluitend werk voor de kerk,”—het leggen van het fundament voor de afsluiting van het grote afsluitingswerk voor de gehele wereld. {1SC16:5.3}

Zij zeggen door hun handelingen, : “Laat mij u vertellen hoe u uw boodschap moet brengen.” (“Testimonies to Ministers,” 476), ondanks dat de Geest van God hun vooraf waarschuwt in de volgende duidelijke woorden: “ Er zullen dezulken onder ons zijn, die altijd het werk van God willen beheersen, om aan te geven, zelf welke beweging gemaakt zal worden wanneer het werk voortgaat onder leiding van de engel, die zich toevoegt aan de derde engel in de boodschap die gegeven moet worden aan de wereld. “Testimonies to Ministers,” 300. {1SC16:5.4}

Zij de in deze verzoeking en trots zijn op hun eigen mening, vervullen Lukas 19:14. Deze keer wanneer Christus “het bestuur in Zijn eigen handen neemt,” sturen zij door hun handelingen een boodschap naar Hem zeggende: ‘Wij willen niet dat deze man over ons heerst.’ {1SC16:5.5}

Wij willen onze vrienden niet in duisternis houden betreffende ons werk, en om hen te bevrijden van hun verstand over te belasten, zeggen wij: Dit is het beste wat wij hebben. Het heeft hen niets gekost, en als dat niet datgene is waar zij naar op zoek zijn, hoeven zij hun verstand niet over te belasten, hoe dit grote werk voort zal gaan en of het voorspoedig zal zijn en zal vallen, want zij kunnen het noch in stand houden, noch afbreken—het zal of staan of vallen door haar eigen verdienste—en wij zullen noch iets doen, noch wat dan ook zeggen om hen schade aan te doen, als zij zouden kiezen om zich van ons af te scheiden en niet meer met ons te wandelen. {1SC16:5.6}

———————————-

Deel 2                         “Dat Gij Welvaart en Gezond Zijt”

(Voortzetting van de uitgave van september) {1SC16:5.1}7

Een van de meest voorkomende oorzaken van verschillende ziekten is constipatie. Zij die gezond wensen te blijven, moeten geen dag voorbij laten gaan, met minder dan twee behoorlijke ontlastingen. Het is beter om wat voor medicinale laxans te nemen, dan het systeem toe te staan om vervult te raken met gifstoffen. Met moet echter geen schadelijke medicijnen tot zich nemen, wanneer men over een  geneesmiddel kan beschikken wat praktisch onschadelijk zal zijn. Bij een noodgeval is een klysma een goede manier voor uitscheiding vanuit de colon. {1SC16:5.8}

Zoals een gebrekkige afscheiding gecorrigeerd kan worden door een gepast dieet en buigende oefeningen, is er geen reden waarom, ten minste in de meeste gevallen, de normale functies van de darmen, niet hersteld zou kunnen worden. Het dagelijks gebruik van een beetje fruit bijna van wat voor soort dan ook, of het droog of vers is, zal helpen om de toestand te verlichten.  Het ene soort fruit, kan voor de ene persoon een effectieve hulpmiddel zijn, terwijl het voor de andere dat niet is. Daarom moet de individu zijn eigen oordeel gebruiken door persoonlijke ervaring met betrekking tot wat voor soort fruit hij zal gebruiken. {1SC16:5.9}

“Sommige voedingsmiddelen die aangepast zijn voor gebruik in één seizoen of in één klimaat zijn niet geschikt voor een ander. Evenzo zijn er verschillende voedingsmiddelen die het beste geschikt zijn voor personen in verschillende beroepen. ‘Ministry of healing.” 297. {1SC16:5.10}

Wanneer fruit niet beschikbaar of te hoog geprijsd is, mag rauwe groente zoals fijn gesneden, kool, wortelen, koopraap, mais, etc., die indien mogelijk door een keukenmachine gehaald zijn, hun plaats innemen. Gekookte en rauwe bladgroente zijn ook voedzaam. Verschillende glazen, verse of aangelengde blikken melk, zal het gewenste resultaat brengen voor sommige mensen. Alle witte bloem producten, gebakken en zoetigheid, moeten weloverwogen gemeden worden. Honig mag de plaats van zoetigheid innemen. Het gebruik van zemelen zal in eerste instantie een goeie afscheider zijn, maar het heeft de neiging  om verslavend te worden en ten slotte niet effectief te worden, en zo de individu te laten in een slechtere toestand dan in het begin; en daarbij een gevoelige maag kan hier niet tegen. Zachte, plakkerige “prakken,” die als ontbijtvoeding gegeten worden, mogen slechts spaarzaam gebruikt worden, wanneer genoeg ruwvoer tegelijk ermee genomen wordt, en wanneer gebrekkige afscheiding niet overheerst. {1SC16:5.11}

Hoewel bijna alle schaalvruchten in meerdere of mindere mate hardlijvig maken, kunnen zij op verstandige wijze,  wanneer een goed beoordelingsvermogen wordt uitgeoefend, succesvol gebruikt worden en vegetariërs zullen ze zo essentieel vinden dat het haast onmogelijk is om de gezondheid zonder hen te onderhouden. Desalniettemin, omdat zij zeer hoog geconcentreerde voeding zijn, is het heel gemakkelijk om teveel ervan te eten, en zo dus meer schade aan het systeem toe te brengen, dan door een evenredige overconsumptie van omvangrijke artikelen, die minder voedingswaarde hebben. Bijvoorbeeld, als walnoten bij iedere maaltijd gebruikt worden, zijn twee goede formaten theelepels, alles wat de doorsnee persoon kan verdragen. Wanneer men pindakaas gebruikt, zijn twee afgestreken theelepels genoeg. Als deze schaalvruchten slechts eenmaal per dag gebruikt worden, is de helft van de bovenstaande dagelijkse portie, alles wat het systeem succesvol kan verdragen. Dit hangt vanzelfsprekend natuurlijk af van de rijkheid en de voedingswaarde, die de maaltijd bevat. Voor sommige mensen, is zelf deze hoeveelheid teveel en zal hoofdpijn of andere onaangename effecten veroorzaken, welke de natuur gebruikt als een waarschuwing tegen zulke overtredingen. {1SC16:6.1}

Het is niet veilig voor iemand om de gezondheid te willen behouden, door de bovenvermelde artikelen te gebruiken, zonder [het gebruik van] peulvruchten zoals bonen, erwten, linzen, etc. behalve als zij vervangen worden, indien noodzakelijk door een vervanger. Zuivelproducten zouden helemaal niet gebruikt moeten worden, met uitzondering van voorlopig: melk, crème, en  kwark (huttenkaas of boerenkaas). Eieren zijn schadelijk voor kinderen en voor de jeugd, maar mogen spaarzaam gebruikt worden door anderen wanneer het nodig is. Dit moet niet begrepen worden, dat eieren, wanneer zij zo nu en dan in voedsel als bakplaat gebakjes, (niet gewone pannenkoeken) rijst, etc., niet door kinderen en jeugdigen gegeten mogen worden. {1SC16:6.2}

Wij moeten niet vergeten, dat de menselijke machine een glijmiddel nodig heeft om haar dagelijkse taak uit te voeren. Vegetariërs moeten dit constant in gedachten houden, en moeten een klein beetje olijf olie in bijna alle voeding gebruiken. Olijf olie is het beste. Er kunnen echter ook andere goede oliën  gebruikt worden. Wij zijn nog niet helemaal uit over katoen zaden oliën, en  imitatie boter vetten (margarines). Het is het beste om ze te vermijden. Het is niet noodzakelijk om boter bestreken over brood te gebruiken, maar zij die, die gewoonte hebben om dat te doen, en die denken dat zij er niet zonder kunnen, kunnen dikke crème gebruiken. Puur brood is echter veel gezonder. {1SC16:6.3}

Een van de heersende stoornissen van onze dagen is gastritis, [maagslijmvliesontsteking], speciaal onder Z.D.A. ’s. Deze ziekte, evenals vele anderen, is een waarschuwing,  voor Gods volk dat het, het resultaat is van het negeren te leven naar de principes van gezondheidshervorming, en dat vanaf de tijd dat dit licht op dit onderwerp tot ons kwam, als volk, er een vloek op ons rust. {1SC16:6.4}

Deze maagstoornis gangbaar in alle eeuwen, en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verkeerd dieet—te veel eten, verkeerde combinaties, slecht koken, bedorven voedsel, etc. Maaltijden opvolgend bestaande uit fruit, zoals appel, druiven, sinaasappels, watermeloen, etc., zonder ander voedsel die enige vorm van glijmiddel bevatten, wanneer dit enige tijd voortgezet wordt, zal deze toestand teweeg brengen, ook rauwe wortel achtige groenten, zullen hetzelfde effect bezorgen, maar een beetje pindakaas met elke maaltijd zal in de meeste gevallen het kwaad tegengaan. {1SC16:6.5}

Deze ziekte wordt vaak tot stand gebracht door uithongering door onregelmatigheid, dat is als de maag constant probeert te malen of het voedsel te verteren door dat de ene muur tegen de ander werkt, wanneer het  enige tijd leeg is, of een aantal keren nu en dan, zal de constante wrijving, irritatie aan de wanden en ontsteking veroorzaken, pijn bezorgen, zieke gevoelens, oprispen en gassen, etc. Spoedig na een maaltijd is er een verlichting, maar bij gebrek aan maagsappen en de abnormale of geïnfecteerde toestand van de maag het verteringsproces vertraagd, ontstaat gisting en het probleem begint opnieuw. Als en wanneer het voedsel en de gassen de maag verlaten, moet er verlichting ontstaan, maar juist dan begint deze uitputtingsslag opnieuw, tussen de geïnfecteerde wanden en in plaats van zich beter te voelen en te herstellen, wordt het probleem erger als er geen voedsel ingenomen wordt. Soms wordt deze toestand tot stand gebracht door een overvloedige stroom van maagsappen, geproduceerd door over gestimuleerde schildklieren, die op een lege maag werken. {1SC16:6.6}

Vandaar dat het enige geneesmiddel voor deze ziekte een is, die de wanden zal genezen, en de enige maatstaf die dit zal doen is een de ene kant, de maag niet leeg te laten en aan de andere kant, makkelijk te verteren, voedzame voedsel te eten, die zal dienen als glijmiddel om verdere irritatie te voorkomen in het geval van uitputting, en de toevoer van zuur te verminderen, in geval van abnormale schildklier uitscheiding. {1SC16:6.7}

Onder deze omstandigheden is een van de beste artikelen die men kan innemen een halve liter of minder warme cream (niet heet) waaraan een beetje melk is toegevoegd en losgeklopt geel van een ei, met een beetje zout indien gewenst. Dit zal werken als een genezende zalf, en tegelijkertijd voorzien in de benodigde mineralen, en elementen voor het onderhoud van het lichaam. {1SC16:7.1}

Als de toestand van de maag heel erg slecht is, zal zelf dit makkelijk te verteren en verzachtende voedsel niet goed vallen. Daar er echter, op dit moment niets beters is dat wij kunnen voorschrijven, en daar de maag niet leeg gelaten moet worden, om door te gaan zichzelf te vermoeien, mag de patiënt per keer, minder van deze vloeibare voeding innemen, maar voorzorgsmaatregelen moeten uitgeoefend worden, dat zo gauw als het de maag verlaat (niet ervoor, en niet lang erna), meer van deze vloeistof ingenomen wordt. Wanneer de spijsverteringsorganen in staat zijn om dit voedingsartikel te verdragen, mogen een of twee sneetjes brood, goed en langzaam getoast maar niet gebrand, toegevoegd worden. Goed gebruind beschuit beschikt geen voedingswaarde. Kwark gemaakt van cream is ook uitstekend. Botermelk, yoghurt en zure melk zijn ook goed. Nadat het stadium bereikt is waar er voeding goed verteerd wordt, is het raadzaam een glas vruchten sappen half om half voor maaltijden te proberen. {1SC16:7.2}

Zodra vooruitgang wordt geboekt, mogen andere voedingsmiddelen geleidelijk aan, aan dit basis dieet worden toegevoegd, maar zo moeten zo zijn dat zij het oude probleem niet opwekken, en van hele kleine hoeveelheden, totdat er bewijs is dat het systeem, deze artikelen in normale hoeveelheden kan verdragen. {1SC16:7.3}

Zij die dit probleem hebben, informeer ons alstublieft van de resultaten, nadat u deze behandeling een eerlijke kans heeft gegeven. Maar onthoudt, dat een verkeerde combinatie, een verkeerd eten, zal of helemaal of gedeeltelijk dit oude probleem terugbrengen; daarom moet er grote zorg worden uitgeoefend, met betrekking tot wanneer, wat, hoe en hoeveel men zal eten. Neem nooit een kans. Verlaat altijd de tafel, terwijl u nog hongerig bent. {1SC16:7.4}

Daar maagstoornissen, door verschillende oorzaken tot stand gebracht worden, algemene overtredingen, is het onmogelijk om elke toestand of een geneesmiddel voor te schrijven voor iedere oorzaak. Daarom moet iedereen proberen zijn gewoonten te corrigeren, en datgene eten wat het beste met hem overeenkomt. {1SC16:7.5}

Om de goede verkregen resultaten te behouden, ga niet wandelen over de oude paden van zorgeloze gewoonten. Een klein beetje pindakaas, waaraan een evenredige hoeveelheid honing is toegevoegd is gewenst, op een sneetje volkoren tarwebrood bij elke maaltijd, in het bijzonder wanneer de maaltijd bestaat uit fruit of rauwe groente, zal helpen deze maagslijmvlies problemen te voorkomen van terug te komen. Gebruik nooit geroosterde pindakaas, als u de rauwe kan verkrijgen, welke u nog heerlijker en gezond zal vinden. {1SC16:7.6}

Pindakaas gekookt met granen of geroosterd, maakt de voeding te rijk en te zwaar. Daarom is het goed om zulke voedselcombinaties te voorkomen. De beste voeding zijn die van het land zijn, en die komen met het seizoen van het jaar. {1SC16:7.7}

Voor hen die geteisterd worden met overvloedige maagsappen, zal één of twee volle glazen genomen, voor de maaltijd, zeer goed helpen; maar in gevallen waar dit spijsverteringssap ontbreekt, is het, het beste niet te drinken, tot een uur na de maaltijd. Door te experimenteren, kunt u uw eigen zaak vaststellen. {1SC16:7.8}

“Het is onmogelijk om een afdoende regel te maken voor de gewoonten van een ieder, en niemand moet denken zichzelf als criterium te zien voor iedereen. Niet iedereen kan dezelfde dingen eten. Voedsel dat smaakvol en gezond is voor een persoon, kan onsmakelijk en zelf schadelijk zijn voor een ander. Sommigen kunnen geen melk gebruiken, terwijl anderen ervan opbloeien. Sommige mensen kunnen geen bonen en erwten verdragen; anderen vinden ze gezond. Voor sommigen zijn de grovere graan bereidingen goede voeding, terwijl anderen ze niet kunnen gebruiken. {1SC16:7.9}

Zij die in nieuwe landen wonen, of door armoede geslagen districten, waar voedsel en fruit schaars zijn, moeten zich niet haasten om melk en eieren uit hun dieet te halen. {1SC16:7.10}

“Sommigen zijn constant angstig dat hun voedsel, hoe eenvoudig en gezond ook, hun zal schaden. Aan deze zal ik zeggen: Denk niet dat uw voeding u zal schaden; denk er helemaal niet aan. Eet volgens uw beste oordeel, en wanneer u de Heer heeft gevraagd, om het eten te zegenen voor versterking van uw lichaam, geloof dat Hij uw gebeden heeft verhoort, en weest gerust.” “Ministry of Healing,” blz. 319,320,321. {1SC16:7.11}

Vergeet niet dat uw tanden in uw mond zijn en niet in uw maag. Denk niet dat u maag de emmer hoeveelheid maaltijden kan hanteren, onthoud dat het minder dan een  kwart kan bevatten, en een beetje ruimte moet hebben om de peristaltiek (darmbeweging) te onderhouden. Verwacht niet van uw systeem, dat het zal functioneren, zonder op te breken, als u nalaat het schoon te houden en soepel. Het is absurd het idee te onderhouden, dat uw gevoelige mechanisme door kan gaan met werken op substanties die geen energie bevatten. Laat het niet uitdrogen—nee genoeg vers water in, tenzij u het door het te laten stagneren de atmosfeer vervuilt. Voor een plezierige omgang met uw vrienden, zal de zuivere sap van twee citroenen eens per week genomen op een lege maag uw lichaam aan de binnenkant boenen, en een emmer vol heet water en zeep zal het boenen aan de buitenkant. Zuivere citroen sap zal in eerste instantie dezelfde ongemak  brengen als wanneer het op een open wonde wordt aangebracht, daarom moet de eerste keer slechts een beetje in water genomen worden, voordat met de hele dosis toepast. {1SC16:7.12}

Wanneer u onwel voelt door gassen, kan verlichting verkregen worden misschien binnen een uur door op uw maag te gaan liggen. {1SC16:8.1}

Poets uw tanden na iedere maaltijd en verwijder al het voedstel tussen uw tanden om een slechte adem en verrotting tegen te gaan, want voedsel fermenteert, in feite, in minder dan vier uren begint fermentatie, en het zuur dat daardoor gemaakt wordt, begint meteen het glazuur aan te tasten. Vuile geelachtig ogende tanden, bedekt met tandsteen, vertegenwoordigen zeker niet de “Koning der Koningen en de Heer der Heren,” Wiens klederen  witter dan sneeuw zijn.  Puimsteen poeder, gemengd met zeep en tandpasta zal uw tanden laten glimmen, of u mag naar een tandarts gaan en ze schoon laten maken. Als u uw eigen tanden schoon maakt, gebruik geen puimsteen poeder, tenzij dat noodzakelijk is, want het is hard voor het glazuur. Ontsmet uw tandenborstel ten minste een keer per week, als u geen tandinfectie wil oplopen. Zout besprenkeld over de tandenborstel, is een van de beste ontsmettingsmiddelen. Laat uw tandenborstel altijd buiten in de open lucht hangen. {1SC16:8.2}

Houdt altijd uw handen en vingernagels schoon. {1SC16:8.3}

Maak schoon broeder! Maak schoon zuster! Want wij gaan naar huis! {1SC16:8.4}

Zij die verzuimen om zich te onderwerpen aan deze gezondheidsprincipes, hoeven niet te denken, dat als zij ziek zijn, of als zij ziek worden, dat God een wonder zal doen om hun tot gezondheid te herstellen, en moeten ons niet vragen om voor hen te bidden. Als Hij hen zou genezen, zouden de meeste mensen het als bewijs nemen, dat Hij hun overtredingen goedkeurt, tegen de natuur. {1SC16:8.5}

(Wordt vervolgd)

———————-

Het Gevecht Tegen Eetlust

Wil je met Jezus op vurige wagens rijden,

Zet dan je voeten op jou menselijke trots,

Dan mag je zitten als een koning aan Zijn zij,

Het lied van Mozes en het Lam leren en zingen. {1SC16:8.6}

Toen Joshua de hardnekkige vijanden overwon,

Toen hij Kanaän inging, gaat het verhaal rond,

Zei hij, zet je voeten op de nek van de vijand,

Want God zal je helpen hun koninkrijk te vernietigen. {1SC16:8.7}

Daarom, wij die de “Herdersstaf,” geloven,

De kracht van de levende God moeten geloven,

Willen wij al de vijanden die wij ontmoeten overwinnen,

Moeten wij rechte paden maken met onze kreupele voeten. {1SC16:8.8}

Laat ons niet vergeten, trots veroorzaakte Lucifers val

Hij zal proberen te hinderen, zij die acht slaan op de 11e uur roep

Want hij weet heel goed wie die vacante plek zal invullen

’t zullen mannen en vrouwen zijn gered door genade {1SC16:8.9}

Wij zullen nu ons moeilijkste gevecht ondergaan

Om onze verdorven eetlust te overwinnen

Dus laten wij de hele wapenrusting van God aandoen

Als wij niet willen slapen onder de zoden. {1SC16:8.10}

Als wij niet voor onze lichamen de juiste zorg dragen

Dan kan God onze gebeden niet horen of antwoorden

Hij die zich afkeert van de wet van fysieke verlossing

Kan geen kanaal zijn van goddelijke openbaring. {1SC16:8.11}

Want alleen door ons eten en drinken voor Gods eer

Zullen wij toegestaan worden om de laatste evangelie boodschap te vertellen

En dus bewijzen als oprechten die in God geloven

Dat wij de waarheid hebben gevonden in “de Herdersstaf.{1SC16:8.12}

Want als wij in iedere handeling onze Verlosser en God verheerlijken

Zal Hij ons verheerlijken als boodschappers van “De Herdersstaf.” {1SC16:9.1}

W. Jones

“Pedestrian Post,”

Geschreven om te lezen op Sabbat, 5 okt. 1935

Te Mount Carmel Center waar de Waarheid kan ingaan.. {1SC16:9.2}

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Als er iemand is van onze broeders en zusters die iets wensen te doen voor Mt. Carmel, maar die vanwege tekort aan andere middelen gedacht hebben landbouw producten te doneren, zoals bonen, linzen, erwten etc., wensen wij hen te informeren, dat wij blij zijn om wat voor houdbare voedingsmiddelen dan ook te ontvangen. {1SC16:9.3}

—————————-

Omdat sommige van onze broeders en zusters schrijven over een derde deel van “De Herdersstaf,”, maken wij hierbij bekend dat het derde deel, uitgegeven wordt in de vorm van traktaten en gratis naar alle Z.D.A. ’s worden gezonden. Tot dusver zijn er vijf van zulke traktaten. Wij verwachten echter een zesde aan het eind van het jaar. {1SC16:9.4}

———————————–

Wij trachten de nieuwe onderwerpen in de Code zo nauwkeurig mogelijk te hebben, maar dit kan niet gedaan worden zonder de medewerking van al diegene die nieuwsverslagen en ervaringen etc insturen.  Breng zo gedetailleerd mogelijk als de Engelse taal het toelaat, verslag van het betreffende onderwerp. {1SC16:9.5}

————————————-

Diegene die met ons corresponderen, ontvangen literatuur, als zij verhuizen van hun huidige locatie, informeer alstublieft dit kantoor meteen, van uw nieuwe adres. De veldwerkers, moeten dit niet nalaten, nog te kort schieten hun gezelschap te herinneren dit te doen. {1SC16:9.6}

——————————–

Alle post aan Mt. Carmel, zou gericht moeten zijn aan De Universele Uitgevers Associatie. Alle geldzaken—tienden en offerande—wanneer ze per post worden verzonden, moeten verstuurd worden aan Mw. F. Charboneau, en denk eraan, dat het HStaf hoofdkwartier, huis adres, niet langer in California is, maar Mt. Carmel Center, Waco, Texas. {1SC16:9.7}

———————————

Laten alle nieuw bekeerden tot de HStaf, ons informeren, hoe de boodschap hen vond. Hoewel dit voor u van weinig belang mag schijnen, zal het voor ons die met heel veel kantoor problemen moeten kampen, het beschouwen als een grote gunst. Dank u. {1SC16:9.8}

—————————————

Onze verenigde gebeden op Vrijdag middag (5 p.m. Pacific Standaard tijd; 6 p.m. Mountain Standaard tijd; 7 p.m. Central Standaard tijd,; 8 p.m. Eastern Standaard tijd) ten gunste van onze broeders en zusters die in duisternis zijn met betrekking tot tegenwoordige waarheid, moet trouw nageleefd worden door alle betrokkenen. {1SC16:9.9}

Iedere Z.D.A., die de ‘Symbolische Code,” gratis, regelmatig naar hem gezonden wenst te hebben, vul alstublieft, het volgende blanco formulier in. {1SC16:9.10}

________________________________ SCHEUR HIER AF_______________________________

Naam____________________________ Straat__________________________________________

Postbus nr.

Stad_________________________________________________Staat_______________________

De Universele Uitgevers Associatie

Afdeling Symbolische Code

Mt. Carmel Center  Waco Texas

>