fbpx
 • There is much talk among us about “righteousness by grace” and “righteousness by faith,” also about “the righteousness of Christ.” But of what profit will all this talk be to us unless we do something...

 • Door persoonlijke ervaring kende David Gods getrouwheid: Daar hij alles had gedaan wat gedaan moest worden in het dienen van God, was hij er zeker van dat wanneer de beer en de leeuw kwam om zijn lamm...

 •   Verstandige ouders blikken vooruit. Zij zijn behoedzaam in het zekerstellen van de toekomst van hun kinderen. Dit doen zij door de uit de Hemel afkomstige grondbeginselen in hun kinde­ren in te pren...

 • In de geschriften vanMozes vinden wij geen verslag betreffende de betrouwbaarheid van de kinderen Israëls in het land Egypte. Mozes vertelt niet, of zij goed of slecht waren. Maar hier worden wij door...

 • Het is dan duidelijk, dat al deze dingen plaatsvinden voor de ogen van de heidenen, opdat zij kunnen zien en weten wat God voor Zijn volk heeft gedaan. Aldus zullen zij weten dat Hij hen heeft liefgeh...

 • Het is dan duidelijk dat ontuchtigheid feitelijk zal wegvlieden, en deze herleving en hervorming, voortgebracht door deze lekenbeweging, zal haar gegeven werk volbrengen. En zo ziet u dat als resultaa...

 •    Aan Daniël werd medegedeeld om het boek te sluiten en te verzegelen, namelijk, tot de eindtijd. Daarom, was het boek niet bestemd voor het begrip van de mensen van vóór de tijd van ht einde. Wannee...

 • Dit is de vers waarin Johannes de Doper zijn tekst vond als de boodschapper om de weg voor Christus’ eerste komst te bereiden. Maar aangezien wij reeds hebben gezien dat het hoofdstuk begint met een b...

 •        De Joden hadden een verkeerde voorstelling van wat het Koninkrijk moest zijn, en hoe en wanneer het zou komen, en zodoende, toen de Heer hun dwalingen ontmaskerde, werden zij verontwaardigd. Zi...

 • We weten allemaal dat er geen oorlogen waren voor de vloed, dat oorlogen begonnen na de verwarring van de tongen bij de toren van Babel, nadat de menselijke familie verdeeld werd in talrijke tongen, n...

 • Er is slechts een boek in de Bijbel dat geopend had moeten worden, en dat is het boek van Daniel (Dan. 12: 4). En aangezien het eerste ding wat de engel deed was het boek te openen, toont de analyse a...

 • We zien, dat de Bijbel, het getal “666,” niet plaatst op het eerste beest, het luipaardachtig beest, maar op het tweede, het twee-hoornig beest, want de beschrijving van het eerste beest eindigt in Op...

 • Allen die zich bekeren van het overtreden van de wet, en Hem aannemen als hun Verlosser, rijzen op om in nieuwheid des levens te wandelen. Een leven dat in overeenstemming is met de wet is waarlijk de...

 •   Eeuwen lang hebben christen het Koninkrijk van God gepre­dikt, maar tot nog toe is het voor velen van hen niet duide­lijk of dat het nu even tastbaar als de aarde zelf zal zijn, of dat het nu iets d...

 • De mensen die een burgerlijke wet gehoorzamen, denken dat het een uitstekend statuut van vrijheid is, maar zij die zich verlustigen in zondigen, voor hen is de wet een gruwel. Iedere moordenaar, die d...

 •    De alom gebruikte Kerstboom, op de 25ste van December -- een boom die wordt afgesneden van haar levensbron en vastgemaakt met nagels {of spijkers}--symboliseert geen geboorte, maar eerder iemands d...

 •    Laat ons, ter illustratie van het onderwerp van onze studie op deze middag, als voorbeeld het boek nemen welke de Kerkgenootschap heeft uitgebracht over Daniël en de Openbaring, twee van de meest w...

 •   Het werk van Elia van vroeger, zoals u weet, was het afsluitingswerk voor het typische af­valli­ge Israël -- de kerk. Op dezelfde wij­ze moet het werk van de tegenwoordige Elia het antity­pi­sche af...

 • Zal deze terugkeer onverwacht zijn? Of zal de Heer eerst iemand sturen om Zijn weg voor te bereiden? En als er iemand zal vooraf gaan aan Zijn komst, wie zal het zijn? – “En Hij antwoordende, zeide to...

 • De Herdersstaf, de boeken die Inspiratie zo genoemd heeft en haar inhoud geïnspireerd heeft, zijnde de enige Staf in de wereld die gehoord kan worden, sprekende de bevelen van de Heer dat u het zou mo...

 • Wij, en de meerderheid in het Christendom geloven over >t algemeen, dat de leeuw het vroegere Babylonisch koninkrijk voorstelt, de beer Medo-Perzië, de luipaard Griekenland, en het moeilijk-te-beschri...

 • Ik ben echter ervan overtuigd dat God ons niet onwetend zal houden over de dingen die we horen te weten. Als het noodzakelijk voor ons wordt om vóór de tijd de dag en het uur van de reiniging van de k...

 • Alle mensen door de eeuwen heen die ooit een frisse boodschap van God hebben omarmd werden gebrandmerkt als “zijtakken,”en werden als gevaarlijk beschouwt—iets waar men waakzaam voor moest zijn zodat ...

 • Ware Christelijkheid is een groei. Het is plantachtig. Christus Zelf wordt voorgesteld als een Tak (Jes. 11: 1), en Zijn Koninkrijk als een mosterdzaad (Matt. 13: 31, 32) die nadat het geplant is een ...

>