fbpx

TOEGEVOEGDE FUNDAMENTELE GELOOFSPUNTEN VAN DE DAVIDIAANSE ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN

Vanwege de vele winden van leerstellingen die uitvoerig waaien in de Elfde-uur Gemeente, is het voor ons van noodzakelijk belang hier in onze toegevoegde geloofspunten uiteen te zetten, welke eenvoudigweg bevestigingen zijn van ons geloof in de Herdersstaf Boodschap. Volgens de gouden schaal geloven wij als volgt:

Leer alleen dat wat is gepubliceerd

 1. Dat de gehele Herdersstaf Boodschap werd gepubliceerd voordat de profeet overleed in volumes {of boekdelen}, traktaten, en symbolische codes. De predicaties gepubliceerd in vijf boeken, meer bekend als de nieuw codes {New Codes}, zijn een ongeïnspireerde toevoeging aan de boodschap, en dat er niet uit zou moeten worden onderwezen. Wij begrijpen dat de instructie: “Onderwijs alleen datgene wat gepubliceerd is,” datgene betekent wat werd gepubliceerd door de overleden Br. V. T. Houteff. Uiteengezet in: 8SC1-12: 20.2.4ABN5: 55.1- 56.1.

Magazijn, hoofdkantoor en locatie

 1. Dat God nooit meer dan een beweging tegelijkertijd heeft gehad, en het kan nu ook niet anders zijn. Gods’ gemeente is goed {duidelijk} gekenmerkt, in iedere generatie, door gehoorzaamheid aan de tegenwoordige waarheid. Uiteengezet in: SR2: 125.1SR2: 93.2SR2: 257.41TG51: 10.4;1SC13: 11.4 .
 1. Dat God een voorraadschuur tegelijkertijd heeft, en die is waar dan ook Tegenwoordige Waarheid wordt verspreid. En de Tegenwoordige Waarheid voor deze tijd is de reiniging van de Elfde-uur Gemeente, de Davidiaanse Zevende-dags Advent Kerk. Uiteengezet in: 1SC5: 9.12TG30: 18.2.
 1. Dat er slechts één anti-typische Mt. Carmel is, en het is gevestigd in Waco, Texas, en het is niet beperkt tot 2500 Mt. Carmel Drive, maar behelst eerder de gehele 375 acres gekocht door Gods profeet. Uiteen gezet in: 1SC16: 1.12SC5,6: 3.1.22SC10: 2.1.1.
 1. Dat Eziel 47 niets van doen heeft met de bewegingen van de verschillende Davidiaanse groepen, zei het oostwaarts, westwaarts, zuidwaarts, of noordwaarts, maar het heeft direct betrekking op de anti-typische tempel die zal worden gebouwd door de gereinigde kerk. Uiteen gezet in: 1TG13: 5.26.2, 6.3 and 2TG42: 38.1.

Kerk binnen een kerk

 1. Dat het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, het moderne Israël (twaalf stammen), uit twee kerken bestaat; de Negende-uur Gemeente (ZDA Kerk), en de Elfde-uur Gemeente (DZDA Kerk); in overeenstemming met het vroegere Israël na de dood van koning Salomo, namelijk Juda en Israël. Aldus is de ZDA-Kerk in een kerk, of een “beweging binnen een beweging.” Wat de beweging ook is, de beweging binnen de beweging is dat ook. Uiteen gezet in: Matt 20:6; SR2: 93.2TN4: 57.466.3WHR: 33.22TG34: 24.1-25.2
church within church.

Zuivering in twee secties

 1. Dat de reiniging van het Zevende-dags Adventisten Kerkgenootschap, de eerste vruchten van de oogst, in twee gedeelten is. De eerste reiniging zal in de Elfde-uur Gemeente plaatsvinden door de zes mannen van Ezechiël hoofdstuk negen, waarin een tussentijd is tussen de verzegeling en de slachting. De tweede is in de Negende-uur Gemeente door de vijf mannen van Ezechiël hoofdstuk negen, terwijl de man met de schrijversinktkoker het merkteken aanbrengt; in de algemene vernietiging der goddelozen, waarbinnen geen tussentijd is tussen de verzegeling en de slachting. Uiteen gezet in: Ezek. 9:2; TN3: 71.1-2SR2: 185.3TN3: 76.178.1LDSDA: 3.2JL6: 2.1SR1: 37.2TN1: 38.21TG52.

Fasetypologie van Juda en Israël

 1. Dat wij moderne Juda zijn, afstammelingen van die Joden die de Eerste Christen Gemeente samenstelden, terwijl de Laodiceeërs, of moeder, zoals vaak naar haar wordt verwezen door de meeste Davidianen, moderne Israël is, afstammelingen van de 10 stammen die verstrooid werden door het vroegere Assyrie. Uiteen gezet in: LDSDA: 3.21TG37: 11.22TG6: 15.3.

Anderen behalve de 144.000

 1. Dat slechts 144.000 Israëlieten gered zullen worden in de oogst der eerste vruchten der levenden, maar er zal een aanzienlijk aantal van de heidense naties, die met de 144.000 zullen zijn, worden gered in de genoemde oogst. Uiteen gezet in: TN3: 98.2ABN4: 35.1.

Speciale opstanding

 1. Dat degenen die verrijzen in de bijzondere opstanding niet worden meegenomen naar het koninkrijk op het zelfde moment, zoals de eerste vruchten der levenden, maar worden eerder achtergelaten in Babylon om te worden getoetst, en zij moeten de tegenwoordige waarheid aanvaarden. Uiteen gezet in: TN12: 37.12TG7: 11.215.1.
 1. Dat alle Zevende-dags Adventisten die stierven onder de Derde-engel Boodschap, die de Sabbat Waarheid hielden, zullen opkomen in de bijzondere opstanding. Dit behelst, maar beperkt zich niet tot Zr. E. G. White en Br. V. T. Houteff. Er is geen speciale bijzondere opstanding dan Daniel 12. Uiteen gezet in: DAN. 12:2; 2TG7: 11-12TN9: 41.1.

Leg niet opnieuw het fundament van bekering

 1. Dat wij Davidianen eerst onszelf moeten redden, voordat wij onze broeders in de Negende-uur Gemeente kunnen redden. Uiteen gezet in: 9SC1-12: 7.2.7.
 1. Dat wij eerst moeten uitroepen vanwege de gruwelen in ons midden, voordat wij uitroepen vanwege de gruwelen te midden van Laodicea. Uiteen gezet in: EZEK. 9:4.
jl6_6_hunt_them (1)

Belegering Campagnes

 1. Dat door de tegenwoordige belegeringscampagnes die door de Davidianen worden geleid, die het verspreiden van literatuur behelzen aan hen die wij niet tot vrienden hebben gemaakt, voor ZDA kerken, kamp meetings, sessies van Generale Conferenties, maar zich niet daartoe beperken, tot een schande zijn voor de Herdersstaf Boodschap. Deze campagnes werden ingesteld door Florence Houteff, zoals uiteengezet in de brief van de Uitvoerende Raad van de DZDA aan de Generale Conferentie van de ZDA kerk, gedateerd 17 februari, 1959, gepubliceerd in Volume 14, Symbolic Code, No. 6.
 1. Dat wij de “namen verzameling” campagnes moeten voeren {als beleid}, zodat wij kunnen opvissen met de literatuur, om hen vervolgens te bejagen, precies aan hun deuren, als zij nu in de stad zijn, of op het platteland. Uiteen gezet in: 7SC1-6: 2.1.1-47SC7-12: 17.2.7-18.1.38SC1-12: 24.1.6-24.2.49SC1-12: 18.2.5-7JL6: 5.3.

Het ossenploegstadium

 1. Dat de grote herleving en hervorming, voortgezet in Getuigenissen voor de Kerk, Deel 9, Blz. (…) {Testimonies for the Church, Volume 9, p. 126} en Openbaring 8:5, zal plaatsvinden in de Negende-uur Gemeente, na de reiniging van de Elfde-uur Gemeente en voor de oprichting van Gods koninkrijk van vrede in het Beloofde Land. Uiteen gezet in: LDSDA: 5.112.2SR2: 219.21TG17: 5.3.
 1. Dat de os-ploeg fase {of stadium} van de verzegelingsboodschap nog in de toekomst ligt, en het zal beginnen na de vernietiging van het kleinvee, de dwaze maagde, Korach, Dathan en Abiram, de tien verspieders en Achan, en de Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Beweging, de Elfde-uur Gemeente. Uiteen gezet in: TN6: 40.1ABN2: 55.25SC1-5: 9.1.4.

De Confederatie

 1. Dat er slechts één confederatie {samenzwering, bondgenootschap of complot} is, en die is de kerk-staat confederatie van Jesaja hoofdstuk 8 die begint in het moderne Assyrie van vandaag, en zet zich voort tot het moderne Babylon. En aan ons wordt gezegd door Jesaja dat wij niets zullen zeggen aan hen aan wie werd gezegd een confederatie te vormen, in plaats daarvan zouden wij de Heer, onze God, moeten heiligen in onze harten. Uiteen gezet in: Jes. 8:11-22; 2TG41: 18.3-21.31TG27: 8.2-9.1.

Tijd van Jacob van benauwdheid

 1. Dat er slechts één benauwdheid is, Dan. 12:2; Openb. 13:15-17; hetgeen het merkteken van het beest is, en wanneer het aanvangt zal het zich richten {slaan} tegen het overblijfsel van de vloed {de stroom}, Openb. 12:16. Jeremia schrijft over dezelfde benauwdheid, Jer. 30:7, die slechts betrekking heeft op de 144.000 en de grote schare. Uiteen gezet in: TN15: 61.1TN5: 118.1TN9:58.2; 2TG10: 29.3-4TN8:22.1 and 2SC2:4.8-10.
 1. Dat de tijd van Jacobs benauwdheid plaatsvindt na de reiniging van de Negende-uur Gemeente. Uiteen gezet in: FB: 12.3.

Knock-out slagpropaganda

 1. Dat er geen uitschakelklap werd toegediend aan deze boodschap in 1959, en die zal ook nooit worden toegediend. Een uitschakelklap suggereert dat de ontvanger van de klap het gevecht verloren heeft. Aangezien Christus de Generaal is Die nooit een strijd verloor, kon er geen uitschakelklap aan deze boodschap, die bestemd is om te zegevieren, zijn toegediend. Er werd een poging gewaagd om een uitschakelklap toe te dienen in 1959, zoals de Staf {of Roede} waarschuwde, echter, na de poging reorganiseerde de beweging zich in 1961, kort voordat Zr. Houteff en haar Uitvoerende Raad de Associatie ontbonden. En de beweging zet zich tot de huidige dag voort. Uiteen gezet in: WHR 33.2;ABN1: 67.1 and 68.1.

Tegenbeeldige David

 1. Dat anti-typische David noch broeder V. T. Houteff, noch de Herdersstaf Boodschap is, maar eerder een man die Christus zal zenden om te regeren in Zijn plaats voor Zijn terugkomst, om af te rekenen met Zijn dienstknechten, de Davidianen. Uiteen gezet in: TN9: 43.2TN8: 71.1,22TG2: 14.317.2.

De drie-eenheid

 1. Dat de Drie-eenheid verwijst naar de drie onderscheiden Personen van de Godheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Uiteen gezet in: SR2: 54.17SC1-6: 13.2.4-13.2.6TN3: 91.4FB: 3.42TG10: 21.4 AND 2TG19: 16.2.
>