fbpx

Deel 03 Symbolische Code Nr. 01

Deel 3 Symbolische Code Nr. 1

De Symbolische Code Nieuws Artikel

Deel Drie

November 1937

Mt. Carmel Center

Lake Waco Texas

De Aarde Verlichtend

Groeten  Van Mt. Carmel Academie

Gelovend dat “De instituten van de menselijke samenleving hun beste modellen in het Woord van God vinden,” (“Fundamentals of Christian Education,” p. 95), trachten wij op Mt. Carmel, een universiteit naar het patroon; “naar de orde of het voorbeeld van de scholen der profeten,” op te richten. (Fundamentals of Christian Education blz. 223) {3SC1:2.1.1}

Bovendien, daar het “grootste doel van alle studie,” is te “de wil van God te leren en de plichten van Zijn volk,” verschilt Mt. Carmel’s systeem van onderwijzen wezenlijk van datgene wat onder andere onderwijs instituten aan de orde is, in die zin dat het niet bestaat, zoals die van hun dat doet, in “behandelen van individuele takken van studie, gescheiden van het diepere onderzoek, dat gepaard gaat met het onderzoeken van de Schriften, en een kennis van God en het toekomstige leven,”—dat is, alle onderwerpen onderwijzen, los van de Bijbel, en totaal gescheiden van elkaar, zonder een rode draad, erdoor heen en die hen met elkaar in verbinding brengt-maar eerder de Bijbel de fundamentele bron maakt als onderwerp voor alle studies. {3SC1:2.1.2}

Daar echter de heroprichting van de scholen van de profeten nog steeds in werking is,” hebben wij nog geen mogelijkheden hetzij nodig of toereikend voor de onderwijzing van al de cursussen voorgeschreven in de Geest der Profetie. Desalniettemin, streven wij naar het doel om kennis te verkrijgen van al de onderwerpen die geleerd werden in de vroegere scholen van de Hebreeën, waaronder de hoofdzakelijke waren: “de wet van God,.heilige geschiedenis, heilige muziek en dichtkunst” (“Patriarchs and Prophets,”p. 593) naast Engels, wiskunde, boekhouden, aardrijkskunde, fysiolotie, etc. samen met handelstrainingen, naaiwerk, hygiënische kleding maken, behandeling van de zieken en verwante lijnen.”-“Education,” p. 218 {3SC1:2.1.3}

De Heer heeft, “voor Zichzelf de onderwijzing en instructies van Israël weggelegd, en Zijn zorg is “niet beperkt tot hun godsdienstige belangen.” Wat dan ook, “hun geestelijke en lichamelijke welzijn,” beïnvloed word “ook een onderwerp van goddelijke bekommernis,” en komt, ”binnen het gebied van de goddelijke wet.” (“Fundamentals of Christian Education,” p. 95) Ware onderwijzing, “heeft met het hele zijn te maken.. Het is de harmonieuze ontwikkeling van de lichamelijke, de psychische en de geestelijke machten.”—“Education,” p. 13. Vandaar dat teneinde lichamelijke, psychische en geestelijke balans te onderhouden, wij de studie van de Schriften en van academische onderwerpen, verbonden hebben aan lichamelijke arbeid, de belasting van de psychische en lichamelijke krachten gelijk makend,” zodoende de student vier uren per dag gevend, van psychische arbeid, en vier uren van handmatige arbeid, hetgeen bestaat uit actief deelnemen aan verschillende handmatige afdelingen van Mt. Carmel. Op deze wijze, verkrijgt hij niet alleen, fysieke voordelen, en nuttige kennis voor zichzelf, maar biedt ook hulp in de ontwikkeling van het werk hier op Mt. Carmel. {3SC1:2.1.4}

“Zo een onderwijzing, verschaft meer dan psychische discipline, het verschaft meer dan fysieke oefening. Het versterkt het karakter, zodat waarheid en rechtschapenheid niet opgeofferd worden aan zelfzuchtige behoeften en wereldse ambities. Het versterkt het verstand tegen het kwaad… Ieder motief en verlangen wordt in overeenstemming gebracht met de grote principes van het recht… Welke onderwijzing kan hoger zijn dan deze? Wat kan aan haar waarde gelijk zijn?”-“Education,” p. 18 {3SC1:2.2.1}

Wij hebben als standaard van verworvenheid voor de school, geen willekeurig cijfer of hoeveelheid studie gezet. Op geen enkel tijdstip gedurende de scholing van de student, wordt hij een diploma gepresenteerd, voor het over gegaan zijn van een lagere naar een hogere graad. Hij kan echter met wijsheid de kennis die hij ontvangen heeft, constant vooruitgang boeken, “hoger en steeds hoger reikend,” en uiteindelijk, “de beste diploma ooit ontvangen, die wie dan ooit kan hebben,- de goedkeuring van God,” die hem zal verzekeren met, “zijn paspoort van de voorbereidende school op aarde tot de hogere graad, de school daarboven.” (“Education,” p. 19) {3SC1:2.2.2}

Vandaar dat dit instituut open is voor de jeugd, die “enthousiast zijn om een betere kennis te verkrijgen van de Schriften, om dieper te onderzoeken in de geheimenissen van het koninkrijk van God, en wijsheid van boven te zoeken,” teneinde in het bijzonder zichzelf te kwalificeren deel te hebben “aan het afsluitingswerk voor de kerk,” dat zij mogen bewijzen, “een grote zegen te zijn voor Israël, die gerechtigheid bevorderend, die een volk verhoogd, en het bekleed met mannen (en vrouwen), gekwalificeerd te handelen, in de vreze van God, als leiders en adviseurs.”- “Fundamentals of Christian Education,” p. 96 {3SC1:2.2.3}

1.J B.

DE STEM VAN DE SCHOOLFACULTEIT

“Om te beseffen, wat voor verheven voorrecht het is om op Mt. Carmel te zijn, en deel te hebben, aan haar werk- het meest gedenkwaardige dat ooit aan de mens is toevertrouwd, – is een van de meest noodzakelijke noden, evenals een van de meest noodzakelijke verlangens, bidden wij, niet alleen in het bijzonder voor iedere student en leraar, maar ook over het algemeen voor ieder bewonder van de heuvel. Want de ervaring om toegelaten te worden, om deel te hebben in het werk hier is onbeschrijfelijk spannend en gezegend, boven welke ander plaats op aarde, wordt een niet uit te wissen geschiedenis geschreven, uit voorbestemde wederwaardigheid, de voorspelling vervullend, dat “de laatste bewegingen hele snelle zullen zijn.’- “Testimonies for the Church,” Vol. 9, p. 11. {3SC1:2.2.4}

“Laat daarom iedere student, leraar en bewoner van Mt. Carmel, getrouw staan in zijn bestemming, dat hij niet achterloopt in goede werken, en dat hij gelijke tred houdt met de plotselinge ontvouwende gebeurtenissen, en aldus Mt. Carmel een licht voor de wereld makend, vragen wij zorgzaam, de constante en ernstige gebeden van iedere geheel bezielde gelovige in de boodschap van Tegenwoordige Waarheid.” {3SC1:2.2.5}

  1. J. BINGHAM, PRINCIPAL.

—————–

“Daar ik gehoor heb gegeven aan de oproep, om te stappen uit de gebruiken van het leven, sporten, en vrolijkheid, en “tot de hulp van de Heer tegen de machtige,” te komen, bevind ik mijzelf in de dikte van de strijd van “het afsluitingswerk voor de kerk,’ omringd door een glorierijk licht- de boodschap van tegenwoordige waarheid. {3SC1:3.1.1}

“Nooit eerder heb ik besef gehad, van het grote voorrecht en de plechtige verantwoordelijkheid, die de mijne zijn als een jong persoon. Twee jaar geleden, vond deze boodschap mij in een van onze academies, te midden van de sociale roes! Het stopte mij nog duizelig draaiend, mijn gedachten en interesses veranderend, mij voeding geven, voor een behoefte, waar ik naar hongerde; plaatste mijn voeten op het opwaartse pad en vervolgde door mij voorwaarts te leiden. {3SC1:3.1.2}

“God heeft mij met onbegrensde gelegenheden begunstigd. In Zijn vriendelijke Voorzienigheid, heeft Hij mij naar Mt. Carmel geleid, en mij toegestaan daar te blijven, en mij het voorrecht gegeven om deel te hebben aan de onderwijzing van onze jonge mensen. {3SC1:3.1.3}

“Bovenmate dankbaar voor de niet verdiende zegeningen, die de Heer zo liefdevol mij heeft geschonken, geef ik blijmoedig mijn leven aan deze boodschap, in het bijzonder aan de training van de kinderen en jeugd, en ik bid ernstig dat veel meer van onze jonge mensen, hun handen zullen losmaken uit de wereld, en aan de kant van de Heer overkomen, om een actief deel te nemen in het herstel van de scholen van de profeten, zodat ze kunnen helpen in de verkondiging van dit evangelie aan ‘geheel de wereld in deze generatie.’ {3SC1:3.1.4}

Genevieve Ruth Bingham

—————–

“Woorden schieten tekort, om mijn dankbaarheid te uiten, voor het voorrecht, dat ik heb van het dag aan dag omgaan met het gezelschap hier te Mt. Carmel. Om te zien, hoe de boekrol zich ontvouwt, het uitwerken van Gods Voorzienigheid, om getuige te zijn van de strijd, die woedt tussen de krachten van de duisternis en de herauten van het licht, om deel te hebben aan de training van het meest schitterende gezelschap jongeren die ik ooit heb ontmoet, is mijn gelukkige en verheven lot. {3SC1:3.1.5}

“De jonge mensen hier op Mt. Carmel Academie, zijn enthousiast, om zichzelf voor te bereiden om uit te gaan en de boodschap van tegenwoordige waarheid te geven, en om bruikbare agenten te zijn in het tot stand komen, van het koninkrijk van Christus. {3SC1:3.1.6}

“Niet door de besluiten van gerechtshoven of raadsvergaderingen of wetgevende bijeenkomsten, niet door de gunst van wereldse aanzienlijke mannen, wordt het koninkrijk van Christus tot stand gebracht, maar door het inplanten van de natuur van Christus in de mensheid door het werk van de Heilige Geest. “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.” Hier is de enige macht die voor de verheffing van de mensheid kan werken. En de menselijke vertegenwoordiging, voor het tot stand komen van dit werk, is de onderwijzing en het ten uitvoer brengen van het woord van God.’-‘Desire of Ages,’ p. 509. {3SC1:3.1.7}

Wij als leraren en studenten, hunkeren naar de gebeden van alle Tegenwoordige Waarheid – gelovigen, dat wij allen geschikt mogen zijn om als erevaten  gebruikt te worden in Christus Zijn koninkrijk. {3SC1:3.2.1}

Richard Waldron

————–

“Wat een voorrecht is het om op Mt. Carmel te zijn- het centrum van Gods werk op aarde! Ik ben dankbaar dat mij deze gelegenheid is verleend. {3SC1:3.2.2}

“Ik kwam naar Mt.Carmel om een diepgaande kennis te verkrijgen van de waarheden, die God in deze tijd aan ons heeft geopenbaard, zodat ik op de juiste wijze voorbereid mag zijn, om uit te gaan en de boodschap aan anderen te geven. {3SC1:3.2.3}

“Waarlijk, we hebben een schitterende boodschap, een die onze gedachten en verlangens verandert. Voordat ik tegenwoordige waarheid ontving, (toen ik nog een gewoon lid van de Adventisten kerk was) bracht ik mijn tijd door in het zoeken van amusement, maar nu, heeft bestuderen van Gods woord, en ernaar streven om Zijn wil te kennen en te doen, de plaats ingenomen van feestjes, tennis, basketbal, slagbal, radio, mode, en verschillende andere dingen van de wereld. {3SC1:3.2.4}

“De Bijbel is een totaal ander boek voor mij geworden. Het is intens interessant, en wordt nooit vervelend. Wanneer ik deze niet uit te putten schat-huis bestudeer, worden er nieuw verwachtingen in mij geboren, die maken dat de dingen van de wereld in onbelangrijkheid verbleken. {3SC1:3.2.5}

“Ik wacht gretig op de Code, en kan nauwelijks wachten totdat ik tijd heb om te zitten en het door te lezen. {3SC1:3.2.6}

“Sommige momenten is de hoge standaard die ons wordt voorgelegd, bijna overweldigend, maar de beloften in Gods Woord geven mij hoop en moed om voorwaarts en opwaarts te aan te houden, want ik weet dat er in Christus overwinning is. {3SC1:3.2.7}

“Mijn gebed is dat vele ander jonge mensen de hele wereld door, deze glorierijke boodschap zullen zien en hun leven in overeenstemming ermee zullen brengen.” {3SC1:3.2.8}

Ruth McFalls

—————

“Omdat onze studenten zichzelf beter kunnen voorbereiden in de grondbeginselen van Christelijk streven, geven wij hen de gelegenheid, de hoogste van alle huishoudelijke wetenschappen te bestuderen, de wetenschap van voedsel en kookkunst, het grootste belang, waarvan door de pen der inspiratie de volgende verklaringen zijn voortgebracht: {3SC1:3.2.9}

“Om goed te koken, om volwaardig voedsel op een tafel te kunnen zetten op een uitnodigende manier, vereist intelligentie en ervaring. Degene die het voedsel voorbereid, dat in de maag geplaatst dient te worden, dat omgezet moet worden in bloed om het systeem te voeden, neemt de meest belangrijke en verheven positie in. De positie van archivaris, kleermaker, of muziek leraar, kan in belangrijkheid, dat van de kok niet evenaren.’-‘Counsels to Teachers,’ p. 292. {3SC1:4.1.1}

“Degene die de kunst verstaat om op de juiste wijze voedsel te bereiden, en die deze kennis gebruikt, is een hoger eerbewijs waardig dan degene die in welk ander soort werk dan ook zijn betrokken. Dit talent moet geacht worden gelijk aan de waarde van tien talenten, omdat het juiste gebruik ervan, veel te maken heeft met het menselijk organisme in gezondheid.’-M.S.-95-’01. Daar dit allemaal waar is, kon de school op Mt. Carmel, niet Gods vereisten niet vervullen, als het niet op praktische wijze dit onderwerp aan de studenten onderwees. {3SC1:4.1.2}

“Bovendien, zouden de voorgaande citaten, niet alleen de jeugd moeten inspireren, maar ook mannen en vrouwen in allerlei wandel des levens, met een vastbeslotenheid tot hun door God gegeven talenten te ontwikkelen, in plaats van ze te begraven in de aarde. {3SC1:4.1.3}

“Ik dank God voor de principes van een gezonde levensstijl, en ben zonder twijfel gelukkig, dat Hij mij naar Mt.Carmel heeft geleid, en het voorrecht heeft verleend om deel te hebben in het onderwijzen van onze kinderen en jeugd in de wetenschap van gezonde kookkunst.” {3SC1:4.1.4}

M.L. Deeter

—————-

“Ik ken geen andere school, die voor de training van Christelijke jeugd, gelijk staat aan Mt. Carmel Academie. Vandaar dat ik mij bevoorrecht voel, om de gelegenheid te hebben, om hier te werken onder de jongere kinderen. {3SC1:4.1.5}

“Omdat echter, de Laodicesche manieren, nog steeds aan ons kleven, zijn wij verreweg, verwijdert om als God te zijn. Maar ondanks dat, maken wij voorruit gang, richting die hoge standaard, die de Heer voor ons heeft geplaatst, en wij vragen ernstig uw gebeden dat wij door het zuiverende vuur mogen gaan, en als “fijn goud,” eruit mogen komen, en dat Christelijke karakter verkregen hebben, dat ons in staat zal stellen, “het Lam te volgen, waar het ook heen gaat.’ {3SC1:4.1.6}

Sarah Bigelow

——–

De Stem van het Studenten Orgaan

“Vanaf ik naar Mt. Carmel ben gekomen heb ik er zeer van genoten. De broeders en zusters zijn vriendelijk, en hebben liefde in hun harten voor elkaar. {3SC1:4.1.7}

“Ik kwam naar Mt. Carmel om een Christelijke opvoeding te ontvangen. Ik heb altijd de openbare scholen bezocht, maar ik hou meer van deze school dan welke andere school ook, die ik heb bezocht. {3SC1:4.1.8}

“Ik geloof deze boodschap met heel mijn hart, en hoop dat ik spoedig volledig erin kan wandelen.” {3SC1:4.1.9}

Billy Colvin, Leeftijd: 14

——–

“Ik ben intens dankbaar aan de Heer, voor de kennis en ervaring, die ik ontvangen heb, vanaf ik Mt. Carmel Academie bezoek. {3SC1:4.2.1}

“De boodschap van Tegenwoordige Waarheid, heeft mijn verwachtingen, mijn handelingen, mijn doelen, in feite, mijn hele leven verandert. Ik leef en werk nu voor iets hoger, breder, en veel blijvender, dan ik eens deed. {3SC1:4.2.2}

“De ‘Symbolische Code,’ is een constante bron van hulp en vertroosting voor mij, en ik bidt ernstig dat allen veel voordeel en genot, ervan mogen ontvangen {3SC1:4.2.3}

Carol Hogan, Leeftijd 15

———–

“Tegenwoordige Waarheid vond mij ongeveer drie jaren geleden, en heeft vele veranderingen in mijn leven gebracht, mij aantonend dat ik Mijn Verlosser daarvoor niet kende. Maar nu is Hij de dierbaarste Vriend die ik heb. Mijn hart brandt van liefde voor de waarheid, deze laatste grote verzegelende boodschap is het middelpunt van mijn hele verstand en aandacht. {3SC1:4.2.4}

“Ik kan niet bevatten, waarom God voor mij, die zo een zondaar is, zo veel gedaan heeft, om mij hier te brengen, op deze heilige plek om mij voor te bereiden voor over plaatsing. {3SC1:4.2.5}

“Zowel Mt.Carmel Centrum en Mt. Carmel Academie, zijn mij zeer dierbaar. Ik wil met de hulp van de Heer, terwijl ik hier ben, mijn tijd verbeteren en een ware vertegenwoordiger van Christus zijn. {3SC1:4.2.6}

Katleen Hogan, Leeftijd 12

—————

“Ik ben dankbaar der de HStaf Boodschap. Het heeft mij geholpen om meer bedachtzaam te zijn, en heeft mij meer moed gegeven om het juiste te doen. Ik prijs de Heer, dat ik hier op Mt. Carmel kan zijn, waar ik de boodschap uit de eerste hand kan ontvangen. Ik wil mijn best doen om deze boodschap te leren, zodat anderen het mogen ontvangen, en een van de honderd vier en veertig duizend worden. {3SC1:4.2.7}

“Mt. Carmel’s Academie heeft mij geleerd om zorgvuldiger om te gaan met mijn vrije momenten, waar ik zeer dankbaar voor ben, omdat ik besef dat ik niet naar de hemel kan gaan door mijn tijd te verspillen, wanneer ik zou moeten studeren. {3SC1:4.2.8}

“Mt. Carmel is de beste plaats, waar ik van weet, om een man van mij te maken en ik doe mijn best om Mt. Carmel haar gang te laten gaan, in plaats van achter te blijven en om mij te laten meenemen. {3SC1:4.2.9}

Oliver Hermanson, Leeftijd 14

——————

“Ik bestudeer deze boodschap en het heeft mij geïnspireerd en vooruit laten gaan. {3SC1:4.2.10}

“Daar vele lieden niet naar deze prachtige plek kunnen komen, proberen wij hen te verheffen door hen de Code te zenden. {3SC1:4.2.11}

‘Ik hou van Mt. Carmel Centrum en haar school, en wil de beste student zijn die ik mogelijkerwijs kan zijn. {3SC1:4.2.12}

“Bid voor mij, dat ik trouw mag zijn tot het einde.” {3SC1:5.1.1}

Betty Smith, Leeftijd 10

—————

“Ik verlang als student van Mt. Carmels academie, om de boodschap te leren, zodat ik voorbereid mag zijn om een zendeling voor God te zijn. {3SC1:5.1.2}

“Ik ben blij hier op Mt. Carmel te zijn, en ik geniet van het mooie landschap dat de plek omringd. Het brengt de mooie beloften onder mijn aandacht, die de Heer klaargelegd heeft oor diegene die van Hem houden, en het maakt mij steeds meer gretig om te leven naar iedere lichtstraal, dat Hij zo overvloedig aan Zijn kinderen heeft geschonken. {3SC1:5.1.3}

“Ik dank God dagelijks dat Hij mij op zo een fantastische wijze zegent, en ik wil oprecht opkomen tot de standaard die Hij voor ons heeft geplaatst. {3SC1:5.1.4}

Evelyn Colvin, Leeftijd 18

———–

“Ik kan de dankbaarheid niet uitdrukken, die in mijn hart is, voor het voorrecht, dat ik heb, om hier op Mt. Carmel te zijn, waar ik een ‘hogere onderwijzing,’ ontvang. {3SC1:5.1.5}

“Mijn wens is om, onder het “jeugdige leger van goed getrainde arbeiders,” te zijn dat het einde van leiden en zorg en zonde, zal verhaasten.” {3SC1:5.1.6}

Wayne Pruett, Leeftijd 16

————

“Ik ben dankbaar om op Mt. Carmel te zijn, want de Heer vertoeft hier. ‘De Herder’s Staf boodschap en de Code zijn inspirerend. Als iemand de wil heeft om goed te doen, is Mt. Carmels academie een goede plaats voor iemand om te leren, en het werk op Mt. Carmel, zal iemand sterk maken voor de Heer.” {3SC1:5.1.7}

Wayne Safley, leeftijd 12

—————

“Mt. Carmel is een prachtige plaats, omringd door heuvels en valleien en bomen, waar ik heel erg van geniet. Bovendien ben ik dankbaar voor het voorrecht van hier zijn, want hier komt de verklaring zeker in vervulling, dat ‘God ons meer in een ogenblik kan leren, dan al de grote mannen op de aarde.’ (Testimonies to Ministers,’ p. 119). Ik geniet van het lezen, van ‘De Symbolische Code,’ want het is voor mij een grote hulp. {3SC1:5.1.8}

“En verder, ben ik ook zeer dankbaar dat de boodschap van Tegenwoordige Waarheid, mij heeft gevonden, en ik besef meer en meer, de noodzaak van het bestuderen van de Bijbel en de Geest der Profetie, want het is mijn doel gevonden te worden, in “die stad helder en schoon, daar, daar verder.” {3SC1:5.1.9}

Joyce Helman, leeftijd 13

——-

“Vanaf ik gehoor gegeven heb aan de oproep van het elfde uur, een jaar geleden, ontvang ik een grondige Christelijke onderwijzing in de scholen van de profeten, die nu worden hersteld, en ik kan mijn lofprijzing en dankzegging aan God niet uitdrukken, voor het voorrecht die ik heb, in het bezoeken van Mt. Carmels academie, en voor de gezegende beloften, die de jeugd hebben in het afsluiten van het evangelie. Och, dat iedere jonge persoon, die hierin van Gods Zijn maandelijkse boodschap aan Zijn volk, leest, nu zich aansluit bij het zich mobiliserende leger jongeren, die spoedig zal voortgaan in de gehele wereld, om kostbare zielen te winnen, is mijn bede.” {3SC1:5.1.10}

Eugenis Pinon, leeftijd 17

———–

“Het is mijn ernstig verlangen, om een deel te hebben in deze verzegelende boodschap, om de school der profeten, weer te helpen instellen, en om een instrument te zijn, van de Heer om anderen naar de waarheid te brengen. Ik weet dat het de jonge mensen zijn, die het werk zullen afsluiten, en ik wil onder degene zijn, die dit voorrecht hebben.” {3SC1:5.2.1}

Cecil Helman, leeftijd 15

———–

“Ik geniet ontiegelijk van Mt. Carmel en haar school, en het is mijn wens om een gewillige dienstknecht van de heer te zijn, zodat ik een van de 144.000 mag zijn, die de boodschap in de Luide roep zullen verkondigen. Met de hulp van de Heer, zal ik onder zijn gekozenen zijn.” {3SC1:5.2.2}

Helen Safley, leeftijd 14

———–

“Ik kwam naar Mt. Carmel om haar school te bezoeken, zodat ik de boodschap kon leren, en zodoende mijzelf kon voorbereiden, om het aan anderen te geven. {3SC1:5.2.3}

“De academie is echt prettig, en ik heb veel geleerd, en veel ontvangen, veel zegeningen, vanaf ik kwam. Ik geniet er ook van om de Code te lezen, en wacht gretig op elke maandelijkse uitgave. {3SC1:5.2.4}

“Deze boodschap heeft veel voor mij gedaan, mij geholpen te hervormen in mijn kleding, mijn eten, en mijn gedrag, en mij vastbesloten gemaakt om volmaakt te worden, ‘zoals mijn Vader, die in de hemel is, volmaakt is.’’’ {3SC1:5.2.5}

Dorothy Pinon, leeftijd 9

————

“Mijn hoop is, dat ik mag leren, deze schitterende boodschap aan een wereld te geven, die verloren gaat. De school hier op Mt.Carmel, evenals ‘De Symbolische Code,’ zijn een constante bron van hulp voor mij. {3SC1:5.2.6}

“Ik vraag aandacht in uw gebeden, dat ik getrouwer mag zijn aan de godsdienst die ik belijd.” {3SC1:5.2.7}

Miguel Pinon, leeftijd 12

————

  1. CARMEL ACADEMIE

Ik hou van Mt. Carmel Academie,

Omringd door heuvels, en valleien en bomen,

Waar sommige vermoeid gelopen en betreden hebben

Om meer te leren van onze liefdevolle God,

En hier op deze heilige plek,

Zichzelf voorbereiden in hart en gedachte,

Om de tijdingen ver en nabij te verspreiden,

Dat allen mogen leven en nooit sterven,

En het sirenenzang van de duivel,

Mij niet mag weglokken van dat gelukkige menigte,

Die zich hier op aarde voorbereid

Om daarboven het lied van plezier te zingen!

Dorothy Pinon, leeftijd 9

————–

Zijn Onze Nieuw Jaars Voornemens Bindind?

(Verwijzend naar “De Symbolische Code,” Deel 2, Nr. 12, p. 2)

Hij die rijk was, maar arm werd omwille van ons, en Die drie maal met Zijn Vader pleitte, dat Hij toegestaan werd om schuldige mensen te redden van de slavernij van de zonde, en Die het plechtige verbond binnenging, dat Hij op Zichzelf, de gehele zwakheid van de mensheid op zich zou nemen, wetende dat Hij het onderwerp zou zijn van iedere soort verzoeking, hield zijn belofte, verkondigt moedig in Zijn laatste gebed voor Zijn discipelen: “Ik heb voleindigd het werk dat Gij mij gegeven hebt om te doen.”—Joh. 17: 4. {3SC1:6.1.1}

Op gelijke wijze, vroeg de grote apostel van de heidenen, toen hij Jezus voor het eerst ontmoette, wat hij moest doen, en die verder een hoger standaard wenste te bereiken, voor zichzelf een doel stelde, of zichzelf voornam, dat hij, de “hetgeen achter hem lag,” niet zou gedenken, maar “het doel zou najagen, dat voor hem lag,” naar “de hoge roeping Gods in Christus Jezus.” Dit vastbesloten doel, werd zo toegewijd bewaakt, door zijn leven heen, dat toen de nacht kwam, hij in staat was te zeggen: “Ik heb de goede strijd gestreden, Ik heb mijn wedloop volbracht, Ik heb mijn geloof behouden.” Onze geloften en toezeggingen zijn niet minder bindend dan die van Christus en Paulus dat waren. {3SC1:6.1.2}

De Geest der Profetie, herkend de bindende natuur van geloften gemaakt aan God en roept onze aandacht in de volgende woorden daartoe: “Wanneer een mondelinge of schriftelijke gelofte gemaakt is, in tegenwoordigheid van onze broeders en zusters, … zijn zij zichtbare getuigen, van een contract gemaakt tussen onszelf en God. De gelofte is niet gemaakt aan de mens, maar aan God en het is als een geschreven brief gegeven aan de buurman. Geen enkel wettelijk waarborg is zo bindend, voor de Christen, voor de betaling van geld, dan een gelofte gemaakt aan God. {3SC1:6.1.3}

“Personen, die aldus een gelofte doen aan hun medemens, vragen over het algemeen, niet om verschoond te worden van hun gelofte. Een belofte gedaan aan God, de gever van alle gunsten, is van nog groter belang, waarom zouden wij dan zoeken om verschoond te worden van onze beloften aan God? Zou de mens zijn beloften minder bindend moeten beschouwen, omdat ze aan God gedaan zijn? Omdat zijn belofte, niet door de rechtbank gevonnist zal worden, is het van minder waarde? Zou een mens die belijd gered te moeten worden door het bloed van het oneindige offer  van Jezus Christus, ‘God beroven’? Worden niet zijn geloften en zijn handelingen gewogen in de weegschaal van gerechtigheid in de hemelse gerechtshoven? {3SC1:6.1.4}

“Een ieder van ons heeft een zaak in behandeling in het Hemelse gerechtshof. Zal ons gedragslijn, het bewijs tegens ons laten opwegen? De zaak van Ananias, en Sapphira was van het meest verzwaarde karakter. Door een deel van de buit achter te houden, logen zij tegen de Heilige Geest.”—“Testimonies for the  Church,” Vol. 4, p. 470. {3SC1:6.1.5}

“God werkt door menselijke instrumenten, en wie ook het geweten van mensen zal doen ontwaken, hun aansporend tot goede werken, en een werkelijke interesse in de vooruitgang van de zaak der waarheid, doet het niet uit zichzelf, maar door de Geest van God die in hem werkt. Geloften gemaakt onder deze omstandigheden, zijn van een heilig karakter, die de vrucht van het werk van de Geest van God zijn. Wanneer deze geloften worden afgezegd, aanvaard de Hemel de offerande en deze vrijgevige arbeiders, worden bijgeschreven voor zoveel schatten geïnvesteerd in de bank van de Hemel. Zulke mensen leggen een goed fundament voor de tijd die komt, zodat zij het eeuwige leven mogen vast houden.”- “Testimonies for the Church, vol. 4, p. 473. {3SC1:6.2.1}

“Alle dingen staan gereed, maar de kerk is blijkbaar op betoverde grond. Wanneer zij zullen ontwaken, hun gebeden, hun rijkdom, en al hun energie en bronnen aan de voeten van Jezus zullen leggen, zal de zaak van de waarheid triomferen…. {3SC1:6.2.2}

“Een van de grootste zonden in de Christelijke wereld heden ten dage, is schijnheiligheid en hebzucht in handelen met God.” Testimonies for the Church, Vol. 4, p. 475. {3SC1:6.2.3}

Terwijl de bovenstaande verwijzingen van de “Getuigenissen,” voornamelijk van toepassing zijn op geld geloften, zijn zij op gelijke wijze van toepassing op alle zaken van beloften of toezeggingen aan God, van welke aard ze ook mogen zijn, en niet een is onder een meer plechtiger verbond dan diegene die in het licht van ‘tegenwoordige waarheid,” staan, en die de resolutie ondertekend hebben die uitgegeven is in de Code van december. Laat niet onze mond zorgen, dat ons vlees zondigt, laat ons goed de volgende woorden van Heilige Dagvaarding overdenken: {3SC1:6.2.4}

“Laat uw mond niet toe, dat hij uw vlees zou doen zondigen; en zeg niet voor het aangezicht des engels, dat het een dwaling was; waarom zou God grotelijks toornen, om uwer stemme wille, en verderven het werk uwer handen. (Prediker 5: 5). “Ik zal met brandofferen in Uw huis gaan; ik zal U mijn geloften betalen,

Die mijn lippen hebben geuit, en mijn mond heeft uitgesproken, als mij bange was.” (Ps. 66: 13,14) {3SC1:6.2.5}

“Het is een strik des mensen, dat hij het heilige verslindt, en na gedane geloften, onderzoek te doen.” (Spr. 20: 25) {3SC1:6.2.6}

“Wanneer gij den HEERE, uw God, een gelofte zult beloofd hebben, gij zult niet vertrekken die te betalen; want de HEERE, uw God, zal ze zekerlijk van u eisen, en zonde zou in u zijn. Maar als gij nalaat te beloven, zo zal het geen zonde in u zijn.Wat uit uw lippen gaat, zult gij houden en doen; gelijk als gij den HEERE, uw God, een vrijwillig offer beloofd hebt, dat gij met uw mond gesproken hebt.” (Deut. 23: 21 naar 23) {3SC1:6.2.7}

Diegene die de leiding hebben in het “Grote Hervormingswerk Onder Gods Volk,”  zijn waarlijk een schouwspel voor het gehele universum. De dienstknecht des Here zegt  van de Z.D.A. kerk, als geheel, dat zij “in de wereld zijn gezet als wachters en lichtdragers,” en dat “De wereld Zevende Dag Adventisten in de gaten houdt, omdat het iets weet van hun geloofsbelijdenis, en van hun hoge standaard, en wanneer het diegene ziet die niet naar hun geloofsbelijdenis leven, wijst het naar hun met minachting.”-“Testimonies for the Church,” Vol. 9, pp. 19, 23. {3SC1:6.2.8}

Och, laat ons als hervormers onder Gods volk, besluiten dat wij onze geloften zullen houden, die voor het jaar 1937 gemaakt zijn, aan de Gever van iedere goede en volmaakte gave, daardoor onze verlossing en de verlossing van anderen zeker stellen, en aldus geen smaad brengen op de boodschap van het uur. {3SC1:7.1.1}

1.T.W.

—————

Bij Mijn Tweede Bezoek aan Mt. Carmel

Omdat ik een van de drie was die bevoorrecht was om twee jaar geleden uit gezonden te worden, om “het land te bespieden”, heeft Mt. Carmel Center, de vrucht van onze zoektocht, van nature een grote plek in mijn hart, en elk bezoek gemaakt aan het centrum van Gods  “afsluitingswerk voor de kerk,” waar een “kamp,” wordt gebouwd met het doel om “ een belegering, tegen de stad,” te leggen, wordt altijd naar uitgekeken met grote vreugde. {3SC1:7.1.2}

Het is dan nodeloos te zeggen, dat kortgeleden het voor mij een prettig vooruitzicht was, toen een oude vriend en buurman, die een reis maakte naar Houson, Texas vanaf Hendersonville, North Caroline, mijn metgezel en mij uitnodigde om hem te vergezellen, aangezien hij alleen ging. En hoewel wij niet gedacht hadden om de reis zo vroeg te maken, voelden wij ons gedrongen, dat de Heer de weg opende, en durfden wij geen enkele uitnodiging van Hem af te slaan, en zo, na een stop van twee weken in Houston, waar wij bijna iedere dag studies hielden, waren wij gelukkig om onszelf op Mt. Carmel te vinden, en genoten van het gezelschap van diegene die hier naar toe geleid zijn van vele delen van het land. {3SC1:7.1.3}

Het was slechts anderhalf jaar geleden, dat de eerste groep werkers op deze plaats aankwam,  in die tijd was er geen enkel gebouw opgericht, en waren alle bouwplaatsen, bedekt met dikke struikgewassen en met grote en kleine houtgewassen, maar in deze tijd, zijn er behalve de kleine buitengebouwen, en schuurtjes voor koeien en bokken, zes gebouwen van goede afmetingen. {3SC1:7.1.4}

De constructie van gebouwen om in te wonen, bestaan niet uit al het werk dat gedaan is, want de voorbereiding van manuscripten voor twee traktaten, het opmaken van “De Symbolische Code,’ tezamen met al het routine werk van het kantoor, zijn gestaag doorgegaan, vanaf de dag dat het werk op Mt. Carmel begon. De Heer heeft Zijn volk, die onzelfzuchtig hun leven in het werk hier hebben opgeworpen, bijzonder gezegend, en het waarlijk verfrissend om met deze Zijn kinderen om te gaan. {3SC1:7.1.5}

Dit is de eerste keer dat mijn echtgenote de gelegenheid heeft om Mt. Carmel te bezoeken, en hoewel zij al zo lang een Adventist is, die een verpleegsters opleiding heeft genoten, en vele jaren onderwezen heeft in de school van de kerk, en dus in contact is gekomen met een groot aantal instituten, en met onze jonge mensen is omgegaan in zowel het oosten en het westen, merkte zij terloops naar mij op, dat zij nergens ooit een fijnere groep jonge mensen had ontmoet, in het bijzonder het feit nadrukkend, dat hun intelligentie en toewijding aan de Heer boven het gemiddelde bleek te zijn. Ik antwoorde haar, door het feit, onder haar aandacht te brengen, dat de verzegelende boodschap precies het neusje van de zalm van de Zevende Dag Adventisten kerk, verzameld, precies zoals de Drie Engelen Boodschap in de vroege dagen van haar bestaan, het neusje van de zalm verzamelde van de populaire kerken. Dit is zoals het moet zijn, want wij zijn nu in het ‘afsluitingswerk van de kerk, de verzegelingstijd van de honderd vier en veertig duizend.” (“The Testimonies for the Church,” Vol. 3, p. 266) en niemand anders, dan die gene die “gevonden worden, zonder schuld,” in hun monden zullen in staat zijn te staan in een tijd als deze, en aldus voorbereid zijn om deel te hebben in de “Luide Roep, van de Derde Engel. {3SC1:7.1.6}

Een van de opmerkelijke dingen die op deze plaats opgemerkt dient te worden, is de vrolijke houding van praktisch allen, zowel jong en oud, ten opzichte van de ongemakken die samen gaan met pionier zijn. In ieder gebed en getuigenis, evenals in privé gespreken van diegene die op Mt. Carmel wonen, hoort met herhaalde uitdrukkingen van dankzegging voor het voorrecht om “op deze heilige heuvels,” te zijn.” {3SC1:7.2.1}

Als wij de plek van dichtbij bekijken, en de obstakels overwegen die tot dusver in de weg stonden van vooruitgang, zijn wij bemoedigd te geloven, dat spoedig de droom van vele jaren op Mt, Carmel Center, werkelijkheid gaat worden,– met een school, “meer en meer als dat van de scholen van de propheten,” (“Fundamentals of Christian Education,” p. 489) en een huis van rust voor de bejaarden en zieken onder ons, kortweg, een trainingscentrum met voorziening voor alle klassen, rassen en talen, aldus aan onze eigen geliefde broeders en zusters demonstrerend, evenals aan de wereld, dat God meent wat Hij zegt, en zegt wat Hij meent. {3SC1:7.2.2}

Het moet goed in gedachten gehouden worden, dat precies de naam: “Mt. Carmel,” een toets-plaats inhoudt, en zeker is dit een plaats, waar wij ernstig getoetst worden of wij God willen dienen en niet de Baal. Ondanks de ernst van de toets, blijken bijna allen te gedijen op de ontvangen behandeling hier, en de meesten van hen die onder het gewicht waren, hebben goede vooruitgang geboekt naar een normale situatie, hetgeen goed spreekt van de kook afdeling en de kwaliteit van het voedsel, waarin voorzien wordt. {3SC1:7.2.3}

Wij genieten van onze verblijf hier, en onze innigste wens is dat wij een of andere kleine bijdrage kunnen leveren, aan de vooruitgang van het werk waar Mt. Carmel voor staat, omdat wij weten, dat vanuit deze plaats, literatuur en werkers uit moeten gaan, met het stempel van Gods goedkeuring op hen, boeken en traktaten, die niets anders dan de waarheid bevatten, en mannen en vrouwen, die eerder dood zouden gaan dan hun geloofsbelijdenis benadelen- en omwille van deze nobele dienst aan de kerk en de wereld, sluiten wij ons aan in ernstig gebed met de Tegenwoordige Waarheid gelovigen de wereld rond. {3SC1:7.2.4}

1.T.W.

————–

Mijn Eerste Glimp van Mt. Carmel en Haar Personeel

Vanaf Mt. Carmel was opgericht, heb ik mij afgevraagd, wat voor soort mensen deel uitmaakten van het personeel van deze groep van Zevende Dag Adventisten, die vanwege gewetensvolle overtuigingen, hun kerklidmaatschap hebben verspeelt. Vandaar dat toen een oude vriend van ons mijn echtgenoot en ik uitnodigde om hem naar Texas te vergezellen, daar hij de reis alleen in zijn auto zou maken, u begrijpt hoe prettig het was om zijn uitnodiging te aanvaarden. {3SC1:8.1.1}

Ik was blij verrast toen ik spoedig op Mt. Carmel, een ernstige groep mannen en vrouwen vond, wiens enige doel was, om te voldoen aan dat standaard van Christelijke karakter, die hen geschikt zal maken om deel te zijn van een van de honderd vier en veertig duizend, die de Openbaarder benoemt als de “eerste vruchten.” {3SC1:8.1.2}

Kort na ons aankomst, gaf de Academie een programma, waarin de studenten een gelegenheid gegeven werd om te demonstreren, wat voor soort onderwijzing, zij zeker mogen stellen wanneer hun studieboeken bestaan uit de Bijbel en de Getuigenissen. Ook hier werd ik zeer blij onthaald, want ik ondervond, dat de jonge mensen op Mt. Carmel Academie, op de intelligentie schaal, even hoog stonden, als het niet zelf iets hoger was, dan wie dan ook, die ik ooit ontmoet had. Dit vond ik ondanks en in tegenstelling tot, de verslagen die mijn oren hadden bereikt, met als indruk, dat slechts een minderwaardig soort Adventisten, “De Herder’s Staf,” boodschap accepteert. {3SC1:8.1.3}

De mooie Lake Waco, en de vruchtbare valleien, die zich mijlen voorbij het meer uitstrekken, bezorgen een schitterend uitzicht vanaf al de gebouwen op Mt. Carmel. {3SC1:8.1.4}

Ik beschouw het als een voorrecht om een beetje hulp te bieden, aan het werk in de klassen hier, en het toegevoegde licht, die ik, vanaf mijn aankomst heb ontvangen, met betrekking tot de drie engelen boodschap, rechtvaardigt volkomen, alle tijd en onkosten voorvallend bij deze reis. {3SC1:8.1.5}

Mw. E. T. Wilson

————–

SLACHTING VOOR OF NA AFSLUITING VAN DE GENADETIJD?

Vraag Nr. 145:

“Als de slachting van Ezechiël Negen plaats vind in de kerk vóór de afsluiting van de genadetijd, waarom zegt ‘de Grote Strijd,’ p. 656: ‘Nu hebben allemaal hun beslissing gemaakt, de goddelozen hebben zich volledig verenigd met Satan in zijn oorlog tegen God… Het merkteken van verlossing is geplaatst op diegene die zuchten en weeklagen voor al de verschrikkingen die gedaan worden? Nu gaat de engel des doods voort, voorgesteld in Ezechiëls visioen, door de mannen met slachtwapens, aan wie het bevel is gegeven… Het werk van vernietiging begint onder diegene die hebben beleden de geestelijke beschermers van het volk te zijn.’ {3SC1:8.1.6}

“Spreekt bovenstaande verwijzing, die de slachting van Ezechiël Negen na de afsluiting van de genadetijd plaatst, de leerstellingen van “De Herder’s Staf niet tegen?” {3SC1:8.2.1}

Antwoord:

De vraag openbaart, dat de vragensteller, niet volledig heeft bestudeerd of begrepen wat ‘De Herder’s Staf,’ onderwijst, want “De Grote strijd,” spreekt ‘De Herder’s Staf,’ niet tegen, maar versterkt het eerder. Het is bewezen, dat voor de afsluiting van de genadetijd, er twee ‘vruchten,’ zijn, de 144.000 en de grote schare (Openbaring 7: 9), om op twee verschillende tijden gescheiden te worden- de eerste vind plaats voor de afsluiting van de genadetijd, terwijl “de deur gesloten is voor diegene die niet binnen willen gaan,’ en terwijl “Zijn hand nog uitgestrekt is om te verlossen.” (“Testimonies for the Church,” Vol. 9, p. 97), aldus aantonend, zoals  “Testimonies for the Church,” Vol 3, p. 266 dat doet, dat de verzegeling van de honderd vier en veertig duizend een afsluitingswerk voor de kerk is, terwijl het verzegelingswerk voor de grote schare, de afsluiting van de wereld is.  Dus terwijl in de tijd van Gods vernietigende oordelen vóór de afsluiting van de genadetijd, de deur gesloten is voor een groep, is het voor de andere groep, open, voor wie “Zijn hand nog steeds uitgestrekt is om te verlossen,” duidelijk aantonend, dat de genadetijd eerst sluit voor het onkruid in de kerk. Bovendien, zoals de tijd van Gods vernietigende oordelen – de scheiding van het onkruid van de tarwe, is, – is  de slachting van Ezechiël Negen, datgene wat de goddelozen scheidt van onder de rechtvaardigen. (Matt 13:49) {3SC1:8.2.2}

Vandaar dat, aangezien er twee scheidingen zijn, er een dubbele vervulling van de slachting van Ezechiël is: een voor de kerk voor de afsluiting van de genadetijd, en de ander in de wereld kerken na de afsluiting van de genadetijd, wanneer iedereen zijn beslissing heeft gemaakt. De ontrouwe geestelijke beschermers of de valse wachters, van het volk, zijn de eersten die vallen in de wereldse kerken, net zoals de “oude mannen,” die in de Z.D.A. kerk de eerste zijn om te vallen. (“Testimonies for the Church,” Vol, 5. p. 211), Dit is de enige uitleg die in overeenstemming komt met iedere bewering over dit onderwerp gevonden in de Geest der Profetie en in de Bijbel. {3SC1:8.2.3}

TWEEDE OF DERDE ENGEL?

Vraag Nr. 146:

“’De Herder’s Staf,’ Vol. 2, p. 230, het laatste hoofdstuk zegt, dat de Drie Engelen Boodschap de tweede keer verkondigd moet worden, maar ‘Testimones to Ministers,’ p. 59, zegt dat de tweede engel boodschap, de tweede keer verkondigd moet worden. Welke is juist?” {3SC1:9.1.1}

Antwoord:

Onder adventisten, wordt de term, “Drie Engelen Boodschap,” begrepen als bevattende de eerste, tweede en derde engelen’ boodschappen, maar niet zo wanneer wij de uitdrukking, “tweede engelen boodschap gebruiken.” “De Herder’s Staf,” gebruikt de term, “Drie Engelen Boodschap,” om het feit over te brengen, dat de verkondiging van alle drie engelen boodschappen herhaald moeten worden. {3SC1:9.1.2}

Vandaar dat beide correct zijn. De tweede engelen boodschap moet weer verkondigd worden in de boodschap van Openbaring 18:4, de eerste engel boodschap, wordt opnieuw verkondigd in de boodschap van het oordeel van de levenden (Mal. 3:1 tot 4); terwijl de derde engel boodschap herhaald moet worden tijdens de Luide Roep- aldus de weder verkondiging waar makend, collectief van de Derde Engel Boodschap, of drie engelen boodschappen. {3SC1:9.1.3}

HOE LEEST GIJ?

Vraag Nr. 147:

“Zegt, de “Desire of Ages,” p. 77 niet dat de opstanding van Christus, op zondag was, op de tweede van de pascha feesten?” {3SC1:9.1.4}

Antwoord:

Een conclusie die gebaseerd is op één enkel citaat, hoewel de passage nog zo duidelijk is, maar waarvan de conclusie niet in overeenstemming kan zijn met iedere andere geautoriseerde bewering, over hetzelfde onderwerp, is niet een veilige en eerlijke regel voor uitlegging. {3SC1:9.1.5}

Iedereen die tracht te bewijzen, dat het jaar dat Christus gekruisigd was, het tweede feest van de Pascha op zondag eindigde, zal moeten toegeven dat de eerste van de Pascha feesten, die gevierd moet worden op de vijftiende dag van de maand, (Num. 28:17), op de Sabbat viel (de zevende dag). En deze erkenning, zal zowel Mattheus als Marcus (Matt. 26:17 tot 28), Marc. 14:12 tot 26) tegenspreken, omdat als de eerste van de Pascha feesten op de Sabbat kwam, dan zou de Heer het niet met de twaalven vieren, voordat HIJ gekruisigd was, want voor dat de Sabbat nadere, lag Hij in het graf. {3SC1:9.1.6}

Als gevolg daarvan, zullen diegene die het standpunt innemen dat de tweede van de feesten op zondag viel, en de eerste op Zaterdag, moeten uitleggen, hoe Christus de eerste van de feesten voor zaterdag heeft gevierd, ja zelf voor vrijdag, omdat rond het zesde uur, Hij ingebracht werd in de oordeelshal van Pilatus (John 19:14) en terwijl Christus aan het kruis hing, werd de zon verduisterd van het zesde tot het negende uur (Mark. 15: 33). Vandaar dat het zesde uur, toen de zon verduisterd was, zijnde het middaguur, van de dag, dan moet het zesde uur terwijl hij in de oordeelshal van Pilatus was, als het dezelfde dag was, het middernachtelijk uur zijn geweest. Bovendien, daar dit de eerste keer was, dat Christus voor Pilatus werd gebracht, en dat voorafgaand hieraan, Hij reeds voor het Sanhedrin was berecht, daar de berechting niet legaal kon zijn geweest gedurende nachtelijke uren, bewijzen deze feiten dat Christus op donderdag voor het Sanhedrin was berecht. Het feit verder, dat Hij het Pascha vierde, voordat Hij naar de priesters was gebracht, bewijst dat de veertiende dag van de maand, waarin het lam in de avond geslacht moest worden, woensdag was, en dat Christus, die nacht het Pascha at met de twaalf, waarna de menigte Hem greep en Hem tot Ananias leidde.  Aldus bewijst de Bijbel absoluut dat de eerste van de feestdagen, dat jaar, op een donderdag morgen viel, voor het daglicht, de tweede op vrijdag en de derde op zaterdag, en vierde op zondag. {3SC1:9.1.7}

Als wij geen van de betreffende beweringen, met de voorgaande feiten in overeenstemming kunnen brengen, dan zijn wij beter af, om niet in harmonie met de een te zijn, dan al de andere beweringen, waarvan geen daarvan kan tegenspreken, te negeren. Of het woord, “tweede,” in de “Desire of Ages,” is verkeerd gedrukt, of de zin is niet goed begrepen. {3SC1:9.2.1}

DE GROTE SCHARE IN HET 6E OF 7E ZEGEL?

Vraag Nr. 148:

“In Broeder Houteff’s antwoord aan Broeder Browns observaties over de Eerste vruchten,’ maakt hij vermelding, dat de ‘grote schare,’ van Openbaring 7:9, in de tijd van het zesde zegel voor de troon van God verschijnt. Maar ‘De Herder’s Staf, onderwijst, dat de grote schare, opgemaakt is na de reiniging van de kerk- in de tijd van het zevende zegel. Hoe kan de daarom de grote schare voor de troon van God staan, gedurende de periode van het zesde zegel, voordat het is verzameld uit de natiën?” {3SC1:9.2.2}

Antwoord:

De lezer zal opmerken dat het antwoord op ouderling Brown’s artikel, niet bedoelt is om de exacte tijd van de gebeurtenis te bepalen, maar eenvoudigweg om hem te vragen om uit te leggen, hoe “de grote schare,” de opgestane heiligen kunnen zijn, zoals hij beweert, dat zij zouden zijn, wanneer diegene die Johannes zag, niet de heiligen waren, die Christus uit het graf voort roept, wanneer Hij de tweede keer komt, waarvan het kerkgenootschap beweert, dat de tijd en de gebeurtenis, bij de opening van het zevende zegel te zijn, maar een “grote schare,” die voor de troon stonden in de tijd van het zesde zegel, zelf voor de afsluiting van de genadetijd, om niet te vermelden, voor de opstanding. {3SC1:9.2.3}

Niemand kan ontkennen, dat de menigte voor de troon staat, in de tijd waarin de beschreven gebeurtenis, onder het zesde zegel verlopen, want de opening van het eerste zegel is vastgelegd in Openbaring 6: 12, de tweede in de verzen 3 en 4; de derde in de verzen 5, 6; de vierde in de verzen 7 en 8; de vijfde in de verzen 9-11; de zesde in de resterende verzen van hoofdstuk zes en geheel hoofdstuk 7 en het zevende zegel in hoofdstuk 8:1. Daarom is het waar dat de grote schare chronologisch beschreven is met de gebeurtenissen, die onder het zesde zegel plaatvinden. {3SC1:9.2.4}

“De Herder’s Staf,” Deel 2, p. 221, legt uit, dat hoewel de gebeurtenissen van elk van de zegels de een de ander opvolgt in chronologische volgorde, eindigt geen van hen voor de tweede komst van Christus. Vandaar, dat hoewel de grote schare chronologisch verslagen wordt, onder het zesde zegel, zij voor de troon aanbidden, nadat het zevende zegel geopend is. Met andere woorden, ze staan voor de troon in de tijd wanneer beide, het zesde, en het zevende zegel open zijn, want al de zegels eindigen op het zelfde tijdstip. {3SC1:10.1.1}

DE LIPPEN DES ZOTS KOMEN IN TWIST, EN ZIJN MOND ROEPT NAAR SLAGEN.”

(Spr. 18:6)

Vraag Nr. 149:

“Bij een van onze bidstonden, vroegen wij twee mannen die gekomen waren, wat zij dachten van de HStaf. Zij lachten en zeiden: ‘Wij hebben gevonden dat er fouten in de boeken zijn, en ook dat de schrijver, zijn boodschap al sinds 1922 aan het onderwijzen is, terwijl hij beweert in 1930 begonnen te zijn.’ Wij vroegen hen de fout aan te wijzen, die zij gevonden hadden en zij antwoorden: ‘Deel Een van “De Herder’s Staf,” p. 24 zegt dat de 144.000 het lied van Mozes en het Lam zongen, maar Deel Twee, p. 172 spreekt Deel Een tegen, want het zegt dat de 144.000 niet het lied zongen.’ Leg a.u.b. deze ogenschijnlijke tegenstelling uit.” {3SC1:10.1.2}

Antwoord:

Zulke argumenten tegen de HStaf, bewijzen slechts dat de tegenstanders van Tegenwoordige Waarheid, net zo “blind,” zijn als profetie ze beschrijft te zijn (Openb. 3:17). Een zorgvuldig onderzoek van wat “De Herder’s Staf,” zegt met betrekking tot “het lied van Mozes en het Lam,” zal aan de lezer bewijzen, dat alleen hij die gewillig is mis te verstaan, mogelijkerwijs kan geloven, dat Deel een en twee van de HStaf, elkaar tegenspreken op dit punt. {3SC1:10.1.3}

“De Herder’s Staf,” Deel Een, p. 24, zegt niets meer dan wat het citeert van de Bijbel en de “Geest der Profetie,”: “En zij [de harpspelers, niet de 144.000] zongen ‘een nieuw lied,’ voor de troon, een lied dat niemand kon leren, behalve de honderd vier en veertig duizend. Het is het lied van Mozes en het Lam” (“The Great Controversy,” p. 649 en Openbaring 14: 2, 3) {3SC1:10.1.4}

Noch “De Herder’s Staf,” noch “De Grote Strijd,” zeggen dat de 144.000 het lied zongen, maar eerder zij waren de enige die het konden leren, en “De Herder’s Staf,” Deel 2, p. 172, legt uit, dat de harpspelers degene waren, die het lied zonden, hetgeen begrepen moet worden, dat als de 144.000 wilden demonstreren, dat zij het lieg geleerd hadden, zij op hun beurt het moeten zingen, anders zou het hun niet van nut zijn om het te leren. Vandaar dat beide delen Een en Twee, juist zijn en degene die het verkeerd hebben zijn zij die haar bekritiseren, die gretig zijn om de Rod te verwerpen, waardoor zij juist tot conclusies springen, zoals een vis tot aas, iedere keer als zij hun mond opendoen, zichzelf laten vangen! Tegelijker tijd, schijnen zij meer over Broeder Houteff en zijn zaak te weten, met betrekking tot wanneer hij de boodschap begon te onderwijzen etc. dan hij zelf dat doet. “Hoe leest gij?” {3SC1:10.1.5}

Wij danken onze broeders die ons tegenstaan hartelijk voor hun kritiek, ‘maar wij vinden hun inborst vol onbegrip jammer, of misschien bewuste onwetendheid. Wij beseffen vanzelfsprekend, dat het voor wie dan ook die andermans werk wenst te verwerpen, natuurlijk is om de sterkste redenen aan te dragen, om het omver te werpen. En daarom, aangezien de beschuldigingen van deze broeders, de sterkte obstakels zijn, die zij tegen de Roede konden opwerpen, voelen wij om te schreeuwen, Glorie Hallelujah! {3SC1:10.2.1}

STAAT MICHAEL OP, VOOR OF NADAT DE GENADETIJD GESLOTEN IS?

Vraag Nr. 150:

“Er schijnt een tegenstrijdigheid te zijn tussen ‘A Word to the Little Flock’ en ‘De Herder’s Staf,’ in de volgende verklaringen: ‘Michael’s opstaan (Dan 12: 1) om Zijn volk te verlossen… zal niet plaats vinden, totdat Jezus… Zijn meest koninklijk gewaad aandoet, en kroon, om voort te rijden op de rijtuig van wolken.’-‘A Word to the Little Flock,’ p. 12, en ‘De verdrukking die staat te komen in de tijd wanneer Michael opstaat, is niet de toets, of verdrukking van de heiligen, maar het is de verdrukking van de volkeren der aarde, veroorzaakt door de “zeven laatste plagen.”’- ‘A Word to  the Little Flock,’ p. 9, terwijl, traktaat nr. 3, ‘de Oogst,’ p. 17 zegt: ‘de verdrukking hierin beschreven (Dan. 12:1) zal aanvangen, voor het werk van het evangelie is afgesloten.” Hoe kunnen deze verklaringen in overeenstemming gebracht worden?” {3SC1:10.2.2}

Antwoord:

De moeilijkheid, licht in het feit, dat de vragensteller, een voorgeschreven lijn trekt voor deze gebeurtenissen, die tezamen, te nauw gebonden is aan de tijd, dat wil zeggen, als een gegeven nemend, dat omdat de tijd der benauwdheid in de tijd van de plagen moet zijn, het niet ervoor kan aanvangen. Ook nog, moet een groot deel van wat hij in de betreffende publicaties leest, niet als een absolute tijd-profetie van de genoemde gebeurtenissen genomen worden, maar eenvoudigweg, een uitlegging van de Schriften, zoals zij in die tijd begrepen werden, welke uitleggingen gebaseerd zijn, op het begrensde licht dat toen scheen, op deze Schriftgedeelten. Vandaar dat, aangezien het licht moet toenemen, en de Schriftgedeelten, helderder en helderder moeten schijnen, zoals de lichtstralen verder en verder, iedere voorbijgaande dag reiken, moeten wij verwachten nu meer te zien, dan zij toen zagen. {3SC1:10.2.3}

Bovendien, wat voor uitlegging wij mogen plaatsen om welke verklaring dan ook in verband met welke waarheid dan ook, moet in overeenstemming zijn met ieder andere verklaring van dat onderwerp.  De vragensteller is door de tijd der benauwdheid te beperken tot een periode na de afsluiting van de genadetijd, niet in overeenstemming met “Eerste Geschriften,” blzn, 85,86, want wij lezen, dat “’De aanvang van de tijd der benauwdheid, hier genoemd, verwijst niet naar de tijd wanneer de plagen zullen beginnen te worden uitgestort, maar naar een korte periode vlak voordat zij uitgestort worden, terwijl Christus in het heiligdom is. In die tijd , terwijl het werk van verlossing afgesloten wordt, zal er verdrukking op de aarde komen, en de volkeren zullen boos worden, maar zullen in bedwang gehouden worden, om niet het werk van de derde engel te voorkomen. In de tijd, zal de “late regen,’ of de verfrissing van de aanwezigheid van de Heer, komen, om kracht te geven aan de luide roep van de derde engel en de heiligen voor te bereiden, te staan in de periode wanneer de zeven laatste plagen uitgestort zullen worden.” Deze verwijzing, brengt op volmaakte wijze de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid in overeenstemming, tussen ‘A Word to the Little Flock’ en ons traktaat Nr. 3, “De Oogst.” {3SC1:11.1}

——————–

GEZONDHEIDSGOLF VOOR JANUARI

Aangezien, de grootste gevaren van toegeven aan eetlust, tijdens de feestdagen komt, laat een ieder zijn vastbeslotenheid verdubbelen om de overwinning te behalen, door nauwgezet op zijn voedsel keuze te letten en de hoeveelheid die hij eet. {3SC1:11.1.2}

Als uw vrienden ervoor kiezen om u het mikpunt van hun bespotting te maken, onthoud dat: “Diegene die de standaard zo nauwgezet mogelijk als zij kunnen, naar het bevel van God, verhogen, volgens het licht dat God hen gegeven heeft door Zijn Woord en de Getuigenissen van Zijn Geest, zullen niet hun koers van handelen veranderen, om aan de wensen van hun vrienden of kennissen te voldoen, of het nou een of twee zijn of een legerschaar, die tegen Gods wijze ordening leven. Als wij van onze principes afwijken in deze dingen, als wij strikte dieet regels onderhouden, als wij als Christenen, onze smaak naar Gods plan opvoeden, zullen wij een invloed uitoefenen, die het karakter van God zal evenaren. De vraag is, ‘Zijn wij gewillig om ware gezondheid hervormers te zijn?” (Man. K-3-84) Onthoudt altijd dat: “Die Uw wet beminnen, groten vrede hebben, en zij hebben geen aanstoot.” Ps. 119: 165.KJV {3SC1:11.1.3}

Onder zulke omstandigheden, staat de waarheid duidelijk voor de toeschouwer, en het zaad wordt gezaaid, dat later mag opspringen en honderdvoudig zal opbrengen. {3SC1:11.1.4}

Als u een voedzame pastei zou willen hebben, probeer het volgende recept: {3SC1:11.1.5}

PASTEI KORST

1 kop olie.

¾ pond volkoren tarwe bloem

¾ pond brood kruimels of middlings???

11/4 koppen water.

1 theelepel zout.

BEREIDING

Meng, broodkruimels, zout en meel samen, voeg ollie toe en wrijf het tussen de handen totdat de olie gelijkmatig door de bloem verdeeld is. {3SC1:11.2.1}

Voeg dan water toe, en kneed net samen, dat het aan elkaar kleeft. Zet het aan een kant. {3SC1:11.2.2}

BEREID INGREDIENTEN VOOR PASTEI VOOR

1 stevige ui, fijn gesneden.

2 kw gehakte spinazie of andere groente

2 eieren

2 koppen gekoookte natuurlijke rijst

1 kop melk

1 theelepel zout

2 eetlepels olie

BEREIDING

Klop de eieren, zout en melk samen, plaats dan olie in een kleine koekenpan, en wanneer het heet is, gooi de uien erin, en laat ze lichtelijk bruinen. Voeg al de ingrediënten samen, en ga verder met de pastei te maken, door genoeg deeg uit te rollen, om de bodem van de bakpan, te bedekken, vul het nu, tot ongeveer 2 cm dik in het midden. Maak de rand nat, van de korst eronder, voor het met de boven korst te bedekken. Maak geen gaten in de korst boven, want u moet al de mogelijke elementen behouden. {3SC1:11.2.3}

Bak op gebruikelijke wijze, ongeveer vijf en twintig minuten in een middel hete oven. Dit is genoeg om vier mensen te bedienen. {3SC1:11.2.4}

SPINAZIE SALADE

Voeg aan een kwart van versnipperde rauwe spinazie, ½ kop versnipperde groene uien toppen, ½ kop notenvlokken. Als dressing gebruik ¼ kop mayonaise of 4 eetlepels cocosmelk. {3SC1:11.2.5}

RADIJS SALADE

1 Kop radijs, 1 kop kool, ½ kop pindavlokken. Snij radijs in schijfjes, hak de kool fijn; meng dan al de ingrediënten en dien op een slablad, met dressing. {3SC1:11.2.6}

MEDEDELING

Bij het inzenden van checks, geld opdrachten per post, geld zendingen, etc. stuur ze alstublieft in naam dan De Universele Uitgevers Ass. {3SC1:11.2.7}

Wanneer u geldzendingen doet, is het veel veiliger om het via check of geld opdracht te doen, in plaats van valuta. {3SC1:11.2..8}

In Het Belang Van De Z.D.A. Kerkgenootschap

“De Twaalf Stammen Die In een Vreemd Land Verspreid Zijn”

Dit kleine blad is toegewijd ter overdracht van nieuws artikelen en hervormingsactiviteiten voor Tegenwoordige Waarheid gelovigen; om vragen te beantwoorden in verband met de verzegelende boodschap van de 144.000 (Openb. 7: 1-8) en de grote schare (Openb. 7:9), over de profetieën van Jesaja, Zacharia, Zefanja, Micha, Hosea, Joel, Daniel, De Openbaring, Ezechiël, Jeremia, etc., maar nog vollediger over de eerste acht boeken die hierboven genoemd zijn; over de gelijkenissen van Christus, over typen en symbolen, en ook over de geschriften van Mw. E. G. White.

Deze maandelijkse bezoeker, beloofd hoe dan ook, vragen te beantwoorden over zulke passages van de Geschriften, alleen zoals zij goddelijk geopenbaard zijn en gezaghebbend verkondigd—het bevestigende teken van waarheid dragend. Daarom zal het of een correct antwoord op de vragen geven of ander bekennen dat het onwetend is door te zeggen: “Ik weet het niet.”

Haar belangrijkste doel is het feit te openbaren dat de tijd gekomen is voor de Heer om Zijn macht te manifesteren, en de kerk van God te verenigen en te zuiveren—haar oproepend om te verrijzen van haar stoffige bed en haar kracht aan te doen, en haar geschenken van prachtige klederen, want “voortaan,” zal de onreine niet tot haar genaken. Jes. 52:1. {KJV}

Daarom, eist het waarlijk, dat de boodschapper van “de grote en geduchte dag des Heeren,” onder haar supervisie, strikt al haar vereisten, instructies en adviezen, die het van tijd tot tijd tot hen draagt, moeten gehoorzamen. Het zal geen weerspiegeling zijn van hen die haar goddelijke autoriteit, negeren.—de kerk zal een licht zijn voor de hele wereld–schoon als de maan—helder als de zon, en vreselijk als een leger met legerscharen. Jes. 62:1-7; Prophets and Kings, p. 725

De symbolen op de voorpagina, zijn een reproductie van de Openbaring, hoofstukken twaalf en negen, en Jesaja 7: 21, waarvan de symbolen in onze beschikbare literatuur zijn uitgelegd.

Deze maandelijkse trooster, roept verheugd alle Z.D.A.’s op , die hun deuren openen en haar bezoek verwelkomen. Het geeft vrijwillig haar tijd om diegene  te bedienen die erfgenamen tot verlossing zullen zijn, en collecteert noch vergoedingen, noch rekent het kosten voor haar onzelfzuchtige dienst. Het leeft van vrijwillige gaven, en vrijwillige offeranden—het belast niemand en vertroost allen. Haar constante gebed is dat al haar klanten welvarend zullen zijn en gezond zijn, gelijk uw ziel welvaart. (3 Joh.2) KJV

Stel u vragen helder en duidelijk, door de verwijzingen te geven en er zal voor ze gezorgd worden, zo spoedig als hun beurt op de wachtlijst dat toestaat.

Als u wenst dat deze gedrukte vriend regelmatig naar uw huis komt, evenals andere gratis literatuur, stuur uw naam en adres naar de Universele Uitgevers Ass. Symbolische Code Afdeling, Mount Carmel Center, Lake Waco, Texas.

DE UNIVERSELE UITGEVERS ASSOCIATIE

Mt. Carmel Center                                                  Lake Waco, Texas

GEDRUKT IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERICA

>