fbpx

Deel 10 Symbolische Code Nr. 01

Deel 10 Symbolische Code Nr. 1

September, 1954

 VOORBEREIDING VOOR ALLES INZETTENDE MOEITE

VREES VOOR LICHT, WERKELIJK EEN TRAGEDIE

INTERVIEW MET VELD WERKER OPENBAARD VOORUITGANG—MET OBSTAKELS TE OVERKOMEN

UW NOODZAAK VOOR EEN CERTIFICAAT VAN BROEDERSCHAP

DE POSTZAK

BUITENLANDSE BEVRIJDING

“O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!” {10SC1: 2.1}

“Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.”—Jesaja 55: 1, 2 KJV {10SC1: 2.2}

Deze boekjes, worden daarom gratis verspreid. {10SC1: 2.3}

VOORBEREIDEN VOOR DE ALLES INZETTENDE MOEITE

 De Campagne om te Jagen, die vorig jaar is gelanceerd, heeft nieuwe opwindende en vooruitstrevende vorderingen van tegenwoordige Waarheid ingeleid en aangekondigd. {10SC1: 3.1}

Wederom, met zelf grotere nadruk naar het bereiken van haar doel, maakt Mount Carmel Center de volgende bekendmaking aan alle trouwe Davidianen, die zullen beseffen, dat dit goede nieuws, bovendien niets minder is dan een teken. Mount Carmel Center, die gaat aanvangen met eerst haar overtollige eigendom te verkopen, dan het geheel, leidt symbolische de weg tot het programma dat uiteengezet is door de Bijbel en de Geest der Profetie, in de woorden: {10SC1: 3.2}

“Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.” Matheus 13: 44. De Heer zelf leidt de weg. {10SC1: 3.3}

“…Jezus heeft het voor u mogelijk gemaakt om Zijn liefde te aanvaarden, en in gelukkige samenwerking met Hem te werken onder haar geurige invloed. Hij schrijft u voor uw bezittingen in onzelfzuchtige dienst te gebruiken, zodat Zijn plan voor de verlossing van zielen, met kracht voorwaarts gedragen zal worden. Hij verwacht, dat u uw onverdeelde energie aan Zijn werk geeft. {10SC1: 3.4}

“ Zou u uw bezit zeker willen stellen? Plaats het in de handen die de spijker afdruk van het kruis hebben gedragen. Houdt het vast in uw bezit en het zal uw eeuwige verlies zijn. Geef het aan God, en vanaf dat moment, draagt het Zijn opschrift. Het is verzegeld met Zijn Onveranderlijkheid. Wilt u genieten van uw vermogen? Gebruik het dan ter zegen van de lijdenden.”—“Testimonies,” Vol. 9, bladzijden 50,51. {10SC1: 4.1}

Ik zag dat indien iemand zich aan zijn eigendom vastklemde, en niet aan de Heer vroeg wat zijn plicht was, Hij Hem zijn plicht niet bekend zou maken, en die persoon zijn bezittingen zou mogen houden; en dat zij in de tijd der benauwdheid als een berg voor hem zouden oprijzen om hem te verpletteren en hij zou trachten om ze van de hand te zetten, maar het niet meer zou kunnen doen. Ik hoorde sommigen weeklagen op deze manier: “De zaak kwijnde weg, Gods volk kwam om van honger naar waarheid, en wij stelden geen poging in het werk om in de behoefte te voorzien; nu is ons eigendom nutteloos. O, dat wij het hadden laten gaan, en schatten opgelegd hadden in de hemel!” Ik zag dat een offer dat gebracht werd, niet toenam, maar afnam en verteerd werd. Ik zag ook dat God niet wilde, dat al Zijn volk tegelijkertijd hun bezittingen opgaf, maar dat indien zij zich van Hem wilden laten onderrichten, Hij hen in een tijd van nood leren zou, wanneer te verkopen en hoeveel. Van sommigen is er in het verleden verlangd geworden, dat zij hun bezittingen van de hand zouden zetten, om de Advent zaak te steunen, terwijl anderen het hunne hebben kunnen behouden, tot er zich een tijd van nood zal voordoen. Dan, wanneer de zaak het nodig heeft, is het hun plicht om het te verkopen.”-“Eerste Geschriften blz. 58.1{10SC1: 4.2}

“Geestelijke wasdom is nauw verbonden met Christelijke vrijgevigheid. De volgelingen van Christus zullen zich verheugen in het voorrecht de milddadigheid van de Verlosser in hun leven te mogen openbaren. Wanneer zij aan de Here geven, hebben zij de verzekering dat hun schat hen vooruitgaat naar de hemelse hoven. Willen de mensen hun bezittingen in veiligheid brengen? Laten zij ze leggen in de handen die de littekenen van het kruis dragen.” “Van Jeruzalem tot Rome,”blz. 254/”Acts of the Apostles,” pages 344, 345. {10SC1: 5.1}

We zien meer en meer iedere voorbijgaande dag, dat God vereist dat Zijn volk blijmoedig Zijn zaak ondersteunt, eerst door hun tienden en offeranden, {Maleachi 3: 8-10}  en ten slotte door alles te verkopen, als zij het eeuwig leven willen ingaan. Hij die deelneemt aan Zijn eerste vereisten, zal aan het eind met vreugde volledig de weg bewandelen, door alles te verkopen, wanneer God de opdracht geeft. Alleen zo kan hij vol vreugde, “het veld,” kopen, met de grote “schat.” {10SC1: 5.2}

Het wordt nu heel duidelijk dat de tijd kort is, dat hij die gereed moet zijn voor het “grote feestmaal,” en voor zijn eeuwige tehuis, zijn ogen open zal hebben voor waarheid en zijn hart gericht op zijn eeuwige welzijn. God zal hem dag aan dag leiden. {10SC1: 5.3}

Deze zet kan zeker dan een wegwijzer zijn voor zowel Davidianen en Laodiceanen, dat de elfde uur beweging precies op het punt staat van een definitieve en alles inzettende moeite weg poging om de kerk uit de handen van Vijand terug te eisen. {10SC1: 5.4}

Laat het daarom bekend zijn, dat een deel van het eigendom van Mount Carmel, onderverdeeld wordt voor eerste klas woonhuizen, beginnend bij de oude perzik boomgard, dichtbij de ingang van Mount Carmel. {10SC1: 6.1}

De wijzen beschouwen het niet als een gok om alles te verkopen wat zij hebben om het Koninkrijk tot hun eigen te maken. Zij weten dat zij een aanbieding krijgen, dat zulk een investering hen rijk zal maken. Zowel de man die het “veld,” kocht, welke de grote “schat,” bevatte, en de man die de “parel van grote waarde,” kocht, verkochten alles wat zij hadden om de overeenkomst af te sluiten. Maar hoewel het alles nam, hadden zij beide genoeg om te kopen wat zij hen harten op hadden gelegd. {10SC1: 6.2}

Wie weet dan, behalve de Heer, dat dit hartroerende voorbeeld spoedig zal keren tot een klinkend alarm, en zal opgevolgd worden door iedere trouwe Davidiaanse gelovige door het gehele land. Zelf nu is het voorbeeld van de Heer om fondsen op te richten door zich van Zijn bezittingen te ontdoen, een luide roep voor iedere Davidiaan, om te ontwaken tot het feit dat hij bevoorrecht is, om mee te doen aan de campagne met trouwe tiende en offeranden in eerste instantie, en ten slotte om de fondsen te laten verruimen door alles te geven, zodat het werk afgesloten kan worden en de heiligen naar huis vergaderd kunnen worden! {10SC1: 6.3}

VREES VOOR LICHT ECHTE DRAMA

 “Wij kunnen makkelijk een kind vergeven, die bang is voor duisternis. De echte drama van het leven is wanneer de mens bang is voor Licht.—Selected.” Dit citaat van de “Review and herald,” van 12 augustus 1954, bevat meer waarheid dan fantasie. {10SC1: 7.1}

Met het oog op de eigenwijze vreesachtigheid van de Zevende Dag Adventisten bediening jegens de “Herder’s Staf,” boodschap, mogen wij heel goed de verklaring parafraseren, dat het gelezen wordt als: “Wij kunnen makkelijk een leek vergeven die bang is voor duisternis. De echte drama van het leven is wanneer de predikanten bang zijn voor Licht. {10SC1: 7.2}

Als de broeders die de leiding hebben, nu slechts aan praktische toepassing zouden maken van deze verklaring door te stoppen, om “tegen de lucht te slaan,” in hun gevecht tegen de “Herder’s Staf,” boodschap en stoppen de weg te versperren om de leken te weerhouden om het toegevoegde Licht aan de kerk te bestuderen, hoe snel zou de atmosfeer van “vrees om misleid,” te worden en “kijk uit voor de Staf,” verdwijnen en de gehele kerk hervormd worden. {10SC1: 7.3}

Wij kunnen dankbaar zijn aan de Heer, dat Hij nu Zijn elfde uur dienstknechten gebruikt, om de belemmerende muren van vrees, vooroordeel en zelfgenoegzaamheid te doordringen. Aan iedereen wordt een gelegenheid gegeven om of vast te houden aan, hun eeuwige verlies, de vrees pratende “boemannen” die waarschuwen tegen de “Staf,” des Heren (Mich. 6: 9) of zonder vrees het toegevoegde Licht omarmen, ongeacht verwijten of ongemak. {10SC1: 7.4}

INTERVIEW MET VELDWERKER OPENBAART VOORUITGANG— MET OBSTAKELS TE OVERWINNEN

 Een van de veldwerkers, die kort geleden naar Mount Carmel terugkeerde na vijf maanden van onderzoek reizen, heeft ingestemd om ons een kort idee te geven van de “polsslag,” van de kerk over het algemeen, in relatie tot de  boodschap van de “Roede.” {10SC1: 8.1}

Deze werker vond dat de Z.D.A. bediening grotendeels tegen de boodschap van de “Roede” was, hun algemene standpunt is dat : “De Generale Conferentie heeft onderzocht en dwaling heeft gevonden en deze mannen die knapper zijn dan ik moeten in staat zijn dwaling te herkennen.”

De bediening, echter, was niet zelfgenoegzaam maar zeer bezorgd over de invallen die de boodschap van de “Roede,” maakt onder de Z.D.A. leken—het feit betreurend: “Dat de “Roede,” sommige van onze beste leden, diegene die de Bijbel bestuderen veroveren.” {10SC1: 8.2}

De bediening was consequent in het napraten van de Adam’s folder, dat de “Roede,” aan het leren was, dat “De Zevende Dag Adventisten kerk Babylon is.” Toen zij geconfronteerd waren met de vraag of zij op vriendelijke wijze konden aantonen waar in de boodschap van de “Roede,” deze bewering gevonden wordt, gaven zij de stereotype antwoorden, dat “kan het zo snel niet aantonen,” of “ ik moet mij een beetje meer in dit onderwerp verdiepen,” of “ik heb nu een belangrijke afspraak,” of een andere verontschuldiging. {10SC1: 8.3}

Toen deze veldwerker, een predikant vroeg of hij geloofde dat de Zevende Dag Adventisten kerk, de kerk van Laodicea was, waarover gesproken wordt in Openb. 3: 14, antwoordde hij bevestigend. Toen vroeg hij, wie de “engel” is van deze kerk hier voorgesteld. De predikant zei de “engel,” stelt Christus voor. Toen vroeg de veldwerker aan hem, als hij gewillig was om de beschrijving op Christus toe te passen van jammerlijk, ellendig, arm, blind en naakt te zijn, die aan deze “engel,” gegeven was in het boek Openbaring. Hij bleef volhouden, dat de “engel,” Christus was, zijn ogen sluitend voor de waarheid dat de “engel” leiding van de Zevende Dag Adventisten kerk voorstelt. Klaarblijkelijk zou hij liever Christus verkeerd hebben dan zich zelf {10SC1: 9.1}

Een andere predikant die zich overgaf aan de “heiliger dan u zijt,” houding, beweerde: “dat een man uit Waco,” geen scholing heeft. Toen hem gevraagd werd hoeveel officiële scholing zuster White had en of zij niet machtig door God was gebruikt, had hij antwoord gereed en kon geen andere koers varen dan het onderwerp te veranderen. {10SC1: 9.2}

In de omgang met de leken, werd ondervonden dat over het algemeen gesproken, die in kleinere kerken hartelijker en ontvankelijker zijn dan diegene in de grotere gemeenten. Aangezien de bediening helemaal niet ontvankelijk is voor de toegevoegde Waarheid, terwijl een redelijk goed percentage van de leken dat zijn, toont dit aan dat de ogen van al de mensen niet gesloten zijn. {10SC1: 9.3}

De grootste struikelblok voor de leken die Boodschap bestuderen was in feite dat vele van de leken toestonden dat de bediening het denken voor hun deed en lopende en pratende afgoden van hun predikanten maakten. {10SC1: 9.4}

Diegene die de Boodschap aanvaarden deden verslag dat zij als nooit tevoren door de Schriften verlicht waren. Verder betoogden zij dat de Boodschap hen ververste ijver en vastberadenheid heeft gegeven, om voor zichzelf, zich aan al de punten  te houden en de goede tijdingen van het Koninkrijk aan hun broeders te verspreiden. {10SC1: 10.1}

Hoewel het doel van dit vijf-maanden onderzoek hoofdzakelijk voor onderzoeksdoeleinden was, om de “ligging van het land,” (de kerk) te verkrijgen, kunnen wij tegelijkertijd met vreugde verslag doen, dat er beslissingen voor Christus en voor Zijn toegevoegde Boodschap aan de Laodiceanen gemaakt zijn. {10SC1: 10.2}

De veldwerker, die dit dwarsdoorsnede inzicht heeft gekregen van de reacties van de kerk, is overtuigd dat God 144000 eerste vruchten zal hebben uit Zijn kerk voor Zijn Koninkrijk. Bovendien, schieten zijn beloften van Zijn Woord, nooit te kort om werkelijkheid te worden; zij zijn allemaal zeker. {10SC1: 10.3}

UW NOODZAAK VOOR EEN CERTIFICAAT VAN LIDMAATSCHAP

 Alle Davidianen waarvan het Certificaat van Lidmaatchap is verlopen, worden verzocht om snel hun wens ter verlenging daarvan door te geven. {10SC1: 11.1}

Diegene die kortgeleden de Davidiaanse Waarheid hebben aanvaard en de tijdige boodschap ondersteunen en haar principes toepassen in hun leven, moeten de Davidiaanse Associatie vragen, om hen een aanvraagformulier toe te zenden voor lidmaatschap. Een Certificaat voor Lidmaatschap zal geschonken worden, wanneer het aanvraagformulier naar tevredenheid is ingevuld. {10SC1: 11.2}

De aanvrager moet ernaar streven om een overwinnaar te zijn- om bevrijd te zijn van zonden, om de Waarheid te onderhouden, en om in de renbaan te blijven voortgaan; ernaar strevend niet te vallen, maar het op te lossen, voor het geval hij zou vallen, om weer op te staan en meer vastbesloten dan voorheen om zijn doel te bereiken. Hij moet in staat zijn op deze wijze gewetensvol dit aanvraagformulier voor lidmaatschap te ondertekenen. {10SC1: 11.3}

Als de aanvrager niet in staat is al de vereisten van de Boodschap volledig te gehoorzamen, dan moet hij aan zijn aanvraag een bevredigende verklaring van uitleg toevoegen. {10SC1: 11.4}

DE POST ZAK

 Samenvattingen van brieven

 “Geliefde Broeder en Zuster Houteff:

“Ik ben naar de Zevende Dag Adventisten Kerk gegaan en kwam daar een paar minuten voor de dienst aan. De dienst ging was de meest berispende, [dienst] die ik ooit gehoord heb—zich verontschuldigend om zo direct te moeten zijn, terwijl hij verder ging, maar zei dat de toestand van de kerk hier alarmerend was en niet alleen hier in—, maar ook elders, dat de kerk in slaap moet zijn, niet gewillig om tabak, koffie, theaters, komische bladen, juwelen, wereldse kleding en mode, varken en ham, dansen, etc. op te geven, en dat er een verandering moest komen als velen niet verloren wilden gaan. {10SC1: 12.1}

“Zijn tekst was over: ‘De Kostbare Parel.’ Enkele weken geleden predikte hij over de noodzaak voor een verandering van hart, een nieuw hart, dus heb ik verschillende brieven geschreven, ik post de brieven naar verschillende Zevende dag Adventisten leden, met betrekking tot zijn preek, over de noodzaak tot een verandering van hart, en verwijs hen naar Ezechiël 36: 22 tot 28—wanneer, waar en hoe wij de verandering van hart krijgen. Ik citeer ook van Zuster White uit ‘Testimonies,’ Vol. 7, bladzijde 17, over haar onafgemaakt werk in het Koninkrijk en verwijs hen naar Daniel 12: 1-3, de speciale opstanding. {10SC1: 12.2}

“Nu wil ik mijn geschreven brief, samenvatten aan de leden over de preek van vandaag, over de alarmerende toestand van de Zevende Dag Adventisten kerk, en hen verwijzen naar Ezechiël 9, en onze uiteindelijke reiniging in het Koninkrijk. {10SC1: 13.1}

“Het lijkt alsof de ouderlingen van de Zevende Dag Adventisten kerk, de kerken aan het berispen zijn voor hun alarmerende toestand en de leken beschuldigen, maar geen oplossing ervoor hebben. {10SC1: 13.2}

“Ik gaf Zuster— een kopie van uw brief, die geschreven was bij mijn Certificaat van Lidmaatschap in 1950. Ik kan die brief iedere dag lezen en nieuwe bemoedigingen erin vinden en hulp in mijn dagelijkse toewijding en mijn gebed is, dat ik trouw mag zijn en mag leven naar al de waarschuwingen in die brief, dan zal ik zeker zijn van een tehuis in Gods Koninkrijk. {10SC1: 13.3}

Met vriendelijke groet,

Alabama

“Geliefde Broeders en Zusters:

“Sabbat morgen gingen wij naar de kerk in—na vele weken van andere kerken bezoeken in dit gebied. Ouderling—preekte over hetzelfde onderwerp dat Ouderling—vorige week presenteerde. De bedoeling was hetzelfde (om de “Roede,” te weerleggen), maar de uitlegging was zeker verschillend. Hij vertelde de mensen, dat wij onderwijzen dat de kerk Babylon is en dat het Oordeel der Levenden begon in 1929. Na de dienst, corrigeerde— hem op deze punten, toen wij naar de het voorportaal gingen. Dit maakte sommige van de mensen boos. Een broeder, balde zijn vuisten en zette zijn tanden op elkaar en zei aan— dat als hij niet een Christen was, hij hem op de neus zou slaan! Hij ging vast op zijn voeten staan op de grond en zei: Ik zou jou in het stof stampen met mijn voeten.’ Deze episode amuseerde Ouderling—in grote mate. {10SC1: 14.1}

Hunter

Pennsylvania

“Geliefde Broeders en Zusters:

“Een paar weken geleden bij een kamp bijeenkomt in South Lancaster, Mass. sprak ik tot een groot aantal kerkleden over de boodschap van de “Staf,” en deelde een aardig aantal traktaten uit. Ouderling __ bedreigde om de politie mij te laten verwijderen van het kampgebied, maar ik overreedde hem dat niet te doen. Wij veroorzaakten op geen enkele manier stoornis. Ik legde uit aan Ouderling __ dat ik de Bijbel en de “Testimonies” besprak en traktaten gaf aan diegene die ze wilden aanvaarden. Ik vroeg dan als hij geloofde in het uitvoeren van godsdienstvrijheid.” {10SC1: 14.2}

Massachusetts

“Geliefde Broeders en Zusters:

“Zusters __ en ik keerden na 39 dagen terug van een zendingsreis. De Heer was zeker met ons, ons beschermend en Zijn Heilige Geest bekoorde harten met de Waarheid voor deze tijd, zonder welke al onze woorden zouden zijn als klinkend koper of een schallende cimbaal. {10SC1: 15.1}

“Wij namen God op Zijn Woord, als u gelijk aan het werk gaat in de naam van de Heer op een nederige wijze, alles eraan doen wat u kunt om de waarheid te onderwijzen, zal God u verdedigen en van iedereen wordt vereist binnen zijn mogelijkheden te werken. Iedere wereldse overweging moet aan een kant gezet worden voor de heerlijkheid van God.’ {10SC1: 15.2}

“Het was vanzelfsprekend een offer van onze kant en ook aan de kant van mijn echtgenoot want terwijl ik weg was deed hij alles zaken en werkte iedere dag en anderen offerden ook iets op. Sommige van onze goeie broeders en zusters vulden onze tank met benzine, terwijl anderen ons contanten gaven, die wij alleen gebruikten voor onkosten toen wij weg waren. {10SC1: 15.3}

“Wij hadden vele interessante ervaringen en gaven 42 studies terwijl wij weg waren. Het is niet altijd even prettig voor onszelf om in andere huizen te wonen maar onze Heer, Heeft zijn huis in Heerlijkheid verlaten, en kwam neder en leefde met de mensen waar hij hen vond. Ik weet dat Hij vaak heimwee moet hebben gehad, maar Hij kon niet teruggaan totdat de allerhoogste prijs was betaald. Hoe durven wij denken aan onze ongemak in een tijd als deze! {10SC1: 15.4}

“Wij bemoedigden alle tegenwoordige Waarheid gelovigen aan, om hun eerste en tweede tienden in te sturen, en hun certificaat van lidmaatschap aan te vragen en te beginnen met het studeren van de lesprogramma Bijbel leerstellingen en zichzelf geschikt maken om te helpen ons werk af te ronden. {10SC1: 16.1}

“Ik zal eindigen en bidden, dat ieder van ons gevonden mag worden te doen wat Hij van ons wil om wanneer Hij op Zijn juwelen op te maken wanneer Hij komt. {10SC1: 16.2}

Uw zuster in tegenwoordige Waarheid,”

Wyoming

Dierbare Vrienden:

Ik studeer enige tijd met een van uw werkers. Ik geniet heel erg van deze studies, en ik ben heel dankbaar dat ik niet een was die mijn deur dicht deze voor deze schitterende boodschap. {10SC1: 16.3}

“Ik heb uw kant van het verhaal gezien en ik heb ook de kant gezien, die de meeste predikanten geloven en ik ben heel zeker dat uw boodschap van God is. Ik gelood daarom mijn tiende en offerande gebruikt moet worden om deze boodschap moet versnellen, en daarom sluit ik ___ in. {10SC1: 16.4}

“Moge de Heer Zijn zegeningen met u zijn. {10SC1: 17.1}

De Uwe in Christus,”

Pennsylvania

(Opmerking van de redacteur: De volgende bemoedigende verklaringen zijn samenvattingen van brieven die ontvangen zijn uit het buitenland). {10SC1: 17.2}

“Mr. V.T. Houteff

Mount Carmel Center

Geachte Heer,

“Met heel veel plezier schrijf ik U deze brief. Ik ging naar __ en vond veel Z.D.A.’s. Ik bleef drie weken daar bij hun, en predikte de boodschap van het Elfde Uur aan hen. Ik vertel de waarheid, de gehele kerk geloofde omdat ik hen de nieuwe uitlegging bracht. Ik heb namen en adressen van sommige. Stuur hen traktaten. Probeert u alstublieft deze dorstige zielen te helpen. In __ roepen zij mij nog steeds te gaan en hen te helpen. {10SC1: 17.3}

“Wij zullen niet verloren gaan, omdat God een schitterende profeet heeft opgewekt onder de broeders en zusters, om het huis van Juda haar overtredingen aan te tonen en het huis van Jakob haar zonden. Jesaja 58: 1. {10SC1: 17.4}

“Stuur mij literatuur. Stuur het licht hier in Afrika. Kom hier en help ons. Ik wil het werk doen in Gods wijngaard. {10SC1: 18.1}

Uw trouwe dienstknecht”

Afrika

“Mijnheer:

“Ik ben vereerd aan u bekend te maken, dat al enige maanden, ik geregistreerd sta voor uw Bijbel Correspondentie cursus. (MERK OP: ogenschijnlijk bedoelend dat hij op de verzendlijst staat). Ik zal aan u uitleggen dat ik de Engelse taal niet ken, maar hoe dan ook heeft u enkele Engelse lessen gestuurd. Het aankomen van deze lessen heeft grote vreugde bezorgd; maar helaas is de taal een grote handicap voor de geestelijke vooruitgang. Ik ga uw voormalige student opzoeken, om mij wat uitleg te geven, maar dat zal niet genoeg zijn, aangezien deze tekortkoming, mij nog steeds zal weerhouden van een goed begrip verkrijgen van het licht dat schijnt vanuit de Heilige Schriften. {10SC1: 18.2}

“Ik ben zeker en verzekerd, dat Jezus Christus voor een enkele zondaar die leefde op de aarde, nog steeds Zijn Heerlijkheid zou hebben achter gelaten en op de aarde zou komen om Zijn leven als losprijs te geven voor die ene. {10SC1: 18.3}

“Daarom smeek ik u om uw best te doen en de moeite te nemen om de lessen of boeken door Predikant Houteff in Frans te krijgen. Ik zeg dit omdat de Goede Heer het Licht niet alleen voor de Engels sprekenden heeft gestuurd, maar voor de gehele wereld. {10SC1: 19.1}

“ Na deze brief ontvangen te hebben, zal u positieve brief in de eerste of tweede post mij veel vreugde bezorgen. {10SC1: 19.2}

Met heel vriendelijke groet”

Afrika

Geliefde Broeders en Zusters:

“Wij hebben gehoord dat Ouderling __ op het eiland is. Hij gaat het eiland rond en toont films van Zuster White en haar werken. Het werkelijke opdracht van zijn bezoek echter is, om mannen en vrouwen te waarschuwen tegen de Herder’s Staf boodschap. Toen wij hoorden dat hij woensdag avond aanwezig zou zijn in deze kerk, besloten wij ook het bij te wonen. {10SC1: 19.3}

“Na zijn openingsopmerkingen, vertelde de predikant van het district te mensen dat hij twee andere leiders die ook aanwezig waren wilde introduceren. Toen vroeg hij ___ en ___ op te staan. Wij bleven gewoon zitten als of wij aan de bank vastgeplakt waren. Toen hij dit zag, werd hij boos. Hij vertelde hen dat wij leiders waren van de Herder’s Staf, en hij wilde dat iedereen ons kende. Hij wees naar ons en vertelde hen dat wij naast Zuster__ zaten. Iedereen riep het uit en keek rond. {10SC1: 19.4}

“Na de bijeenkomst gingen we om met Ouderling__ te praten. Hij begon ons te vertellen hoe wij dwaalden. Wij vertelden hem dat hij verklaringen uit hun context had gehaald en voorgelezen had aan het volk. Hij zei dat is wat de verklaringen zeggen. Ik antwoordde door te zeggen dat zij onrechtmatig uit hun context waren gehaald. Ik vertelde hem dat het probleem van het kerkgenootschap niet was met uw  verklaringen (de Roede), maar met het met elkaar in overeenstemming brengen van Zuster White’s  verklaringen met de Bijbel. Ik vertelde hem dat het einde van de genade tijd niet de oogst brengt, maar dat de oogst het einde van de genadetijd brengt. Hij keek mij aan en zei niets. Toen ik hem vroeg of het einde van de wereld, de laatste fractie van een seconde wanneer Jezus komt betekende, en hij probeerde het te ontwijken. {10SC1: 20.1}

“Hij zei aan mij dat ik moet toegeven dat het hoofd thema van onze leerstellingen, de letterlijke slachting van Ezechiël 9 is en dan de luide roep van de drie engelen boodschap. Ik ga hem twee citaten om uit te leggen: ‘Testimonies,’ Deel 5, p. 212 en ‘Eary Writings,’ p. 85. Hij zei dat, dat makkelijk was. Een was een problematische tijd en de ander een tijd van benauwdheid, wanneer de zeven laatste plagen uitgegoten worden. Hij begon echt met de woorden te spelen. Toen zie ik hem duidelijk, nadrukkelijk en onverschrokken: ‘Ouderling__ luister goed, wij zijn niet hooggeleerd en hoog opgeleid, noch spelen wij woordspelletjes. Wij hebben een duidelijk en opmerkelijke boodschap voor de kerk. Het is de slachting van Ezechiël o en de luide roep van de drie engelen boodschap. Wij kunnen onze punten uit het Heilige Woord van God en de ‘Testimonies ondersteunen. En wij willen u laten weten dat of jullie broeders en zusters luisteren of nalaten, wij gaan de boodschap aan de leken geven.’ Al de mannen van de plaats die aanwezig waren keken sprakeloos en verrast. Zij verbaasden zich dat wij twee jonge meisjes in staat waren op zo een wijze te spreken als wij deden. Vele van hen denken dat hij heilig is. Zij behandelen hem met heel veel ontzag en eerbied. {10SC1: 20.2}

“Rond die tijd, had___ ‘Testimonies to Ministers,’ blz. 475, 476 gepakt. Ze vroeg aan hem om het uit te leggen en ons te overtuigen dat Zuster White de Elia was. Hij pakte het en las al de hoofdstukken luid op. Hij begon net weer met woorden te spelen toen Ik erop stond, dat hij ons een Schriftgedeelte gaf, waar Zuster White uitlegde over de grote en geduchte dag van de Heer. Hij wrong zich in bochten erom heen, en friemelde en zei uiteindelijk dat zij goor licht had op bepaalde Schriftgedeelten. Ik vertelde hem dat, dat niet het punt was. Ik wilde niet weten of ze wel of niet groot licht op de Schriften had, alles wat ik wilde weten was of ze licht had gebracht op de Schriftgedeelten over de grote en geduchte dag van de Heer. {10SC1: 21.1}

“Er waren slecht een paar mensen aanwezig, en als iemand van hen oprecht van hart was en eerlijk van zin, ben ik verzekerd dat zij de Waarheid ingezien hebben die nacht.

Wij kwamen pas dicht bij middernacht die nacht thuis aan.” {10SC1: 21.2}

Trinidad

“Geachte Heer:

“Ik heb uw gewaardeerde gunst ontvangen en de inhoud daarin ben ik hoofd-stuksgewijs doorheen gegaan. Ik was zeer verheugd toen ik uw brief ontving en ik wil dat u mijn naam toevoegt aan uw verzendlijst. {10SC1: 22.1}

“Ik was een van de leden van de Stem van Profetie Bijbel Correspondentie cursus genomen te Ibadan, en verder heb ik hun certificaat voor de Bijbel ontvangen en zij zijn de groep die mij naar u toe verwezen. {10SC1: 22.2}

Met de meeste hoogachting om in het Licht naar de Heilige Stad te wandelen.”

Nigeria

BUITENLANDSE HULPVERLENING

 Er blijven verzoeken binnen komen, in het bijzonder vanuit het buitenlandse veld, om gedegen kleding en schoenen voor onze broeders en zusters. {10SC1: 23.1}

Alle artikelen die naar Mount Carmen gestuurd worden moeten in een schone, gedegen toestand zijn en niet zo uitgedragen dat het een verspilling van portokosten is om hetzelfde naar onze broeders en zusters te zenden. De kleding en schoenen moeten ook in overeenstemming zijn met de Davidiaanse kleding standaarden. {10SC1: 23.2}

Verscheep het in goed verzegelde goed gebonden dozen naar: De Universele Uitgevers Associatie, Mt. Carmel Center, Waco Texas. {10SC1: 23.3}

WELKOM AAN DE SYMBOLISCHE CODE

 De lezers van “De Symbolische Code,” zullen blij zijn te zien, dat “De Code,” weer gedrukt is. In 1943 werd haar plaats ingenomen door ander publicaties, en nu zijn wij blij om “De Code,” weer te verwelkomen. {10SC1: 23.4}

De Davidiaanse Zevende Dag Adventisten Associatie

(Een ingelijfde Associatie, die een Kerk inhoud)

Mt. Carmel Waco Texas

POBox 23738, Waco TX 76702

+1-254—855-9539

www.gadsda.com

info@ gadsda.com

>