fbpx

Mt. Carmel Training Centrum

CARMEL TRAININGS CENTRUM

{Mt.Carmel Training Center}

CATALOGUS-SYLLABUS

En

REGELS HANDLEIDING

UNIVERSELE UITGEVERS ASS.

POSTBUS 7613

WACO, TEXAS 76714

1992 HERDRUK

LEVENSDOEL

“ ‘ Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgekomen, hetgeen God bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben .’ 1 Cor. 2: 9.

“ Om voor altijd in dit huis van de gezegenden te vertoeven, om in ziel, lichaam en

geest, niet de duistere sporen te dragen van zonde en de vloek, maar de volmaakte

gelijkenis van onze Schepper, en door oneindige eeuwen in wijsheid toe te nemen, in

kennis en in heiligheid , eeuwig nieuwe gedachten velden onderzoekend, eeuwig

nieuwe wonderen vinden en nieuwe heerlijkheden, eeuwig toe te nemen in capaciteiten

om te weten en te genieten en lief te hebben, oneindige vreugde en liefde en wijsheid,–

zulks is het doel waartoe des Christens hoop  vooruit wijst, waarvoor Christelijke

opvoeding is voorbereid. Om deze opvoeding zeker te stellen en om anderen te helpen

het te verzekeren, moet het doel zijn van het Christelijke leven. “  Counsels to

teachers, p. 55.

Mt. Carmel Trainings Centrum

PLAATJE

Locatie

Mt. Carmel Trainings Centrum werd opgericht in 1935, en is gelokaliseerd zes mijlen noordwest van Waco, Texas. Haar 375 hectare is een bosrijk heiligdom, en haar westelijke en noordelijke verhogingen bevelen onverwachte uitzichten van het mooie Waco Meer ongeveer 300 voet daar beneden, en de schilderachtige uitzichten daartegenover, het is inderdaad geluk voor een afgezonderde toestand in de bossen. {MCTC: 5.1}

Doel

In zo een gunstige toestand, was het op dit late uur (het “ elfde” – Matt. 20:6) opgericht, in de geschiedenis van het evangelie, als bewijsgrond  voor dat Christelijke leger (Joel 2: 2-11; Micha 5: 7,8) dat de snelle-komst en [het] eeuwige Koninkrijk zal herstellen. Vandaar dat iedereen die binnen het bereik van haar invloed komt , haar fundamenteel bevel is het oorspronkelijke grondbeginsel uitgesproken door de grootste Leraar die de wereld ooit gekend heeft: “ Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.” Matt. 6:33.{MCTC: 5.2} [p. 6].

Dit is voortgeroepen om de goddelijke opdracht tot stand te brengen van bijeen verzamelen, opvoeden en disciplineren van mannen en vrouwen voor een plaats in het lang  naar gehoopte Koninkrijk en dientengevolge, voor de vreugde van een schitterende dienst nu in de “ oogst”  aan het einde van deze wereld, en de aansluitende hogere vreugde van een nog schitterende dienst in de toekomende wereld. {MCTC: 6.1}

Haar educatieve processen hebben daarom te maken met de totale mens voor tijd en eeuwigheid, Mt. Carmels constant doel is om handen, verstand en hart op te voeden in een harmonieuze ontwikkeling van de fysieke, de mentale en de geestelijke krachten. Door deze drievoudige opvoeding tracht het, het beeld van Zijn Maker in de mens te herstellen—om de ontwikkeling van lichaam , ziel en geest te bevorderen (promoten), zodat de onstervelijke volmaakheid, goddelijk bedoeld in Zijn schepping gerealiseerd mag worden. {MCTC: 6.2}

Model

Als noodzakelijke vereiste om deze goddelijke opdracht tot stand te brengen, is de school vanaf haar aanvang, in het goddelijke model van de oude scholen van de profeten gegoten. Naar het goddelijk patroon geslagen, heeft haar totale educatieve structuur als haar fundament het Woord van God; en voor haar studie, het grote doel van haar gehele studie; de wil van God te leren, de uitsluitende kennis die geschikt is voor burgerschap in het “ koninkrijk voorbereid…. vanaf de grondlegging van de wereld.”  Matt. 25: 34. {MCTC: 6.3} 

Atmosfeer

Bezeten van deze erfenis van goddelijk doel en model, is het instituut bekleed met een afmosfeer van opperste doelgerichtheid. Onderwijzers en studenten die deze inspiratie diep inademen worden gedreven door uiterste pogingen om de opperste hoogsten te bereiken waar, temidden van de uitverkorenen, aan de voeten van de Leraar der leraren, in de Klas der klassen, Hij ze de Wetenschap der wetenschappen zal leren—de Sleutel van kennis die het Koninkrijk van God voor hem zal openen. {MCTC: 7.1}

Personen die Geaccepteerd worden

Overeenkomend met dit goddelijk ontwerp, schrijft Mt. Carmel alleen zulke personen in die bekend staan volledig haar geloofspunten , haar doelen en haar principes te onderschrijven, en die een plaats in het afsluitings werk van het evangelie nastreven—het herstel van ieder goddelijk instituut en de inluiding van blijvende vrede op aarde en goede wil tegenover de mens.  {MCTC: 7.2}

Het recht wordt behouden om toegang te weigeren voor wie dan ook die verschijnt voor toelating zonder vooraf  een inschrijf formulier verschaft door het college ingevuld en ingeleverd te hebben, en zonder melding van acceptatie ontvangen te hebben. {MCTC: 7.3}

School Planten

In navolging van haar geloof in zowel het op handen zijnde einde van alle aardse dingen en de principes van eeuvoud en bescheidenheid, bouwt het instituut niet opzichtig.

Haar plant tot op heden bestaat uit zes basis structuren en een aantal  aanvullende. Allen behalve een (die van baksteen is) zijn van hout en stenen constructive. Deze voorzien op dit moment van een administratief centrum, een kapel, klaslokaal, slaapzalen en andere woonruimten, keuken, eetkamer, waskamer, huisapotheek, kinderdagverblijf, material en opslag ruimte, pomp huis, water opslagtank, water controle huis en landbouw opslagruimte. {MCTC: 7.4}

Schriftelijke Predikanten Cursus

Studenten die voorafgaand aan hun komst hier, naar tevredenheid werk gedaan hebben in de schriftelijke cursus van de school wordt predikanten verdienste toegestaan. {MCTC: 8.1}

Pre-Predikanten Cursus

Als een wezenlijk deel van haar structuur, verschaft het onderwijssysteem toenemende pre-predikanten voorbereiding in een voortdurenden twaalf-klassen cursus, die de fundamentele vertakkingen van geleerdheid omarmt, voor studenten van eenvoudig, tussenliggend en middelbaar school leeftijd. {MCTC: 8.2}

Aanwezigheid

  1. Puntuele en regelmatige aanwezigheid tijdens alle lessen , speciale bijeenkomsten en religieuze diensten is vereist van alle studenten. {MCTC: 8.3}

“ Van al de hoogtepunten  van een opvoeding die gegeven wordt… zijn de religieuze oefeningen de aller belangrijkste.” Testimonies, Vol. 6. p. 174. Getuigenissen Vol. 6. p. …[p. 9] {MCTC: 8.4}

2. Absentie en traagheids lijsten zullen eens per week gepost worden.  {MCTC: 9.1}
3. Slechts die absenties, behalve dan voor ziekte, zoals door het instituut is overeengekomen zijn te verontschuldigen. {MCTC: 9.2}
4. Redenen voor absentie of traagheid moeten binnen vierentwintig uur van het terugkeren van de student naar zijn klassen ingevuld worden. {MCTC: 9.3}
5. Een student die in welke klas dan ook absenties heeft oplopend tot meer dan 15 procent van de totale session van die klas zal een “ F” (onvoldoende) voor dat onderwerp ontvangen. {MCTC: 9.4}
6. Een tweede niet te verontschuldigen absentie in een jaar, of het nou in dezelfde of een andere klas is draagt een boete van 50cent. (Toegevoegde niet te verontschuldigen absenties, worden een kwestie van meer drastische straffen.) {MCTC: 9.5}
7. Twee niet te verontschuldigen traagheden zijn gelijk aan een niet te verontschuldigen absentie. {MCTC: 9.6}
8. Verlof of vakantie, is geen reden om de klas niet te volgen. Redenen voor absentie van elke klas moeten ingeleverd worden.{MCTC: 9.7}
9. Iedere student die zich terug trekt uit een klas op iedere andere manier dan de juiste, of die uitvalt om onbevredigend werk, zal een “F” voor dat onderwerp ontvangen.  {MCTC: 9.8}

Houding (gedrag)

Een student wiens gedrag,geest of invloed niet in harmonie is met de standard en principes is van het instituut, mag te aller tijde ontslagen worden, ook al heeft hij/zij geen specifieke regels overtreden. {MCTC: 9.9}

“ Een student met roekeloze ideeen, kan meer doen om de standaard te verlagen, dan tien mannen met al hun pogingen kunnen doen om de demoraliserende invloed tegen te gaan. {MCTC: 10.1}

Falen of success zal gelezen worden in de koers die de student volgt. Als ze gereed staan om regels en reglementen  en orde in twijfel te trekken, als ze zelfgenoegzaam zijn, en door hun voorbeeld een geest van rebellie aanmoedigen, geef ze geen plaats. Het instituut kan beter zijn deuren sluiten dan toelaten dat deze geest de helpers doordringt, en de grenzen doorbreekt dat gedachten, moeiten en gebeden heeft gekost om tot stand te brengen.” – Counsels to Teachers, p. 482. {MCTC: 10.2}

Predikanten Studiepakket

Beroepsonderwijs

De handenarbeid fase van de training van de student. Het wordt verkregen door dagelijk bezigheid van een of meerdere van de verschillende werkzaamheden van het instituut. Zowel in theorie en in praktijk, worden de juiste methoden en procedures constant berekend voor de juiste resultaten. Efficientie wordt benadrukt als het resultaat van energieke toepassing en concentratie, zorgvuldigheid, grondigheid, snelheid en bekwaamheid. Het niet te onderdrukken verlangen voor ieder groter goed, de ontembare wil voor success, de  inspannende uitoefening, de onvermoeibare volharding worden beoefend als de elementen van karakter, die een man succesvol en geëerd maken onder de mensen en die voor hem de hoogste van alle promoties en aan[ p.11]bevelingen zullen winnen:

‘ Welgedaan gij goede en trouwe dienstknecht; over weinig zijt gij getrouw geweest, Ik zal u heerser maken over vele dingen: ga in de vreugde van Uw heer.” Matt. 25:21. Arbeid is aldus veredeld en hersteld  tot haar originele vooraanstaande plaats in de verlossings processen. {MCTC: 10.3}

Vandaar dat de fundamentele en meest effectieve factoren van discipline en groei in de trainingservaringen van de studenen (evenals de middelen van zijn levensonderhoud) het  dienovereenkomstig benut is  als de meest productieve bron en [het] middel  van symmetrische karakter ontwikkeling. {MCTC: 11.1}

Geest der Profetie

Een overzichtelijke studie van de profetische gaven, haar wezenlijke plaats en doel in de kerk, verleden, heden en toekomst. Speciale aandacht is gericht aan haar tot een climax leidende manifestatie, werk en vruchten. {MCTC: 11.2}

Profetische Eshatologie (leer der laatste dingen)

Een intensieve studie van de eind toestand en eind gebeurtenissen zoals geopenbaard in herstellende en samenhangende lijnen van profetische getuigenissen, parables, ceremonieën  en getallen. Overheersende nadruk is op hun zakelijke gelijkwaardigheid in de geloofwaardigheid van de gelovige. {MCTC: 11.3}

Geopenbaarde Filosofieen

Een strikte niet spuculerend onderzoek in het goddelijke schema van dingen, in het Absolute en Haar samenhangende gehelen. De benadering word objecitief gemaakt in het licht van geopenbaarde kennis. Het doel is progressieve verhoging

en vergroting van de visie van de ziel, en haar consequente werkzaamheid op het goddelijk vlak van het leven, als het enige waarachtige goed en meer overvloedig leven—dat wat gemeten wordt door het leven van God. Dienovereenkomstig zijn haar primaire foci van studie de onmetelijkheid en diversiteit van de liefde van God.  {MCTC: 11.4}

Geopenbaarde Psychofysica

Een Schriftuurlijke studie van de grote psychofysische wetten die de fysieke, mentale en morele balans besturen van ware Christelijke groei. Deze drievoudige ontwikkeling  en integratie van de persoonlijkheid is zorgvuldig bekeken in de complete belichaming van de man Jezus. Het ideal van de Christelijke evenwicht en macht is volhardend bijberekend en nagejaagd. Een levendige toepassing is centraal gesteld. {MCTC: 12.1}

Geopenbaarde Sociologie

Een onderzoek naar de ware sociale structuur ( De man van Eden, in zijn huis in Eden, in de school in Eden, in de staat in Eden—het koninkrijk van het eerste domein), de oorzaken van haar val, en de voorwaarden van haar herstel. De meest intensieve studie wordt toegewijd aan de derde fase van de cursus—aan de sociale hervorming die betrokken zijn bij de herleving en in de transformative naar het Koninkrijk van God, van de individu, de familie, de school en de kerk rondom deze elementen van de samenleving die gekozen zijn om zichzelf te identificeren met het goddelijke doel. {MCTC: 12.2}

Geopenbaarde Geschiedenis

Een onderzoek van geschiedenis van uit een goddelijk oogpunt. Oorzaken die ten grondslag liggen van het verrijzing en val van koninkrijken en natieen vanaf de schepping tot heden, worden scherpzinnig nagespeurd. Typen en tijdsperioden worden in het byzonder waargenomen. De aandacht wordt in het bijzonder gericht op de  vertegenwordigingen van de alom genadige Voorziening die stil, geduldig de adviezen uitwerkt van Zijn eigen wil achter, boven en door de gehele snelle spel en tegenspel van menselijke intereses en macht en begeerten. De laatste  focus is op de tot een climax leidende scene van het toneel—de herstel van het Koninkrijk van God in het licht van de grote lessen bekeken.  {MCTC: 13.1}

Heilige Dichtkunst en Zang

Een uitgraving in de dichterlijke aderen van geopenbaarde waarheid. De cursus houdt een beknopte  niet technische studie in van de vorm en de soorten poezie in de Bijbel; terwijl het hoogste belang is bij de geestelijke schoonheidsleer van de heilige gedichten en liederen. {MCTC: 13.2}

Predikkunde

Een studie van de kunst en wetenschap van effectieve samenstelling en redevoering van Schriftuurlijke verhandelingen. Geestelijke idealen worden door de cursus heen ingewoven. Het geestelijke element word gedurende alle stadia van de opleiding als het meest belangrijke hoog gehouden. Verschillende gelegenheden worden gegeven voor redevoering. {MCTC: 13.3}

Christelijk Engels

Herstellende training in de grondbeginselen van gramatica, samengestelde zin en alinea indeling, leestekens aanbrengen en mondelinge en geschreven tekst. Constante nadruk wordt gelegd op studie van de taal vanuit een hoger gezichtspunt, dat wil zeggen:” te allen tijde in genade met zout besprengd,” de uiterlijke uitdrukking van de innerlijke genade.” {MCTC: 14.1}

De Plechtige Belofte van de Student

Als Christelijke studenten in America, toegewijd aan God en dientengevolge trouw aan de rechtvaardige principles van dit vrij “bestuur onder God,” verpanden wij onze harten, verstand onze handen, onze alles , eerst aan de

van Gods eeuwige koninkrijkd, en aan de Theocratie, waar het voor staat, een volk tot stand gebracht door alle natieen, en gebonden door[p.15] de koorden van eeuwige liefde, vrijheid, reinheid, gerechtigheid, vrede, vreugde, licht en leven voor allen en ten tweede “aan de

van de Verenigde Staten van America en aan de republiek waar het voor staat, een natie, ondeelbaar, met vrijheid en gerechtigheid  voor allen.” {MCTC: 14.2}

REGELS  BEINVLOEDENDE LERAREN (AFDELINGSHOOFDEN), STUDENTEN (ARBEIDERS), EN ALLE INWONERS

Bezoekers en Nieuwkomers

1. Nieuwkomers moeten bij aankomst verwezen worden naar ht Algemeen Kantoor om zich te registreren, hun doel van hier komen aan te geven en bekend te maken wat ze verwachten van dit instituut. {MCTC: 16.1}

2. Iedereen moet naar het Algemeen Kantoor gaan voor informative. {MCTC: 16.2}

3. Roken is uitdrukkelijk verboden op het terrein. {MCTC: 16.3}

4. Gesprekken voeren met hen die aan het werk zijn, wordt veroordeeld als soort van diefstal, daar het tijd en moeite steelt van het        werk. {MCTC: 16.4}

5. Bezoekers die wensen te helpen in het werk, moeten zich melden bij de Arbeidsafdeling , en als ze geplaatst worden moeten ze hun tijdstrook inleveren. Ze mogen desondanks (behalve onder special voorwaarden) op de loonlijst geplaatst worden. {MCTC: 16.5}

6. Alleen zij die alles hebben gelezen en geaccepteerd dat de gehele serie van De Herderstaf boeken en traktaten bevat, komen in aanmerking voor permanente bewoner. {MCTC: 16.6}

Kamers

1. Houdt kamers en omgeving schoon en geordend te allen tijde. Wees een kieskeurige zelf respecterende huishoudster.  {MCTC: 17.1}

2. Koken en eten in kamers die slechts gebouwd zijn als slaapgelegenheid scheppen ongezonde toestanden voor de bewoners en bedreigen de gezondheid van het instituut. In zulke verblijven zal het bereiden en eten van voedsel daarom alleen gedaan worden wanneer er geen andere weg is om maaltijden te verkrijgen. En in zulke gevallen, wend de nodige voorzorgsmaatregelen om het voedsel bedekt te laten en geen kruimels overal te verspreiden. Behalve wanneer het onmogelijk is, bezoek vaak de eetzaal, en help het datgene te maken wat het hoort te zijn.  {MCTC: 17.2}

Licht

1. Voor het verlaten van uw kamer zie er altijd op toe dat u nauwkeurig (a) alle lampen uit doet; (b) alle gasfornuisknoppen uitdoet; (c) alle electrische apparaten uitdoet; (d) er zeker van bent dat alle kleding, hout en brandbare artikelen op ruime veilige afstand zijn van lampen of verwarmingsapparaten.  {MCTC: 17.3}

2. Gooi verbrande luciferstokken nergens anders dan op hun juiste plaats, en alleen daar nadat u zich ervan hebt verzekerd dat de vlam volledig gedoofd is. Houdt ongebruikte lucifers op de juiste plaats. {MCTC: 17.4}

3. Behoedt u ervan om de stoof roodheet te maken. {MCTC: 18.1}

4. In geval van brand, vergewis meteen het Algemeen Kantoor; roep iedereen bij elkaar door snel en lang aan de brand bel te trekken; haast u dan met een container water naar de plaats van de brand. En tenslotte, wees altijd een betrouwbare brandweer opzichter alarmeerder, om het leven en bezit te waarborgen.  {MCTC: 18.2}

Diensten

Vermijd lichen, praten, openbaar fluisteren, en onnodig heen en weer lopen, voor gedurende en na bijeenkomsten. Zulke gedragingen ontheiligen het huis van God. Onthoudt dat God in Zijn heiligdom is en dat slechs een oneerbiedige ziel zich zal inlaten met zulk gedrag.  {MCTC: 18.3}

Geld

1. Alle afdelingen moeten op de strikte basis van contanten verkopen. {MCTC: 18.4}
2. Behalve in geautoriseerde uitzonderingen, is handelsgeld niet inwisselbaar voor national geld voor doelen van elders. {MCTC: 18.5}
3. Nationaal geld is alleen bij het Algemeen kantoor inwisselbaar voor Mt. Carmel hangelsgeld. {MCTC: 18.6}
4. Slechts onder speciale voorwaarden mogen bezoekers handelsgeld inwisselen voor nationaal geld. {MCTC: 18.7}
5. Wie dan ook munten stort, moet ze eerst verzegelen voordat ze geplaatst worden in de stortingsdoos. {MCTC: 18.8}

Keuken

1. Alle keukengerei, zilverwaren en hulpmiddelen in de Culinaire Afdeling moeten uitsluitend daar gebruikt en gehouden worden. Overtreding zal resulteren in een boete. {MCTC: 19.1}
2. Maaltijden worden op gazette tijden opgediend. Verwacht geen vroege of late bedieningen. {MCTC: 19.2}
3. Alleen geautoriseerde personen mogen de koelkasten openen. {MCTC: 19.3}
4. Alleen arbeiders van de Culinaire Afdeling die dienst hebben of wanneer ze speciaal gemachtigd zijn mogen in de keuken of bakkerij zijn. {MCTC: 19.4}

Winkel

1. Opdrachten die vanuit de voorraad aangevuld moeten worden anders dan die voorhanden zijn moeten voor 3.00 smiddags voorafgaand aan de reguliere Handels inkoopdagen ingevuld zijn. {MCTC: 19.5}
2. Persoonlijke inkopen bij de handelszaak mogen alleen tijdens de reguliere koop uren gedaan worden.  {MCTC: 19.6}
3. Alleen gemachtigde kopers moeten inkopen doen in naam dan de Handelszaak.  {MCTC: 19.7}
4. Het doen van ongeautoriseerde zakelijke informative, afspraken, of contracten persoonlijk of schriftelijk in de naam van de Handelszaak associatie , zal redden zijn om de overtreder te ontslaan van het instituut. {MCTC: 19.8}
5. Wie dan ook persoonlijke inkopen in de stas doet en de inkoper van het instituut verzoekt ze af te leveren, zal een diensten tarief in rekening gebracht worden. {MCTC: 19.9}

6. Inkopen voor studenten aan de academie moeten gedaan worden door vordering getekend door ouders of voogd en medeondertekend door de school. {MCTC: 20.1}
7. Alle inkopen dienen door de Handelszaak gedaan te worden, want door het Instituus voorziet de Heer in ons “datgelijks brood.” Allen dienen daarom haar welzijn te zoeken als naar verborgen schatten. {MCTC: 20.2}

Wasserij

1. Wasgoed zal alleen op de eerste dag van de week tot 10.00 uur smorgens ontvangen worden.
Wasgoed zal alleen aanvaard worden met een wasserij formulier volledig ingevuld.
Alle strijkwerkzaamheden moetn gedaan worden bij de wasserij. Andere gebouwen zijn niet voor dit doel van electriciteit voorzien, en worden vandaar brandgevaarlijk, wanneer hoge wattage verhittingsapparaten worden gebruikt.
Personen die zelf strijken zullen per uur betalen.

Naaiwerk

1. Iedereen die de naaikamer uitrusting wenst te gebruiken moet eerst met het afdelingshoofd, afspraken maken. {MCTC: 20.7}
2. Patronen, patroonboeken etc. mogen alleen van de naaikamer genomen worden met toestemming vanhet afdelingshoofd. ( De Handelszaak , de Wasserij, de Keuken, en de Naai afdelingen  [p.20]

hebben tot doel, het dienen van de bewoners van Mt. Carmel. Het is daarom de plicht van allen hier, bezoekers en bewoners gelijk, om deze diensten te behouden door ze te beschermen.)  {MCTC: 20.8}

Algemeen Kantoor

1. Toestemming tot het converseren met degenen aan het werk in het kantoor, moet aan de informatie balie afgesloten worden. {MCTC: 21.1}
2. Typen, stencilen of ieder ander soort werk dat door het Kantoor gedaan moet worden moet eerst aan de afdelingshoofd voorgelegd worden. {MCTC: 21.2}

Vervoer

Degene die vervoer naar de stad wensen, moeten met de Transport afdeling afspraken maken, en daar een kaart bemachtigen. Het huren van eigen autos of betalen van personen voor vervoer is alleen toegestaan onder speciale toestemming van de manager. {MCTC: 21.3}

School

1. Academie studenten die op juiste wijze het schoolterrein wensten te verlaten, mogen dat alleen doen vergezeld door een volwassene. Gemengde groepen zijn niet toegestaan.  {MCTC: 21.4}

2. Bank leningen worden alleen verstrekt aan die studenten wiens gedrag, schoolgeld en werk verdienstelijk zijn. Aanvragen voor zulke leningen moeten [p.22] door de school en door de ouders of voogd getekend zijn, en medegetekend door de Credit Manager.{MCTC: 21.5}

3. Lenen van geld aan studenten en lenen van geld van hen is slechts onder speciale voorwaarden toegestaan. {MCTC: 22.1}

4. Post van academische studenten, zowel inkomend als uitgaand , moet via het Academisch kantoor gaan.  {MCTC: 22.2}

5. Iedereen moet in zijn eigen kamer en in zijn eigen bed slapen.  {MCTC: 22.3}

6. Radios en platenspelers zijn niet toegestaan in de slaapkamers van de studenten. {MCTC: 22.4}

Overige Onderwerpen

1. Verloren en gevonden artikelen moeten ingeleverd worden bij die Informatiebalie. {MCTC: 22.5}

2. van eigendom moet meteen gerapporteerd worden bij het Kantoor. {MCTC: 22.6}

3. Alle schade moet meteen gerapporteerd worden en afgehandeld worden door degene die verantwoordelijk is.: 22.7 {MCTC}

4. Snijden of hakken van bomen, planten vernietigen, bloemoen plukken of gooien van troep op het schoolterrein, etc, wordt met een boete bestraft. {MCTC: 22.8}

5. Het te kort schieten in het sluiten van elke poort van boerderij, tuin, boomgaard of melkschuur is wordt ook bestraft met een boete {MCTC: 22.9}

6. Bespaar water en electriciteit door niet meer dan absoluut noodzakelijk te gebruiken. {MCTC: 22.10}

7. Ga niet naar dam-waterverspreidings gebieden. Ze voorzien in water voor menselijke consumptie en moeten daarom absoluut schoon gehouden worden. {MCTC: 23.1}

8. Plaats as alleen in vaten voor as en houdt ze vrij van glas. Plaats blikken en glas in verschillende vaten.  {MCTC: 23.2}

9. Luieren in autos, op ze hangen en buiten rondrijden is verboden. {MCTC: 23.3}

10. Rondhangen in en om het huis voor en na het invallen van de avond zal voor de overtreder leiden tot disciplineren {MCTC: 23.4}

11. De onbegrensde omgang van niet getrouwde mannen en vrouwe in niet toegestaan. Nog minder is corresponderen, open of in het geheim wandelen, luieren of op andere wijzen kameraadschappelijk samenzijn op het schoolterrein of elders, of bij elkaar zitten in publieke samenkomsten toegestaan. Zulke overtredingen maken de overtreder onderhavig aan verbanning. {MCTC: 23.5}

. Een mannelijke student wiens gedrag, beurs en volwassenheid het voorrecht garanderen, mogen aan de hand van de tijden die het instituut wijs acht, toestemming verkrijgen omv bij een vrouwelijke student  in gelijke stand langs te gaan. {MCTC: 23.6}

12. Klachten en voorstellen voor voorbetering moeten alleen naar diegene die verantwoordelijk zijn voor het desbetreffende gebracht worden. Onder elkaar communiceren daarvan [p. 24]

kan alleen aanmoedigen tot problemen en tot verdriet lijden. {MCTC: 23.7}

13. Iedere gemachtigde persoon of personen zullen slechts luisteren naar aantijgingen of klachten tegen anderen (met inbegrip van jeugd en kinderen) als ze in geschrift zijn gedaan.{MCTC: 24.1}

14. Alle leerstellige vragen evenals anderen die een formeel antwoord vereisen, moeten in de vragenbox geplaatst worden bij het Algemeen Kantoor, om beantwoord te worden op de juiste tijd en op de juiste plaats.  {MCTC: 24.2}

15. Spreekt geen kwaad, hoor geen kwaad, denk goed en wees vriendelijk en hoffelijk naar iedereen. {MCTC: 24.3}

16. Gokken van wat voor soort dan ook, drinken, roken, ongepaste taal, onzedelijke of twijfelachtige literatuur, zijn ten strengste verboden. {MCTC: 24.4}

Kleding

1. Mouwen van kleding moeten onder de elleboog hangen. {MCTC: 24.5}

2. Meisjes onder de leeftijd van twaalf jaar moeten hun rokken op een derde van de afstand tussen de buiging van de knie en de vloer hebben. {MCTC: 24.6}

3. Lage neklijnen worden afgekeurd. {MCTC: 24.7}

4. Krulspelden en gekunstelde versieringen zijn verboden {MCTC: 24.8}          [p.25]

5. Tenzij men op blote voeten gaan moeten vrouwen en kinderen lange kousen dragen. {MCTC: 25.1}

6. Doorzichtige zijden kousen, omlaag gerolde kousen , parfum, rouge, lippenstift, mascara etc, zijn absolute taboe. {MCTC: 25.2}
7. Polshorloges, dasspelden, horologe kettingen ter vertoning, zakdoeken ter vertoning,klederdrachten van wat voor soort dan ook ter vertoning, en elke ander soort van ijdelheid, zijn afkeurenswaardig. {MCTC: 25.3}

8. Schoenen met hoge hakken zijn ongezond en zijn daarom afkeurenswaardig. {MCTC: 25.4}

9. Hoofdbedekkingen moeten gedragen worden door de vrouwen bij godsdienstige bijeenkomsten. {MCTC: 25.5}

Gezondheid

1. Ga op tijd naar bed en houd u stil daarna. {MCTC: 25.6}

2. Behoed u voor elke ongezonde levensstijl. Gezondheid eens kwijt geraakt, kan mogelijk nooit weer verkregen worden. “Weest matig in alle dingen.” {MCTC: 25.9}

Medisch

1. Bij de eerste tekenen van het oplopen van een besmettelijke ziekte (met inbegrip van verkoudheid, zware hoest, wonden etc.) meld dit aan de huisapotheek.  {MCTC: 25.8}

2. Uitgaven voor apotheekbehandelingen voor kleine sneetjes, wonden etc. bij werknemers van het instituut, en studenten moeten in rekening worden gebracht door middel van een wekelijkse bijdrage van een ieder. {MCTC: 25.9} [p.26]

3. Trouwe arbeiders die zich uitgaven voor zorg op de hals gehaald hebben bij de Mt. Carmel huisapotheek,en mogen hulp ontvangen van de Liefdadigheidsafdeling. {MCTC: 26.1}

4. Ziekenhuis kosten en rekeningen van artsen moeten of door de persoon betaald worden of aan hen in rekening gebracht worde {MCTC: 26.2}

5. Iedereen die een afspraak wenst met een arts moet het via het Algemeen kantoor doen, en tegelijkertijd maatregelen treffen voor de betaling van de rekeningen. {MCTC: 26.3}

6. Academische studenten die zich bij de Mt. Carmel huisapotheek melden voor zorg, of die een arts in de stad wensen te bezoeken, moeten een verzoek indienen getekend door ouders of voogd en medeondertekend door het Academisch kantoor. {MCTC: 26.4}

Werkgelegenheid

1. Om te werken in welke afdeling dan ook, of bezoeker of reguliere arbeider moet u eerst een plaatsing ontvangen van de Werkgelegenheidsafdeling. {MCTC: 26.5}

2. Afdelingshoofden die hulp nodig hebben moeten dat iedere avond hun noden voor de volgende dag aan het Werkgelegenheidskantoor doorgeven. Iedereen moet zich van zijn hulp zeker stellen, zijn gereedschappen haen etc en gereed zijn voor het werk in de morgen. Onthoud dat extra tijd voor dit werk is. {MCTC: 26.6}

3. Afdelingen mogen alleen met toestemming van de Werkgelegenheidsafdeling hulp onder elkaar verwisselen.  {MCTC: 26.7} [p. 27]

4. Eigen ondernemingen van welke soort dan ook zijn verbannen van de gronden van het instituut. {MCTC: 27.1}

5. “Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.” 1 Cor. 14:40. {MCTC: 27.2}

Gereedschappen en Bouwmateriaal

1. Bouwmateriaal mag alleen op verzoek legal verkregen zijn.  {MCTC: 27.3}

2. Het uitlenen of lenen van material of gereedschap van personen of afdelingen is verwerpelijk. Als u iets nodig heft plaats uw opdracht bij de Winkel. {MCTC: 27.4}

3. Iedere werker is verantwoordelijk voor al de gereedschappen die aan hem zijn uitgegeven. Bij het afronden van de klus, moet hij ze terugbrengen naar hun reguliere bewaarplaats. {MCTC: 27.5}

Afdelingshoofden en Arbeiders

1. Een nieuw aangestelde afdelingshoofd zal zich eerst melden bij het Kantoor voor instructies, voordat hij zijn taken op zich neemt. Het vertrekkende afdelingshoofd zal de afdeling in gepaste order achter laten om over te dragen aan zijn opvolger en zal alle material, boeken, kassa’s etc inleveren bij het Algemeen kantoor. {MCTC: 27.6}

2. Iedere werknemer, hoofd of afdeling of anders die informative wenst, moet naar zijn directe meerdere gaan. {MCTC: 27.7}

3. Iedere arbeider, moet zich precies houden aan het werk waarvoor hij aangesteld is, en niet oprukken of afdrijven naar een andere klus. {MCTC: 27.8}   [p.28]

4. Arbeiden om slechts tijd in te dienen is ontrouw aan het instituut en ook aan God. {MCTC: 28.1}

5. Onderga alleen de nodige gesprekken tijdens het werk. {MCTC: 28.2}

6. Er is overwork toegestaan voor routine werkzaamheden. {MCTC: 28.3}

7. Als u het werk niet kan bijbenen, onderzoek om te ontdekken wat het probleem is. Als u meer hulp nodig heeft, dien dat in. Zorg dat uw werk niet voortsleept. {MCTC: 28.4}

8. Voorkom waakzaam verspilling. {MCTC: 28.5}

Tijdstroken en Bonus tijd

1. Tijdstroken moeten correct opgemaakt worden en elke avond ingeleverd worden bij het Kantoor. {MCTC: 28.6}

2. Tijdstroken die een dag te laat zijn tot aan de avond, daarvan zal hun tijd met een uur verminderd worden; als ze later dan dit binnen zijn, zullen ze total niet gehonoreerd worden. {MCTC: 28.7}

3. Aan de achterkant van iedere Zondagse tijdstrook, maak een verslag van aanwezigheid bij de religieuze diensten van de voorgaande week en geef de reden voor laat of afwezig zijn. {MCTC: 28.8}

4. Alleen zijn die trouw en regelmatig zijn in hun werk, moeten bonustijd ontvangen. {MCTC: 28.9}

Uitchecken of Kamp Verlaten

1. Iedereen die besloten heeft zijn verbinding  [p. 29]

met Mt. Carmel te verbreken, moet zijn ontslag indienen en een dag voorafgaand van zijn vertrek uitchecken. Als hij kinderen heeft die data achterblijven, moet hij dat met het Academisch Kantoor overeenkomen. {MCTC: 28.10}

2. Volwassenen die het kamp tijdens werkuren wensen te vertlaten, moeten vrijstelling van hun afdeling zeker stellen. Academische studenten moeten vrijstelling van hun afdeling zeker stellen dan van de School. {MCTC: 29.1}

3. Buiten werkuren moeten Academische studenten toestemming verkrijgen van de school. {MCTC: 29.2}

—————–0———————-

Iedere overtreding van deze regels zal mee omgegaan worden als een vijandige handeling. {MCTC: 29.3}

——————0——————

Wat U Ook Mag Doen, Doe Het op een Zakelijke Wijze

“….zoekt eerst het koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid; en al deze dingen zullen u toegewezen worden. Zijn dan niet bezorgd tegen de dag van morgen want de morgen zal voor het zijne zorgen elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.”Matt. 6:33,34.  “Alle dingen dan die gij wilt dat de mensen u zouden doen, doet gij hun ook also, want dat is de wet en de profeten.” Matt. 7: 12. {MCTC: 29.4}

>