fbpx

Jizreël Brief 8

Brief 8

Beste Vriend,

                Hier is Hemels Waarheid van de brochure (folder) (traktaat)van Ouderling Adam. Onnodig te zeggen dat het zowel verhelderend als interessant is. Dit zal u meteen merken nadat u bent begonnen met lezen. U hebt lang gewacht op deze informatie en nu heeft u het.  {JL8: 1.1}

                Zoals al de andere anti-Herderstaf literatuur toont de brochure van ouderling Adam dat de Brochure alleen halve waarheid over de “HerderStaf” toont. Wat wij bedoelen met halve waarheid is hier gedemonstreerd in Mattheus 27:5 en Handelingen 1:18: “En Hij [Judas] gooide de zilverstukken in de tempel neer en vertrok en verhing zich.”Matthéüs 27:5. “Nu kocht deze man [Judas] een akker met het loon der ongerechtigheid; en terwijl hij voorwaarts viel barstte hij doormidden en al zijn ingewanden stortten uit.” Handelingen 1:18. Deze 2 halven, tezamen gebracht, is wat de volledige waarheid verteld over Judas zijn misdaad en dood. Maar de anti-Christenen die in de dagen van de apostelen leefden verklaarden: {JL8: 1.2}

                “Deze uiteenlopende(verschillende) verslagen spreken mekaar duidelijk tegen, en de schrijvers daarvan zijn niets minder dan bedriegers.” {JL8: 1.3}

                Maar waren zij dat? Mattheus 27:5 vertelt het eerste gedeelte van het verhaal –dat Judas zichzelf ophing. En Handelingen 1:18 vertelt het tweede gedeelte daarvan-de manier waarop hij stierf. De twee verslagen samen lezend, vertellen ze dat Judas zichzelf ophing, maar dat of het touw of de tak(uitloper) brak af, en dat Judas (met het hoofd)voorover over iets viel, misschien een stok, of een stronk dat zijn onderbuik openreet, toen gutsten zijn ingewanden uit en dat is de manier waarop hij stierf.

1

Deze harmonie tussen de twee evangelie schrijvers kan alleen worden afgeleid (verkregen worden)als de lezer leest om de Waarheid te weten te komen, niet als hij naar voorwendsels zoekt om zijn twijfels te bevestigen. {JL8: 1.4}

                De anti-Staf literatuur, daarentegen, toont dat duidelijk aan door uit de Staf de conclusies die de Staf getrokken heeft te citeren, maar de uitleg(veronderstellingen) waarop het die baseert achterwege latend, de schrijvers van de proberen niet te bewijzen wat de Staf echt is, maar  verzinnen vallen voor de lezers van de Brochure om in te vallen. Hoe doen zij dit? –Teneinde “De Herderstaf” te verwerpen, citeren zij uitspraken Er uit maar laten de uitleg (veronderstellingen) waarop die uitspraken zijn gebaseerd! Deze oneerlijke handelwijze, halve waarheid, zal u duidelijk zien in de volgende alineas die de Brochure citeert uit “De HerderStaf”: {JL8: 2.1}

                “’Merk op dat de scheiding precies aan het begin van de OOGST plaatsvindt; ook dat het tarwe eerst verzameld wordt. De scheiding markeert het begin van de OOGST. De OOGST IS DE LUIDE ROEP VAN DE BOODSCHAP VAN DE DERDE ENGEL.’ –Her. Staf, Deel 1, p. 104. “- Adams Brochure. P. 8 {JL8: 2.2}

Het allereerste woord in het citaat van de Brochure van de Staf, ziet u, is het woord “merk op” waarmede de Staf aandacht vraagt voor het feit dat de verklaringen in het citaat gebaseerd zijn op de informatie weergegeven in de regels die voorafgaan aan het citaat. Door het bewijs waarop de verklaring gebaseerd is te isoleren laat de Brochure de verklaringen van de Staf dom, niet gezaghebbend, zonder fundament en onjuist lijken! {JL8: 2.3}

                Hier is een ander voorbeeld: Verder citerend uit de Staf, laat de schrijver van de Adams brochure weer de basis redenen van de Staf voor de verklaring die Het maakt, en het begint weer met het woord van de Staf “Merk op”: {JL8: 2.4}

“Merk op dat het bestaan van de huidige naam – ZEVENDE DAGS ADVENTIST-voorwaardelijk is, anders zal

2

 de NAAM uit Zijn mond uitgespuwd worden.”-Her. Staf, Deel 1.p.101”-Adams Brochure, p. 9. {JL8: 2.5}

                Werk als dit soort is erger dan iemand ophangen zonder een hoorzitting. Het is hem levend begraven en zijn getuigen met hem. Het is gewelddadige onrechtvaardigheid aan de Staf, met de bedoeling iedereen die de Brochure leest walgelijk(grof) te bedriegen. En wat nog meer is dan dit, is het feit dat aangezien de Staf Inspiratie voor Haar openbaring opeist, en aangezien niemand ooit de tijd heeft genomen om het tegendeel te bewijzen, is anti-Staf literatuur anti-Hemelse Waarheid, godslastering tegen de Geest van alle Waarheid-ongeëvenaarde zondigheid! {JL8: 3.1}

                Blijkbaar worden de veronderstellingen waarmede  de Staf Haar verklaringen bewijst weggelaten uit de citaat omdat de schrijvers van de Brochure gemerkt hebben dat de Staf Haar punten bewijst en indien geciteerd, het idee welke de Brochure probeert te maken omverwerpen. Om dezelfde reden instrueren de Brochure sympathisanten de leken “De Herderstaf literatuur niet te lezen en niet te praten met Haar aanhangers. {JL8: 3.2}

                Wij gebruiken de meervoudsvorm, schrijvers van de Brochure, omdat de Brochure niets origineels heeft; dat is, de Brochure en alle anti-Staf literatuur is slechts een nieuwe bewerking van “Een Antwoord op de Herderstaf.” De oneerlijke werkwijze van de Brochure wordt gezien door alle anti-Staf literatuur-de Staf in een verkeerd daglicht stellend en het volk misleidend. Waarom doen zij dat? Omdat de anti-Staffers anti-Waarheid en anti-Christus mensen zijn. Zij willen voor altijd de Laodiceanen in hun “aan geen ding gebrek” theorie en in duisternis over de Waarheid voor vandaag houden. {JL8: 3.3}

                De Staf doet geen loze beweringen; wat Het zegt bewijst Het. Maar omdat de anti-Staffers anderen zelf oordelen beschuldigen zij constant de Staf van het uit hun verband halen van de geschriften van Zuster White maar tonen nooit het voorval.  Hoe waarlijk is de bewering, “gij die anderen oordeelt doet dezelfde dingen” (Rom. 2:1). De “gouden regel” is onder de voeten vertreden door hen die voordoen het te promoten(ondersteunen)!   {JL8: 3.4}

3

                                                                                                                Laat ons nu een voorbeeld nemen van hun gewoonte om de geschriften van Zuster White te citeren en hun systeem om ze te interpreteren. Hier is het: {JL8: 4.1}

“’Het onkruid en de tarwe moeten tezamen opgroeien tot de OOGST: en de OOGST IS HET EIND VAN DE GENADETIJD.’- Lessen uit het Leven van Alledag. p. 39.” Adams Brochure, p. 8. {JL8: 4.2}

                Dit citaat betekent volgens hun zienswijze dat de tarwe en het onkruid tezamen moeten opgroeien tot de genadetijd sluit en dat dan de oogst moet beginnen. Maar zegt het citaat dat? Integendeel, het zegt dat “het onkruid en het tarwe tezamen moete opgroeien tot de oogst,” dan verklaart het dat de oogst een einde maakt aan de genadetijd-dat nadat de genadetijd eindigt, dan is het dat genade sluit! {JL8: 4.3}

                Indien zij eerlijk waren in hun begrip van haar geschriften en van de bijbel, en als zij eerlijk waren in hun anti-Staf werk, waarom hebben zij dan de tijdsvermelding waarin de Bijbel de oogst plaatst weggelaten? en waarom hebben ze Zuster Whites verklaringen welke hun verkeerde conclusie van de oogst afkeurt(terechtwijst)? Hier is wat de Bijbel zegt, “De oogst is voorbij, de zomer is geëindigd, en wij zijn niet gered.” Iedereen die Waarheid wil kan dat zien, overeenkomstig profetie, kan niemand gered worden na de oogst, de oogst is daarom genadetijd, dat het genade tijd eindigt, dat het veroorzaakt genade te eindigen, dat het einde van de wereld voortbrengt(aandraagt). {JL8: 4.4}

                “In de tijd van de oogst” (Mat. 13:30), mijn vrienden, betekent dat de oogst een korte tijdsperiode is, de laatste, de tijd waarin het tarwe van het onkruid, de goede vissen van de slechte (Mat. 13:47,48), de bokken van de schapen (Mat. 25:31-33)-de boetvaardige van de onboetvaardige, de volgelingen van Waarheid van de volgelingen van mensen, zij die het merkteken van het beest (Openb. 13:17)

4

 van zij die het merkteken van God hebben (Ezech. 9:4). De “oogst” en het Oordeel voor de Levenden zijn synonieme termen, ziet u. Dit is Bijbel en Het is Waarheid waaraan Zuster White toevoegt: “  Ik zag dan de derde engel. Zij mijn begeleidende engel sprak: ‘ Angstwekkend(vreselijk) is zijn werk. Ontzaglijk(schrikwekkend) is zijn zending(missie). Hij is de engel die de tarwe van het onkruid moet scheiden, en de tarwe voor de hemelse schuur moet verzegelen of binden. Deze dingen zouden het gehele verstand de gehele gedachten in beslag moeten nemen.’”- “Eerste Geschriften,” p. 131,132. {JL8: 4.5}

                “Alleen zij die verleidingen hebben weerstaan in de kracht van de Machte zullen toegestaan worden om deel te hebben in het verkondigen daarvan[ Derde Engel Boodschap] wanneer het zal zijn aangezwollen…. in een Luide Roep.”-“The Review and Herald.”Nov. 19, 1908. {JL8: 5.1}

                “Uw volk zal ook rechtvaardig zijn: zijn zullen het land voor altijd  erven, de tak(spruit) van Mijn planting, het werk Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde. De kleine zal duizend worden, en de minste tot een machtig volk; Ik de Heere zal zulks te zijner tijd het verhaasten.” Jes. 60:21,22. {JL8: 5.2}

                Deze citaten, mijn vrienden, zijn duidelijk en ter zake. Zij zijn niet listig uitgevonden fabels(mythen). Zij wijzen allen aan dat de Derde Engel het oogsten moet doen, dat de kerk gereinigd zal worden; dat de Luide Roep verkondigd zal worden door een reine bediening, dat de kerk “’ Schoon als de maan, helder als de zon, en vreselijk(schrikaanjagend) als een leger met banieren,’ zij zal voortgaan naar de hele wereld, overwinnend en om te overwinnen.’”-“Profeten en Koningen.” P. 445. {JL8: 5.3}

                De vijand van Waarheid heeft de ogen van de mensen goed gesloten tegen deze Waarheid en als resultaat zijn ze in een verschrikkelijke dwaling. Zegt de Geest van God: {JL8: 5.4}

“Ik zag dat het overblijfsel niet voorbereid was voor wat er op de aarde komt. Domheid als loomheid lijkt te hangen over het

5

 verstand (de geest) van de meesten !van degenen die belijden te geloven dat wij de laatste boodschap hebben. Mijn begeleidende engel riep uit met vreselijke plechtigheid uit: “Bereidt u! bereidt u! bereidt u! want de woeste toorn van de Heer zal spoedig komen….’”-“Eerste Geschriften,” p 137. {JL8: 5.5}

                Bovendien, pleit Inspiratie: “Waak op, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion! Trek uw sierlijke klederen aan, o Jerusalem, de heilige stad: want van nu af aan zal er geen onbesnedene en onreine in u komen. Jes. 52:1. {JL8: 6.1}

                Merk op dat na deze oproep tot bewustwording gedaan is aan de kerk, aan Zion en Jeruzalem, vanaf dan de onreine en de onbesnedene niet meer door haar doorheen zullen trekken. Verder voegt de profeet Nahum toe: {JL8: 6.2}

                “Ziet op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die vrede doe horen; O Juda, vier uw plechtige feesten, betaal uw geloften; want de slechte zal voortaan niet meer door u doorgaan, hij is gans uitgeroeid.” Nah. 1:15.  {JL8: 6.3}

                Merk weer op mijn vriend, dat God uw ogen leid naar iemand die hij gestuurd heeft om vrede naar jou te brengen en een herleving en hervorming onder  Zijn volk van kracht te brengen, en dat daarna de goddelozen niet meer door de kerk zullen gaan, zij zijn afgesneden. Vraag de anti-Staffers waarom al deze verwijzingen over het hoofd worden gezien door de anti-Staf literatuur en laat ze  uitleggen wat deze verwijzingen betekenen of wat deze regels laten zien. {JL8: 6.4}

                Natuurlijk is het ongelooflijk dat predikanten van het Evangelie zo oneerlijk met Waarheid zouden omgaan, maar hier heeft u e naakte feiten. Zal u uw oren sluiten voor Gods pleitende Woord(het pleiten van Gods Woord) en uw ogen voor wat de meestervijand, de Duivel, maakt van

6

 zogenaamde mannen met ervaring”? “Mannen met ervaring”? Ja, maar wat voor soort? Ziet u hoe diep de Laodiceanen zijn bedrogen en wie ze bedrogen heeft? Nee niet wolven in schaapsklederen maar Duivelse agenten in geestelijk(e) kledij (gewaad), en in geen mindere mate dan zijn agenten in priesterlijke gewaden de mensen in Christus‘ dagen bedrogen. Begrijpt u mij alstublieft niet verkeerd. Ik spreek niet met boosheid in mijn hart maar in de hoop de slapende Laodiceanen wakker te maken. Nee ik haat niemand, en zeg niet meer, nee, zelfs bijna niet zoveel als Christus Zelf deed en Johannes de Doper zei toen zij het volgende uitten tegen “mannen met ervaring” in hun dagen: {JL8: 6.5}

                “Wee u, Schriftgeleerden en Farizeën, geveinsden!, want gij verslind de huizen der weduwen en maakt als voorwendsel lange gebeden: daarom zal u de zwaardere (grotere) verdoemenis ontvangen. Wee u, Schriftgeleerden en Farizeën, geveinsden!, want gij reist zee en land rond om  één bekeerling te maken en wanneer die het is geworden, maakt u hem een kind der hel tweemaal meer dan u zelf. Wee u, gij blinde leiders die zeggen: Wie er ook zweert bij de tempel het is niets; maar wie dan ook zal zweren bij het goud van de tempel, hij is een schuldenaar!… {JL8: 7.1}

                “Wee u, Schriftgeleerden en Farizeën, geveinsden!, want u betaald tiende van munt en anijs en komijn, en hebt de zwaardere  zaken der wet nagelaten het oordeel , barmhartigheid en geloof: dit had u moeten doen en de anderen niet ongedaan gelaten. Gij blinde leiders(gidsen), die muggenziften en een kameel over het hoofd zien. Wee u, Schriftgeleerden en Farizeën, geveinsden!, want u maakt de buitenkant van de beker en de schotel schoon maar van binnen zijn zij vol van afpersing en onmatigheid. {JL8: 7.2}

                “Gij blinde Farizeeën, reinig eerst wat binnen de drinkbeker en de schotel is opdat ook het buitenste daarvan rein zal worden. Wee u, Schriftgeleerden en Farizeën, geveinsden!, want gij zijt als witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen maar van binnen zijn ze vol van doodsbeenderen en onreinheid. Alzo ook schijnt gij wel de

7

 mensen van buiten rechtvaardig , maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en onrechtvaardigheid. Wee u, Schriftgeleerden en Farizeën, geveinsden!, want gij bouwt de graven der profeten op en versiert de graftekenen der rechtvaardigen, en zegt: Indien wij in de tijden van onze vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed van de profeten. Aldus getuigt gij tegen uzelf , dat gij  kinderen zijt van hen die de profeten gedood hebben. Gij dan ook vervult de maat van uw vaderen. Gij slangen, gij adderengebroed, hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvluchten?”. (Matt. 23:14-16,23-33. {JL8: 7.3}

                “Maar toen hij(Johannes) velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop zag komen, zei hij tegen hen: O adderengebroed, wie heeft u aangewezen te vluchten van de toekomende toorn?” (Matt.3:7) {JL8: 8.1}

                Neen, mijn vriend, hij die u nu zegt dat de Staf bekritiseerd, zou net zo snel de Heer beschuldigd hebben als hij in Zijn dagen leefde. De Staf beschuldigt niemand. Het vertelt alleen de Waarheid zoals God dat geeft. {JL8: 8.2}

                Er is niets in de uittreksels van de Bijbel en de Geest der Profetie die Brochure citeert dat zegt en impliceert dat de slachting van Ezechiël negen plaat vind nadat de genadetijd sluit voor de wereld. Zoek (ga na) en zie. {JL8: 8.3}

                De anti-Staf predikanten kunnen beweren dat ze goddelijk zijn aangesteld, maar als zij dat zijn, dan moeten ze gedenken(niet vergeten, onthouden) dat Aarons 2 zonen (Nadab en Abihu) ook goddelijk aangesteld waren, desondanks vielen zij dood neer nadat zij gehoorzaam waren geweest. Laat ze ook onthouden dat de lauwe engel (predikant) van de kerk der Laodiceanen uitgespuwd gaat worden, en laat ze niet vergeten dat “alleen zij die verzoeking hebben overwonnen in de kracht van de Machtige toegestaan gaan worden om deel uit te maken in het verkondigen (Boodschap van de Derde Engel) wanneer het zal zijn aangezwollen in de Luide Roep. ”-“The Review and Herald,”Nov. 19, 1908. Ook moeten ze niet over het hoofd zien dat slechts weinig

8

 grote mannen (mannen van naam) in het werk betrokken zullen zijn en dat degenen die op het verstand(intellect) genialiteit en talent vertrouwd hebben dan niet de leiders in het werk zullen zijn, dat God andere werkers heeft die Hij dan zal laten zien(onthullen/openbaren. Lees “Getuigenissen deel 5, pag 70. Onthoudt altijd dat OORDEEL bij de kerk begint…Lees Ezech. 9:2-7 en 1 Petr. 4:17. {JL8: 8.4}

“De HerderStaf” beschouwd als Zevende Dags Adventistische leerstellingen alleen datgene dat door Inspiratie is goedgekeurd, maar deze anti Staffers noemen Zevende Dags Adventisten leerstellingen alles wat in de kerk geleerd wordt of het nou waar of vals is. Dan vergelijken zij hun door-de-mens gemaakte leerstellingen met “De HerderStaf” en omdat de leerstellingen niet overeenkomen, doen zij voorkomen alsof De Staf incorrect is. Hier is één ketterij waar de Staf het niet mee eens is: {JL8: 9.1}

“En het aantal van de het leger ruiters was tweeduizend duizenden: en ik hoorde het getal van hen. En dus zag ik de paarden in het visioen en zij die op hen zaten, hebbende borstplaten van vuur, en van hyacinth en  zwavel: en de hoofden van de paarden waren als hoofden van leeuwen; en uit hun mond stroomde er vuur en rook en zwavel. “(Openb. 9:16,17) Dit is het tafereel (de scene/afbeelding) welke Johannes geeft over de 200.000.000 paarden en ruiters. {JL8: 9.2}

 Vergelijk nu Inspiratie’s eigen beschrijving van de paarden en de ruiters met de illustraties van hen door het Kerkgenootschap zoals weergegeven in “Gedachten        over Daniël en de Openbaring” p. {JL8: 9.3}

 Waarom kan het Kerkgenootschap in hun uiteenzetting van de Bazuinen de eigen beschrijving van Inspiratie van de paarden en de ruiters niet gebruiken? Waarom moesten ze één van zichzelf fabriceren?

9

Het enige antwoord dat gegeven kan worden is dat de eigen beschrijving van de Geest hun ongeïnspireerde interpretaties van de Schriften niet past(schikt). Iemands onbekwaamheid (onvermogen) om te precies over te brengen (interpreteren) zonder Hemelse gave van het interpreteren, is echter te verwachten en vergeeflijk. Maar om te zeggen dat het visioen aan de Openbaarder getoond werd op zo een grote afstand dat hij niet in staat was nauwkeurig te zien het soort hoofden en staarten dat de paarden hadden en waar het vuur, rook en zwavel vandaan

kwamen teneinde het visioen aan te passen in overeenstemming met hun omschrijving (interpretatie) daarvan, is niet alleen opstandig tegen Christus’ waarschuwing betreffende het toevoegen aan en afhalen van de Schriften(Openb.: 22:18,19) maar het is tevens ronduit godslastering. Ziet u nu wie dwaalleer verkondigt, en wie het volk misleid? {JL8: 9.4}

                De beschuldigingen van de anti-Staffers dat de Staf de kerk Babylon noemt is een andere onwaarheid. De Staf bewijst dat de kerk niet Babylon is en dat is de reden waarom Haar aanhangers erin blijven in plaats van er uit te komen, en dit is juist de reden waarom de anti-Staffers proberen hen uit de kerken te houden. {JL8: 10.1}

                Aangaande wat het luipaardachtig beest van Openbaring dertien is weten we allemaal dat het Kerkgenootschap geen vastgestelde leerstelling hierop heeft. Laat ons daarom ernaar kijken in het licht van geopenbaarde Waarheid voor vandaag. Aangezien het luipaardachtig beest een deel is van de symbolische beesten van Daniël zeven, zullen we hiernaar kijken in het licht van Daniël zeven, we zullen hierin kijken naar al de Bijbel beesten in één afbeelding. {JL8: 10.2}

10

Deze beesten van Daniëls visioen stellen symbolisch de wereld in verscheidene verschillende tijdsperioden voor. Laat ons bijvoorbeeld kijken naar het vierde beest in zijn beide fasen: Eerst werd het met tien horens gezien. Toen kwam er een andere kleine hoorn op tussen de tien, en drie werden weggerukteen. Geen verstandige Bijbel student zou het oneens zijn dat dit beest zoals al de anderen het doen, de wereld vertegenwoordigen. Daniëls vierde beest beschrijft(geeft een voorstelling van) het regime van Heidens Rome, en dan het regime van Pauselijk Rome- de wereld in die dag. {JL8: 11.1}

Alle Adventisten leren dat het hele beest symbool niet het pausdom vertegenwoordigt, dat alleen de kleine hoorn welke een mond had en als een mens sprak het pausdom vertegenwoordigt. Dat de andere horens de koninkrijken die in die tijd zouden opkomen vertegenwoordigen, en dat het beest in de tweede fase werelds civiele en religieuze machten beschrijft. Aangezien de kleine hoorn een combinatie is van hoorn en hoofd beschreef het een kerk en staat systeem-civiele en religieuze macht. Op dezelfde wijze vertegenwoordigt het luipaardachtig beest van Openbaring 13 niet het pausdom in zijn totaliteit. Het pausdom wordt alleen vertegenwoordigt door haar ene hoofd, het hoofd dat gewond was. Zijn tien horens, dezelfde als in Daniëls vierde beest vertegenwoordigen de koninkrijken van de wereld. Net zoals Daniëls beest de wereld uit die dagen beschrijft, beschrijft het beest van Johannes de wereld van vandaag. Zijn horens zijn gekroond omdat het de wereld beschrijft nadat een van zijn koppen verwond was, nadat de koninkrijken hun zetel namen en onafhankelijk van de kerk regeerden. {JL8: 11.2}

                Wel, aangezien de gewonde kop een kerk vertegenwoordigt, een religieus systeem, en aangezien alle zeven koppen op hetzelfde moment op het beest zijn, niet de ene na de ander opkomend of afvallend beschrijft het koppen symbolisch zeker een meervoudig-sectarische (meervoudige geloofsgemeenschappen) wereld, de kerken van vandaag. Zo hebben we Hemels grafische afbeelding van de wereld zoals het werkelijk is geweest sedert het kerk-staat systeem uit haar was geslagen, en sedert meervoudige geloofsgemeenschappen er kwamen. Dit is Bijbel(s) en dit is de Waarheid.  {JL8: 11.3}

11

                Aangezien het getal zeven het Bijbels getal is voor het totale, en aangezien de godslastering over alle zeven koppen is, niet over de horens, beschrijft de voorstelling in het licht van de Tegenwoordig Waarheid duidelijk het Christendom onder de afvalligen(geloofsverzaker), en de godslastering in de anti-Staf literatuur bewijst dat feit. De Reformatie heeft de wond toegebracht, en afvalligen(geloofsverzaker) hebben de wond genezen. {JL8: 12.1}

                Het door hen verenigen van de naam Babylon met het beest is toevoegen aan het Woord van God. En als zij dat doen omdat zij de Waarheid willen bestrijden, is hun handeling godslastering. Er is niets aan dit beest dat Babylon aanduidt. Babylon is beschreven door het scharlakenrood beest van Openbaring 17, het beest dat de wereld beschrijft nadat de kerk gereinigd is, nadat het beeld van het beest is gevormd, nadat een tweede kerk en staat bestuur wordt opgezet, het volgende wereld regime. Het is Babylon. {JL8: 12.2}

                Dit is de dag waarop “alle dingen” hersteld zullen worden, en dit is de dag voor ieder individu, onafhankelijk van elkaar, om te beslissen of ze wel of niet deze anti-Staf leraren de anti-typische profeten van Baal zijn. {JL8: 12.3}

Hoogachtend voor geopende ogen voor de Waarheid, en voor een hart om de boodschap door het Woord te oordelen, niet door wie het bracht, {JL8: 12.4}

V.H. Jezreel, H.B.

>