fbpx

Jizreël Brief 6

Brief 6

WACHT U VAN DE VALSE PROFETEN

Beste vriend,

Middels (Door middel van) deze spotprenten ziet u duidelijk dat de Sabbatschool kwartaallessen de Waarheid laten weten zoals Het is in Jezus want Dat alleen maakt wie dan ook vrij. Dus om één van, of één met de 144.000 bedrogloze dienaren van God zou een machtige en laatste overwinning zijn, eeuwige zekerheid, en eeuwig leven! Nu is het uw gelegenheid en u kunt het zich niet veroorloven om zo laat in de dag verloren te gaan. Om deze reden schrijf ik deze speciale regels aan u en aangezien Inspiraties advies is, “Benaarstig u om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niest beschaamd wordt, die het woord der Waarheid recht snijdt”, moet u zeker weten dat dit hetgene is wat God wil dat u doet. {JL6: 1.1}

De 144.000, merken we op(zullen we zeggen), zijn niet van de Heidense naties, maar strikt genomen van de kerk van de twaalf stammen van Israël- van de afstammelingen van Jacob (Openb. 7:3-8), om dan te concluderen dat er niet meer dan 144.000 levende heiligen zullen zijn wanneer Jezus de tweede maal komt, is zeggen dat niet een ziel van de Heidense naties gered zal worden, welke natuurlijk tegenstrijdig is met de wat de Bijbel leert, niet volgens Jeremia 8:20, niet in harmonie met de getuigenis van de profeten, hoewel in harmonie met de wet. {JL6: 1.2}

Bovendien zijn de 144.000 slechts de eerste vruchten (Openb. 14:4) en waar er een eerste is moeten er ook tweede vruchten zijn anders kan er geen eerste zijn. Omdat er

1

 een eerste opstanding is weten we dat er een tweede is. Zij die na de verzegeling van de 144.000 gezien werden, de grote schare van alle naties (Openb. 7:9) zijn derhalve de tweede vruchten. {JL6: 1.3}

Afgezien van (behalve) hun raciale afkomst als herkenning(identificatie) zijn er de woorden “eerste”, “vruchten”, “dienaren van God,” “verzegelden”en “staande op de Berg Zions om te kunnen identificeren wie de 144.000 zijn en wat zij zijn. Blijkbaar worden ze vruchten genoemd omdat ze het resultaat zijn van de “oogst”, het werk welke het onkruid van het koren scheidt. Het woord “eerste” impliceert dat zij het eerste gewas (groep) zijn dat geoogst wordt-gescheiden wordt van het “onkruid” want Jezus legt uit dat de oogst de tijd is waar in het onkruid van het tarwe gescheiden moet worden (Math. 13:30). {JL6: 2.1}

De oogst is afwisselend aangeduid: (1) de reiniging van de kerk (“Testimonies.”Vol. 3, p 80) (2) het sluitingswerk voor de kerk (“Testimonies.”Vol. 3, p 266) (3) de tijd waarin de kwade vissen weggeworpen worden, en de goede in hun vaten lezen (Math. 13:47,48) (4) de reiniging van het heiligdom (Dan. 8:14) (5) reiniging van de tempel (Mal. 3:1-3), (6) Oordeel in het Huis van God (1 Petr. 4:17; Dan. 7:10). Dit is Waarheid zonder twijfel(afdoend), weet u, en iedere Zevende dags Adventist weet het ook. {JL6: 2.2}

Het woord “verzegelden” in de “schuur” gezet, in “vaten” gezet, enz. zijn allemaal figuurlijke termen van absolute zekerheid-de kerk gereinigd tijdens het Oordeel in het Huis van God en apart gezet van de wereld. Het Oordeel in de kerk zift de niet berouwvolle zondaren uit, merkt u, maar het Oordeel in de wereld roept al de berouwvolle-gevoelig-voor-Waarheid zijnde mensen van God zeggend, “Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.” Openb. 18:4. Dit is zoals u ziet duidelijk de Bijbel. Stop,

2

denk na, controleer een nogmaals en laat deze gelegenheid u niet voorbijgaan. {JL6: 2.3}

Aangezien het woord eerste vruchten tweede vruchten veronderstelt en aangezien de eerste vruchten de arbeiders van de Heer zijn (Openb. 7:3,4) moeten de tweede vruchten daarom door de eerste vruchten bijeengehaald worden. Het feit dat het bijna niet mogelijk is voor iemand om oprecht de waarheid tot dusver over dit onderwerp hier gepresenteerd te betwijfelen, maakt het vanzelfsprekend om te vragen, “Wat gebeurt met de zondaren die niet kunnen staan tijdens het Oordeel in het Huis van God (1 Petr. 4:17)? Jesaja de profeet geeft het antwoord aldus: “Want zie, de HEERE zal meet vuur komen, en Zijn wagens als een wervelwind; om met grimmigheid Zijn toorn hiertoe te wenden, en Zijn scheiding met vuurvlammen. Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE in het recht treden met alle vlees; en de verslagenen des HEEREN zullen vermenigvuldigd zijn. Die zichzelven heiligen en zichzelven reinigen in de hoven, achtereen in het midden derzelve, die zwijnenvlees eten, en verfoeisel en muizen; tezamen zullen zij verteerd worden, spreekt de HEERE. En Ik zal een teken aan hen zetten en uit hen, die het ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden tot de heidenen, naar Tarsis, Pul en Lud, de boogschutters, naar Tubal en Javan, tot de vergelegen eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien hebben; en zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen den HEERE ten spijsoffer brengen, op paarden en op wagens, en op rosbaren, en op muildieren, en op snelle lopers, naar Mijn heiligen berg toe, naar Jeruzalem, zegt de HEERE, gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in een rein vat brengen ten huize des HEEREN.” Jes. 66:15-17, 19, 20. {JL6: 3.1}

Deze komst van de Heer is zeker niet de komst van Christus in de wolken, maar van Maleachi 3:1-3 en ook van Matheus 25: 31-33 en van “Getuigenissen,” Deel 5, p. 561/562. Bij deze komst scheidt Hij de onberouwvollen zondaren van de berouwvolle. De scheiding in het Huis van God gebeurd door de vernietiging van de zondaren, maar de scheiding in de wereld gebeurd door de rechtvaardigen te roepen- 2 verschillende dingen, ziet u. Zij die levend ontkomen worden gezonden naar de naties die God en Zijn roem(heerlijkheid) niet kennen, en vandaar uit roepen zij de tweede vruchten, zoals de schrift duidelijk maakt. {JL6: 3.2}

De roep, “Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.” (Openb. 18:4) is daarom de inzameling van de tweede vruchten tijdens het Oordeel van de Levenden, het enige moment(tijdstip) waarop waarlijk gezegd kan worden “opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt.” Dat wil zeggen (Oftewel), zij worden geroepen naar de gereinigde kerk waar er zonde nog zondaars zijn, en daarom niet in gevaar zijn voor de plagen. Het is de ark van vandaag. Dit is licht van de hemel die niet bij de mens ontstaan is maar met God. U kunt het zich zeker niet veroorloven om uw oven ervoor te sluiten. {JL6: 4.1}

Nu zou u logischerwijs kunnen vragen, “Wat voor betekenis hebben de engelen waardoor te zeggen is wie onkruid en wie tarwe is?” Ezechiël heeft het antwoord: “En de HEERE zeide tot gen: Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot de anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat: ulieder nog verschone niet, en  spaart niet. Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens tot; maar gemaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en begint van Mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen, die voor het huis waren.”Ezech. 9:4-6. (Zie “Getuigenissen,” Deel 5 p 173; idem Vol 3, p. 266, 267). Het onkruid wordt gekenmerkt door het feit dat zij niet hebben gezucht en geweeklaagd over de gruwelen gedaan in de kerk en daardoor zonder merkteken achtergelaten zijn. Hoe plechtig is de tijd waar we in beland zijn! Plechtiger dan het Paasfeest in Egypte-het type van de boodschap van het Oordeel van de Levenden, de “toevoeging aan de derde boodschap”(“Eerste Geschriften,“ p. 332). {JL6: 4.2}

4

Aangezien geen kerk in het algemeen nooit een nieuwe onpopulaire boodschap heeft aanvaard en aangezien de predikanten steevast(onveranderlijk) iedere nieuwe boodschap die ooit naar de kerk kwam hebben bevochten en als de Z.D.A. predikanten reeds de Oordeel boodschap, de allerlaatste, hebben verworpen en al het mogelijke doen om het van de leken af te houden, bedriegen(verleiden) ze of willens en wetens of niet willens en wetens de uitverkorenen, de 144.000.  De vraag is, aangezien de predikanten met vooroordelen de harten van hun kudde hebben gesloten en de kerk deuren potdicht hebben gesloten tegen de boodschap, hoe zal de boodschap dan ooit de leken bereiken? Jeremia heeft het antwoord aldus: {JL6: 5.1}

“Daarom zal Ik ulieden uit dit land werpen in een land, dat gij niet gekend hebt, gij noch uw vaders; en aldaar zult gij andere goden dienen, dag en nacht, omdat Ik u geen genade zal geven.” U kunt meteen zien dat de profeet in dit hoofdstuk, inclusief deze vers, spreekt over de verstrooiing(verspreiding) van de stammen van Israël door de landen van de Heidenen. De vers die volgt, daarentegen, spreekt van hun bijeenkomen en terugkeer naar het vaderland; daar waar de 144.000 uiteindelijk zullen staan met het Lam; daar waar de gereinigde kerk zal zijn. “Daarom, zie de dagen komen, spreekt de HEERE, dat er niet meer zal gezegd worden: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd; maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden en uit al de landen, waarheen Hij hen gedreven had. Want ik zal hen wederbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb. Zie Ik zal zenden tot vele vissers, spreekt de HEERE, die zullen hen vissen; en daarna zal ik zenden tot vele jagers, die zullen hen jagen van op allen berg en van op allen heuvel, ja, uit alle kloven der steenrotsen.”Jer. 16:13-16. {JL6: 5.2}

Hier wordt u duidelijk gezegd dat in de inzamelingstijd (verzameltijd) de dienaren(werkers) van God verplicht(gedwongen) worden om eerst Zijn volk te vissen(te vangen) en aangezien onze eerste contact met hen door middel van literatuur is geweest,

5

moet het daarom het vissen zijn. En terecht ook, omdat het overal verspreid(verstrooid) is als de herfstbladeren, komen de vissen om het te bestuderen, vinden het goed voedsel, nemen een hap en raken, bij wijze van spreken, gevangen. Nu zijn wij echter in het jacht periode en wij zijn reeds begonnen om op hen te jagen( de jacht op hen begonnen), of ze nu in de stad op het platteland zijn. Op gemakkelijk te bereiken plaatsen of op moeilijk te bereiken plaatsen. Waar ze ook wonen, daar moet er op ze gejaagd worden hoewel het geen kleine gemakkelijk taak zal zijn om aan huis ruwweg (ongeveer, circa) 300.000 Adventisten verspreid over de Verenigde Staten alleen naast 500.000 verspreid over vreemde landen te vangen. Bovendien is het ook zeer kostbaar werk, die veel jagers eist met dure strijdwagens (de goedkopere zouden geen stand houden), honderd duizenden kilometers afleggend en net zoveel vaten benzine en olie vereisend. Dit is geen kleine opdracht, proportioneel(naar verhouding) is er nooit een dergelijke geweest en zal daarom iedere Tegenwoordige Waarheid gelovige nodig hebben om dit door te laten gaan en het werk gereed(af) te krijgen, zodat we spoedig naar het Glorie Land kunnen gaan. {JL6: 5.3}

Terugkijkend naar de stroom van tijd was de zorg van de Heer dat we bidden voor arbeiders, zeggend, “De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige” (Luk. 10:2). Zullen we niet reageren(gehoor geven/antwoorden) op Zijn roep? en beginnen te bidden terwijl we alles doen wat we kunnen om de arbeiders aan te werven en het voor hen mogelijk te maken om te gaan? of zullen we de broeders laten omkomen door gebrek aan kennis van Gods laatste boodschap, het Oordeel van de Levenden- het werk dat de zondaren van de rechtvaardigen scheidt. Er is voorheen nooit een urgentere nood geweest om te studeren, bidden en om te weten wat Waarheid is. {JL6: 6.1}

Aangezien er maar één Berg Sion en één Jeruzalem op aarde is, en aangezien iedere profeet van de Bijbel

6

voorspelt dat de inzameling van het volk het terugbrengen van hen is naar het Beloofde Land, het land welke Hij aan hun vaderen gaf, dan zijn de eerste vruchten, de 144.000, de eersten die terugkeren. Daarom is het dat in de laatste dagen het zal geschieden “dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op de top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien. En vele heidenen zullen heengaan en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen: want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.” Micha 4:1,2. {JL6: 6.2}

Hier is te zien dat hoewel het een traag en zwaar houwelen-achtig werk (Jes. 7:25) zal zijn om de eerste vruchten verzamelen, het zal het snelle en gemakkelijk vee(ossen)-achtige zijn (Jes. 7:25) om de tweede vruchten bijeen te brengen; een volk zal een ander volk uitnodigen. Overigens, het type-het bijeenbrengen van de eerste vruchten voor de doden-het werk van Johannes de Doper, of Christus, en van de Apostelen tot de Pinksterdag toont(laat) hetzelfde aan(zien)-ogenschijnlijk zwaar(hard) ontmoedigen en nutteloos werk. Maar na Pinksteren kwamen de bekeerden snel binnen en bij duizenden. Daarom is het nu ook zo in het anti-type. Gods programma voor het afsluiten van het werk, merken we, is totaal verschillend van de manier waarop wij Zevende dags Adventisten geleerd hebben voor deze toevoeging aan de derde engel boodschap kwam. Inspiratie maakt dit duidelijk en eenvoudig zodat iedereen het kan begrijpen. Omdat u nu de zwaarwichtigheid(belangrijkheid/betekenis)van deze boodschap inziet, en de plechtigheid van het uur, smeek ik u de ingesloten afspraakkaart in te vullen zodat wij u verder de Boodschap en Haar zwaarwichtigheid(belangrijkheid/betekenis) kunnen ontsluieren. Als wij niet van u horen, zullen wij de jagers u in ieder geval bellen. Ons contact met u zal uiterst vertrouwelijk zijn tenzij u zelf wil onthullen(verkondigen/openbaar maken) dat u de boodschap voor vandaag onderzoekt. {JL6: 6.3}

7

Het is nu uw God-gegeven plicht en voorrecht, de plicht van de leken om hartgrondig(welgemeend) Zijn zaak te bevorderen, om de broeders te redden, de 144.000, de eerste vruchten eerst, dan de grote schare van alle naties. Nu ziet u de belangrijkheid om strikt voor de kerkgenootschap te werken voor we gezonden worden naar de naties gezonden worden. Alleen op die manier(Christus’ manier) mogen we onze liefde naar de werkende broeders tonen. Wat een schande en wat een trieste(droevige), hartverscheurende zaak als ze op zo een laat tijdstip op de dag alles verliezen. Alstublieft, nadat al deze dingen helder en bevestigd zijn geworden in uw verstand, doe alles wat u kunt om hen Gods Waarheid voor vandaag te laten zien. {JL6: 7.1}

 Met vriendelijke groeten om de eerste vruchten eerst in te zamelen,

V.H. Jezreel, H.B.

(Directeur van de Z.D.A. Leken Beweging)

5 G 70

{}

>