fbpx

Jizreël Brief 2

Geliefde Mede(kerk)Lid,

De enige manier voor jou om te voorkomen door wolven in schaapsklederen gegrepen te worden is als je altijd het feit onthoudt dat het oordeelboodschap , de laatste voor Christus de tweede keer komt, is wat ons tot een volk maakt;  oftewel omdat de boodschap gekomen was, en omdat het verkondigd moest worden, ontstonden wij (als) Z.D.A. en wij willen er zeker daar blijven tot het werk beëindigd is. Wij moeten geen rugnummer worden zoals de Protestantse kerken vanaf ze de boodschappen de ene na de andere hebben verworpen (afgewezen, geweigerd). God moge het behoeden dat wij “uitgespuugd” worden en op dit late tijdstip. En wat is de waarheid betreffende het oordeel?… {JL2: 1.1}

Het Oordeel zoals u weet is in twee gescheiden en verschillende afdelingen, de een de ander opvolgend—het Oordeel van de doden eerst, en het Oordeel van de levenden als laatst. Hiervan weten we dat het zo is en we moeten niet toelaten dat ondermijnende invloeden zelfs als ze in Zevende Dags Adventistische kledij(gewaad) gehuld zijn, om deze waarheid uit het oog te verliezen. Ons deel van de boodschap van het Oordeel vanaf 1844 zoals u weet is geweest om te verkondigen het Oordeel van de doden tot dusverre niet voor de levenden. Wat is het Oordeel voor de doden?… {JL2: 1.2}

Wij zijn door Inspiratie onderwezen dat het is om de goeden van de slechten te scheiden, niet lichamelijk maar in de boeken, omdat voor de opstanding de doden geen bestaan of “deel” in alles wat onder de zon geschiedt” Pred. 9:5,6{SV} “in geen ding dat onder de zon geschied.” Dit oordeel werk is om het de engelen in staat te stellen om te weten wie op zal staan in de eerste opstanding van de heiligen (Openb. 20: 4, 5, 11-14), en wie zal opstaan in de tweede opstanding, in de opstanding van de hen die niet heilig zijn. Hierover zegt Daniël “het Gericht zette zich, en de boeken werden geopend.” Dan 7:10 {JL2: 1.3}

1

Daarom is het dat Inspiratie het oordeel werk noemt, “het rechtvaardigen van het heiligdom” Dan. 8:14; Dat wil zeggen, ieder die erkent te geloven die ooit gestorven is vanaf het begin van de zonde, wordt nu geoordeeld en de zaak van elk van hen beslist om hem of op te doen staan in de eerste opstanding of in de tweede; of uit de registers(verslagen, boeken) de namen van iedere onberouwvolle (onboetvaardige) zondaar te schrappen (uit te wissen), of om voor eeuwig uit het Boek de zonden van iedere berouwvolle zondaar te schrappen. Dit is Hemel’s werk geweest vanaf het jaar 1844, en iedere geïnformeerde Zevende-dags Adventist weet het. {JL2: 2.1}

Nu, aangezien de boodschap van het Oordeel van de Levenden van veel groter belang is als e boodschap van het Oordeel van de Doden, mag er ook verwacht worden dat de Bijbel meer over het laatste dan over het eerste. Dit is zo omdat het Oordeel van de Levenden te maken heeft met de levenden zelf, meer met de dragers van de boodschap dan met de doden. Wat belangrijkheid (gewichtigheid) betreft is er daarom geen vergelijking tussen de twee. Hoe zullen we de boodschap van het Oordeel van de Levenden ontvangen?… {JL2: 2.2}

Het antwoord is bij allen duidelijk: We zullen het op de zelfde manier krijgen zoals we die in 1844 kregen. Aangezien het toen door Inspiratie kwam en door Gods eigen gekozen bemiddeling, is het zeker dat de toegevoegde boodschap (Eerste Geschriften 332) ook op dezelfde manier zal komen; oftewel door inspiratie via Gods eigen bemiddeling. Inderdaad Waarheid wordt nooit op enig andere manier geopenbaard dan door Inspiratie. Zie 2 Petrus 1:20. {JL2: 2.3}

Zoals we de oude boodschap gepredikt moesten horen voordat we het accepteerden, zullen we de nieuwe boodschap gepredikt horen en hoe zullen “we horen zonder die hen predikt” Rom. 10:14? En zoals de oude boodschap impopulair was in het begin, bespot, uitgelachen, belachelijk gemaakt en veracht door mannen van stand en invloed, is het zeker te verwachten dat de nieuwe boodschap en boodschappers ook niet beter maar zelfs erger ontvangen en behandeld zullen worden. Toen was het een

2

uiterst individuele aangelegenheid(zaak), geen predikant of prelaat kon zich bemoeien met het geweten van de ander en zo moet het nu zijn. Iedere ziel moet zijn eigen beslissing nemen in zijn geheime kamer met hulp van de Geest der Waarheid. {JL2: 2.4}

Is het mogelijk dat men het erbij aflegt wanneer de boodschap van het Oordeel van de Levenden begint te klinken, hoewel hij het er niet bij aflegde toen de boodschap van het Oordeel van de Doden klonk?—De Geest der Profetie antwoord zo: We hebben niets te vrezen voor de toekomst, behalve als we zullen vergeten de manier waarop de Heer ons geleid heeft en Zijn onderwijzing in ons voorbije geschiedenis. ”Life Sketches 196. Ja, dit moet onze angst zijn. Laat ons daarom bedenken(niet vergeten) en absoluut zeker zijn dat God ons nu op de zelfde manier moet leiden zoals Hij dat in 1844 en door de eeuwen heen gedaan heeft. Verzeker u ervan dat u geen andere soort van leiderschap volgt, dat je niemand jou aandacht laat afleiden van dit rechte pad – dat je niemand je ertoe laat brengen om te geloven dat God nu leidt door iedere Tom, Dick en Harry. Dit moeten we niet vergeten als we de heiligen die ons zijn voorgegaan moeten evenaren en opvolgen en als we verwachten gered te worden. Als we dit vergeten, dan zullen zo zeker als we staan mannen ons van Gods boodschap wegleiden en ons tegen Zijn boodschappers opzetten net zoals de Joodse priesters hun volgelingen zich tegen Christus deden keren. God moge het behoeden dat we zouden zondigen tegen de Heilige Geest door Zijn boodschap te verwerpen wanneer Het naar ons komt. Alleen door ernstig dit Goddelijk bevel te volgen kunnen we goed geleid worden en het Oordeel van de Levenden overleven wanneer het “de bozen uit het midden van de rechtvaardigen” begint “af te scheiden.” Matt. 13:49 {JL2: 3.1}

Wat is het Oordeel van de Levenden? En wat gebeurd met de rechtvaardigen en wat gebeurd met de bozen nadat ze geoordeeld zijn?—in Zijn gelijkenis sen veraanschouwelijkt(illustreert) Christus dat de rechtvaardigen, als goede vissen, in vaten gezet; als tarwe in de schuur gezet; als schapen het eeuwig leven ingaan–zij in absolute zekerheid, —

3

verzegeld voor de eeuwigheid geplaatst zijn. Maar de onrechtvaardigen, zoals de slechte vissen worden uitgeworpen; als het onkruid worden zij verbrand; en als de bokken worden zij verzonden ter eeuwigdurende bestraffing. “Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden.” Matt 13:49,50 {JL2: 3.2}

Hier zien we het werk van het oordeel voor de levenden geïllustreerd op verschillende manieren, en is divers genoemd: “Oordeel” (Dan 7:10; Openb. 14:7; 1 Petr. 4:17) , “Rechtvaardiging van het Heiligdom” Dan 8:14; “Reiniging van Zijn Tempel” Mal. 3:1-3; “Oogst” Matt. 13:30; “Machtige zifting”, “Reiniging van de kerk”,  “Getuigenissen voor de Kerk, “deel 5 p. 70.  5 T., p. 80} {JL2: 4.1}

Met betrekking tot het oordeel werk, heeft de Geest der Profetie dit te zeggen: {JL2: 4.2}

“… Maar de dag waarom de kerk gezuiverd wordt, nadert. God zal een rein en getrouw volk hebben. In de grote zifting, die spoedig plaatsvinden, zullen wij beter in staat zijn om de kracht van Israël te meten. De tekenen openbaren dat de tijd nabij is waarin de Heer zal laten zien dat Hij de wan in Zijn (eigen) hand heeft en de dorsvloer grondig zal zuiveren….. Zij hebben niet het licht ontvangen dat u zo helder beschenen heeft. Maar, van achter een ruw en onaantrekkelijk uiterlijk kan de zuivere glans van een oprecht (onvervalst) christelijk karakter tevoorschijn komen.” Getuigenissen voor de Kerk, deel 5 p. 70 {80-81} {JL2: 4.3}

Het feit dat de boodschap van het Oordeel voor de Levenden bij uitstek uitgebreider (breedvoeriger) behandeld is door al de Bijbel profeten dan het Oordeel van de Doden, is op zichzelf het beste bewijs dat het uitermate belangrijk is. Ik kan, daarentegen, slechts heel kort dit behandelen in deze brief- slechts de essentie ervan geven: {JL2: 4.4}

Zoals eerder getoond, in het Oordeel van de Doden

4

worden de zondaren gescheiden van de rechtvaardigen in alleen de boeken, maar in het Oordeel van de Levenden worden de zondaren en de rechtvaardigen lichamelijk gescheiden de één van de ander zoals Inspiratie door de profeet Ezechiël uitlegt (verklaart): {JL2: 4.5}

L2-8

“En de heerlijkheid des Gods van Israel hief zich op van den cherub, waarop Hij was, tot den dorpel van het huis; en Hij riep tot den man, die met linnen bekleed was, die de schrijvers-inktkoker aan zijn lenden had. En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die [anderen] zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe; maar genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en begint van Mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen, die voor het huis waren.” Ezech 9:3-6. {JL2: 5.1}

En door de profeet Maleachi wordt ons verteld dat de Heer vooraf een boodschapper zenden zal en dat nadat hij de weg voorbereid heeft, de Heer plotseling zal komen naar Zijn Leviet, de geestelijken. Zie Maleachi 3: 1-3. Dan, zegt de Geest der Profetie, “Zullen alleen zij die verleiding in de kracht van de Machtige hebben doorstaan toegestaan worden een rol te hebben (om een deel te hebben) in het verkondigen daarvan. (Boodschap van de Derde Engel) wanneer het op zal zwellen tot een Luide Roep.” De Review and Herald, nov. 19,1998. En over deze “verrassende (ontstellende) openbaring” (“Testimonies to Ministers pag 445”) voegt de profeet Jesaja toe: {JL2: 5.2}

“Want ziet, de HEERE zal met vuur komen, en Zijn wagenen als een wervelwind; om met grimmigheid Zijn toorn hiertoe te wenden, en Zijn schelding met vuurvlammen.

5

met vuur, en met Zijn zwaard zal de HEERE in het recht treden met alle vlees; en de verslagenen des HEEREN zullen vermenigvuldigd zijn. Die zichzelven heiligen, en zichzelven reinigen in de hoven, achter een in het midden [derzelve], die zwijnenvlees eten, en verfoeisel, en muizen; te zamen zullen zij verteerd worden, spreekt de HEERE. Hun werken en hun gedachten! Het komt, dat Ik vergaderen zal alle heidenen en tongen, en zij zullen komen, en zij zullen Mijn heerlijkheid zien. En Ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen, die het ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden tot de heidenen [naar] Tarsis, Pul, en Lud, de boogschutters, [naar] Tubal en Javan, tot de ver gelegen eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien hebben; en zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen den HEERE [ten] spijsoffer brengen, op paarden, en op wagenen, en op rosbaren, en op muildieren, en op snelle lopers, naar Mijn heiligen berg toe, [naar] Jeruzalem, zegt de HEERE, gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in een rein vat brengen ten huize des HEEREN.” Jes. 66: 15-20. {JL2: 5.3}

Aangezien de slachting voorspeld door de profeet Jesaja plaatsvindt onder (in het midden van, tussen)degenen die belijden geheiligd en gereinigd te zijn (onterecht beweren niets meer nodig te hebben) en aangezien diegenen die de ontsnappen tussen diegenen gestuurd worden naar de Heidenen om het evangelie te verkondigen, onderscheiden zich zonder meer vijf verschillende (uitgesproken) en hoogst belangrijke punten: 1. Aangezien de slachtoffers van de slachting diegenen zijn die tegen hun God-gegeven kennis zich te goed doen aan varkensvlees en andere gruwelen en aangezien zij die ontkomen in het evangelie werk bedreven(ervaren) genoeg zijn om gezonden te worden om het aan de Heidenen te preken vind slachting daarom in de kerk plaats; 2. Zij die ontkomen, volgens Ezechiël, zijn zij die zuchten en weeklagen over (tegen) de gruwelen en daarom het merk van verlossing ontvangen; 3. Aangezien zij gestuurd worden om het evangelie aan de Heidenen te preken nadat zij aan de slachting ontkomen, zijn zij “het overblijfsel”, van degenen die overblijven, de toekomstige dienaren van God; 4. Aangezien zij

6

uit de Heidenen al hun broeders moeten verzamelen(vergaderen), allen die mogelijk gered kunnen worden, zijn zij degenen die het evangeliewerk afmaken in de hele wereld; 5. Aangezien er twee scheidingen zijn- één van de kerk en één van de Heidenen,- zij die ontkomen en zij die ingezameld worden—die van “  Openb. 7:4,7-9 één van de stammen van Israël, en één van de Heidense naties.  {JL2: 6.1}

Al deze schriftgedeelten (bijbelteksten) en nog veel meer, mijn vriend, zoals je duidelijk ziet, verwijzen naar de reiniging van de kerk, naar de grote en vreselijke dag  des HEEREN Mal. 4:5, naar het Oordeel van de Levenden en het inzamelen van de heiligen- de “oogst” waarover iedere profeet heeft geschreven, sommigen meer en sommigen minder. Omdat dit zo is, kan je zeker zien dat onze ouderlingen nu doen wat de priesters in de dagen van Christus deden, en zijn niet minder vastbesloten om de boodschap van de leken weg te houden, en om daarbij zelfs de uitverkorenen te misleiden, de 144.000, de echte eerste vruchten van de oogst, degenen die het Oordeel “in het huis van God” zullen overleven, 1 Petr. 4:17, de toekomstige dienaren van God! {JL2: 7.1}

Als dit niet het doel van de vijand via de vijandige handelingen van de Ouderlingen is, en als deze Waarheid weerlegd kan worden, zouden zij niet als dwaze mannen handelen, geen discussies met ons mijden, ons niet uit de kerken gooien in de hoop dat we niet in contact met de leken komen, u niet adviseren om onze literatuur niet te lezen maar te verbranden, u niet dreigen uit te kerk te bannen omdat u de boodschap bestudeerd, maar zitten en Het weerleggen als Het onjuist is zoals ze met alle anderen zitten die het oneens met hen zijn. {JL2: 7.2}

Kan u niet zien dat als de geest die zichzelf nu manifesteert door deze Waarheid-hatende broeders, een en dezelfde geest is die zich door

7

de Joden manifesteerde en door de vijanden van Waarheid tijdens de Protestantse reformatie en ook in het begin van de 1844 beweging? Ziet u niet dat omdat zij deze boodschap met Haar eigen Waarde niet kunnen aantasten, zij persoonlijk worden, zij de man die is aangesteld aanvallen en vervallen in karakter belasting, door roddel en valsheid, tot alles in de hoop dat u  zicht tegen de Boodschap en de boodschapperkeert. De Geest der Profetie voorspelde deze misdaad in deze volgende woorden: {JL2: 7.3}

“Ik zag dat dezelfde geest van meineed die de waarheid omzet in leugen, het goede verandert in kwaad en onschuld in misdaad, nu bezig is. Satan is opgetogen over de toestand van het volk dat belijdt God toe te behoren….”—“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 5 p. 81.  “Testimonies for the Church,” pp. 94-95 . {JL2: 8.1}

Dat de Ouderlingen aan de leken vertellen wat wel en wat niet te lezen, wie te spreken en wie niet te spreken, wie in hun huizen te laten en wie niet, is van hen uilskuikens(domoren), robotten, en geestelijke invaliden maken. Men zou de Ouderlingen moeten zeggen dat ze zelfs zwaardere lasten op zich nemen dan de Joden of de predikanten in onze vroegere kerken terwijl velen van ons de Advent boodschap bestudeerden. Zij kunnen geholpen worden als de leken hen vertellen dat dit een zaak is dat besloten moet worden tussen de leken en hun God; dat als iemand in het Koninkrijk wil gaan hij daar moet komen door zijn eigen God-gegeven vermogen. Toon hen wat de Geest van God zegt in het volgende: {JL2: 8.2}

“Kostbaar licht zal schijnen vanuit het woord van God, en laat niemand het wagen voor te schrijven wat wel of wat niet aan het volk voorgehouden zal worden in de boodschappen van verlichting die Hij zal zenden, waardoor de Geest van God tot zwijgen wordt gebracht. Niemand, hoe belangrijk zijn positie ook mag zijn, heeft het recht om het volk het licht te onthouden. Wanneer een boodschap in de naam van God tot Zijn volk komt, mag niemand zich verontschuldigen om zich te onderwerpen aan een onderzoek van haar eisen. Niemand kan het zich veroorloven zich

8

terug te trekken in een houding van onverschilligheid en zelfvertrouwen, en zeggen: ‘Ik weet wat waarheid is, ik ben tevreden met mijn toestand. Ik heb mijn grenzen bepaald en ik zal niet van mijn standpunt afwijken, wat er ook mag komen. Ik zal niet naar de boodschap van deze boodschapper luisteren; want ik weet dat het géén waarheid kan zijn.’ Het is vanwege het volgen van deze koers dat de populaire kerken in gedeeltelijke duisternis werden achtergelaten, en dat is de reden waarom de boodschap van de hemel hen nog niet bereikt heeft.”– “Counsels on Sabbath School Work,”(., p.28.) {JL2: 8.3}

Dit is wat de uitspraak “geestelijke vrijheid” betekent mijn vriend. Is dit niet de juiste, eerlijk en eerbare manier om met de situatie om te gaan? Zult u volgen wat mensen zeggen of zal u Christus en Zijn Waarheid volgen? Zeg tegen de vijandige Ouderlingen dat hun strijd niet tegen de “Herdersstaf” is maar tegen God en tegen hun eigen zielen. {JL2: 9.1}

“… Zij die hun geest scholen om alles aan te grijpen wat kan dienen hun twijfel vast voet te geven, en dit op anderen willen overbrengen, zullen altijd gelegenheid tot twijfelen vinden. Zij zullen alles bekritiseren en in twijfel trekken wat te maken heeft met het ontvouwen van de waarheid, ze zullen kritiek hebben op het werk en de positie van anderen en kritiek uiten op elke tak van het werk waar zij zelf geen deel aan hebben. Zij zullen zich verlustigen in de zonden, vergissingen en fouten van anderen, ‘totdat,’ zegt de engel, ‘de Heer Jezus Zijn bemiddelend werk in het hemelse heiligdom zal eindigen, en Zich zal bekleden met de klederen der wraak en hen tijdens hun onheilige feest zal overvallen, en zij zullen ontdekken dat zij niet gereed zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam.’ Hun smaak is zo verdorven, dat zij zelfs in het Koninkrijk nog geneigd zouden zijn kritiek te uiten op de tafel van de Heer.” (Getuigenissen voor de Kerk, deel 5 p. 561-562) {690-691} {JL2: 9.2}

“…De scheiding, ” vervolgt de Geest der Waarheid, “veroorzaakt aan beide zijden pijn en verbittering.

9

Hit is de scheiding waarvan Christus verklaarde dat Hij die zou brengen. Maar zij die bekeerd zijn zullen er steeds vurig naar verlangen dat hun vrienden alles om willen van Christus zullen loslaten, omdat zij weten dat er uiteindelijk een eeuwige scheiding zal komen als zij dit niet doen. Onder ongelovige vrienden kan de ware Christen zich niet lichtzinnig en oppervlakkig gedragen. De waarde van hen waarvoor Christus stierf is te groot.”—“(Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 5 p. 72.—“Testimonies forthe Church ,”  Vol. 5, p. 83} {JL2: 9.3}

Geloof me, mijn vriend, dat als de boodschap van het Oordeel van de Levenden niet Goddelijk aan ons was geopenbaard, als het minder ernstig was , als het niet zo helder als kristal was, en als we niet opgedragen waren het naar u te brengen, zouden we op Gods misleidde volk niet jagen in de rotskloven en in de bergen (Jer. 16:16). We zouden als het ware niet onder zo een zware last en kosten geplaatst worden om van deur tot deur door de gehele Advent wereld te gaan ten einde hen van Laodiceas zelfbedrog te redden; evenmin zouden we met onze menselijke kracht zo goed de beledigingen die ons toegeworpen worden ondergaan nagenoeg ieder uur door mannen en vrouwen die belijden God te dienen! {JL2: 10.1}

“…In deze tijd,” zegt de Geest van God, “zal in de kerk het goud gescheiden worden van de slakken. Ware godsvrucht zal duidelijk onderscheiden worden van oppervlakkig klatergoud. Heel wat sterren, die wij om hun schittering bewonderd hebben, zullen dan in de duisternis ondergaan. Het kaf zal als een wolk door de wind worden meegevoerd, zelfs van plaatsen waar wij nu alleen maar vloeren van rijke tarwe zien. Allen die zich sieraden van het heiligdoem aanmatigen, maar niet bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus, zullen verschijnen in de schande van hun eigen naaktheid… Zij die verlegen en onzeker waren, zullen openlijk voor Christus en Zijn waarheid opkomen. Zij die zwak en aarzelend waren in de kerk, zullen als David zijn – zij zullen bereid zijn en durf hebben…Dan zal de kerk van Christus verschijnen, ‘schoon als de maan, stralend als de zon, geducht als krijgsscharen’”– ”Getuigenissen voor de Kerk, “ Deel 5 p. 71. –”Testimonies for the Church,” Vol. 5, pp. 81, 82} {JL2: 10.2}

10

Deze Davids die God nu zichtbaar maakt zullen spoedig bij u aankloppen om Gods plan met u voor te leggen. Ontvangt u alstublieft deze werkers(dienaren) van God in deze lekenbeweging met dezelfde beschaafdheid waarmee u hen verwacht u te ontvangen. {JL2: 11.1}

Wij komen bij u met het zuivere Woord van God en alles wat wij van u verzoeken is ons objectief (onbevangen) en onbevooroordeelde aanhoren wanneer wij bij u thuis komen. Aangezien u ziet dat deze brief de eenvoudige onaangetaste(onbesmette) Waarheid, als u dan wie dan ook er tegen hoort spreken, kan u hem helpen door hem te vragen iets beters over deze bijbelteksten te geven als hij die heeft en indien niet, u met rust te laten. {JL2: 11.2}

Als u de vijanden van Waarheid wil helpen, vertel hen dan dat hun trainen van de leken dat zij al de Waarheid hebben, dat zij niet meer nodig hebben, dat zij de laatste boodschap hebben, dat de Geest der Profetie dat zegt hoewel Het in tegendeel zegt, dat het pure leugen is. Zeg hen niet het Oordeel van de Doden, maar het Oordeel van de Levenden is de laatste boodschap en zij hebben die niet en in plaats van er naar uit te kijken vechten zij ertegen. Zeg hen dat de Bijbel deze dingen of bewijst of Het doet dat niet; als Het dat niet doet, laat hen u dan vertellen waar Het dat niet doet. {JL2: 11.3}

Het merkteken van God (Ezechiël 9:4) en het merkteken van het beest (Openb. 13:16) blijken hier twee tegengestelden te zijn zoals de twee vrouwen van Openbaring twaalf en zeventien—de zuivere(waarachtige) en de vervalste. {JL2: 11.4}

Het beest wordt ons verteld is een man (Openb. 13:18). Het bevel om te aanbidden, het gebod van het beest te gehoorzamen, is daarom een bevel om de mens in plaats van God te aanbidden(gehoorzamen). Beide merktekens zijn voor geen andere doeleinde dan om te bepalen wie wie is—wie is voor God en wie is voor het beest. Zij die eerder Gods Oordeelboodschap gehoorzamen dan het decreet van het beest, ontvangen Gods merkteken. Deze twee

11

verschillende merktekens, weet u scheiden de aanbidders van God van de aanbidders van mensen. En aangezien Jezus verklaart dat de scheiding plaatsvind tijdens de oogst, en zoals u nu ziet dat de “oogst” en het “Oordeel voor de levenden synonieme bewoordingen zijn, dan is de conclusie dat als de noodzaak van het merkteken van God op het hart wordt gedrukt van de gelovigen van Zijn Oordeelboodschap in de kerk, en als  van het merkteken van het beest op het hart wordt gedrukt van de aanbidders van het beest tijdens het Oordeel in de wereld, wordt het onderwerp duidelijk: De vijanden van het Oordeel boodschap in de kerk, en de vijanden van het Oordeel boodschap in de wereld zijn beiden verzadigd (vervuld, doordrenkt) met de geest van het beest—beiden doen het zelfde werk tegen Gods volk. Eerst in de kerk dan in de wereld. Het enige verschil tussen de wee is dat in de wereld het merkteken van het beest wordt uitgevoerd door burgerlijke wet, terwijl in de kerk dat niet zo is, hoewel de vijand tegen het Oordeel boodschap reeds alles wat in hun macht ligt heeft gedaan om de arm van de wet tegen ons te verzekeren. Het is nu aan ieder persoonlijk lid van de kerk om of nota te nemen van Gods Oordeel boodschap en Zijn merkteken van verlossing (redding) te ontvangen, of nota te nemen van de ijdele taal van de mens en te sterven onder de slachtwapens van de engelen. {JL2: 11.5}

Met vriendelijke groeten om in te zamelen,

V.H. Jizreël, H.B.

(Directeur van de Z.D.A. Leken Beweging)

5 G 70—- 5T 80, 81

12

 

>