fbpx

Volume 2021 The Symbolic Code Nos. 4-5-6

The Symbolic Code 2021 Cover

In het Belang van de Z.D.A. Denominatie

“De Twaalf Stammen Die In Een Vreemd Land Verspreid Zijn”

Dit kleine blad is toegewijd ter overdracht van nieuws artikelen en hervormingsactiviteiten voor Tegenwoordige Waarheid gelovigen; om vragen te beantwoorden in verband met de verzegelende boodschap van de 144.000 (Openb. 7: 1-8) en de grote schare (Openb. 7:9); over de profetieën van Jesaja, Zacharia, Zefanja, Micha, Hosea, Joël, Daniël, De Openbaring, Ezechiël, Jeremia, enz., maar nog vollediger over de eerste acht boeken die hierboven genoemd zijn; over de gelijkenissen van Christus, over typen en symbolen, en ook over de geschriften van Mw. E.G. White.

Doch, deze drie-maandelijkse bezoeker, beloofd hoe dan ook, vragen te beantwoorden over zulke passages van de Geschriften, alleen zoals zij goddelijk geopenbaard zijn en gezaghebbend verkondigd—het bevestigende teken van waarheid dragend. Daarom zal het of een correct antwoord op de vragen geven of anders bekennen dat het onwetend is door te zeggen: “Ik weet het niet.”

Haar belangrijkste doel is het feit te openbaren dat de tijd gekomen is voor de Heer om Zijn macht te manifesteren, en de kerk van God te verenigen en te zuiveren—haar oproepend om te verrijzen van haar stoffige bed en haar kracht aan te doen, en haar geschenken van prachtige klederen, want “voortaan,” zal de onreine niet tot haar genaken. Jes. 52:1. {KJV} Daarom, eist het waarlijk, dat de boodschapper van “de grote en geduchte dag des Heeren,” onder haar supervisie, strikt al haar vereisten, instructies en adviezen, die het van tijd tot tijd tot hen draagt, moeten gehoorzamen. Het zal geen weerspiegeling zijn van hen die haar goddelijke autoriteit, negeren.—de kerk zal een licht zijn voor de hele wereld–schoon als de maan—helder als de zon, en vreselijk als een leger met legerscharen. Jes. 62:1-7; [Profeten en Koningen 445] Prophets and Kings, p. 725

De symbolen op de voorpagina, zijn een reproductie van de Openbaring, hoofstukken twaalf en negen, en Jesaja 7: 21, waarvan de symbolen in onze beschikbare literatuur zijn uitgelegd.

Deze drie maandelijkse trooster, roept verheugd alle Z.D.A.’s op die hun emails en hun deuren openen en haar bezoek verwelkomen. Het geeft vrijwillig haar tijd om diegene te bedienen die erfgenamen tot verlossing zullen zijn, en collecteert noch vergoedingen, noch rekent het kosten voor haar onzelfzuchtige dienst. Het leeft van vrijwillige gaven, en vrijwillige offeranden—het belast niemand en vertroost allen. Haar constante gebed is dat al haar klanten welvarend zullen zijn en gezond zijn, gelijk uw ziel welvaart. (III Joh.2) {KJV}

Stel uw vragen helder en duidelijk, door de verwijzingen te geven en er zal voor ze gezorgd worden, zo spoedig als hun beurt op de wachtlijst dat toestaat.

Als u wenst dat deze gedrukte vriend regelmatig naar uw huis komt, evenals andere gratis literatuur, stuur uw naam en adres naar info@gadsda.com of Postbus 23738, Waco, TX 76702.

David Elia Jizreёl

The 12 Tribes of Israel

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 2 van 48

Table Of Contents.

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 3 van 48

DPPS And QESS Logo. Volume 2021 The Symbolic Code Nos. 4-5-6

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 4 van 48

Advert Of Midweek Prayer Meeting. Volume 2021 The Symbolic Code Nos. 4-5-6

DE BRUIDEGOM KOMT

Gedachte ter Overdenking

TN2: 67.1: Bestudeer de boodschap voor uzelf, en verbied dat enig vlees uw verlossing verhindert. Neem uw eigen beslissing onafhankelijk van welk mens dan ook, en weet voor uzelf dat God u aan het leiden is zoals Hij dat deed toen u een Z.D.A. zou worden. Aanvaard noch priester noch prelaat als uw God. “Wees gij niet als het paard, of als de muilezel, welke geen verstand hebben; welks muil moet worden ingehouden met bit en toom, opdat zij tot u niet naderen.” Ps. 32:9 {KJV}. Waarom zou u struikelen en vallen over hetzelfde struikelblok welke miljoenen overhaast in de hel heeft gestort? Kijk omhoog, Broeder, Zuster, en vermijd de vooruitziende rampspoed, en help anderen om het ook te vermijden.

Laat ons beginnen met de volgende verklaring uit De Grote Strijd:

GGS 374.1: Op soortgelijke wijze moeten de typen, die betrekking hebben op de tweede komst, vervuld worden op de tijd die in de symbolische dienst wordt aangegeven. Onder het Mozaïsche systeem vond de reiniging van het heiligdom, of de grote Verzoendag, plaats op de tiende dag van de zevende Joodse maand, [Leviticus 16:29-34.] toen de hogepriester, nadat hij verzoening had gedaan voor geheel Israël, en aldus hun zonden uit het heiligdom had verwijderd, tevoorschijn kwam en het volk zegende. Zo geloofde men dat Christus, onze grote Hogepriester, zou verschijnen om de aarde te zuiveren door de vernietiging van zonde en zondaars, en om Zijn wachtend volk te zegenen met onsterfelijkheid. De tiende dag van de zevende maand, de grote Verzoendag, de tijd van de reiniging van het heiligdom, die in het jaar 1844 viel op de tweeëntwintigste oktober, werd beschouwd als de tijd van de komst van de Heer. Dit was in overeenstemming met de reeds aangevoerde bewijzen dat de 2300 dagen in de herfst zouden eindigen, en de conclusie leek onweerstaanbaar.

Merk zorgvuldig op dat: “De typen die betrekking hebben op de Tweede Advent moeten vervuld worden op de tijd die in de symbolische dienst wordt aangegeven.” De Tijden die in de symbolische diensten worden aangegeven, zijn gebaseerd op de dagen en maanden van de kalender van de Schepping, en niet op de Gregoriaanse. De eerste gebeurtenis met betrekking tot de komst van Christus was Zijn komst naar het Heilige der Heiligen in het hemelse heiligdom om het oordeel van de mensheid te beginnen, dat begon met de doden en zal eindigen met de levenden. De tiende dag van de zevende maand, de Verzoendag in de symbolische dienst, viel op de tweeëntwintigste dag van oktober in 1844, de dag waarop Christus het heiligste gedeelte van het hemels heiligdom binnentrad.

Laten wij horen naar de Staf in de profetische kunst van “Het Heilige Jaar en Zijn Voornaamste Feesten” over wanneer de Heer zal komen voor het Oordeel van de Levenden:

Chart Of Sacred Year Calendar. Volume 2021 The Symbolic Code Nos. 4-5-6

ABN3: 13.1: Deze kaart stelt ons in staat om te zien dat net zoals één zonneseizoen overeenstemt met een ander (de lentenachtevening overeenstemt met de herfstnachtevening, en het zomerse hoogste punt, met het winterse hoogste punt),

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 6 van 48

de heilige feesten van één seizoen op gelijke wijze overeenkomen met de heilige feesten van een ander seizoen; de tiende dag van de eerste Maand, de scheiding van het smetteloze lam van de kudde (Ex. 12:3), wat correspondeert met de tiende dag van de zevende Maand, het werk van Verzoening, de scheiding van de rechtvaardige van de onrechtvaardige, wat in beide gebeurtenissen een dag van oordeel betekent, een dag van het scheiden van de heiligen van de onheiligen; …

Merk in deze kaart op dat de gerelateerde gebeurtenissen recht tegenover elkaar staan en precies zes maanden uit elkaar liggen:

Chart Of Sacred Year Calendar. Volume 2021 The Symbolic Code Nos. 4-5-6

Op soortgelijke wijze komt het heilige feest van de tiende dag van de zevende Maand overeen met het heilige feest van de tiende dag van de eerste Maand — beide zijn een dag van oordeel — beide gevallen zijn de komst van de Heer voor oordeel. Aangezien de komst van de Heer in 1844 voor de doden was, moet overeenkomstig Zijn volgende komst op de tiende dag van de eerste Maand voor de levenden zijn, zoals de Staf zegt in de volgende uitspraken:

“Aangezien de reinigingen, waartoe er in de gelijkenissen en de profetie van Maleachi wordt opgeroepen, nooit hebben plaatsgevonden, dan ligt het onderzoekend oordeel van de levenden, vanzelfsprekend, nog in de toekomst. Dit onderzoekend werk wordt daarom veroorzaakt door het scheidingswerk in het aardse heiligdom (kerk), zoals het ook in zicht wordt gebracht in Ezechiel 9:” {TN3: 43.3} [218]

De engelen die rondom de troon zijn in het hemels heiligdom gedurende het oordeel van Daniël 7:9, 10 en van Openbaring 5:11, zullen, zoals de gelijkenis verklaart, neerdalen met “de Zoon des mensen” wanneer Hij komt “tot Zijn tempel” (Zijn kerk) om door het oordeel “de goddeloze” te scheiden “van onder de rechtvaardigen,” en als goud en zilver te louteren degenen “die de dag van Zijn komst kunnen verdragen(…) opdat zij de Here in gerechtigheid een offer kunnen brengen.” Mal. 3:2, 3.” {TN3: 46.2} [218]

“In een grafische demonstratie dat Hij op aarde zal komen met al Zijn engelen om het oordeel uit te voeren over de levenden, openbaarde de Heer Zichzelf op profetische wijze aan Ezechiёl als Hij tot de aarde gebracht werd zittend een troon door vier levende schepselen, net voordat de slachting van de op huichelaars in de kerk plaatsvindt. En aangezien elk van de levende schepselen het gezicht heeft van een leeuw, het gezicht van een kalf, het gezicht van een mens, en het gezicht van een arend (Ezech.1:10),– dezelfde gerechtelijke onderscheidingstekenen als de dieren hebben die zich voor de troon in het hemels heiligdom bevinden (Openb. 4:7) in de tijd van het oordeel van de doden,– en aangezien zij neerdalen tot de aarde, tonen zij daarmee symbolisch aan dat het werk van de bemiddelend-gerechtelijke troon welke dagvaart en de leiding heeft over het oordeel van de doden, is uitgebreid naar de aarde.” {TN3: 46.3} [218]

Deze uitbreiding moet, voor zover wij nu in staat zijn te weten, plaatsvinden bij het openen van de zevende

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 7 van 48

zegel (Openb. 8:1), want tegen die tijd houden de hemelse stemmen op, die het oordeel van de doden openden, in het hemels heiligdom, en {zij} beginnen, na de half uur stilte, te klinken op de aarde. Met andere woorden, net zoals in de hemel bij de opening van het oordeel van de doden, er “bliksemen, en donderslagen, en stemmen” waren (Openb. 4:5), evenzo zijn er op aarde, bij de opening van het “oordeel van de levenden,” “stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en een aardbeving.” Openb.8:5.” {TN3: 47.1} [218]
“Bij het oordeel van de doden, echter, vindt het scheidingswerk plaats in de boeken in het hemels heiligdom; terwijl bij het oordeel van de levenden, de scheiding plaatsvindt onder de mensen in de kerk evenals onder hun namen in de boeken in het hemels heiligdom, aldus aantonend dat beide heiligdommen uiteindelijk gereinigd zullen worden.d”. {TN3: 47.2} [218]
“Het is daarom onontkoombaar, dat de komst van de Heer tot Zijn tempel (Mal. 3:1-3), Zijn komst met al Zijn engelen (Matt. 25), en Zijn komst zittend op Zijn troon boven de levende schepselen (Ezech.1),– die alle drie dezelfde gebeurtenis voorstellen, zoals is aangetoond,– plaatsvindt aan het begin van het oordeel van de levenden: de tijd waarin de gerechtelijke activiteiten van het hemels heiligdom zich uitbreiden tot het aardse heiligdom –de kerk. {TN3: 47.3} [218]

Chart Of Sacred Year Calendar. Volume 2021 The Symbolic Code Nos. 4-5-6

NU, DAAROM in overweging van de voorgaande verklaringen, moeten wij het er hierbij allemaal over eens zijn dat de dag van Christus’ komst om het oordeel van de levenden in het aardse heiligdom te beginnen, de tiende dag van de eerste Maand is, die zeer binnenkort in deze een-en-twintigste eeuw zal plaatsvinden van de Gregoriaanse kalender, 20??, zoals de tekenen des tijds voorzeggen. Wij naderen thuis, geliefden, laten wij ons gereedmaken. Maar misschien zegt u: Hoe zit het dan met Mattheüs 25, vers 13: “Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur waarop de Zoon des mensen komt.” Het antwoord is: wij moeten begrijpen dat dit vers verwijst naar de datum, waarvoor het jaar nodig is en niet de dag zoals aangegeven in het Mozaïsche systeem..

Daar wij nu weten op welke dag, ook al weten wij niet de datum waarop Christus naar het aardse heiligdom komt, laten wij de opening van het Zevende Zegel bespoedigen en ons gereedmaken, want de Bruidegom komt. Spoedig en zeer spoedig, mijn zeer geliefde broeders en zusters, zal de roep worden geuit: “Zie, de Bruidegom komt; gaat gij uit om Hem te ontmoeten.” Zult u gereed zijn? Om klaar te zijn, moet u eerst

Come Out Of Davidia. Volume 2021 The Symbolic Code Nos. 4-5-6

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 7 van 48

Heaven's Appeal Advertisem

KOM UIT DAVIDIA

De vraag die bij ons opkomt is: waar of wat is Davidia? De eerste plaats waar we heen gaan is naar de boodschap; waar wordt gesproken over Davidia? Verrassend genoeg komt de naam Davidia niet voor in de Stavenboodschap, dus waar of van wie hebben we die vandaan? De naam verscheen voor het eerst in de Symbolische Code van 1961, gepubliceerd door de 100% Stavengelovigen, met als redacteur de enige echte M. J. Bingham. Hij ontwierp de omslag van de Symbolic Code met een boodschap aan zijn Jezuïtische medewerkers; ik denk om hen te informeren over hun vertegenwoordiging, of moet ik zeggen infiltratie. Laten we de omslag onderzoeken:

Article of Come Out Of Davidia

Bij het bekijken van de omslag van de Symbolische Code van 1961, ontworpen door M.J. Bingham, zult u de eucharistie in het midden opmerken, omgeven door het amalgaam van de omslagen van de Symbolische Codes van 1954 en 1936. De Bashan-organisatie leert dat hun organisatie op deze zitting is begonnen en gebruikt deze Symbolische Code als bewijs, u mag oordelen.

Als u pagina vijfendertig van de Symbolische Code van 1961 bekijkt, en ik stel voor dat u dat doet, en een kopie is beschikbaar op onze website; dan vindt u een brief van M.J. Bingham aan een broeder die vraagtekens zette bij de inhoud van de Timely Truth Educator, het latere profetische orgaan van de Bashan-heuvel. Op pagina negenendertig komt de naam Davidia voor het eerst voor in een Symbolische Code:

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 10 van 48

Volume 2021 The Symbolic Code Nos. 4-5-6

Nu weet u wie de Davidian beweging deze gekoesterde naam gaf, “Davidia.”

O, Davidia! Davidia! Jullie zijn behekst, verwerpen de titel “Kerk van het Elfde Uur”, ons door de Heer gegeven in de gelijkenis van Matheüs Twintig en de Witte Huis Rekruteerder op pagina drieëndertig, maar koesteren de naam Davidia. Inspiratie waarschuwde ons voor deze Jezuïtische infiltratie:

“Om de menigte in duisternis te houden, in de dagen van de hervormers, plaatste hij zijn ketenen op hen, opende toen wijd zijn blusapparaat tegen het brandende licht en toen hij daarin faalde, plaatste hij, “slapende predikanten die predikten over een slapend volk.’ Testimonies {Getuigenissen}, Vol. 2, p. 337.” {7SC7-12: 8.2.6} [490]

“Deze hoogst succesvolle koers heeft hij sindsdien onophoudelijk nagevolgd, totdat als gevolg daarvan de kerk bijna verstikt is met onkruid. Het is als het ware geïnfiltreerd met een vijfde kolom.” {7SC7-12: 8.2.7} [490]

“Die nacht droomde ik,” zegt de dienstknecht van de Heer in een merkwaardig visie van precies deze toestand, “dat ik in Battle Creek was, en uit keek uit het zij glas bij de deur, en een gezelschap, twee aan twee, naar het huis zag marcheren.

Zij keken streng en vastbesloten. Ik kende hen goed, en keerde mij om de deur naar de woonkamer te openen om hen te ontvangen, maar dacht dat ik weer zou kijken. Het tafereel was verandert. Het gezelschap dat nu gepresenteerd werd, had de verschijning van een Katholieke stoet. Een droeg in zijn hand een kruis, een ander een riet. En toen zij naderden, maakte degene die het riet had een cirkel rondom het huis, en zei drie keer:’ Dit huis is in de ban gedaan. De goederen moeten in beslag genomen worden. Zij hebben tegen onze heilige orde gesproken.’ Ik raakte in paniek en rende door het huis, de deur naar het noorden uit, en bevond mijzelf in het midden van een gezelschap, waarvan ik sommige kende, maar ik durfde geen woord tot hen te spreken, uit angst dat ik verraden zou worden. Ik probeerde een afgelegen plek te vinden, waar ik kon huilen en bidden, zonder gretige, onderzoekende ogen te ontmoeten, waar ik mij ook keerde. Ik herhaalde veelvuldig: ‘als ik dit slechts kon begrijpen’ als zij mij konden zeggen wat ik gezegd heb, of wat ik heb gedaan!’ {7SC7-12: 9.1.1} [491]

“Ik huilde en bad veel toen ik zag dat onze goederen in beslag werden genomen. Ik probeerde sympathie of medelijden voor mij af te lezen aan de blikken van de mensen om me heen, en ik merkte de gezichten van sommigen op van wie ik dacht dat ze tegen me zouden spreken en me

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 11 van 48

zouden troosten als ze niet bang waren dat ze door anderen zouden worden opgemerkt. Ik deed één poging om aan de menigte te ontsnappen, maar toen ik zag dat ik in de gaten werd gehouden, verborg ik mijn bedoelingen. Ik begon hardop te huilen en zei: ‘Als ze me maar wilden vertellen wat ik heb gedaan of wat ik heb gezegd!’ Mijn man, die in een bed in dezelfde kamer sliep, hoorde me hardop huilen en maakte me wakker. Mijn kussen was nat van de tranen, en een droevige neerslachtigheid overviel me.” –Testimonies {Getuigenissen}, Vol. 1, blz. 578. {7SC7-12: 9.1.2} [491]

“In het hele christendom werd het protestantisme bedreigd door geduchte vijanden. Na de eerste triomfen van de Reformatie riep Rome nieuwe krachten bijeen, in de hoop haar te kunnen vernietigen. In deze tijd werd de orde van de Jezuïeten opgericht, de wreedste, gewetenloosste en machtigste van alle kampioenen van het pausdom. Afgesneden van aardse banden en menselijke belangen, dood voor de aanspraken van natuurlijke genegenheid, verstand en geweten geheel tot zwijgen gebracht, kenden zij geen andere regel, geen andere band dan die van hun orde, en geen andere plicht dan de macht ervan uit te breiden. Het evangelie van Christus had zijn aanhangers in staat gesteld gevaar te trotseren en lijden te verdragen, niet afgeschrikt door kou, honger, zwoegen en armoede, de banier van de waarheid hoog te houden tegenover de pijnbank, de kerker en de brandstapel. Om deze krachten te bestrijden, bezielde het jezuïtisme zijn volgelingen met een fanatisme dat hen in staat stelde gelijksoortige gevaren te doorstaan, en aan de macht van de waarheid alle wapens van bedrog te weerstaan. Geen misdaad was te groot voor hen om te begaan, geen bedrog te laag voor hen om uit te voeren, geen vermomming te moeilijk voor hen om aan te nemen. Eeuwige armoede en nederigheid gezworen, was het hun weloverwogen doel rijkdom en macht te verwerven, gewijd aan de omverwerping van het Protestantisme, en het herstel van de pauselijke suprematie.” {GS 218} [GC 234.2]

“Wanneer ze als leden van de orde optraden, deden ze zich voor als heiligen, bezochten gevangenissen en ziekenhuizen, verleenden hulp aan zieken en armen, beweerden dat ze de wereld verzaakt hadden en heriepen zich op de heilige

naam van Jezus, die „is rondgegaan, wel¬doende en genezende allen.”
Vaak gingen er echter achter dit onberis¬pelijke uiterlijk de gemeenste en misdadigste bedoelingen schuil.
Eén van de basisbeginselen van de orde was dat het doel de middelen hei¬ligde. Volgens dit principe waren bedrog, diefstal, meineed en moord niet alleen te verontschuldigen, maar zelfs aan te bevelen als men er de belangen van de kerk mee diende. Onder allerlei vermommingen drongen de jezuïeten ongemerkt door in het staatsapparaat, brachten het lot raadslieden van koningen en stippelden het staatsbeleid uit. Ze wer¬den dienaren om hun meester te bespieden. Ze stichtten colleges voor de zonen van vorsten en edellieden en richtten scholen op voor het gewone volk, waar ze ook kinderen van protestantse ouders de roomse riten leer¬den naleven.
Alle pracht en praal van de roomse eredienst werd gebruikt om de geesten te verwarren en de verbeelding te verblinden en te beko¬ren. Op die manier werd de vrijheid waar de vaders voor hadden gestre¬den en hun bloed voor hadden gegeven door de zonen verraden. De je¬zuïeten verspreidden zich snel over Europa en overal waar ze kwamen, was er een herleving van het pausdom.” {GS 219} [GC 235.1]

De identificeerbare leidende actieve jezuïeten van Davidia zijn:

Bashan Hill – The Bingham Dynasty
UPA7.org – Eric Edstrom Dystopie
Dokter Blogger – Robert Peralta

Er is ook veel voetvolk, vooral uit de dynastie, maar laat je hart niet verontrusten. Gods Staf is voorbestemd om te triomferen.

Naast de naam Davidia is een fundamentele dwaalleer begonnen in de Symbolische Code van 1961, te vinden op de bladzijden acht en negen:

The Symbolic Code Vol. 1, No. 1, Aug. – Dec. 1961, blz. 8, paragraaf 5: “Al vroeg op de agenda kwam de bezorgdheid over de plaats van het hoofdkwartier. Dit bleek het moeilijkste probleem van de zitting te zijn. Sommigen waren van mening dat het, gezien een of twee uitspraken in de Staf, de wil van de Heer moest zijn dat wij op de een of andere manier zeggenschap zouden krijgen over de oude berg Carmel, zodat wij het werk van daaruit zouden kunnen voortzetten en afmaken.

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 12 van 48

Een studie uit de Bijbel en de Staf werd ons door broeder Bingham voorgelegd, die onomstotelijk bewees dat er drie plaatsen van geestelijke weide zijn waar Gods volk zich moet voeden (zie 2SR 243:2). De studie toonde verder aan dat aangezien de Karmel van de Staf (de oude berg Karmel) niet meer is, en aangezien Gilead het Koninkrijk is (zie Jer. 51:8 en Jer. 46:11, 12) wij ons daarom nu in de Bashan-periode bevinden en dienovereenkomstig ons vlees te zijner tijd moeten halen van de Staf in BASHAN. (Deze gehele studie zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.)”

Hier zien we dat de oorsprong van de Berg Karmel van de Staf niet meer is, waarmee de basis is gelegd voor allen die vandaag de dag niet op de antitypische Berg Karmel zijn gehuisvest.

Een andere onwaarheid die in deze Symbolische Code wordt verkondigd, is de verraderlijke regeringsstructuur van een vice-president zonder president. M. J. Bingham was volledig tegen deze regeringsstructuur. Zijn doel voor de Zitting was het instellen van een constitutionele vereniging, die een president, een vice-president, een secretaris en een penningmeester als haar vier officieren zou vereisen. Hij hoopte niet alleen president te worden, maar ook de profeet van de dag, zoals blijkt uit het feit dat hij de eerste Session na de klap van 1959 tot stand bracht en de Timely Truth Educator schreef. Broeder Bigham verwierf met succes beide posities nadat de 100%-Rod gelovigen zijn ongeïnspireerde Leah en Rachel typologie verwierpen, die de Bashanieten als zijn inaugurele profetische werk beschouwen.

De naam Davidia verspreidde zich over de hele Davidische wereld, en het werd de samenbindende titel van de verdeelde beweging. In 1961 bestond Davidia uit de Groep van Zuster Houteff in Elk, Texas, New Mt. Carmel, en twee uitlopers: de Branch, die later Davidian aan hun titel toevoegden voor een gunstiger acceptatie door de Davidiërs; en de 100%-Rod-only Davidians.

Ben Roden, de leider van de Branch, stierf, en zijn vrouw werd de opvolgende profetes. Na haar dood ontstonden er drie Branch bewegingen. David Koresh’s tak, de meest bekende van hen, bracht wereldwijd verwijt aan de Davidian Beweging. Er zijn nu ongeveer zeven verschillende Branch groepen, en Trent Wilde leidt de meest populaire. De schande van Wilde zal

erger zijn dan die van Koresh.

Davidia maakte een andere amoebe-afsplitsing toen M. J. Bingham zich afsplitste van de 100%-Rod-only Davidians nadat zij zijn typologie van Leah en Rachel verwierpen, waaruit in 1962 de Bashan-afsplitsing ontstond onder de bedrijfsnaam Davidian Seventh-day Adventist Association. De Gilead afstammeling kwam voort uit de Bashan afstammeling. De Bashan uitloper heeft later vele onafhankelijke uitlopers voortgebracht, waarvan de meest weerzinwekkende de Mosterdzaad Advent is van haar voormalig lid Derek West.

In 1970 verhuisde de amoebe, Davidia, in de personen van de 100%-Rod-only Davidians, van Vesta, Californië, naar Salem, South Carolina, waarbij zij de Machtige Rivier van Ezechiël Hoofdstuk 47 gebruikten als hun steun voor de verhuizing. Vier korte jaren later splitste Davidia zich weer. Don Adair, een vroegere medewerker van M.J. Bingham, verhuisde naar het westen naar Tamassee, South Carolina, en de anderen gingen terug naar het westen naar Yucaipa, Californië. Merk op dat de oostwaartse beweging door beide groepen werd verlaten, want zij gingen beiden ten westen van Salem, waarheen de rivier hen aanvankelijk leidde. Het land dat broeder Don Adair verwierf in Tamassee, South Carolina, werd tot Mount Carmel verklaard en bleef de Salem Association heten. Broeder Don werd gekozen tot vice-president van Salem en zette daarmee de bestuurlijke structuur van zuster Florence Houteff voort. In 1980, na het verlies van de meeste jonge, levendige leden die vertrokken en de nu Mt. Dale Association begonnen, werd broeder Don de permanente vice-president van de Salem/Tamassee Association. Laten we broeder Don in onze gebeden gedenken; hij is nu op leeftijd en de beproevingen van het leven hebben hem vertraagd. Het ziet er naar uit dat de Salem groep op zoek moet naar een andere vice-voorzitter of het Davidia split lied moet zingen.

In 1980 werd Mt. Dale werd de nieuwe aanwinst van Davidia. Ondertussen, terug in Yucaipa, vibreerden de ingewanden van de amoebe voor een splitsing, en in 1983 splitsten Wanda O’Berry en gezelschap zich af van de Yucaipa groep en verhuisden naar Calimesa, Californië, om de Universal Publishing Association, DSDA, te vormen, en de achterblijvers fuseerden met Mt. Dale, de eerste fusie in Davidia. Deze fusie was berekend, want de drukkerij van Mt. Dale was door brandstichting door SDA-agenten verwoest, en Yucaipa had een

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 13 van 48

uitstekende drukpers. Dit soort fusies zal spoedig weer gezien worden in Davida, als de gevangenen van deze valse leerstellingen bevrijd worden van hun afgoden wanneer zij verklaringen als deze beginnen te lezen:

“Bewijst de ontaarde neiging van de kerkgenootschap, in het vinden van door de Hemel-geopenbaarde Waarheid niet aan u dat God buiten beschouwing is gelaten, dat in Zijn plaats zij die verondersteld worden Zijn dienstknechten te zijn geplaats zijn geworden? Wat kan het anders zijn als de mens geraadpleegd wordt wanneer dat de Geest van God zou moeten zijn? Worden we niet door de Schriften verteld dat de Geest Zelf ons individueel in alle Waarheid zal leiden? Dat wij niet vlees tot onze arm moeten stellen door iemand anders voor ons te laten beslissen wat Waarheid is en wat dwaling? Verloochenen we de Geest niet en onze verbinding met de Hemel wanneer we een vervanging nemen? En nog erger is het om voor een advies te gaan naar iemand die reeds tegen datgene is waarvan u verwacht dat hij ermee instemt of afkeurt. Als God het vee individueel kan leren om water in de lagere gebieden te zoeken, niet aan de top van de bergen en heuvelen, en te zoeken naar een warme plaats, waar de wind niet toeslaat, waarom kan Hij ons dan niet persoonlijk tonen wat Waarheid en wat dwaling is?” {2TG41: 6.5} [459]

In 1991 is de amoebe, Davidia, weer uit de grond gestampt nadat de Speciale Zitting van Mt. Dale van 1991 had gestemd voor verplaatsing van het Hoofdkwartier naar Waco, Texas. Wat was de oorzaak van het ongedaan maken van het besluit van de gewone zitting van 1990 om niet naar Waco, Texas te verhuizen? Het enige wat ik op dit moment kan zeggen zijn gunstige omstandigheden. Ik heb de opwaartse trend van 1988 op dit moment niet genoemd omdat ik het stroomschema van de opwaartse trend later zal doen. Hier is een visueel stroomschema van Davidia:

Flowchart of Davidan Movements, Associations and Groups.

Van 1955 tot ongeveer 2008 heeft het multi-sektarisme van Davidia de inwoners nooit verontrust, want de naam Davidia diende als een verenigde illusie. Toen kwam de upshoot Beweeg-Garve {Wave-Sheaf} Ministries die wees op de vierentwintig sekten in Davidia, waardoor Davidia dichter bij de fata morgana kwam.

Wat zijn de gevaren van een verblijf in Davidia? Ten eerste, de valse doctrines die daarin worden onderwezen; en wat zouden deze kunnen zijn? Hier zijn er enkele: 1) De geestelijke weiden zijn de hoofdkwartierplaatsen. 2) Karmel verdorde. 3) Broeder Houteff gaf voor zijn dood opdracht om de hele antitypische berg Karmel te verkopen. 4) De ‘Nieuwe Codes’ preken uitgegeven door Zuster Houteff en gezelschap zijn preken gehouden door wijlen broeder Houteff. 5) Jakobs tijd van benauwdheid zal plaatsvinden vóór de zuivering van de Kerk. 6) De Assyrische confederatie is niet de kerk en staat confederatie van het “Merkteken van het Beest”. 7) Wij zijn

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 14-15 van 48

School Of The Prophets Advert Of The Symbolic Code 2021

niet in het elfde uur voor de Kerk. 8) De Davidian Beweging is geen kerk. 9) Er is slechts één afdeling voor de oogst van de eerste vruchten van de levenden, zij die vertaald zullen worden, dus slechts één zuivering in de SDA denominatie. 10) Het kiezen van functionarissen door de stem van de leden en het oprichten. 11) Het kwellen van de SDA kerk met de methoden van Florence Houteff, het verspreiden van literatuur voor de kerken, kamp vergaderingen, Algemene Conferentie zittingen, enz. 12) Broeder Houteff is de antitypische Elia, David, Jozua, Zerubbabel, enz. 13) De fontein van Zacharia, hoofdstuk drie, staat nu open voor het Huis van David. 14) De veranderde schema’s van Zacharia Vier en Ezechiël Zevenenveertig. 15) Het houden van de typische feestdagen. 16) Slechts 144.000 zullen gered worden uit de SDA Denominatie.

Ten tweede, u zult niet klaar zijn wanneer de Bruidegom komt. Ten derde, u zult de antitypische Elia niet herkennen:

“En als iemand u zou vertellen dat een vroegere profeet de belofte heeft vervuld, hoewel de profeet zelf dat niet bevestigd heeft, dan betekent het niét met zekerheid weten dat dezulken niet voor de God van Elia werken maar voor de duivel, de Laodicea-toestand van het slechtste soort.” {GCS:23.1}

Aangezien er een Davidia is, moet er ook een ware naam en beweging zijn, want waar een valse is, moet een ware zijn. Laat ons de Staf aanhoren:

“Om een voorbeeld te geven: Zelf de persoonlijke namen van de patriarchen, door welke verschillende bewegingen in het verleden genoemd werden, werden veranderd als de tijd vorderde. Abram, werd na verloop van tijd, als u zich dat kunt herinnering, Abraham genoemd; en Jakob werd Israel genoemd. Toen werd ook de kerk in de tijd van Mozes, Israelisch genoemd, in de tijd van Christus was het Jiddische, en daarna Christelijk. Ten slotte kwam de tijd dat het of Katholiek of Protestants werd genoemd. Dan of Luthers of iets anders. Elk van deze was de oorsprong van de oude. Niet zij die achterblijven, maar zij die voort marcheren met de boodschappen van God, als de tijd verloopt, worden altijd erkend door de Hemel, als dé Kerk.” {2TG34: 24.1} [430]

“Daar we nu leven in de tijd van de Openbaring, in de tijd van het ontvouwen van de profetieën die vooruit wijzen naar het opzetten van het Koninkrijk even als de tweede komst van Christus, kan de kerk in deze tijd, logischerwijs daarom niet onder een naam gaan, anders dan een naam die haar huidige (gevorderde) fase van het evangelie werk zou passen.” {2TG34: 24.3} [430]

“Overduidelijk dan, moet haar naam de waarheiden uitdrukken die zij aanhangt; dat is, het houden vande geboden, de tweede komst van Christus, en ook het herstel van het Davidiaanse Koninkrijk volgens de profetie. Vandaar dat de logische naam dat haar werk voorstelt, vanaf deze tijd tot de tijd dat het Koninkrijk is opgezet, de Davidiaanse Zevende dags Adventisten moet zijn, — een naam dat getuigt van de boodschap van het Koninkrijk, van het houden van de geboden waarvan de sabbat van de zevende dag een deel is en van de tweede komst van Christus.” {2TG34: 25.4} [430]

“Plainly, then, her name must express the truths she advocates: that is, the keeping of the commandments, the second advent of Christ, and also the restoration of the Davidian Kingdom according to prophecy. Hence the logical name that would represent her work from this time down to the time the Kingdom is set up, is to be Davidian Seventh-day Adventists, — a name that testifies of the Kingdom message, of keeping the commandments of which the seventh-day Sabbath is a part, and of the second advent of Christ. {2TG34: 24.4} [430]

“Nu ziet u dat iedere toegevoegde tijdelijke Waarheid, een toegevoegde tijdelijke naam brengt. En u die niet gedoopt bent in de naam van de kerk, maar in de naam van Christus, door de Waarheid van de Geest, u die niet gebonden bent aan een mens, maar aan Christus, kan niet helpen om door te gaan met de Geest der Profetie, Die de Waarheid ontvouwt en Haar volk namen geeft. U kunt het daarom niet veroorloven, om rustig erbij te staan, te dromen van rijk te zijn en verrijkt, aan geen ding gebrek terwijl in feite u geestelijk arm en naakt bent. En u zult zo blijven als u verzuimt zich te ontwikkelen met de Waarheid voor

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 17 van 48

deze tijd.” {2TG34: 25.1} [431]

Totdat het Koninkrijk is opgericht, is de naam van Gods Kerk “Davidian Seventh-day Adventists”, niet “Davidia”.

Come Out Of Davidia

“Als Christus door het bijeenbrengen van deze zeven kerken in een groep van zeven kandelaren en daarbij het somberste relaas aan de laatste geeft, Laodicea niet Babylon noemt, dan doet de uitleg van de “koppen” dat ook niet. Het is niet omdat de Laodicenzen beter zijn dat zij niet Babylon ge¬noemd worden, want hun toestand is slechter, maar het is om aan te tonen dat vanwege hun toegenomen licht, Hij anders met hen moet om¬gaan. Het is om te bewijzen dat als de “engel” (de leiders) van de kerk van Laodicea de boodschap zouden verwerpen van de “Getrouwe Getuige,” Hij de 144.000 niet kan uitroepen uit haar midden tot een andere beweging door de oproep van Openbaring 18: “komt uit haar, Mijn volk, opdat gij geen deel hebt aan haar zonden, en opdat gij niet van haar plagen ont¬vangt,” (vers 4, K.J.V.), maar eerder door de boodschap van Openbaring 7 en Ezechiël 9. Aldus zal Hij spoedig Zijn volk bevrijden, en snel “het werk voleindigen, en het in gerech¬tigheid afsluiten; want de HERE zal een kort werk doen op aarde.” (Rom. 9:28.)” {SR2: 94.2} [88]

Advert Of Isaiah 2:22 In

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 18 van 48

VANGUARD ACADEMIE, KENIA

De geschiedenis van de Vanguard Academie Kenia gaat terug tot juli 2013 na het eerste tiendaagse seminar ooit geleid door broeder Lennox Sam, dat plaatsvond in Rongai, Kenia. Er ontstond een dringende behoefte aan een school waar Davidiaanse kinderen onderwezen worden volgens de principes van de hemel. Zuster Beatrice Owitti besloot het voortouw te nemen, en de school ging van start met haar dochter, Ellen Gould, als enige leerling. Het klaslokaal was een huis dat gehuurd was als uitvalsbasis voor de pas georganiseerde Wave-Sheaf Ministries Association {Beweegschoof Bedieningen Associatie} in Kenia.

TDeze zegen zou Ellen niet lang alleen genieten. Andere studenten, wier ouders ook graag de zegen wilden oogsten, sloten zich kort daarna aan, te weten: Philip Elder Daniels, Gilbert Mogoi en Bildad Mogoi. De zegeningen stroomden toe, en velen beseften wat zij en hun kleine lammetjes aan deze zegeningen misten!

Met de toename van het aantal leerlingen, was er behoefte aan meer personeel. Zuster Deborah Cheruiyot kwam de school versterken als lerares en Zuster Felister Wambua werd de eerste kok. De school was nu een internaat en groeide snel.

Door de toename van het aantal leerlingen per dag en een groot aantal andere kerkelijke activiteiten werd het gebouw te klein en werd er gezocht naar een grotere uitvalsbasis in de buurt. De getrouwheid van de Heer verschafte er een rond februari 2014.

We zagen het aantal leerlingen in deze nieuwe plaats aanzwellen tot meer dan vijftig, dankzij het initiatief van de kerkleiders om kinderen van gelovigen van de Tegenwoordige Waarheid te vragen zich in te schrijven. We hadden nu elf personeelsleden: Hoofdonderwijzeres: Headteacher:

Zr. Beatrice Owitti; Adjunct-directeur: Br. Dennis Mutiso; Leraren: Brs. Joshua Cheruiyot, Michael Murunga, Patrick Omogi, Felix Ombasa, Ezekiel Tunya, Zusters Sophiey Tunya, Agnes Mueke, Lydia Odero en Deborah Cheruiyot; en Koks: Br. Albanus Wambua en Zr. Lilian Omogi.

Toen 2015 ten einde liep, zegende de Heer Kenia Divisie met zestien en een halve hectare land in Ochoria, Muhoroni Subcounty, Kisumu County (te zien op de plattegrond hierboven). Er werden snel tijdelijke gebouwen neergezet om de school te huisvesten, omdat de school dringend verhuisd moest worden.

De school werd vervolgens overgebracht naar het nieuw aangekochte land waar zij zich tot op heden bevindt. Vele studenten zijn met goede prestaties afgestudeerd aan de Vanguard Academy en zijn naar andere middelbare scholen in het land gegaan. Wij geven glorie en eer aan onze God.

Aanzienlijke organisatorische aanpassingen zijn sindsdien gedaan en de personeelsbezetting ziet er momenteel als volgt uit: Kamp Manager: Br. Isaac Misiani; Penningmeester: Br. Nelson Getanda; Hoofdonderwijzer: Zr. Vane Osiemo; Adjunct-hoofdonderwijzer: Zr. Agnes Mueke; Leraren: Br. Ezekiel Tunya, Zusters Nerries Nyaga en Sophiey Tunya; Onderwijzers: Zusters Patience Kamene en Karen Nyamvula; Koks: Br. Geoffrey Kamwara en Zr. Pauline Andeso; Begunstiger: Br. Benard

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 19 van 48

Momanyi; Matron: Zr. Immaculate Wangui; Boerenarbeiders: Brs. Elvas Maritim, Emmanuel Imbali en Charles Mwai.

De huidige inschrijving bestaat uit leerlingen verdeeld over alle negen klassen van het basisonderwijs. Om de last van de ouders zo licht mogelijk te maken, hebben wij het schoolgeld vastgesteld op vijfendertig US dollar per maand, inclusief kost, inwoning, wasserij, maaltijden, en alles! Bovendien neemt de instelling, naar het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan, de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de kosten van die kinderen van wie de ouders helemaal niets kunnen betalen voor het onderhoud van hun kinderen, zodat het kind van ieder lid de kans krijgt een Davidiaanse Christelijke opvoeding te krijgen. Deze Samaritaanse beurs wordt ook gefinancierd door een beurzenfonds waaraan alle leden kunnen deelnemen.

De school heeft momenteel de volledige capaciteit van werknemers en leerlingen, en als wij onze gebouwen zouden kunnen uitbreiden en zo onderdak zouden kunnen bieden aan een paar extra leerlingen, zouden wij meer leerlingen kunnen opnemen. Nu het aantal leerlingen toeneemt, staan we voor een crisis waarin leerlingen mogelijk moeten worden teruggestuurd wegens gebrek aan huisvesting. Opdat dit niet gebeurt, doen wij een beroep op uw gebed en uw giften, want binnenkort

hebben wij voldoende permanente huisvestingsfaciliteiten en klaslokalen nodig ter vervanging van de tijdelijke die nu in gebruik zijn.

Tot dusver zijn er vorig jaar zes permanente latrines gebouwd en wij zijn van plan om zeer binnenkort te beginnen met de bouw van een permanente keuken en een ruime hal met kantoren om de overvolle situatie te verlichten en het werk in het algemeen te vergemakkelijken.

Terwijl wij uitzien naar de onmetelijkheid van het werk dat ons te wachten staat, lijkt het erop dat wij in een slakkengang voortgaan wat betreft het aanbrengen van de noodzakelijke verbeteringen. Dit geeft ons echter moed door het feit dat elke afdeling van de verzegelingsboodschap een zeer klein en langzaam maar gestaag begin heeft gekend. Inderdaad, het is als het mosterdzaadje, maar volgens het Woord zal het, wanneer de verbeteringen voltooid zijn, net zo zijn als de mosterdplant is, de grootste van alle andere kruiden.

Aangezien de school de uwe is en niemand anders dan u om ondersteuning vraagt, is het daarom noodzakelijk dat u onder de financiële last uitkomt; als de instelling zelf zich wil kwijten van haar grote verantwoordelijkheid om het goddelijk opgedragen werk te volbrengen van het verzamelen en onderwijzen van uw kinderen. U durft hierin niet te falen en daardoor de vijand van God en de mens te laten zegevieren. En wij hebben er alle vertrouwen in dat u dit niet zult laten gebeuren, want de 144.000 moeten “een verbond met Hem sluiten door opoffering”. Als school trachten wij, Broeder en Zuster, de kinderen te redden. Wilt u hen, tegen Gods wil in, laten omkomen in de “algemene ondergang”, allemaal vanwege “de zelfzuchtige liefde van mij en de mijne?”

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 20 van 48

Sinds onze verhuizing naar onze nieuwe locatie zitten wij ook zonder elektriciteit, omdat onze energiebron een generator is, die vrij duur is. De aanvraag voor aansluiting op het nationale net werd in april ingediend, het onderzoek door de elektriciteitsmaatschappij werd in mei gedaan, en in juni werd ons een offerte van ongeveer 18.545 dollar gegeven. Het is erg duur omdat we meer dan een kilometer verwijderd zijn van de dichtstbijzijnde aansluiting. Als u de Vader der lichten nadert, denk dan aan ons, die in de duisternis van de nacht zitten, opdat Hij de elektrische lichten aan doet. Vergeet ook niet te bidden voor ons zuiver water project.

Het land is zeer vruchtbaar en ligt in een streek waar het hele jaar door voldoende regen valt. Er is maar één heel kort seizoen van ongeveer een maand waarin het niet regent, maar in dat seizoen wordt er geïrrigeerd uit de Kipchorian rivier die aan het land grenst. Deze rivier staat ook bekend als “de rivier die nooit droog komt te staan”.

Op de boerderij zijn verschillende werkzaamheden verricht, waaronder het rooien van struiken, het graven van terrassen (geulen), het plantklaar maken van de boerderij, het planten van verschillende soorten gewassen (zoete aardappelen, boerenkool, pompoen, bananen, uien, komkommers, butternoten, zonnebloemen, papaja’s enz.), het oogsten en het opslaan.

De gewassen hebben goede oogsten opgeleverd en dragen bij tot een evenwichtige voeding.

Jaar na jaar is de productie toegenomen, en de Heer heeft het werk wonderbaarlijk gezegend. We hebben een grote verscheidenheid aan gewassen, maar vanwege de drukbeperkingen kunnen we niet alle details op deze foto’s laten zien.

Onze eerste proef met tomaten is dit jaar gedaan en het blijkt zeer succesvol te zijn. De opbrengst zal de handelsafdeling helpen opkrikken, want de kampbewoners kunnen niet de hele oogst gebruiken. Loof God van wie alle zegeningen komen!

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 21 van 48

DAVIDIAANSE GESCHIEDENIS IN KENIA

EEN PERSOONLIJKE GETUIGENIS

Christelijke Groeten!

De boodschap van de Herderstaf begon hier te klinken in de late jaren 1970. Ik leerde van Bro. Charles Oyando, de broeder die me introduceerde bij de Staf, dat hij begon met het lezen van SRod literatuur in 1983. Hij was een medewerker van de SDA kerk in het toenmalige West Kenia veldhoofdkwartier in Eldoret. Het is hier, in het kantoor van de kerk, dat hij de boodschap van de Staf kreeg via twee pamfletten uitgegeven door Yucaipa Association. Een ervan was getiteld “Het Oordeel van de Levenden, Hoe en Wanneer?” Hoe deze boekjes in het kerkkantoor terecht zijn gekomen, weet hij tot op heden niet.

Het was door het lezen van bovengenoemd boekje dat zijn ogen werden geopend voor de Waarheid over het oordeel van de levenden. Hij was zeer geïnteresseerd dat hij het adres op de achterflap nam en correspondeerde met de uitgevers. Hij bleef met hen in contact tot 1985/1986, toen zij hem een nieuw adres stuurden en hem verwezen naar de Mountain Dale Association. Hij ontving dozen met literatuur en had ook algemene communicatie met hen.

In 1995 vond ik een paar boeken die stof lagen te verzamelen in het huis van mijn oudere broeder. Ik pakte er één op en begon te lezen; weinig wist ik dat ik Rod literatuur aan het lezen was. Deze boeken gaven me een interesse om de Bijbel en de geschriften van Zuster White te bestuderen. White’s geschriften te bestuderen. Eén ding was duidelijk in mijn geest: Dit waren geen gewone boeken; ze waren zo verhelderend en voldeden aan mijn onmiddellijke en langdurige geestelijke behoeften.

Ergens later datzelfde jaar nodigde br. Charles Oyando me uit voor een Bijbelstudie in het huis waar hij verbleef met Bro. Elijah Natili, die ook een Rod-gelovige was. Wij waren allen werknemers van de Universiteit van Oost Afrika, Baraton; een SDA instelling van hoger onderwijs. We bestudeerden “De Beesten” van Dan. 7 en Bro. Oyando wees op de onjuiste leer die door de kerk en profetieleraren in het algemeen werd verkondigd: dat de vleugels snelheid voorstellen en de ribben de koninkrijken die door de Meden niet werden veroverd.

De volgende dag bestudeerden we Openb. 7 en hij wees opnieuw op de onjuiste leer van de kerk met betrekking tot dit hoofdstuk: dat het getal 144.000 symbolisch is.

Na deze studie gaf hij mij een Symbolische Code, getiteld “De lijst van gruwelen om voor te zuchten en te huilen,” uitgegeven door 2500 Mt. Carmel Drive. Later gaf hij mij enkele Staven traktaten, nadat hij ervan overtuigd was dat ik geen bezwaar had tegen wat hij tot dusver had gepresenteerd. We gingen verder met studeren, en uiteindelijk maakte hij duidelijk dat de literatuur die we lazen de Stafboodschap was die voorzegd was in Micha 6:9. Toen ik het vers las, werd mijn belangstelling voor de boodschap verdubbeld, en ik vroeg om meer literatuur; hij deelde mee wat hij had. Dit vond geen weerklank bij mijn oudere broer, en ik begon de Staven in het geheim te lezen tot de tijd dat hij in 1996 onder mysterieuze omstandigheden zijn baan verloor. Hij verliet de instelling en ik was gedwongen om mijn eigen huis te zoeken; dit gaf mij de gelegenheid om de Staf te lezen zonder nieuwsgierige blikken.

27 februari 1997: Een broeder, Errol Stanford genaamd, arriveerde in Kenia en kwam in maart naar de Baraton Universiteit. Bro. Oyando was buiten de instelling gaan wonen en kon hem onderdak bieden. Alle studies werden vanuit dit huis uitgevoerd. Toen de aantallen begonnen toe te nemen, werd de vijand woedend en schakelde zijn agenten in om ons te bespioneren. Ze wilden weten wie die Amerikaan was, wat hij van plan was en wie de vergaderingen bijwoonden. Toen drong het tot het bestuur van de instelling door dat Bro. Oyando een Davidian leraar uit de VS huisvestte, en dat sommige kerkleden trouw de samenkomsten bijwoonden. Wij werden opgeroepen voor onze voorganger van de kerk, de aalmoezenier van de universiteit en onze directe supervisors van onze respectievelijke afdelingen in een campagne om ons te waarschuwen, te ontmoedigen en ons de vrees in te boezemen dat we onze baan zouden verliezen als we de samenkomsten zouden blijven bijwonen. Sommige broeders trokken zich terug en naast de broeders Oyando en Natili bleven er slechts vier van ons over. Van de vier, hebben mijn broeder Franklin Webuye en een broeder Peter hebben sindsdien hun interesse in de boodschap verloren; mijn neef, Bro.

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 22 van 48

Leonard Kochwa, die zich net tot het Adventistische geloof had bekeerd, is nu predikant in Mountain Dale.

Binnen twee weken voelde de hele instelling de kracht van de Staf, en de kerkleiders bedachten snel een plan om de activiteiten van de Staf te dwarsbomen. Elke sabbat werd beschouwd als een gelegenheid om tirades te houden tegen de Staf en zijn sympathisanten. Ze deelden wanhopig het verhaal van David Koresh en video’s van het inferno in Elk, Texas, maar onze moed steeg met de dag. De hele universiteit was geroerd en wakker geschud – sommigen waren voor de boodschap en sommigen waren er tegen.

Ik herinner me dat er drie sabbats werden gewijd aan het blootleggen van de “valse leer” van de Davidiërs. s Middags was het amfitheater volgepakt als nooit tevoren. In een gezamenlijke poging om de activiteiten van de Staven te dwarsbomen en te verminderen, waren alle theologieleraren en studenten verplicht aanwezig te zijn; plus diegenen van de faculteit die geacht werden ervaren te zijn in het geloof. Op de eerste sabbat betraden zij als eersten het podium, en een broeder uit Ethiopië probeerde tevergeefs de leer van de Staf te weerleggen: het was slechts tijdverspilling en een show voor niets.

Toen het onze beurt was om te presenteren, was de hele gemeente in minder dan 6 minuten in rep en roer. Iedereen wilde iets zeggen tegen Bro. Stanford en de Davidian beweging. Zijn kans werd zo onderbroken dat er niets wezenlijks aan bod kwam. De vijand verzamelde al zijn krachten tegen “De Tegenwoordige Waarheid”. Er werd van binnenuit geroepen om hem en zijn volgelingen uit te stoten en te verbieden kerkdiensten bij te wonen. Ik kan me een lelijke scène herinneren waar een senior lector op broeder Natili afliep, die foto’s aan het maken was, de camera van hem afpakte en de film verwijderde. Het was duidelijk dat Satan de gemeente volledig in zijn macht had.

Bro. Stanford vreesde dat we zouden weglopen gezien het feit dat we nog jong waren in de boodschap en in onze prille jeugd, maar de Geest van de Heer was op ons, en onze moed vatte op met wat de situatie eiste. Onze broeder werd gesterkt, maar orders van boven dicteerden dat hij geen toegang mocht krijgen tot de universiteit en nooit meer door haar poorten mocht passeren. De volgende dag, zondag, ontvingen we brieven van de

universiteitskapelaan, die ons naar zijn kantoor ontbood, waar een strenge waarschuwing werd uitgesproken tegen iedereen die Davidische bijeenkomsten bijwoonde. Zijn afscheidsschot was: “Stop met het bijwonen van die bijeenkomsten of anders riskeer je ontslag.” Het was hetzelfde verhaal op mijn werkplek op maandag; mijn baas vatte de hele zaak als volgt samen: “Amatete, we kunnen je niet voeden met brood terwijl je stenen naar ons gooit; ga en denk twee keer na over deze Davidian zaak.”

De broeders Oyando en Natili hadden Mountain Dale overgehaald om een stuk land te kopen en een hoofdkwartier (een kamp) op te zetten voor activiteiten in Kenia. Zij stelden dit als voorwaarde voor Mountain Dale activiteiten in het land. Broeder Stanford had Amerika verlaten met maar één doel voor ogen: een DLI leiden voor drie maanden en dan terugkeren. Mountain Dale had toen geen plannen of budget voor een dergelijke vestiging, maar de inspiratie dicteerde de dingen in haar eigen wijsheid, en de tijd was gekomen voor God om Staf-activiteiten in Kenia te vestigen. Een stuk land werd aangekocht in april 1997. Broeder Stanford bracht ons het goede nieuws en vroeg ons te bidden en ons voor te bereiden om de Baraton Universiteit te verlaten om de zaak van de Heer te bevorderen. We namen de uitdaging graag aan – het was de enige manier waarop God tevreden zou zijn – omdat alles erop wees dat onze trouw aan de boodschap ons ontslag zou rechtvaardigen.

Op donderdag, vroeg in de morgen, vertrokken we van Baraton naar Chimoi waar het land was aangekocht. Er was geen structuur op het land, en er waren alleen struiken en een handvol inheemse bomen. We verbleven tijdelijk in Bro. Natili’s huis dat aan het land grensde en werkten ongeveer twee maanden aan ons kamp vanuit dit huis, om het land vrij te maken en eenvoudige bouwsels op te zetten om ons op weg te helpen. Toen ontvingen we brieven van de kerk met de mededeling dat we gecensureerd en geëxcommuniceerd waren.

Ik weet uit ervaring dat pionieren in de zaak van de Heer geen gemakkelijke zaak is, vooral als je met bijna geen middelen vanaf nul moet beginnen. Wij leefden in geloof, en God was met ons. We hadden drie gebouwen: de kapel, met een tijdelijke keuken en twee slaapkamers; de slaapzaal; en een gebouw dat in de nabije toekomst dienst zou doen als keuken/winkel, en ook

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 23 van 48

eenvoudige sanitaire voorzieningen. Zo werd het kamp opgezet en kreeg het de gelukkige naam Mt. Carmel Center, Kenya Branch. De rest van de DLI klassen werden van daaruit gedaan en kwamen tot een einde in juni.

Kort voordat broeder Stanford naar de VS vertrok, hadden we een bestuur met een volledig georganiseerde groep op zijn plaats, en wij vieren, de pioniers, waren Bijbel Werkers. We gingen door met het delen van de Staf in de SDA kerken rond en buiten het Kamp. SDA predikanten en kerkleden konden de “hitte” van de boodschap voelen, gezien het feit dat we net onze DLI lessen hadden afgesloten, dus we waren “roodgloeiend”, om zo te zeggen.

Het gerucht ging rond dat “een uitloper zich had gevestigd en dat zij van de Baraton Universiteit waren verjaagd na een opstand tegen de kerk en de instelling; dus pas op voor hen”. Wij gingen door met de “belegering”, de Heer voorspoedde onze zwakke pogingen, en wij groeiden in aantal in verschillende delen van het land.

PLAATS VAN WAARHEID

Een ander beslissend moment kwam in het jaar 1999. Tot dan toe hadden we nog niet gehoord van de verschillende Davidian bewegingen. Op een morgen kwam Bro. Natili met een doelgerichte gedachte en vroeg Bro. Kochwa en mij of we ons ervan bewust waren dat er twee hoofdkwartieren waren in de Davidian beweging – en mogelijk andere – en dat het ene in doctrine tegenover het andere staat: in het bijzonder over de ware locatie van het hoofdkwartier, en of de reinigende fontein van Zach. 13 open was of niet.

De volgende morgen kwam hij met pamfletten uit Waco en Mountain Dale, waarin deze twee leerstellige kwesties aan de orde kwamen. Hij maakte ons duidelijk dat deze twee Verenigingen ruzie maakten over deze kwesties en dat oproepen tot eenheid hadden gefaald. Ik begon de documenten beetje bij beetje door te spitten. Bij mijn vluchtige doorlezing bleek dat de Waco broeders gelijk hadden op grond van het geschreven Woord, en dat de Mountain Dale broeders tekort schoten en veel drogredenen gebruikten om hun theorieën te laten standhouden. Zij leken er zo goed in te zijn om de meest gezaghebbende uitspraken in de Staf weg te verklaren, te verkleinen en uit te vergroten, en om uitspraken van de Geest der Profetie te gebruiken die plausibel leken om hun theorieën te ondersteunen. Ik beëindigde mijn inzage pas op een later tijdstip, toen de zaken een andere richting uitgingen.

Het toeval wilde dat in datzelfde jaar de broeders Arthur Anthony Hibbert en Terry Harrison van Mountain Dale op zending waren om hun leden in Afrika te bezoeken en te bemoedigen. Het gebeurde dat broeder Norman Archer uit Waco ook op een missie was om hun leden in het Afrikaanse veld te bereiken en op te roepen tot eenheid in “Davidia”. Achter de schermen hadden de broeders Oyando en Natili geschreven naar broeder Archer om hem uit te nodigen ons te bezoeken. Archer geschreven om hem uit te nodigen ons in Kenia te bezoeken. Voor br. Archer was dit niets minder dan “goed nieuws”, aangezien hij wist dat Mountain Dale al een vestiging in het land had. Het gaf hem de gelegenheid om Mountain Dale broeders te bekeren.

Bro. Archer arriveerde in het land vanuit Zambia en de broeders Natili en Webuye pikten hem op van het vliegveld; ze gingen rechtstreeks naar het kamp. Bij aankomst was hij zo opgewonden, en de eerste woorden die uit zijn mond kwamen waren een oproep tot eenheid in “Davidia,” speciaal tussen Mountain Dale en Waco. Daarna ging hij in op de twee geschilpunten: de plaats en de fontein. Wij hoorden hem aan en begonnen wat licht te zien en raakten overtuigd. Al deze dingen gebeurden terwijl Bros. Hibbert en Terry in Zambia waren.

Gebaseerd op onze “tijdelijke” overtuiging, bereikte het woord Mountain Dale dat Bro. Archer hun kamp was binnengedrongen en alle leden en broeders tot zijn leringen had bekeerd. Bro. Hibbert schreef ons met de verzekering dat zij zouden komen om de zaak af te handelen. Intussen vertrok Bro. Archer naar Zambia vertrokken, wetende dat Kenia hun nieuw gevonden gebied was.

De broeders Hibbert en Terry kwamen eindelijk uit Zambia aan en riepen, zonder tijd te verspillen, alle broeders bijeen. Broeder Hibbert “zorgde” voor de zaak zoals hij beloofd had. Toen werd er een oproep gedaan, en we gingen allemaal terug naar Mountain Dale. Opnieuw bereikte het bericht Bro. Archer, die al naar Amerika was teruggekeerd, dat de Keniaanse broeders naar Mountain Dale waren teruggehaald. Naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkeling verontschuldigde br. Archer verontschuldigde zich dat hij niet in details was getreden toen hij op het kamp was, omdat hij ervan overtuigd was dat alles goed was, maar hij beloofde al het behandelende materiaal over deze twee zaken op te sturen.

Het materiaal werd opgestuurd, en we gingen terug naar

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 24 van 48

de tekentafel, alles over deze zaak zorgvuldig lezend. Toen we merkten dat Waco materiaal had gestuurd, stuurde Mountain Dale onmiddellijk ook hun materiaal. De openlijke aantrekkingskracht tussen deze twee verenigingen was goed te merken, en het was duidelijk dat het invloed had op de broeders. De vier pioniers die op het kamp verbleven waren er allen van overtuigd dat Waco een score had op deze punten gebaseerd op wat er in de Staf stond en dat Mountain Dale er geen had, maar sommigen werden geconfronteerd met wat er met hen zou gebeuren als Bijbel Werkers, gezien het feit dat er geen vooruitzichten waren dat Waco iemand zou aannemen.

Maar de tijd was gekomen dat God een nieuwe stap zou zetten met hen die bereid en klaar waren om verder te gaan op de ladder der Waarheid, ongeacht de gevolgen. Ik aarzelde niet en verklaarde ten overstaan van mijn mede-pioniers dat Waco de plaats was waar men moest zijn volgens een “zo zegt de Heer”. Ik ging door en deelde mijn overtuigingen met onze bekeerlingen, en zij schenen te begrijpen wat zich voor hen afspeelde. Het werd nu noodzakelijk voor ons om een algemene vergadering te beleggen voor alle leden om deze zaak opnieuw te bespreken.

Broeder Natili en ik waren de belangrijkste deelnemers aan de presentaties. Hij presenteerde eerst en ik als laatste; daarna werd er een oproep gedaan en namen de broeders hun standpunt over de zaak in. De broeders kozen massaal de kant van Waco. Mountain Dale had slechts vier sympathisanten, en drie van hen waren pioniers die diep in hun hart overtuigd waren van de waarheid. Toch was hun onmiddellijke probleem hun huidige werk, gezien het feit dat Waco niets aanbood. Kortom, Mountain Dale verloor alles.

Met deze duidelijke verdeeldheid werd het kamp ondraaglijk voor mij. Het was duidelijk dat ik me moest gaan voorbereiden om zo snel mogelijk te vertrekken. Allerlei brieven werden naar het Mountain Dale hoofdkwartier geschreven waarin mij ervan werd beschuldigd de broeders te hebben overgehaald naar Waco te verhuizen. Ik kan me één goedkope beschuldiging herinneren van omkoping met $100 door Bro. Archer. Dit was een leugen. Bro. Archer leeft nog en hij kan getuigen van de zaak.

Broeder Stanford schreef brieven waarin hij mij smeekte om mij te herroepen en te werken aan het stoppen van Waco activiteiten in Kenia. De brieven waren van dien aard dat ze me beschuldigden en me schuldig lieten voelen. Ik hield vol dat ik

alleen aanwezig was, en dat iedereen zijn eigen standpunt moest innemen. Dit overtuigde hem niet. Ik schreef toen naar Waco over de laatste ontwikkelingen, en zij ondernamen daarna actie.

Bro. Maswabi Samutumwa, een Waco predikant uit de Zambiaanse Divisie, werd opgeroepen om naar Kenia te reizen en ons te organiseren. Hij kwam in december in het land aan en ging later naar het kamp. We planden een nieuwe bijeenkomst, en alle broeders werden gevraagd die bij te wonen. Er werd een presentatie gehouden door de predikant met bijkomende aspecten die de Davidiaanse geschiedenis raakten. Net als bij de eerste bijeenkomst namen allen stelling met Waco, behalve de vier broeders. Na deze bijeenkomst was het nu noodzakelijk dat wij ons zouden organiseren als een Waco groep. De predikant leidde de verkiezing en installatie van een nieuwe raad van bestuur.

Ik was van plan om per 1 januari 2000 van het kamp naar de nabijgelegen stad Webuye te verhuizen, omdat ik daar niet in mijn levensonderhoud zou kunnen voorzien en om verder te gaan in de zaak van de Meester – ik wist niet dat het hoofdkwartier van Waco van plan was om mij vanaf diezelfde datum in dienst te nemen als Bijbelwerker bij hun hoofdkwartier in Nairobi! Later riep de Board of Trustees een bestuursvergadering bijeen en stemde om Bro. David Wamalwa (nu een 2500 Waco predikant) zich bij mij in Nairobi te voegen als bijbelwerker. Het werk bloeide in Nairobi en omgeving, de oostelijke en Naivasha gebieden, en het westelijke deel van Kenia vanwaar het allemaal begon – en het werk is sindsdien blijven groeien.

GOLFBLAD 2013/2014

2013 was weer een nieuw hoofdstuk voor de activiteiten van de Staf in Kenia. Zowel de 2500 Mt. Carmel Drive en Mountain Dale Associaties verloren de meerderheid van hun leden aan de toenmalige “Wavesheaf Ministries” en nu “The Davidian Seventh-day Adventists Association” toen Inspiratie de boekrol ontrolde door de Waarheid te openbaren van de reiniging van de kerk in twee delen, zoals aangegeven in “de wet en de getuigenissen.” Een nieuwe vereniging was geboren, en ik maak er nu deel van uit. De broeders op 2500 Mt. Carmel Drive probeerden mij terug te lokken, maar ik was onbereikbaar – de Waarheid had mij inderdaad op een ander platform geplaatst; ik bid dat ik niet uit de weg zal vallen.

Dit is de geschiedenis van de Davidian Beweging in Kenia van 1983 tot 2013 voor zover ik me kan herinneren.

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 25 van 48

Ik ben de enige van de pioniers in Gods Associatie vandaag, en mijn gebed is dat God mijn medestanders zal leiden in alle Waarheid, zodat we weer één mogen zijn zoals het was in het begin. Bro Natili had sindsdien de boodschap verlaten, maar ik ontmoette en sprak met hem in 2014; hij had geen probleem met wat ik voorstelde, maar had geen interesse in Rod-activiteiten. Bro. Weslay Mochama en ik ontmoetten Bro. Oyando in 2014, maar het leek erop dat het niet zijn tijd was om de boodschap in zijn geavanceerde vorm te begrijpen; ik ontmoette hem dit jaar in februari, en hij leek ontvankelijk en bereid om het nu te ontvangen.

Bij gebrek aan ruimte en tijd heb ik alleen de hoofdpunten samengevat. Moge de goede God de activiteiten van de zuivere Staf over de hele wereld zegenen en voorspoedig laten verlopen.

Uw broeder in de zaak van onze dierbare Meester Jezus,
Edwin A. Amatete,
Kenia.

Advert of Dyaya In

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 26 van 48

GETUIGENISSEN

Gegroet in Christus Jezus, mijn broeders en zusters van de Kerk van het 11e uur,

Ik dank God voor de boodschap van De Herder’s Staf die ik in 2006 via een Zuster uit de Verenigde Staten ontving. Ik was zo blij met de manier waarop ze de studie van Zacharia Hoofdstuk 4, “De Gouden Schaal”, presenteerde, wat me verbaasde omdat ik voorheen een Pinksteren-gemeentelid was en kende deze profetieën niet. Dit bracht mij ertoe de boeken van Zr. White te onderzoeken, en sindsdien ben ik geïnspireerd om Geest der Profetie-boeken te lezen, zoals The Great Controversy/ De Grote Strijd en Messages to Young People/ Boodschappen aan Jonge Mensen.

Omdat wij toen nog niet over de technologie van vandaag beschikten, moesten we wachten tot de leraars ons na elke presentatie fotokopieën gaven om ze opnieuw te lezen; dit stoorde mij omdat ik de presentaties niet bij de hand had om het onderwerp te kunnen volgen. Dit was erg ontmoedigend. Ik verliet het land om naar Chili te gaan en was getrouwd met een Davidiaanse broeder. Omdat we andere Davidiaanse gezinnen kenden, hebben we dezelfde basisstudies doorlopen totdat we een andere Davidiaanse zuster uit Martinique ontmoetten.

Wij begonnen met de studie van de 2300 dagen totdat we bij het bewegen van de schoof kwamen; op dat moment kreeg ik veel aanmoediging om De Herder’s Staf te bestuderen. Ik heb nu tot aan Tijdige Groeten, Deel 1 gelezen. Ik dank God voor alle kennis die ik heb opgedaan door persoonlijk te lezen. Met het aanbreken van deze ervaring was ik beter in staat om de boodschap te begrijpen en mijn leven vorm te geven.

Moge de Heer mij helpen om het lezen af te maken, volledig hervormd te zijn en een medewerker met Hem te zijn in deze boodschap.

Zr. Gina Dambrevil,
Santiago de Chili.

Zr. Pierre Mendjee

Vrede zij met u Broeders in de kostbare naam van onze Verlosser Jezus,

Ik zocht naar de waarheid en God hoorde mij. Het

was op dat punt in mijn leven dat ik het gevoel had dat ik in de diepste vergetelheid was, het gevoel dat geen van mijn gebeden verhoord kon worden. Op een dag zat ik ‘s morgens te huilen en te bidden, en smeekte de Heer om mijn zonden te vergeven en mij te wassen. Ik smeekte om Zijn liefde, Zijn barmhartigheid en Zijn vergiffenis. Ik vroeg Hem om iemand mijn kant op te sturen om mij licht te brengen in Zijn naam.

De volgende sabbat ontmoette ik een zuster die ik al meer dan twee jaar niet had gezien. Ze was niet van plan geweest om die dag naar de kerk te gaan, maar ze was in de buurt en besloot toch te komen. Ik zei haar dat ik haar kende, maar ze keek me aan, proberend mijn gezicht te herkennen. Na de kerkdienst nodigde ze me uit om te komen eten.

Haar man had de Waarheid, maar om een of andere reden had hij nog nooit ook maar een woord met mij gedeeld. Ik was zo opgewonden en vertelde hen over mijn gebed en hoe ik hen na zo’n lange tijd had gevonden! Ik vertelde hem hoe ik de Kerk zag en hoe ik me voelde (dat ik behoefte had aan iets anders). Hij vroeg me of ik geïnteresseerd was in het bestuderen van profetieën en stelde me daarna voor aan de Shepherd’s Rod – en prijs de HEER! Vanaf de eerste dag wist ik dat het de Waarheid was; en ik heb besloten om het te bestuderen en er mijn levenspijler van te maken.

Broeders, sinds ik de Waarheid ken, heb ik blijdschap in mijn leven, zelfs op momenten van moeilijkheden. Ik heb een glimlach op mijn gezicht die niemand kan wegvegen. De dingen zijn niet gemakkelijk in mijn leven; misschien zijn ze zelfs op hun slechtst: maar ik zie elk moeilijk moment als een vermomde zegen van GOD.

Ik besloot mijn hele leven te veranderen, en mijn Vader gaf mij de vrede waarnaar ik op zoek was. God genas mij lichamelijk en raakte mij geestelijk aan. Hij koos mij, en ik weet dat ik Zijn dochter ben.

Ik heb een lange weg afgelegd, en ik heb nog een lange weg te gaan. Prijs de HEER voor de Herdersstaf! Loof Hem voor het prachtige voorrecht dat Hij ons heeft gegeven! Broeders, help ons in uw gebeden, want we zijn maar een kleine groep en we moeten Gods werk doen.

Santiago, Chili.

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 27 van 48

Zr. Sherline Francius

Gegroet in Christus Jezus, mijn broeders en zusters,

Ik ontving de Zevende-dags Adventistische boodschap in 2014 en werd datzelfde jaar gedoopt. Ik heb lang volgehouden omdat er veel was dat afnam van mijn spiritualiteit – maar ik wist niet wat – zoals mijn onwetendheid van Sis. White’s Geest der Profetie boeken, die veel leren over het kerkelijk leven, maar niet onderwezen werden in de kerk.

In het begin van het jaar 2020 leidde God mij naar het huis van broeder Jean Edvard Louis. Hij gaf me een algemene inleiding en ging daarna met me verder studeren. Hij liet me kennismaken met de geschriften van Zr. Ellen G. White en legde enkele zeer belangrijke dingen uit, zoals gezondheid en kledinghervorming enz. Daarna stelde hij me voor aan de Herder’s Staf literatuur en vroeg me om alles te lezen. Terwijl ik las, zag ik dat het mogelijk is om het te lezen en af te maken. Ik lees misschien niet graag veel, maar ik begon de Staf te lezen en zag dat het zeer interessant was, en ik bleef lezen om de boeken uit te lezen.

Deze boodschap heeft mijn leven veranderd, en ik ben nu lid van de Kerk van het Elfde Uur: alle glorie aan onze God!

Chili, Santiago.

Getuigenis van Zr. Rolle Patricia

Als Adventist heb ik mij dikwijls afgevraagd hoe ik gereed kon zijn – in een oogwenk – in de hemel te worden opgenomen, zonder voorbereiding. De Bijbel leert inderdaad dat men onberispelijk moet zijn om het aangezicht van God te zien. Ik was mij ervan bewust dat de kerk in haar huidige toestand mij niet kon voorbereiden op zo’n belangrijke gebeurtenis. Mijn ziel dorstte naar iets dat ik in de kerk niet kon vinden. Ik woonde alle diensten bij, maar de preken werden steeds onduidelijker.

Daarom koos ik ervoor om studies te aanvaarden met groepen die extra Waarheid uit de Bijbel en de Geest van Profetie bestudeerden. Ik geniet van het lezen en luisteren naar wat anderen zeggen. Johannes zegt ons: “Maar wanneer Hij, de Geest der waarheid, gekomen is, zal Hij u in alle waarheid leiden; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij zal horen, dat zal Hij spreken; en Hij zal u de toekomende

dingen tonen.”

Andere passages hebben mijn geloof gesterkt, waaronder deze: “…indien een boodschap komt, die gij niet verstaat, neemt dan de moeite, opdat gij de redenen moogt horen, die de boodschapper aanvoert…want uw positie zal niet aan het wankelen worden gebracht door met dwaling in aanraking te komen…. Niemand van hen die denken dat ze alles weten, is te oud of te intelligent om te leren van de nederigste van de boodschappers van de levende God.” — Getuigenissen over sabbatschoolwerk, blz. 60-66. Zo ging ik door met het bestuderen van deze Waarheid.

Een Zuster uit Guadeloupe deelde mij de Waarheid over de “Beweegschoof”, en sinds die dag bestudeer en aanvaard ik de boodschap van de Staf in al haar zuiverheid. Deze boodschap leste mijn dorst, en sindsdien heb ik het Woord van God tot mijn verrukking gemaakt.

Onlangs ben ik door het water van de wederdoop gegaan, en de Heer heeft mijn geloof versterkt, omdat ik “goud, dat in het vuur beproefd is” gekocht heb. Door Zijn genade gehoorzaam ik, leef en deel ik deze Waarheid om mij heen, en ik hoop dat al mijn familieleden haar ook zullen aanvaarden. Ik dank en zegen mijn aanbiddelijke Heer en Heiland Jezus dat Hij mij tot Zijn wonderbaar licht heeft gebracht.

Ik verzoek u voor mijn familie en mij te bidden, zodat ons getuigenis andere broeders en zusters ertoe mag brengen deze Waarheid te aanvaarden.

Frankrijk

Getuigenis van een liedjesschrijver, Zr. Edna Twara

Sinds mijn wedergeboorte is Christus letterlijk mijn beste vriend, mijn leven en mijn alles. Omdat ik zeer ijverig was om de Heer op verschillende manieren te dienen, werd ik lid van twee verschillende koren in de Laodiceaanse kerk. Helaas realiseerden mijn koorleiders zich dat ik geen begenadigd zangeres was. Ik begon mijn stem biddend te trainen, maar het ging niet zo snel als ik dacht dat het zou gaan, en op een dag verloor onze trainer zijn geduld en schreeuwde tegen mij tijdens de repetities omdat mijn stem niet verbeterde. Ik vergoot tranen omdat ik mijn best had gedaan om beter te worden.

Later bracht de Heer mij in contact met de boodschap van De Herder’s Staf, en ik aanvaardde het door

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 28 van 48

Zijn genade. Gedurende deze periode had ik te maken met verschillende financiële uitdagingen, maar kreeg ik door voorzienigheid een baan aangeboden in een Keniaanse stad genaamd Eldoret. Ik reisde erheen, maar het aanbod kwam niet uit zoals verwacht. Gelukkig kreeg ik een betaalbaar lemen huis in die stad en hoewel het zeer slecht geventileerd was, was ik dankbaar dat ik een dak boven mijn hoofd had.

Op een dag, in dat lemen huis, terwijl ik aan het mediteren was over het spoedig komende Koninkrijksleven, kreeg ik twee strofen van mijn eerste lied. Ik deelde het met de broeders in Eldoret, en zij waren gezegend. De volgende nacht droomde ik dat ik datzelfde lied zong, maar verbazingwekkend genoeg met een refrein dat ik nog nooit eerder had gehoord. Ik werd wakker en schreef dat refrein snel op. Dit is hoe de Heer mij openbaarde dat ik de gave heb om liederen te schrijven en zelfs te zingen. Ik heb vandaag ongeveer 50 Present Truth liederen die God me hielp te schrijven gebaseerd op verschillende levenservaringen. Hij heeft me ook gezegend met de gave van poëzie, die kwam als gevolg van een bepaalde beproeving die ik onderging.

Een pen kan niet alles opschrijven wat de Heer voor mij heeft gedaan. Ik kan alleen maar zeggen: “Wonderbare genade! Hoe lieflijk is het geluid, dat een ellendige, zoals ik, gered heeft! Eens was ik verloren, maar nu ben ik gevonden, was blind, maar nu zie ik.” Glorie, eer, aanbidding en lof aan onze liefhebbende Koning Jezus.

Kenia

Br. Evans Mogoi,

Beste broeders en zusters,

Hartelijke groeten in de kostbare Naam van onze Heer Jezus Christus. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om de Heer te danken voor de boodschap van de Herder’s Staf die mij veel hoop en vrede in Christus heeft gegeven. Ik getuig dat mijn gezondheid goed is sinds ik heb geleerd hoe ik gezondheidshervormingen moet beoefenen zoals onderwezen door The Entering Wedge. Ik kan bevestigen dat wanneer het strikt gevolgd word, deze gezondheidshervorming praktisch is en een echte zegen is voor ons leven.

Bedankt, en moge God u allen zegenen.

Kenia.

Malachi 4:5.

Br. Shedrack Mauta

Ik ontving de boodschap van De Herder’s Staf tussen 2002 en 2003 en werd lid van 2500 Mt. Car mel Drive nadat een van mijn broeders Mathew 20 had voorgesteld en erop wees dat er na 1844 nog een oproep voor arbeiders was. Het was heel mooi en interessant omdat ik altijd dacht dat Z.D.A.’s de laatste groep arbeiders waren.

Ongeveer tien jaar later, bezocht en nodigde wederom een broeder van 2500 Mt. Carmel Dr., vergezeld van een broeder en zuster, me uit voor een studie na een kerkdienst in Laodicea om wat licht te bespreken dat ze hadden met betrekking tot Tegenwoordige Waarheid. We besloten het in het huis van een andere Davidiaanse vriend te hebben. Dit keer was het onderzoeksonderwerp ‘De Oogst’. We openden ons hart om te horen en te ontvangen wat de broeder presenteerde, en het was vreugde en geluk in mijn hart omdat ik duidelijk kon zien dat wat hij presenteerde werd ondersteund door het geschreven Woord, vooral Traktaat nr. 3, dat ik zeker had. geen beter begrip van vroeger.

We stelden vragen en hij kon ze beantwoorden met de hulp van de Heer. Hij nam ons ook mee naar de “De Oogst”-kaart en liet ons “De Dag des Oordeels, Mathew 25:19” zien, en legde het vers uit in verband met de kaart. Dit bewijs was voldoende om ons te overtuigen van het oordeel in de Davidiaanse Z.D.A. Vereniging vóór die in de Moederkerk. Na het afscheid bleven we de boodschap lezen en bestuderen via enkele dvd’s, die we later kregen.

In 2013 ontvingen we informatie dat de auteur van de dvd’s van plan was om Kenia te bezoeken en dat alle leden waren uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen, die zou plaatsvinden buiten Nairobi in Rongai-gebied. We hadden ruim de tijd om de boodschap met Br. Sam voor tien dagen te bestuderen. De Waarheid werd op een zeer heldere en duidelijke manier gepresenteerd. Ik voelde de kracht van de Heilige Geest die ons ervan overtuigde dat we Gods Waarheid hoorden: De Herder’s Staf in haar zuiverheid. Er werden veel vragen beantwoord, die tot dan toe slechts een mysterie waren geweest. De vuren van een grote opwekking en reformatie werden weer aangewakkerd.

In 2014 hadden we weer een seminar van een maand waarbij Br. Sam broer leidde bij het

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 29 van 48

het delen van het brood des hemels. Deze keer was er een zeer groot aantal aanwezigen en het kamp werd verlicht met licht zoals het uit het Woord van God straalde. Ik verheugde me omdat mijn hele familie het seminar bijwoonde en deelnam aan de prachtige waarheden die rechtstreeks van de troon van genade komen.

Na het seminar bezochten we onze lokale Kinoo S.D.A. kerk, en na enige tijd ontving ik een brief van de kerkleiding, die me opriep om voor het kerkbestuur te verschijnen om een aantal beschuldigingen te beantwoorden. Hoewel de brief aan mij was gericht, vermoedde ik dat mijn broeders die van hen ook hadden ontvangen, want er waren ongeveer vijf van ons die ervan werden beschuldigd verwarring in de kerk te veroorzaken door het voor touw te nemen bij hervormingen.

De dag kwam en we zagen de hand van God in de manier waarop de gebeurtenissen plaatsvonden. De predikant, die op een met ballast gevulde grond buiten de kerk stond, besloot ons wat instructies te geven voordat we de vergaderzaal binnengingen. Hij zei met opzet dat we moesten bidden terwijl we op die rotsachtige grond waren en we zagen dit als een test of we zouden knielen op zo’n ruw oppervlak. Tot zijn verbazing zag hij ons neerknielen, en hij was zo in de war dat hij het verzoek niet gewetensvol kon aanbieden.

Na het gebed gaf hij enkele instructies met behulp van de Z.D.A. kerkelijk handboek en waarschuwde ons dat we niets mochten zeggen of vragen stellen. Deze procedure moest zelfs worden gevolgd in de ‘Ruimte voor Behandeling van de Zaak’, zoals ze het noemden. Een raad van ongeveer 30 leden was aanwezig terwijl de predikant de zaak voorzat. Hij nam ongeveer twee uur de tijd om tegen ons te lezen, lezingen te geven en ons streng te waarschuwen. Hij en de eerste ouderling waren erg verbitterd. Na het beëindigen van hun boosaardig werk, sprak de predikant gebeden uit waarin hij ons vervloekte om te sterven, zodat we Zijn volk niet zouden storen.

De beschuldigingen die naar voren werden gebracht waren: 1) er niet in slagen om anderen in het bedehuis te begroeten, zelfs nadat hen daarom werd gevraagd; 2) knielen voor gezamenlijke gebeden terwijl anderen dat niet deden; 3) Geen bestellingen plaatsen voor sabbatschool kwartaallessen terwijl anderen dat wel deden; en 4) Geen tienden geven in de kerk.

De districts-predikant beval ons niet naar die kerk te komen als we vrede met hem wilden hebben, anders zou hij bewakers plaatsen om ons in de gaten te houden en ons

tegen te houden bij de poort. Dit was de laatste dag dat ik die predikant zag, want hij kreeg een overplaatsing, en de andere ouderling die heel boos op ons was, werd samen met zijn vrouw ziek en stierf na een paar maanden.

Momenteel verspreidt de Waarheid zich van de ene plaats naar de andere in de Divisie, en door Gods genade hebben we veel nieuw opgerichte gebieden en leden die zich in de Waarheid verheugen. De Heer heeft wonderbaarlijk gedaan en ik heb alle reden om Zijn heilige en machtige Naam te verheerlijken. Moge Hij ons helpen om voor Hem te staan in deze late uren van de genadetijd.

Kinoo-gebied, Kenia.

Zr. Suivant-Oncins Huguette,

Beste broeders en zusters,

Ik dank God dat hij me vandaag naar dit punt heeft geleid. De boodschap van De Herder’s Staf wordt steeds duidelijker naar mijn begrip. Toen ik de geschriften van De Herder’s Staf begon te lezen en bestuderen, leek het me dat ik nooit zou kunen begrijpen wat voor anderen heel duidelijk leek. Ik smeekte de Heer om de hulp van de Heilige geest om Zijn plan in deze geïnspireerde boodschap te begrijpen. Natuurlijk is God die beloofd heeft ons door de Heilige Geest in alle Waarheid te leiden, trouw aan Zijn beloften: Hij verlaat of laat nooit iemand in de steek die nederig zijn stem tot Hem verheft en zijn of haar afhankelijkheid van Hem erkent. De Heer is Heilig, en Zijn Woord is Heilig. “Zo weet ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.” (SR2: 14.2)

De Herder’s Staf is een onuitputtelijke bron van Waarheid! God zij dank heb ik nog veel meer te leren en te begrijpen. Moge de Heilige Geest mij en ieder van ons blijven leiden bij het lezen, bestuderen en in praktijk brengen van de raadgevingen van de Getrouwe en Waarachtige Getuige.

Ducos, Martinique.

Wat ik Geleerd heb in the 11de Uur Kerk, Br. Lloyd van Niel,

Ik dank de Heer dat ik deel uitmaak van de Kerk van het Elfde Uur. Tot dusver ben ik een Davidiaan van Mountaindale geweest die de boodschap van de Staf in zijn totaliteit niet kende omdat ik de Symbolische Codes niet had gelezen.

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 30 van 48

Telkens wanneer ik de Codes las, waren zij een mysterie waarmee ik mij niet wilde bezighouden omdat zij niet sterk werden bepleit door mijn leraren in Mountaindale.

Het is door in contact te komen met de online Presentaties via mijn dierbare medebroeder Iwan Kortram dat ik de Waarheid achter de Codes leerde kennen en nog veel meer vitale Waarheden in de Staf die het voor mij duidelijker en nog wonderbaarlijker hebben gemaakt. Ik verheug mij nu in het lezen van de zuivere Symbolische Codes, omdat zij mijn geest opwekken om mijn leven te hervormen en in overeenstemming te brengen met de eisen van Gods tegenwoordige Waarheid voor deze tijd. Elke dag leer ik Jezus, mijn Heiland, beter kennen dan voorheen, en hoe Hij wil dat ik ben om deel uit te maken van Zijn spoedig komende Koninkrijk.

Ik dank de Heer dat ik in deze Kerk geleerd heb om niet mensen te volgen, maar om de Staf echt voor mezelf te bestuderen! Ik wist niet eens wat het betekende om de boodschap van De Herder’s Staf echt te bestuderen: ook dit heb ik in de Elfde-uur-kerk geleerd.

Moge de Heer ons allen getrouw vinden wanneer Hij komt afrekenen met zijn Elfde-uur dienstknechten, dat is mijn wens en gebed.

Berlijn, Suriname

Hoe “De Dag van Afrekening” Boodschap Met Kracht tot Mij Kwam, Br. Ibrahim Sekabira

k wil God danken voor de Waarheid van De Dag der Afrekening, die ik ontving via een aantal DVD’s die vanuit Zambia werden gezonden door Bro. Fidelis Mutale. De boodschap kwam met kracht. Terwijl ik in de loop van de week dag en nacht naar de video’s luisterde, zag ik Gods werkende hand alle vragen beantwoorden die ik had sinds mijn bekering tot de Davidiaanse beweging. Het grootste deel van de geschiedenis was mij onbekend en ik was inderdaad misleid door de doctrines van mensen, die geloofden dat het waarheden waren. Men had mij geleerd dat Bro. Houteff een plotselinge dood gestorven was; dat Mountain Dale van Waco 2500 was verhuisd; dat de nieuwe codes deel uitmaakten van de Staf; en dat er slechts 144.000 heiligen gered zouden worden in de oogst van de eerste vruchten. Al deze zaken werden behandeld en ik was dolgelukkig.

Ik kan dat studieseizoen niet vergeten, want zelfs als ik het huis uitging voor wat verlichting, kon ik de stem van de presentator in mijn oren horen preken! Het is een moeilijk uit te leggen ervaring, maar het was echt. Deze boodschap heeft mijn leven en mijn hele familie veranderd. Hoewel we nog steeds worstelen met enkele zwakheden in ons leven, ben ik inderdaad blij dat God ons leidt naar Zijn koninkrijk door deze prachtige boodschap in de handen van Zijn spreekbuis, zoals beloofd in The Answerer. Moge de Heer ons helpen de ladder der volmaaktheid te beklimmen totdat die glorieuze Dag aanbreekt.

Busunju, Uganda

IK WAS BLIND, MAAR NU ZIE IK, Zr Martha Kabalwanyi,

Gegroet, 11e-uur kerk:

Ik dank de Heer dat ik nu een Davidiaan ben in de Tegenwoordige Waarheid. Voorheen was ik een deel van “Davidia” onder Mt. Dale. We werden vaak gewelddadig vervolgd door de leiders van onze plaatselijke S.D.A.-kerk met de bedoeling dat we de Tegenwoordige Waarheid zouden herroepen: God zij geprezen hebben ze nooit gezegevierd! Sommigen van ons werden geslagen, naar de politie gebracht, soms achter de tralies gezet, of voor het kerkbestuur gebracht – maar de Heer was met ons door dit alles heen. Er was een scheuring toen ik in Davidia was en dit was Gods manier om mijn ogen te openen; Zijn wegen zijn niet onze wegen! Bijna zeven jaar zijn voorbijgegaan sinds ik leerde over de Dag der Afrekening, waarin ik sterk geloof, en ik geef eer aan God omdat Hij Zijn volk stap voor stap leidt. Moge God ons helpen om trouw te zijn tot het einde. Amen.

Busunju, Uganda

EENS VERLOREN, NU GEVONDEN, Zr. Tabitha Bisembo,

Beste Broeders en Zusters,

Ik prijs de Heer voor Zijn barmhartigheden en grote liefde in Zijn zaak van het redden van zielen. Ik dank Hem voor de Boodschap van de Staf; het vond mij in een droevige toestand: Ik ben ongeveer 15 jaar in de S.D.A.-kerk geweest en de Staf deed voor mij wat de moederkerk niet voor mij had gedaan – het opende inderdaad mijn ogen. Loof God voor deze boodschap van de Staf! Amen.

Busunju, Uganda.

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 31 van 48

Br. Denis Mwaba,

Zeer Geliefde Broeders en Zusters,

Het is voor mijn gezin en mij een geweldige ervaring geweest in de Tegenwoordige Waarheid, want we hebben de zoetheid van de boodschap uit de eerste hand mogen ervaren. De boodschap van Staf heeft veel vreugde en betekenis aan mijn leven gegeven. Nu ben ik meer dan ooit vastbesloten om voor de Heer te werken zoals Hij mij leidt.

Helaas ziet het ernaar uit dat de meesten van ons als Davidianen nog steeds niet begrepen hebben tot welk voorrecht wij geroepen zijn, en helaas bestrijden onze dierbare broeders in “Davidia” de Tegenwoordige Waarheid met vurige wreedheid. Een zekere leraar van 2500 Mt. Carmel Drive was zo ontdaan nadat hij zijn studenten aan de zuivere Staf had verloren, dat hij een van hen onder druk zette om te stoppen met ons te studeren, en hem vertelde dat wij dieven waren die hem van de juiste Associatie wilden stelen; maar de student kon standhouden omdat wij een sterke basis hadden gelegd. Hij vertelde de leraar dat de meeste dingen die zij onderwijzen niet in de Staf geschreven staan, maar dat de andere broeders (verwijzend naar ons) altijd uit de Staf citeren.

De leraar ging verder met de student te beschuldigen van het brengen van dwalingen naar zijn ouders die jong in de waarheid waren en beval hem om te stoppen met studies in hun huis. Wij denken echt dat dat bevel zijn bevoegdheid als leraar te buiten ging.

Niettemin antwoordde de jonge broeder beleefd door te zeggen: “Ik kan mijn ouders niet bevelen te stoppen met het onderzoeken van de Waarheid; zij zijn oud genoeg om hun eigen beslissingen te nemen.” De onderwijzer werd er verder aan herinnerd dat, toen hij in hetzelfde huis studies leidde, de moeder des huizes samen met de jongere kinderen, gestopt was met het bijwonen van de studies, maar nu, God zij geprezen, nemen zij en de kinderen weer met grote ijver deel aan de studies.

De nieuwe bekeerling tot de zuivere Staf lichtte zijn vroegere onderwijzer verder als volgt toe: “De reden dat alleen de politie wapens heeft, is dat zij de mensen kunnen controleren.” Dit zei hij te bedoelen dat de reden waarom zij de Staf niet aan de studenten wilden geven, was dat zij niet wilden dat zij zelf zouden lezen en de fouten zouden ontdekken die onderwezen worden; op deze manier controleren zij hen dus. De leraar werd kwaad, en zoals ze altijd doen, begon hij de karakters van de leden van de kerk van het Elfde Uur in diskediet te brengen. Dit was zeer bemoedigend voor ons, omdat we zagen dat de Heer een leger van jongeren verzamelt die in staat zijn om voor de Waarheid te staan.

Geliefden, wij vragen om gebeden voor deze nieuwe studenten, want Satan is zeer druk bezig om te proberen hen te grijpen. Moge de Heer hen beschermen in de palm van Zijn handen.

Lusaka, Zambia.

TOEWIJDING

In Hemelse Gewesten (Ellen G. White)

Hfdst. 187 – “Onze Redelijke Dienst”

Ik smeek u dan, broeders, door de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welgevallige offerande, welke is uw redelijke dienst. Rom. 12:1.

De apostel smeekt zijn broeders om hun lichamen aan God te wijden. . . . Wanneer wij een koers volgen om geestelijke en lichamelijke kracht te verminderen – in eten, drinken, of in een van onze gewoonten – onteren wij God, want wij beroven Hem van de dienst die Hij van ons eist. Wanneer wij onze eetlust uitleven ten koste van onze gezondheid, of wanneer wij ons overgeven aan gewoonten die onze vitaliteit en geestelijke kracht verminderen, kunnen wij geen hoge waardering hebben van de verzoening en een juiste schatting van de eeuwige dingen. {HP 193.2}

Wanneer onze geest vertroebeld en gedeeltelijk verlamd is door ziekte, worden we gemakkelijk overwonnen door de verleidingen van Satan. Het eten van ongezond voedsel om de eetlust te bevredigen heeft een directe neiging om de

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 32 van 48

bloedsomloop uit evenwicht te brengen, nerveuze zwakheid te veroorzaken, en als gevolg daarvan is er een groot gebrek aan geduld en ware, verheven genegenheid. Constitutionele kracht, evenals de toon van de moraal en de mentale vermogens, wordt verzwakt door het toegeven van perverse eetlust. . . . {HP 193.3}

Alle schatten van de wereld worden onbeduidend in vergelijking met de waarde van de geestelijke en morele vermogens. En de gezonde werking van deze vermogens is afhankelijk van de lichamelijke gezondheid. Hoe belangrijk is het dan dat wij weten hoe wij onze gezondheid kunnen bewaren, opdat onze plicht tegenover God en de mensen vervuld wordt volgens Zijn geboden. De wetten van God zijn eenvoudig en duidelijk. Geen enkele ervan is onduidelijk. Geen ervan hoeft ooit verkeerd begrepen te worden.

Zij die ze niet kunnen onderscheiden, zijn bedwelmd door hun eigen verkeerde gewoonten die hun verstand verzwakken. {HP 193.4}

God heeft een plan om ons het belang te leren van matigheid in alle dingen. Zoals onmatigheid de val van onze eerste ouders veroorzaakte uit hun heilige en gelukkige landgoed, doordat zij de wet van God overtraden, zo zal matigheid in alle dingen onze vermogens in een zo gezond mogelijke conditie houden, zodat geen mist of onzekerheid een van hen kan bedekken, zodat het intellect kan leiden tot juiste daden in het houden van Zijn wet. . . . Wij moeten in harmonie met de natuurwetten werken als wij de bindende aanspraken van de wet van God, gesproken vanaf de Sinaï, willen onderscheiden. {HP 193.5}

Ingezonden door Zr. Gloria Nalls,

USA.

Vragen & Antwoorden

ZICH LATEN INLIJVEN OF ZICH NIET LATEN INLIJVEN?

Vraag nr. 1

Wat is inlijving en waarom is het niet toegestaan voor Davidiaanse Associaties om ingelijfd te zijn?

Antwoord:

Een corporatie is de meest populaire bedrijfsvorm in de VS, maar is mogelijk voorbijgestreefd door de nu populaire Limited Liability Company (LLC) {Gelimiteerd Wettelijk Verantwoordelijke Vennootshap}. Om een bedrijf te exploiteren in een van de vijftig staten in de VS, moet men een zakelijke entiteit vormen en geregistreerd zijn in de staat van keuze, die moet voldoen aan de bedrijfswetten daarvan. Om hun inlijvingsstatus te rechtvaardigen, beweren Davidiaanse leiders dat non-profit {geen-winstmakende} organisaties zich moeten inlijven en 501(c) belastingvrijstelling verkrijgen van de Internal Revenue Service {Interne Inkomsten Dienst / Amerikaanse belastingdienst}; dit is valsheid.

Waarom verkiezen zij om zich in te lijven? Omdat de persoonlijke bezittingen van de leden worden beschermd tegen welke mogelijke rechtsvorderingen dan ook. Als een ingelijfde entiteit wordt vervolgd en een vonnis wordt geveld tegen de onderneming, zijn alleen de bedrijfsmiddelen onderworpen aan de rechtszaak; het persoonlijke vermogen van de eigenaren of aandeelhouders wordt beschermd in het geval dat het bedrijfsvermogen onvoldoende is om aan het oordeel te voldoen. De Verenigde Staten is een zeer litigieuze samenleving; iedereen probeert iedereen aan te klagen, dus deze bescherming wordt door velen gezocht.

Het is de Associatie van de Heer verboden om zich in te lijven, omdat de Heer dit heeft gezegd:

TN8: 48.2 [SRS: 168]: De tijd heeft reeds aangetoond dat de Z.D.A. organisatie het type vervult. De voorkeur hebbend om zich in te lijven, en om functionarissen te verkiezen door de stem van het volk, hebben zij daardoor getoond dat zij zich niet zozeer zorgen erover hebben gemaakt om God te behagen door “een bijzonder volk” te zijn, zoals Hij zou willen dat zij dat zijn, dan dat zij dat hebben gemaakt om zichzelf te behagen door zoveel mogelijk te zijn als de andere kerkgenootschappen – net zoals het volk in de tijd van Saul wilde zijn als de natiën rondom hen (1 Sam. 8:5, 7). En hoewel gekozen door het volk, werden de functionarissen van de Generale Conferentie niettemin door God aanvaard om nu de heersers over Zijn volk te zijn, zoals Saul in de oudheid was.

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 33 van 48

Net zoals hij echter zijn vertrouwen beschaamde door ongehoorzaam te zijn aan het Woord van God zoals tot hem gesproken door de profeet Samuël, zo “hebben” de huidige kerkorganisatie, “de oudsten (…) voor het huis”, zegt de profeet tot de kerk vandaag “hun vertrouwen beschaamd.” — Testimonies Vol. 5 p. 211/Getuigenissen Vol. 5 blz. 173.

De Staf vermaant ons hier dat we geroepen zijn om een bijzonder volk te zijn, en niet zoals de rest van de wereld. De Adventkerk besloot zich in te lijven en functionarissen te verkiezen door middel van de stemming van het volk, omdat andere denominaties het aan het doen waren. De meeste Davidiaanse associaties zijn eveneens ingelijfd, in het bijzonder 2500 Mt. Carmel Drive, Waco, Texas, Mountain Dale Associatie, Salem Associatie, Bashan Associatie, et al.

Deze vraag had een driedelige vraag moeten zijn, met als derde deel: waarom kiezen Davidiaanse Associaties hun functionarissen door middel van de stemming van het volk. De eerste drie bovengenoemde associaties zijn niet alleen ingelijfd, maar stemmen ook hun leiders in functie. Volgens de verklaring in Traktaat nr. 8 worden beide veroordeeld.

Net zoals God Saul verwierp wegens ongehoorzaamheid, heeft Hij ook al deze zogenaamde associaties verworpen – vooral 2500 Mt. Carmel Drive, Waco, Texas – omdat ze weigeren Zijn Woord te gehoorzamen. In 2002 stemde hun Zitting (Session) om de ingelijfde associatie te ontbinden. Negentien jaar later zijn ze nog steeds ingelijfd omdat de afgoden die spreken zeiden: “Vergeet wat de Zitting heeft gestemd, wij beheren dit hoofdkwartier”, en de aanbidders zeiden “amen”. De belangrijkste reden waarom de leiders het besluit van de Session verwierpen was dat de inlijvingspresentatie gepresenteerd was door broeder Lennox Sam. Hij geloofde niet dat broeder Houteff de preken had gepresenteerd die door zuster Houteff na de dood van de profeet waren gepubliceerd. Vandaar dat de “iedereen behalve Sam” beweging begon en zijn de muren van scheiding tussen de verschillende Davidiaanse groepen afgebroken. De “iedereen behalve Sam” beweging heeft zich ontwikkeld tot de “we moeten Sam stoppen” beweging. Hun grootste strijd is dat zij niemand in hun midden kunnen vinden die bereid is Sam te ontmoeten en zijn vragen te beantwoorden.

SYNONIMIE OF METONIMIE?

Vraag nr. 2:

Inspiratie zegt dat “de Heer nu niet roept om een nieuwe denominatie”: wat is het verschil tussen een kerk en een denominatie? Zijn alle kerken denominaties, en zijn alle denominaties kerken?

Antwoord:

De betekenis van het woord “denominatie” is:

Denominatie:

Een religieuze organisatie waarvan de congregaties verenigd zijn in hun naleving van haar overtuigingen en praktijken.

Een klasse, samenleving of verzameling individuen, met dezelfde naam genoemd; als een denominatie van Christenen.

De betekenis van het woord “kerk” is:

Kerk:

1 :  een gebouw voor openbare en vooral Christelijke eredienst

2 :  de geestelijkheid of ambtenarij van een religieus lichaam

3 ovaak met een hoofdletter: een lichaam of organisatie van gelovigen: as

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 34 van 48

a :  het hele lichaam van christenen

bdenominatie <de Presbyteriaanse kerk>

cgemeente

Een denominatie is het hele lichaam of de verzameling kerken (gemeenten) die dezelfde naam hebben. Zijn alle denominaties kerken? Ja. Zijn alle kerken denominaties? Nee: Elke denominatie is een kerk, maar elke kerk is geen denominatie. Bijvoorbeeld de Texas S.D.A. kerk is geen denominatie maar een kerk binnen de Z.D.A. denominatie. Een kerk is gewoon een tak van een denominatie, en in de Engelse taal worden ze allebei een kerk genoemd.

Onze situatie is dezelfde als die van het oude Israël. Vanwege de zonde werd het koninkrijk Israël verdeeld in twee koninkrijken, de tweestammen en de tienstammen. De tien stammen werden nog steeds Israël genoemd omdat ze de meerderheid vormden, terwijl de twee stammen Juda (Joden) werden genoemd omdat hun koningen uit de stam Juda kwamen. We zijn allemaal in de Z.D.A. denominatie (Israël), en vanwege de zonde (afwijzing van de Waarheid), organiseerde de Heer de Davidiaanse Z.D.A. kerk binnen de Z.D.A. denominatie, zoals geprofeteerd in de gelijkenis van Mattheüs 20; dus zijn we een kerk in een kerk.

KERK OF VERENIGING?

VRAAG NR. 3:

Waarom zegt u dat we een kerk zijn als de Leviticus zegt dat we een vereniging zijn?

ANTWOORD NR. 3:

De Leviticus stelt terecht dat we een vereniging zijn, wat het type zakelijke entiteit onthult dat we zijn. De meeste kerken die in de Verenigde Staten van Amerika actief zijn, moeten opereren als een zakelijke entiteit; de meesten kiezen ervoor om als een bedrijf te opereren, zoals we zien bij de Algemene Conferentie van de Zevende-dags Adventisten. Als de vraagsteller pagina zevenentachtig van de Leviticus had gelezen, zou hij de titel “Kwalificaties voor kerkleden” hebben gelezen. Ik geloof nauwelijks dat de leviticus het heeft over kwalificaties voor de leden van de moederkerk; daarom uw eerste bewijs dat wij een kerk binnen een kerk zijn, meer in het bijzonder vermeld in de Staf als een “Beweging binnen een Beweging.”

The Rod is meer rechttoe rechtaan over ons als kerk in deel twee van The Timely Greetings, nummer 34:

“Aan het begin van elke boodschap waren de mensen die met de Waarheid marcheerden de individuele leden van de Kerk die een kerk was geworden door de aanvaarding van een boodschap, een boodschap die haar stichter naar voren bracht. De hele Joodse kerk werd bijvoorbeeld geen christelijke kerk, maar de christelijke kerk trok haar leden uit de Joodse kerk en bracht hen tot geavanceerde waarheid, een waarheid die speciaal aanpasbaar was aan de tijd en de mensen van toen. {2TG34: 24.2} [430]

“Omdat we nu leven in de tijd van de Openbaring, in de tijd van de ontvouwing van de profetieën die wijzen op de oprichting van het Koninkrijk en ook op de tweede komst van Christus, zou de Kerk in deze tijd daarom kunnen logischerwijs geen andere naam gebruiken dan een naam die past bij haar huidige (gevorderde) fase van het evangeliewerk. {2TG34: 24.3} [430]

“Dus haar naam moet duidelijk de waarheden uitdrukken die ze voorstaat: dat wil zeggen, het houden van de geboden, de tweede komst van Christus, en ook het herstel van het Davidiaanse koninkrijk volgens de profetie. Vandaar dat de logische naam die haar werk zou vertegenwoordigen vanaf deze tijd tot aan de tijd dat het Koninkrijk wordt opgericht, Davidiaanse Zevende-dags Adventisten is, een naam die getuigt van de Koninkrijksboodschap, van het houden van de geboden waarvan de zevende -dag

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 35 van 48

Sabbat is een deel, en van de tweede komst van Christus.” {2TG34: 24.4} [430]

Als de bovenstaande verwijzing niet voldoende is, vestigen we de aandacht van de vraagsteller op White House Recruiter pagina drieëndertig, waarin de Rod waarschuwt voor een poging om de beweging een knock-out slag toe te brengen. Deze poging vond plaats in 1959 toen zuster Houteff tijdens de Algemene Conferentie verklaarde dat als haar voorspelling van de slachting van Ezechiël Hoofdstuk Negen niet zou plaatsvinden op 22 april 1959, de Staf onjuist is. Let op, in deze verklaring, in plaats van naar ons te verwijzen bij onze naam, noemt de Staf ons bij het nummer van onze kerk in de gelijkenis van Mattheüs hoofdstuk twintig, laten we de Staf horen:

“Alles wat gedaan kan worden tegen Gods boodschap van vandaag zal gedaan worden met zelfs een grotere wraak dan was gemanifesteerd tegen de hemelse boodschap in de dagen van Christus’ eerste komst, want de duivel weet dat als hij nu verliest, hij voor altijd verliest — dat hij is om geen andere kans te hebben. Ongeëvenaard is daarom de urgentie dat elk kerklid van het elfde uur zich nu snel en stevig schrap zet tegen de poging van de Vijand om een knock-out klap uit te delen. We moeten ook alert zijn om te beseffen dat de klap zal komen van verrassend onvermoede vijanden – van belijdende vrienden van het evangelie, die niet minder vroom zijn dan priesters in de dagen van Christus. Het is bovendien maar te verwachten dat de Tegenstander alle mogelijke middelen zal gebruiken om te voorkomen dat de Heer openbaart om Zijn nu obscure 144.000 eerstelingen dienstknechten te zien, die de tweede vruchten zullen gaan verzamelen (Openb. 7:9) . De Vijand zal alles proberen wat denkbaar is om de Waarheid te verwarren, te vertroebelen en te verdoezelen, vooral wat betreft het onderwerp van de 144.000”. {WHR: 33.2} [498]

IS HET NU HET 11E UUR?

Vraag #4:

Zijn we nu in het 11e uur, of is het na de reiniging van de Kerk?

Antwoord #4:

Om goed te begrijpen of we al dan niet in het elfde uur zijn, moeten we eerst twee belangrijke feiten begrijpen: 1) wat is het elfde uur, en 2) dat er twee perioden van elf uur zijn in de parabolische dag van de genadetijd, één voor de Kerk en één voor de wereld. De volgende uitspraken zeggen dat het laatste uur van de parabolische dag of genadetijd het 11e uur is:

“Dus kort nadat het is opgericht, zal deze federatie van kerk en staat halsoverkop in de vergetelheid raken, net als een grote “molensteen” die in de zee wordt geworpen (Openb. 18:21). En de roep van haar rouwklagers zal zijn: “In één uur is zo grote rijkdom teniet gedaan.” Openb. 17:12; 18:10, 17. Dit uur dat de doodsstrijd van Babylon brengt, kan niets anders zijn dan dat wat, volgens de gelijkenis van Jezus (Matt. 20:11-16), het laatste parabolische uur (periode) van de dag (genadetijd) is; dat wil zeggen, vanaf de oproep van het elfde uur voor arbeiders (de laatste boodschap aan de wereld – Mal. 4:5), tot het twaalfde uur (zonsondergang, volgens de tijdklok van vroeger), het einde van de dag – het einde van de evangelieperiode (Matt. 24:14), het sluiten van de oogst (Jer. 8:20), het sluiten van de genadetijd (Openb. 22:11).” {TN12: 34.1} [145]

Het laatste uur, het elfde – het meest gedenkwaardige in de geschiedenis – staat op het punt te slaan, wanneer de miljarden der aarde de laatste smeekbede van het evangelie zullen horen, en de afscheidskreet van Barmhartigheid tot onberouwvolle zondaars. Aan de zuiverheid van deze laatste boodschap en de kracht die er nu aan gegeven wordt in de verzegelingstijd van de eerste vruchten, hangt het lot van de Kerk en de wereld af. Als het voortgaat met lievelingstheorieën en fanatieke ideeën (ongezonde leerstellingen), met fouten zoeken, roddelen, rapporten, achterklap en laster (kwaad spreken), hoe kunnen we denken dat het het oor zal bekoren en het hart Zionwaarts zal doen keren”? {9SC1-12: 8.2.8} [538]

“Tot dusverre valt het feit op dat deze laatste oproep komt op het laatste uur van de parabolische dag, net voordat het evangeliewerk afsluit. Omdat het de laatste boodschap van barmhartigheid aan de wereld is, en ook de laatste oproep voor dienstknechten, moet het daarom worden gedragen door de profeet Elia, door hem die verschijnt vlak voor

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 36 van 48

de grote en geduchte dag des Heren“. Mal. 4:5; Mat. 17:11. Dienovereenkomstig moeten de dienstknechten van het elfde uur door hem tot het werk worden geroepen gedurende de tijd dat hij de dag van de Heer aankondigt, de dag waarop de Heer Zijn wan in Zijn hand neemt (Matt. 3:12; Testimonies, Vol. 5, blz. 80; Testimonies to Ministers, blz. 373), en “Zijn dorsvloer” reinigt –het kaf wegblaast en het onkruid verbrandt. Als Hij eenmaal de tarwe in Zijn “schuur” (Matt. 13:30), in Zijn Koninkrijkskerk plaatst, blijft het altijd zonder onkruid, en daarom “een heerlijke kerk, zonder vlek, of rimpel, of iets dergelijks; maar (…) heilig en zonder smet.” Ef. 5:27. Gods Witte Huis inderdaad! (Zie Jesaja 52:1, Joël 3:17 en Nahum 1:15.)”

De volgende verklaringen zeggen dat er twee afsluitingen van de genadetijd zijn:

“Het zal duidelijk zijn dat de afsluiting van de genadetijd voor de Kerk en die voor de wereld twee verschillende gebeurtenissen zijn. De eerste is een miniatuurweergave van de laatste. het Schriftgedeelte voor de voorgaande is te vinden in Mattheüs 25:11, 12; maar van de laatste lezen we: “Wie onrechtvaardig is, laat hij nog steeds onrechtvaardig zijn; en hij die vuil is, laat hij nog steeds vuil zijn; en hij die rechtvaardig is, laat hij nog steeds rechtvaardig zijn; en hij die heilig is, laat hem nog steeds heilig zijn. En zie, ik kom spoedig, en mijn beloning is bij mij, om een ieder te geven naar zijn werk zal zijn.” (Openb. 22:11, 12. {KJV}) Op dat moment zullen degenen die als de vijf dwaze maagden waren, zeggen: “De oogst is voorbij, de zomer is voorbij en wIJ zijn niet gered.” (Jer. 8:20.) “En zij zullen dwalen van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten, zij zullen heen en weer rennen om het woord des Heren te zoeken, maar zullen het niet vinden.” (Amos 8:12. {KJV})” {SR2: 186.1} [111]

“De Kerk lijkt te goed op de hoogte van de tijd dat de genadetijd voor de wereld sluit, maar ze is er helemaal niet van op de hoogte dat de genadetijd voor haar leden sluit op het moment dat zij een door de hemel gezonden boodschap verwerpen. Hier wordt getoond waarom de vijf dwaze maagden de deur gesloten vonden, hoewel ze later de olie hadden gekregen en bij de deur waren gekomen: hun genadetijd was gesloten toen ze er bij de eerste gelegenheid niet in waren geslaagd hun kruiken met extra olie te vullen, een extra boodschap”.  {2TG11: 11.2} [394]

Uit de uitspraken die tot dusver zijn geciteerd, is het kristalhelder dat het elfde uur voor de kerk en het elfde uur voor de wereld afzonderlijke en onderscheiden tijdsperioden zijn. Met deze kennis in de hand kunnen we uitspraken die verwijzen naar het elfde uur of vóór het elfde uur correct begrijpen in hun contextuele setting. De volgende uitspraken vertellen ons wanneer het elfde uur voor de kerk begon:

“Het plechtige werk dat aan ons is toevertrouwd, noodzaakt ons ernstig te pleiten bij allen die deze kostbare “huidige waarheid” hebben aanvaard, dat zij getrouw zijn, want alleen de aanvaarding van de theorie van de boodschap zal niemand van ons redden. Wij bevinden ons nu inderdaad in de oproep van het “elfde uur”, en net zoals de Heer aan de Joden van weleer demonstreerde hoe “Rechtvaardigheid en Barmhartigheid elkaar ontmoetten en Gerechtigheid en Vrede elkaar kusten”, zo zullen we spoedig zien hoe God de vraag zal antwoorden die de oude evangelieprofeet stelde toen hij vroeg:”  {2SC2: 2.9} [170]

“Geen ware, getrouwe Zevende-dags Adventist wiens ogen zijn geopend voor de toestand van de kerk, en die deze opzienbarende uitspraken over haar droevige lot leest, kan alleen maar wenen, ja, zelfs “zuchten en uitroepen om alle gruweleTn die in” haar midden “worden bedreven.” Als wij Tegenwoordigewaarheidgelovigen echt geloven wat we belijden, zullen we in feite “luidkeels roepen en niet inhouden.” We zullen ons haasten naar onze broeders die zo in beslag genomen worden door de machinerie van de kerk, en vurig bij hen smeken om te luisteren naar de stem van barmhartigheid die nu weerklinkt in de “oproep van het elfde uur”. {3SC11-12: 11.1.1} [369]

“Geven we nu de 11e-uur-boodschap of zal deze pas gegeven worden na de vervulling van Eze. 9? Is de engel die de aarde zal verlichten met zijn heerlijkheid (E.W. 277) reeds gekomen?” Als de vraagsteller de tabel op pagina 224 van Vol. 2 van de Hsta zal raadplegen, zal hij opmerken dat de engelen van Openb. 7 en 18 worden voorgesteld als komend op het 11e uur, en aangezien we in de verzegeltijd zijn, bewijst het dat we nu in het 11e uur zijn.  {1SC6: 10.9} [43]

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 37 van 48

At the 11th Hour: Matthew 20

Uit deze aanvullende verwijzingen kunnen we duidelijk zien dat we nu in het 11e uur zijn voor de Kerk. We zijn in het elfde uur voor de kerk sinds de boodschap begon te weerklinken in 1929; en de genoemde tijd staat op het punt te beëindigen, de genadetijd voor de Kerk van het elfde uur staat op het punt te sluiten voor de Kerk als lichaam. Maar zoals te zien is in 2TG11: 11.2, is de genadetijd voor sommigen al gesloten. We danken God dat het voor sommigen nog steeds open staat, want ze werden misleid; we bidden dat deze antwoorden hen zullen doen ontwaken.

Volgens WHR: 29.1, hierboven geciteerd, zien we dat de anti-typische Elia in de kerk moet zijn en dat de dienstknechten moeten worden geroepen om te werken, terwijl de anti-typische Elia aankondigt dat de Heer op het punt staat de kerk te zuiveren. De genoemde Elia kan de dood niet smaken, want het type vraagt om verandering. Merk op dat er op het elfde uur twee engelen zijn in de tabel van Mattheüs 20, één die Elia vertegenwoordigt, die de boodschap in 1929 bracht, en de andere de tegenbeeldige Elia. Hij bereidt de weg voor de komst van de Heer voor om de kerk te zuiveren.

LANGE-AFSTANDSHUWELIJKEN

VRAAG NR. 5:

Is het raadzaam voor gehuwden om in verschillende steden te wonen wegens werk of verwante redenen?

Antwoord:

Het is niet raadzaam voor man en vrouw om in verschillende steden te wonen. Indien het om een kortstondige situatie gaat die absoluut noodzakelijk is voor het onderhoud van het gezin, moeten beide partijen het eens zijn en mag de tijd tussen de bezoeken niet te lang worden. U moet regelmatig naar huis gaan en er moet een constante communicatie zijn om vervreemding te voorkomen. Laat het geen langdurige situatie zijn.

Advert Of Hosea 2:2. Volume 2021 The Symbolic Code Nos. 4-5-6

KENNISGEVING: Het artikel over het krijgen van kinderen zal in de volgende uitgave van de Symbolische Code staan.

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 38 van 48

ONS GEZONDHEIDSHOEKJE

Mijn dierbare geliefde lezers van de Code, vandaag zullen wij onszelf eraan herinneren wat de Heer in Zijn liefde en zorg ons heeft geadviseerd om te toen, meer dan honderd jaren geleden:

LEER VOOR UZELF TE DOEN

Veilige, Eenvoudige Geneesmiddelen

“Met betrekking tot hetgeen wij voor onszelf kunnen doen, is er een punt dat zorgvuldige, doordachte overweging vereist. Ik moet mezelf leren kennen, ik moet altijd leren hoe ik voor dit gebouw, het lichaam dat God mij heeft gegeven, moet zorgen, zodat ik het in de allerbeste staat van gezondheid kan behouden. Ik moet die dingen eten die lichamelijk voor mijn bestwil zijn, en ik moet er speciaal op letten dat mijn kleding zo is dat deze bijdraagt aan een gezonde bloedsomloop. Ik mag mezelf beweging en lucht niet onthouden. Ik moet al het zonlicht krijgen dat ik kan krijgen.{ {2SM 296.3}

“Ik moet wijsheid hebben om een trouwe bewaker van mijn lichaam te zijn. Ik zou iets heel onverstandigs doen om een koele kamer binnen te gaan terwijl ik zweet; Ik zou mezelf een onverstandige rentmeester moeten tonen om mezelf in de tocht te laten zitten en me zo bloot te geven om het koud te krijgen. Ik zou onverstandig zijn om met koude voeten en ledematen te zitten en zo het bloed van de ledematen terug te drijven naar de hersenen of inwendige organen. Ik moet altijd mijn voeten beschermen bij vochtig weer. {2SM 296.4}

“Ik zou regelmatig het gezondste voedsel moeten eten dat de beste kwaliteit van bloed geeft, en ik zou niet onmatig werken als het in mijn macht ligt om dit te vermijden.” {2SM 297.1}

“En wanneer ik de wetten overtreed, die God in mijn wezen heeft ingesteld, moet ik me bekeren en hervormen, en mezelf in de meest gunstige toestand plaatsen onder de artsen die God heeft voorzien – zuivere lucht, zuiver water en het genezende kostbare zonlicht. {2SM 297.2}

“Water kan op veel manieren worden gebruikt om lijden te verlichten. Drinken van helder, warm water, genomen voor het eten (een halve liter meer of minder), zal nooit kwaad doen, maar zal eerder iets goeds opleveren. {2SM 297.3}

“Een kopje thee gemaakt van kattenkruid zal de zenuwen kalmeren.” {2SM 297.4}

“Hopthee wekt slaap op. Hopkompressen over de maag verlichten de pijn. {2SM 297.5}

“Als de ogen zwak zijn, als er pijn in de ogen is, of als er een ontsteking is, zullen zachte flanellen doeken nat in heet water en zout snel verlichting brengen.{2SM 297.6}

“Als het hoofd vol zit, en de voeten en ledematen in een bad met een beetje mosterd worden gedaan, zal verlichting worden verkregen. {2SM 297.7}

“Er zijn veel meer eenvoudige remedies die veel zullen doen om de gezonde werking van het lichaam te herstellen. Al deze eenvoudige voorbereidingen verwacht de Heer dat we die voor onszelf gebruiken, maar de uiteinden van de mens zijn Gods kansen. Als we verzuimen te doen wat binnen het bereik van bijna elk gezin ligt, en de Heer vragen om pijn te verlichten wanneer we te traag zijn om gebruik te maken van deze remedies die binnen onze macht liggen, dan is dat gewoon aanmatiging…” {2SM 297.8}

Dit is wat onze liefdevolle zorgzame Vader ons als zijn kinderen heeft gegeven om ons te helpen ‘mannen die bewonderd worden’ te worden. Hij zorgde ervoor dat er wereldwijd kostbare geneeskrachtige kruiden zijn die we op allerlei manieren vrij kunnen gebruiken.

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 39 van 48

Meestal kijken we neer op deze kruiden als we ze in onze tuinen of erven zien, wieden ze uit en gooien ze weg. Mijn ervaring na een tijdje in de natuur te hebben geleefd, is dat onze Meestergenezer alles voorzag om ziekte te voorkomen en ons te genezen door middel van natuurlijke remedies. Er wordt ons ook verteld dat we een studie van ons lichaam moeten maken, omdat we allemaal gezondheidshervormers moeten zijn. Een van de manieren om kennis te maken met onszelf is door de anatomie van het menselijk lichaam te bestuderen.

LATEN WE BEGINNEN MET DEZE ANATOMIE QUIZ:

Noem de 24 onderdelen van het menselijke spijsverteringsstelsel:

Hoeveel weet u over uw spijsverteringsstelsel? Kom erachter door deze vraag te beantwoorden!

Gezondheidsquiz Nr.1:

Hoe lang is de dunne darm van een volwassene?
A. 6.71 meter
B. 76.2 centimeter
C. 48.2 kilometer
D. 5.2 meter

U zult de antwoorden vinden in de volgende uitgave.

Leer Uzelf Te Behandelen!

“De ware methode om de zieken te genezen is hen te vertellen over de kruiden die groeien ten bate van de mens. Wetenschappers hebben grote namen verbonden aan deze eenvoudigste preparaten, maar ware opvoeding zal ons ertoe brengen de zieken te leren dat zij geen dokter behoeven in te schakelen, net zo min als zij een advocaat zouden inschakelen. Zij kunnen zelf de eenvoudige kruiden toedienen indien nodig. {PH144 13.1}

“Het opvoeden van het menselijk gezin dat de dokter alleen alle kwalen van zuigelingen en personen van elke leeftijd kent, is een valse leer, en hoe eerder wij als volk staan op de beginselen van gezondheidshervorming, des te groter zal de zegen zijn die zal komen voor hen die het ware medische werk willen doen. Er is een werk te doen om de zieken met water te behandelen en hen te leren het beste te maken van de zon en lichamelijke oefening. Zo kunnen wij in eenvoudige taal de mensen leren hoe ze hun gezondheid kunnen bewaren, hoe ze ziekte kunnen vermijden. Dit is het werk waarvoor onze sanatoria zijn geroepen om te doen. Dit is ware wetenschap.”– M.S. 105, (geschreven 26 augustus 1898) {PH144 13.2}

Leer Gods Methoden Aan

Niets mag in het menselijk stelsel worden gebracht dat een verderfelijke invloed zal achterlaten. {MM 228.3}

“Dit is Gods methode. De kruiden die groeien ten bate van de mens, en het kleine handjevol kruiden dat bewaard en geweekt wordt en gebruikt wordt voor plotselinge kwalen, hebben tienvoudige, ja honderdvoudige betere doeleinden gediend, dan alle geneesmiddelen die onder mysterieuze namen verborgen zijn en aan de zieken worden uitgedeeld.” {PH144 12.2}

“Het is een misleiding en een schijnvertoning, en de Heer heeft mij geopenbaard dat deze praktijk het leven niet zou bewaren, maar dingen in het systeem zou brengen die er nooit zouden mogen zijn, want ze zouden een schadelijke werking op het menselijk organisme hebben.”– Brief 59, 1898 (geschreven 29 aug. 1898) {PH144 12.3}

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 40 van 48

DAVIDIAANSE PRIESTER EN PRINS VERENIGING

DPPS is een vereniging van broeders in de Kerk van het Elfde uur. Haar doel is om broeders te bemoedigen, te verheffen, te adviseren en te verenigen in het bidden voor elkaar met betrekking tot alle uitdagingen die wij, als broeders, doormaken in onze christelijke wandel – of het nu gaat om ongehuwd zijn, huwelijk, vaderschap, of een andere gezinssituatie.

We danken de Heer voor dit prachtige platform waar we ideeën met elkaar kunnen delen: zoals hoe we in ons levensonderhoud kunnen voorzien; hoe we voor ons geloof kunnen staan; hoe we ons gezin kunnen inrichten; hoe we moeten omgaan met onze vrouwen, kinderen en allen die binnen onze invloedssfeer vallen, enz.

Onder onze vele zegeningen is de huidige oprichting van een Sabbat Keepers’ Werkgelegenheidsbureau (SKEA), dat zal helpen te voorzien in de behoeften van onze Broeders die geen werk hebben en ook Laodiceanen en alle andere Sabbat-houdende gelovigen zal helpen zich in te schrijven voor of reclame te maken voor werk van welke aard dan ook. Wij begeren uw gebeden voor dit gezegende project, daar het zeker ook een “ingangswig” zal zijn om vele broeders te bereiken met de tegenwoordige Waarheid.

“Een soortgelijke toestand bestond in de dagen van Elia. Kerk, huis en school “waren in verval geraakt gedurende de jaren van Israëls afvalligheid,” en bleven zo totdat Elia kwam en ze herstelde. Zijn werk om de

scholen van de profeten weer op te richten, om “jonge mannen een opleiding te geven die hen ertoe zou brengen de wet van God te vergroten en haar eerbaar te maken”, was er in wezen op gericht om het instituut van de school een instantie te maken voor het herstel en de vereniging van kerk en huis, en voor de verzoening van ouders en kinderen. {3SC3-4: 5.1.2}

Nu, in deze tijd van diepe afval, waarin kerk, huis en school zich in de doodsstrijd van verval bevinden, moet Elia opnieuw, zoals de Schrift zegt, “alle dingen” herstellen. En, volgens het type, moet de herstelde instelling van de scholen der profeten weer staan als een coördinerende invloed tussen kerk en huis, ouder en kind. {3SC3-4: 5.1.3}

“Zie, Ik zal u de profeet Elia zenden vóór de komst van de grote en vreselijke dag des Heren. En hij zal het hart der vaderen keren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en de aarde met een vloek bestraf.” (Mal. 4:5, 6.) {3SC3-4: 5.1.4}

Vandaar dat de DPPS een School is die de wijze maagden – mannen waarover men zich verwonderde – uit hun sluimering zal wekken om zich snel voor te bereiden op de spoedige komst van de Bruidegom. Het

is een prachtige zegen geweest om samen op te groeien tot de Rechtvaardigheid van Christus sinds het begin van de afdeling in mei 2019, en we zijn betere Davidische Priesters en Prinsen geworden door het bespreken van Broederlijke kwesties.

Ieder van ons, weet u, gaat in ons stoffelijk wezen van nature door drie perioden: (1) kindertijd, (2) adolescentie, en (3) volwassenheid. Evenzo gaan wij in ons geestelijk wezen, zoals gezien in Tijdelijke Groeten, Vol. 2, No. 39, en Traktaat Nr. 14, Oorlogsnieuws Voorspelling, blz. 31-39, door drie zulke groeiperioden: (1) Gerechtigheid door Genade, het equivalent daarvan is geestelijke kinderjaren (wedergeboren worden), (2) Gerechtigheid door Geloof, het equivalent daarvan is de adolescentie, en (3) de Gerechtigheid van Christus, die in feite onze geestelijke volwassenheid is. En aangezien de “zuigelingenperiode”, de gerechtigheid uit genade, volgens Tijdelijke Gegroet, Vol. 2, No. 39 nu in het verleden ligt, en we nu in de tijd van de gerechtigheid door geloof periode van “adolescentie” zijn gekomen, waarin onze veiligheid en eeuwig belang liggen, moeten we niet nalaten om de volledige Christelijke “volwassenheid” te bereiken, de gerechtigheid van Christus, als we verwachten beloond te worden met eeuwig leven en met een thuis in Zijn Koninkrijk. {CFL: 1.2}

Bro. Jerry Cox, waarnemend DPPS
secretaris

D  P  P  S

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 41 van 48

GEBREKEN ZOEKEN

Ochtendpreek door Mevr. E.G. White
Ottawa, Kansas, 12 mei 1889

De vijand is aan het werk met hen die zichzelf in twijfel en ongeloof hebben geplaatst; en zij zijn niet
tevreden om daar zelf alleen te zijn, maar de hele tijd versterken zij anderen in dezelfde lijn, en zij willen dat anderen net zo geloven als zij doen. Van het licht dat God mij gegeven heeft, is er nooit enig nieuw licht uit de hemel gekomen, zonder Satan er wel iets in kon vinden om uit te ziften. En zo is het ook met sommige van de mensen van vandaag – zij vitten over kleine dingen. Zij willen het licht, maar daar komt de vijand langs, net zoals bij de mannen van Nazareth, en hoewel de Geest van God hun vertelde dat Jezus de Gezalfde was en Christus hun vertelde wat Zijn werk was – om de macht van de vijand te breken en de onderdrukten vrij te laten, om de banden van goddeloosheid los te maken en het evangelie te verkondigen aan de armen [zie Lukas 4:18] – [bleven zij in twijfel en ongeloof]. {1SAT 93.1}

Maar het lijkt mij dat wij deze dingen niet aannemen en de lessen eruit leren die wij zouden moeten leren. De ongelovigen nu kwamen op en de duivel maakte er gebruik van en begon te werken, en zij begonnen onder elkaar te zeggen: Wie is dit? Is dit niet de zoon van Jozef en Maria? En op het moment dat deze gedachte in hen opkwam, begonnen ze het uit te werken. En u weet hoe het werkte. Zij stonden meteen op en grepen Christus en leidden Hem naar de top van de heuvel en wilden Hem vernietigen. Sinds die tijd is er niets verbeterd aan de menselijke natuur. De menselijke natuur is nog steeds de menselijke natuur. Als er ook maar een klein puntje is waar ze de geest kunnen afleiden, maken ze er het beste van. Je ziet het in de raadgevingen. Het is mij keer op keer voorgelegd. Zij [kerkleiders] zijn plannen aan het maken voor het werk van God, proberen regelingen te treffen waardoor zij het werk van God vooruit kunnen helpen, en daar staat iemand die probeert de wielen te triggeren [blokkeren]. Zoals ik onlangs tegen een van onze broeders zei: “U hebt meer gedaan om het

werk van God tegen te houden dan tien of twintig van onze vijanden, omdat u een of ander punt uitlegt als iets geweldigs, en u hebt de commissie urenlang beziggehouden over niets, om vervolgens een blok in het wiel te gooien, en de tijd die verspild is en de goede besluiten die aangenomen hadden moeten worden, zijn verloren gegaan. U komt binnen en ze denken dat u een goed man bent, een moreel man, en wat u zegt in orde is, maar elke keer heb u een brok in te gooien, en ze zijn bezorgd in hun raadgevingen en wordt niet bereikt wat gedaan had moeten worden, vanwege deze belemmering.” {1SAT 93.2}

Nu broeders, ik wil u zeggen, wanneer de Geest van God in ons midden komt, zal Hij de geesten treffen, die gereed zijn om Hem te ontvangen. Maar als hun geesten niet open zijn om het te ontvangen, zijn zij allen bereid om een oordeel te vellen over de boodschapper en de gesproken woorden. In plaats van tot God te komen en Hem te vragen hen een nieuw hart en een nieuwe geest te geven, zodat de transformerende invloed van de genade van God op hen zal zijn, beginnen zij fouten te zoeken en gebreken te kiezen. Het valt hen niet op, en het moet in overeenstemming zijn met hun ideeën en zij blijven daar staan totdat deze dingen uit de weg geschift zijn, en zij plaatsen zichzelf daar om te oordelen. Zo was het in Minneapolis. {1SAT 94.1}

Het is omdat ik weet dat dezelfde geest hier is, en dat we er geen moment ruimte aan moeten geven, dat ik deze dingen zeg. Ik weet dat terwijl de Geest van God indrukken zal maken op de menselijke geest, de vijand zal binnenkomen en het meeste zal maken van elk klein dingetje dat mogelijk is en het zuurdesem zal beginnen te werken omdat de duivel het zo wil. Nu, broeders en zusters, wil ik u op uw hoede brengen. Ik wil u vragen of u tevreden bent met uw koudheid, uw ongeloof, uw terugval. Hebt u er nog niet genoeg van? Zo niet, dan zal de duivel u alles geven wat u begeert. Meer willen we niet. {1SAT 95.1}

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 42 van 48

Wij zien dat wij er niet beter aan toe zijn dan het Joodse volk. God gaf hun het heldere licht opdat zij zouden staan als Zijn heilig, bijzonder volk. Hij had hun de profeten gegeven, en toen kwam Christus zelf, opdat Hij hun de waarheid zou voorhouden. Maar toen Zijn eigen volk Hem verwierp, keerde Hij Zich af. Hij zei tot hen: “Gij hebt oren, maar gij hoort niet, ogen hebt gij, maar gij ziet niet.” (vgl. Jeremia 5:21.) Toen vroegen zij: “Zijn

Picking Flaws pg 43.

wij ook blind?” Christus zeide: “Indien gij blind waart, zoudt gij niet zondigen; maar het is omdat het licht gekomen is, en gij verkiest de duisternis boven het licht.” (Zie Johannes 9:14) Was het een echte duisternis? Nee, dat was het niet. Het licht der waarheid had op hen geschenen, maar Satan wierp zijn oogklep voor hun ogen, en zij ontvingen het niet. {1SAT 95.2}

Nu broeders, er is hier een zegen voor u. Misschien vindt u het vreemd dat ik over deze dingen tot u spreek, maar het is mijn plicht. Wij willen niet dat dit nog eens gebeurt op Gods aarde; en als God mij kracht geeft, zal ik het doen. Ik wil dat u vraagt: Hoe is het met mijn ziel? Neemt u het licht aan, of blijft u klagen? Het wordt tijd dat we weten waar we staan. We moeten de kans krijgen om te bidden en te praten en God te zoeken. Wat we willen is de Heer, en we willen niets anders. Maar we hebben het hier in deze woorden van Zacharia. Jozua stond voor de Here, en Satan stond daar aan zijn rechterhand om hem te weerstaan. “De Here berispt u,” zei Hij, “is dit niet een brandmerk, uit het vuur geplukt?” (Zacharia 3:2). {1SAT 95.3}
Dit nu is het volk van God en God wil

dat u zich voorbereidt op de grote dag van de verlossing, opdat u anderen ook kunt voorbereiden. Hij wil dat u zich opmaakt, dat u een boodschap voor het volk hebt die door het vleselijke hart zal snijden, en dat u door het voorportaal en het altaar zult gaan roepen: “Spaar het volk, o Heere, en geef Uw erfenis niet aan smaad over” (Joël 2:17). Open nu uw oren voor de waarheid die u hebt gekregen en doe uw twijfels, ongeloof en Christusloze vermoedens weg. {1SAT 96.1}

God wil dat u komt en drinkt van het heldere water van de stromen van Libanon, en wanneer u zelf gedronken hebt, zult u anderen tot drinken willen roepen. Bekeerling na bekeerling wordt aan mij voorgesteld die niet weet wat het is om geloof in Christus te hebben. Het schijnt dat zij gereed zijn om te sterven; er is geen licht in hen; zij sterven bij gebrek aan God. {1SAT 96.2}

Ik ging naar een bijeenkomst waar ik slechts drie dagen kon blijven, en in die tijd sprak ik zeven keer tot hen. Zij smeekten mij om langer te blijven; zij schenen uitgehongerd te zijn, en zij stonden op en spraken over hoe zij deze waarheid en dit licht wilden hebben, maar de duivel stond klaar om iets in te brengen om het licht buiten te sluiten, en velen staan klaar om het zo te hebben. Zij weten niet wat de zuivere atmosfeer is, maar moge de Here ons helpen dat het heldere licht van Zijn heerlijkheid ons mag omringen. Moge God ons helpen om op een gunstige plaats tegenover de vijand te staan, opdat onze gedachten worden losgemaakt van de dingen beneden en wij greep krijgen van boven. {1SAT 96.3}

Christus, toen Hij sprak tot het volk van Zijn tijd, zei hun dat zij hun ogen hadden verblind en hun oren gesloten, opdat zij niet zouden zien met hun ogen en horen met hun oren en zich zouden bekeren en Hij hen zou redden. (Zie Mattheüs 13:15) Het licht was hun gegeven, maar zij wilden het niet ontvangen. Duisternis was over hen, en zij zouden komen om de kleine gebreken te ziften, en de gedachten van het volk af te leiden van de plechtige waarheid die voor hen was. Nu, hoe zal het met ons zijn? Wij willen onszelf hier niet doden door voor u te werken, maar wilt u voor uzelf werken? Wij willen weten of de rijke zegen van de Heer op ons zal rusten, en wij beseffen dat Hij zijn rijke licht en heerlijkheid op ons werpt. Dit is mijn gebed. –Manuscript 2, 1889. (MR 900.22) {1SAT 97.1}

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 43 van 48

QESS

De Koningin Ester Zusters Vereniging (QESS) is opgericht op 24 februari 2019 vanuit de behoefte om alle zusters aan te moedigen om te wandelen in het licht van de huidige Waarheid om zo deugdzame vrouwen en vertegenwoordigers van Christus te worden. Een plaats waar zusters dingen kunnen bespreken die alleen zusters aangaan.

Lidmaatschap van QESS is alleen beschikbaar voor kaarthoudende zusters van de Kerk van het 11e uur. Om tegemoet te komen aan en hulp te bieden aan zusters die wel lid zijn van de kerk maar nog niet de vereiste voorwaarden hebben om lid te kunnen worden van QESS, is de subgroep Zusters voor Zusters (SFS) opgericht.

De afdeling QESS/Zusters voor Zusters heeft een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en zes comitéleden: de Heilige Geest is het Hoofd van deze vereniging.

Het QESS-comité streeft ernaar een veilige ruimte te bieden waar het Woord van God wordt bestudeerd en zinvolle discussies worden gehouden over elk onderwerp. Als ideeën en perspectieven worden gedeeld tijdens onze sessies, ontvangen leden waardevolle informatie die, indien geïmplementeerd, elk aspect van hun leven zal verbeteren.

ONZE MOTTO/LEUZE: Als wij omkomen, komen wij om.

ONS THEMA: Heersen door geloof en vroomheid.

ONZE MISSIE: Het Koninkrijk van God bevorderen is onze voornaamste zaak.

ATTRIBUTEN VAN EEN KONINGIN ESTER ZUSTER

Om als koningin Esther te zijn is een zeer hoge roeping. Ze MOET:

 1. De Allerhoogste God vrezen.
 2. Een relatie hebben met Jezus Christus.
 3. Haar leven riskeren voor de zaak van Gods volk.
 4. Zichzelf en anderen verantwoordelijk stellen.
 5. Afhankelijk zijn van God.
 6. Snel zijn in handelen.
 7. IJverig en snel zijn in het gebed.
 8. Bidden zonder ophouden.
 9. Take time to commune with God.
 10. Tijd nemen om met God te communiceren.
 11. Vasten en bidden voor elke crisis die onder ons gaande kan zijn.
 12. Zelfopofferend zijn.
 13. Een vrouw zijn die men zich bewondert.
 14. Vertrouwen op de Heer.
 15. De voetstappen van Christus verhaasten.
 16. Roemrijk zijn in vroomheid.
 17. Gods woord oprecht bestuderen en geloven.

LET OP: QESS en SFS ontmoeten elkaar elke 1e en 3e woensdag van de maand op Zoom om 20.00 uur Centrale Tijd. Zusters, wij zouden verheugd zijn als u zich bij ons aansluit!

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 44 van 48

GESCHIEDENIS VAN DE HERDER’S STAF BOODSCHAP IN HET NEDERLANDSE VELD

In het begin van de jaren ’80 ontving broeder Otmar Kortram, een vrome Surinaamse Z.D.A.-predikant, geboren in de Advent Waarheid en al enkele jaren woonachtig in Amerika, de boodschap van De Herder’s Staf via een Davidiaanse broeder uit Mountaindale, New York. Nadat hij de Boodschap dankbaar had omarmd en ijverig had gedeeld in verschillende kerken in de V.S., reisde hij naar Nederland en ging door met het delen van de Boodschap in de Z.D.A.-kerken. Hoewel velen ertegen waren, aanvaardden sommigen het – inclusief zijn bloedbroeder, Iwan Kortram.

Br. Iwan begon toen gretig de Staf-boodschap te delen in Z.D.A.-kerken in Nederland en verspreidde publicaties tijdens de Generale Conferentie die in 1995 in Utrecht werd gehouden, samen met Br. Antony Hibbert, Br. Ishmael Rodrigues, Br. Joseph Serafin, Br. Terry Harrison, Br. Jim Kakouri, en Br. Glenroy Matthews. Deze broeders waren in die tijd bij hem op bezoek, en in 1996 woonde hij DLI bij in Mountain Dale. Er waren nogal wat broeders die zich bij Br. Iwan aansloten in het bestuderen van de Waarheid, en sommigen deelden die ook, hoewel zij veel uitdagingen ontmoetten van tegengestelde leiders in de Z.D.A. kerk.

Het grote belang van de wonderbaarlijke Waarheden in

De Herder’s Staf beroerden het hart van Br. Iwan en de Heer legde een speciale last op hem om de Staf publicaties in het Nederlands te vertalen, zodat alle Nederlands-sprekende broeders en zusters deze zo belangrijke Waarheden in hun eigen taal konden horen en lezen en gered konden worden door het aan te nemen en ernaar te leven. Dit resulteerde in de volledige vertaling van The Shepherd’s Rod, Volume 2 {De Herder’s Staf, Deel 2}, en verscheidene andere publicaties volgden daarna. De Nederlandse vertaling van de SRod {HStaf} literatuur werd in 2016 voltooid, hoewel het proeflezen nog steeds een lopend project is. Wij loven en danken de Heer voor deze prestatie.

History Of The Srod Message In The Dutch Field.

Rond december 1996 werd Br. Iwan benaderd in een Z.D.A.-kerk in Amsterdam door Zuster Helga van Niel. Helga van Niel. Zij was naar hem doorverwezen door zijn neef uit Suriname, Br. Ricardo Kortram, die ook de Staf had ontvangen van Br. Otmar had ontvangen en ook DLI in Berg Dale had bijgewoond. Zr. Helga had de Waarheid over de 144.000 ontvangen door studie met Br. Ricardo en was naar Nederland verhuisd met een speciale last in haar hart om de

Advent Waarheid te delen met haar familie. Het was na het overlijden van haar moeder dat haar familie (die EBG-ers {Moraviërs} waren) zich openstelde om met haar te studeren.

Zij wilde ook de Waarheid over de 144.000 met haar gezin delen, maar was er niet zeker van of zij dat kon doen, omdat zij nog niet alle studies had ontvangen en nog niet alle literatuur had gelezen. Ervan overtuigd dat het de Waarheid was en dat haar gezin het moest horen, bad ze dat er iemand beschikbaar zou zijn die de Boodschap goed kende en het met hen kon delen. De Heer verhoorde haar gebed door Br. Iwan en Br. Otmar op een Sabbat te ontmoeten in de Amsterdam Zuid-Oost Z.D.A. kerk.

Bijna de gehele familie -Zr. Helga’s twee dochters (Vanessa en Perla Pahlad); Zr. Selma van Niel en haar drie kinderen; Zr Phili van Niel en haar drie kinderen; Broer Lloyd van Niel; Zr Norma Gilliot-van Niel, haar man, Br. Wilco Gilliot (overleden 2014) en hun dochter Gabriella; en vader, Elwin van Niel (overleden 2001) – omarmde de waarheid van de Z.D.A.-kerk en De Herder’s Staf tegelijkertijd na een reeks studies met Br. Iwan. Broer. Lloyd en Zr. Phili begon ook te helpen met de vertaling van de Boodschap naar het Nederlands. Br. Iwan en Zr. Helga trouwden in 1998.

Hoewel er veel beproevingen waren

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 45 van 48

en veel tegenstand van de Z.D.A.-kerkleiding, was de familie Kortram van Niel ijverig in het delen van de Boodschap met andere geïnteresseerde broeders terwijl ze doorgingen met het bestuderen van de Boodschap voor zichzelf. In 1998 maakte de tegenstand van de kerkleiding het noodzakelijk dat Br. Lloyd, Zr. Selma en Zr. Phili en haar twee zonen: Jahfaar en John, gedoopt te worden door Br. Anthony Hibbert, een Davidian predikant uit Mountain Dale, in een Zevende-dags Baptisten kerk in plaats van door een Z.D.A.-predikant in een Z.D.A.-kerk. In 1999 ging Br. Lloyd ook naar DLI, gevolgd door Br. Jahfaar en Zr. Perla in 2000.

Rond 2001 ontving Br. Iwan een pamflet van Br. Don Adair waarin het onderwerp “De 144.000 en die met hen” uitvoerig werd behandeld. Br. Iwan deelde en bestudeerde dit pamflet met de familie van Niel-Kortram en na het zien van de Waarheid, accepteerde de

familie het. In 2002 woonden Br. Iwan en Br. Lloyd een Sessie bij in Mountain Dale waar zij de redenen presenteerden voor hun geloof in “de 144.000 en degenen met hen.” De broeders accepteerden deze Waarheid niet, en vanaf dat moment gingen de Kortram-van Niel familie en de Mountain Dale broeders wat leerstelling betreft uit elkaar, maar toch op een vriendelijke manier.

Deze situatie duurde voort zelfs nadat Zr. Phili getrouwd was met Br. Ricardo en permanent naar Suriname verhuisde in 2008. Later, in 2011, werden Br. Lloyd, Br. Iwan en Zr. Helga ook permanent naar Suriname, gevolgd door Zr. Selma in 2013. De Heer leidde opnieuw Br. Iwan en Zr. Helga naar de presentaties van Wave-Sheaf Ministries {Beweegschoof-Bedieningen} in 2014-2015, en na aanhoudende verzoeken van Br. Iwan, stemde Br. Sam uiteindelijk toe en bezocht de Surinaamse broeders in 2015.

Vanaf dat moment heeft de groep

broeders in Suriname en Nederland (waaronder de families Van Engel/Bouterse/Vreds/Johnson in Suriname en 3 toegewijde Z.D.A.- zusters uit Rotterdam, Nederland – allen met wie de familie Kortram-van Niel de Boodschap had gedeeld en bestudeerd) zich aangesloten bij de studies van de Elfde-uur Gemeente. Wij danken de Heer zeer dat wij sindsdien aan deze studies en aan dit prachtige werk hebben mogen deelnemen.

Wij vragen nederig om uw gebeden, dat wij ons allen onderwerpen aan de aanwijzingen van de Geest der Waarheid, zodat wij getrouw en toegewijd ons deel mogen blijven doen op het Nederlandse veld om de vestiging van het Koninkrijk van de Heer, dat met rasse schreden dichtbij nadert, te bevorderen.

Met vriendelijke groet voor het delen van de ontzagwekkende Boodschap

Br. L. E. E. van Niel.

Upcoming Events

Teacher’s School of the Prophets, 1st Sabbath of Every Month

7:00 AM CST, Email for Invite, Adjust for your area

General School of the Prophets, 2nd Sabbath of Every Month

7:00 AM CST, Adjust for your area
Zoom#: 940 2826 1432, Passcode: 1

Sabbath Afternoon Study, 3:00 PM CST, Adjust for your area

Zoom#: 940 4716 3414, Passcode: 1

Wednesday Night Prayer Meeting, 8:00 PM CST

Zoom#: 989 2478 5827, Passcode: 1

Davidian Princes and Priests (DPPS) 2nd/Last Wednesday

8:00 PM CST, Zoom#: 964 6277 5768, Passcode: 1

Queen Esther Sister Society, 8:00 PM Central Time, 1st/3rd Wed.

8 PM CST, Zoom#: 959 0403 4695, Passcode: 7

Teacher’s School of the Prophets, 1st Sabbath of Every Month

15:00 hrs EAT, Email for Invite, Adjust for your area

General School of the Prophets, 2nd Sabbath of Every Month

15:00 hrs EAT, Adjust for your area

Zoom#: 940 2826 1432, Passcode: 1

Sabbath Afternoon Study, 22:00 hrs EAT, Adjust for your area

Zoom#: 940 4716 3414, Passcode: 1

Wednesday Night Prayer Meeting, 04:00 hrs EAT

Zoom#: 989 2478 5827, Passcode: 1

Davidian Princes and Priests (DPPS) 2nd/Last Wednesday

04:00 hrs EAT, Zoom#: 964 6277 5768, Passcode: 1

Queen Esther Sister Society (QESS) 3:00 AM EAT, 1st/3rd Wed.

04:00 hrs EAT, Zoom#: 959 0403 4695, Passcode: 7

April – Mei. – Juni 2021 | De symbolische code, Vol. 2021, nee. 4, 5, 6 | Pagina 46 van 48

P
Picture
>