fbpx

Jizreël Brief 5

Geachte Ouderlingen en Leken,

De last van deze brief is in het bijzonder voor u Ouderlingen die schijnen te denken dat u en het boekje getiteld “Een Antwoord op De Herder’s Staf”  {“A Reply to The Shepherd’s Rod”}  de leerstellingen die onderwezen worden in de “Herder’s Staf “ publicaties heeft kunnen weerleggen. U bent duidelijk gecharmeerd door de zogenaamde grote mannen van het boekje, veronderstelde “mannen met veel ervaring.” We willen u laten weten dat zij niets weerlegd hebben en hier volgen de heldere onbedekte feiten: {JL5: 1.1}

Aangezien het de totale zorg van de Broeders is om de “Staf” leerstellingen over de onderwerpen van de oogst en de 144.000, te weerleggen, zullen we nu nauwgezet deze twee onderwerpen behandelen. “Een Antwoord op De Herder’s Staf”  {“A Reply to The Shepherd’s Rod”}, citeert het volgende uit “Lessen uit het Leven van Alledag,”  — “Christ Object Lessons,”  p. 72. {JL5: 1.2}

“ Het onkruid en de tarwe moeten samen opgroeien tot de oogst; en de oogst is het einde van de genadetijd.” “Lessen uit het Leven van Alledag”, p. 39 {JL5: 1.3}

Door dit citaat proberen de Ouderlingen ons te laten geloven dat de oogst plaats vind na het sluiten van de genade(tijd)! Maar ze moeten ongetwijfeld weten dat “genadetijd” niet eindigt na het sluiten van genade(tijd), maar ervoor; en dat bij gevolg de citaat de oogst plaatst voor de genade(tijd) sluit. Aangezien u Ouderlingen zo goed bedreven (ervaren) zijn in de Engelse taal, zijn wij genoodzaakt te zeggen dat het proberen om u zelf te doen geloven dat het citaat zegt wat het niet zegt, het niet aan onwetendheid of aan onoplettendheid kan liggen maar eerder aan weldoordachte zijtrappen, proberend om valselijk de “Staf” te weerleggen en dus de leken beroven van Haar speciale boodschap voor deze beproevende tijd. Ja, “mannen met ervaring,” maar welk soort? {JL5: 1.4}

1

Men kan het hele boekje doornemen en ontdekken dat ieder citaat op die manier verwrongen en verdraaid is! Als zij niet juist hebben kunnen inzien wat Lessen uit het Leven van Alledag” zegt, is het ze zeer zeker niet ontgaan om te ontdekken dat hun fout is gecorrigeerd door de volgende geïnspireerde uitspraak: {JL5: 2.1}

“Toen zag ik de derde engel. Mijn begeleidende engel sprak: ‘Zijn werk is vreselijk. Zijn zending is schrikwekkend. Hij is de engel, die de tarwe van het onkruid moet scheiden, en de tarwe voor de hemelse schuur moet verzegelen en binden. Deze dingen moeten al de gedachten, de gehele aandacht bezighouden’.”—“Eerste Geschriften,” p. 135, 136. – {“Early Writings,” p. 118} {JL5: 2.2}

Ook dit citaat, Broeder, Zuster, heeft geen verklaring nodig. Het vertelt ons ook ronduit(gewoonweg) dat de oogst vooraf gaat aan de sluiting van de genadetijd, dat de Derde Engel Boodschap er is om zowel te verzegelen en “het graan van de het onkruid schift(scheidt)”. Iedere Zevende dags Adventist weet dat dit werk van de engel de genadetijd is( tijdens de tijd van verlossing). Hier ziet u dat de reiniging van het heiligdom (5 G, 70) die tot stand komt (bereikt wordt) door het “onkruid” te vernietigen en de “tarwe” te sparen. Dan begint de Luide Roep met een zuivere bediening doordrongen met de Geest van God. Dit is duidelijk te zien uit de volgende aanhalingen: {JL5: 2.3}

“Alleen degenen die verleiding hebben doorstaan en overwonnen in de kracht van de Machtige zullen toegelaten worden om een deel te hebben in het verkondigen(Derde Engel Boodschap) wanneer het zal zijn aangezwollen tot de Luide Roep.”—“Review and Herald,” Nov. 19, 1908. {JL5: 2.4}

“Gekleed in de wapenrusting van Christus’ gerechtigheid, is de gemeente gereed voor haar laatste strijd. ‘Schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorden met banieren’ , is ze gereed om de wereld in te gaan, overwinnende om te overwinnen.”– “Profeten en Koningen”  p. 445—{”Prophets and Kings,” p. 725}. {JL5: 2.5}

2

Geen duidelijkere taal kan gebruikt worden waarmee verklaard wordt dat de Luide Roep verkondigd wordt door een zuivere bediening en dat na deze scheiding of reiniging (“Getuigenissen” Dl. 5 p. 70,71) {“Testimonies,” Vol. 5, p. 80,. 82 } heeft plaats gevonden het dan is dat het werk afgerond wordt in de wereld, dat dan de heiligen waarlijk geroepen worden uit Babylon naar de zondeloze plaats- naar de gereinigde kerk, de ark van vandaag, de enige plaats waar de plagen niet vallen. {JL5: 3.1}

Onze gebedsvolle (biddende) hoop Broeders, is dat u serieus bent en de toegevoegde Waarheid (“Eerste Geschriften,” p. 332) {“Early Writings,” p. 277} bestudeert, zodat u er niet toe geleid wordt om verbitterd uit te schreeuwen: “De oogst is voorbijgegaan, de zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost.” Jer. 8:20. De oogst ziet u weer, vindt plaats tijdens de tijd van verlossing. {JL5: 3.2}

Broeders, ga niet zo lichtvaardig om met deze belangrijke Waarheid. Neem zeker uw standpunt Ervoor en klaag Haar vijanden volledig aan als u wilt ontsnappen aan de snel naderende plaag(gesel), het “Oordeel in het huis van God” (1 Petr. 4:17). De situatie vereist actie tot het einde dat een herleving en hervorming onmiddellijk in werking gaan, opdat wij niet allen vergaan in onze Loadiceaanse zelf-misleiding (“Testimonies ,” 9, p. 126) {JL5: 3.3}

Door verdraaiingen van Goddelijke openbaringen zoals deze regels uitwijzen, kunt u Ouderlingen een oppervlakkige lezer overtuigen dat u de Staf van God heeft weerlegd, maar voor zover we weten, heeft u nog nooit enige normaal denkende Davidian kunnen overtuigen, of enige Z.D.A. denker. Iedereen met een normaal argumenterende(redenerende) vermogens kan het hele boek, “Een Antwoord op de Herder’s Staf,” — {“A Reply to The Shepherd’s Rod”} doornemen en daar ontdekken dat het slechts dat is, “een antwoord”. Er wordt nu duidelijk gezien dat niet Broeder Houteff, maar u Ouderlingen het Woord van God verkeerd uitleggen(interpreteren) en de leken misleiden. {JL5: 3.4}

 We zullen nu verder gaan met de theologie van het Kerkgenootschap over het onderwerp van de 144.000. U Ouderlingen vertellen ons

3

trots dat het Kerkgenootschap nu bijna één miljoen leden telt en dat zij haar doel gesteld heeft om het aantal leden te verdubbelen. Aan de ene kant schept u op over de snelle groei en aan de andere kant probeert u de “Herder’s Staf” te weerleggen, lerend dat de grote schare van Openbaring 7: 9 de tweede vruchten van de oogst zijn. Door stellig vast te houden(te verklaren) dat de levende heiligen slechts weinig in aantal moeten zijn en door op te scheppen over de snelle groei van het Kerkgenootschap en haar veelvoudige honderd duizenden die al in de kerk zijn, schept u aldus een tegenstelling voor uzelf en voor al uw geestverwanten. Behalve dat, geeft u toe dat het grootste deel van het werk nog gedaan moet worden- dat er miljoenen op miljoenen zelfs in de Verenigde Staten zijn die nog niet eens van de naam Zevende Dags Adventist hebben gehoord, laat staan van “het eeuwigdurende evangelie.” Het is daarom duidelijk, Broeders, dat met de huidige groeiverhouding wanneer het werk voleindigd is en Jezus komt om Zijn kerk naar het glorie-land mee te nemen, het Kerkgenootschap dan gegroeid zal zijn tot verscheidene miljoenen. {JL5: 3.5}

Ondanks deze achtergrond die u Ouderlingen zelf hebben geconstrueerd, maar in tegenstelling tot alles, leert u dat wanneer Jezus komt, er slechts 144.00 levende heiligen zullen zijn, niet meer! Bent u Ouderlingen, niet in de war of verwarrend! Als u uw theorie over de 144.00 echt gelooft, dan zal u in de Geest van God en minstens omwille van uw eigen ziel potlood en papier nemen en dienovereenkomstig die percentages van heiligen en de percentages van duivels of onkruid uitrekenen die nu al het lidmaatschap van onze kerken vormen (uitmaken). –Aangezien het lidmaatschap reeds niet minder dan 800.00 telt, en als er slecht 144.000 heiligen erin zijn, dan zou er volgens deze verhouding een gemeente van 100 leden uit ongeveer 18 heiligen en 82 duivels bestaan! En aangezien de functiebekleders (dienaren, dienstdoende) die de kerken besturen gekozen zijn door een meerderheid aan stemmen kunt u zien wie hen gekozen heeft, wie functies hebben en wie de kerken in hun macht hebben? Verbaasd u zich dan waarom dingen lopen zoals nu? {JL5: 4.1}

4

Als het waar is dat er slechts 144.000 levende heiligen zijn als Jezus komt, en als het lidmaatschap zich verdubbeld tegen het einde van 1953 of 1954 zoals het doel schijnt te zijn, dan zal er volgens dat tempo (die omvang/schatting) in 1955 volgens uw eigen berekeningen, slecht 9 heiligen en 91 duivels uit iedere honderd leden zijn. Navenant (dienovereenkomstig) als het lidmaatschap zich verschillende malen verdubbeld voor Jezus komt om Zijn kerkt te ontvangen, dan zal er niet één heilige zijn op(per) 100 leden! Als dit zo is vraagt u zich dan af wiens kerk is deze kerk? – Van de Duivel? of van de Heer? en waar zal Hij het zoeken als Hij komt? {JL5: 5.1}

Deze bedroevende feiten staan zo hoog als bergen tegenover uw persoonlijke opvattingen Ouderlingen, en als verassingen(openbaringen) voor uw kudden. Als u daarom doorgaat te zeggen dat u niet slaapt, dat uw uitlegging van het Woord onbetwistbaar(onaanvechtbaar) is, dat u alle Waarheid heeft om u door de Paarlen Poorten te nemen dan heeft u niets meer nodig dan is er geen hoop; u bent te ver heen. {JL5: 5.2}

Desondanks weten wij persoonlijk dat er velen zijn die niet zo slecht misleid zijn, die de knie niet voor Baal gebogen hebben, die zichzelf niet hebben toegelaten om in een paardenstal(veekraal) opgesloten te zijn als het ware, als schapen en vee door bedriegers en zogenaamde “mannen met ervaring” die de kudden van God besturen(heersen) en voeden met zo een lage kwaliteit schillen als deze regels weergeven. {JL5: 5.3}

Het opscheppen van u over de talrijke bekeringen van het Kerkgenootshap over de wereld daagt u nu uit om eerlijk de vraag die hieruit voortkomt(voortvloeit) te antwoorden: Waarom brengt u Ouderlingen, zegevierend de scharen de kerken binnen als u zeker(absoluut) weet dat slechts 144.000 uit een aanzienlijke(grootschalige) menigte(schare, massa) kerkleden waardig zijn om gered te worden? Waarom geeft u hen hoop op een huis in het Koninkrijk als u zeker weet dat zijn daar niet kunnen komen? Is zo een inzameling niet volslagen misleiding en de grootste poging ooit gehoord om de kerk met onkruid te infiltreren en is het niet geestelijke hoererij van de

5

ergste soort om de kerk van God met duivels te vullen? In de volgende citaten vergroot Inspiratie deze Waarheid verder: {JL5: 5.4}

“Ik zag stralen van lichten van steden en dorpen, van hoge en lage plaatsen op de aarde. Gods woord werd gehoorzaamd, en als resultaat waren er gedenktekens voor Hem in iedere stad en dorp. Zijn waarheid was wereldwijd verkondigd.”—“Testimonies,”  Vol. 9. p. 28. {JL5: 6.1}

Stralen van licht van de steden en dorpen, van hoge en lage plaatsen van de aarde, en gedenktekens in iedere stad en dorp, vertegenwoordigen een grote schare, niet slechts 144.000. Zelfs als er niet meer dan één straal of gedenkteken in iedere stad of dorp was, zou het aantal van hen (hun aantal) vele, vele malen meer dan 144.000 zijn. {JL5: 6.2}

Om de diepe sluimering te bedekken die afgespiegeld wordt door de eerdergenoemde cijfers, verklaarde één predikant: “Wanneer het werk afsluit,” zei hij, “zullen er in de kerk velen duizenden meer dan 144.000 heiligen zijn, maar in plaats van opgenomen te worden, zal het overgrote aantal van hen moeten sterven door de plagen of van de epidemieën voordat Jezus komt, omdat ze niet goed genoeg konden zijn om opgenomen te worden hoewel perfect genoeg voor wederopstanding! {JL5: 6.3}

Wat een eyeopener(verassing, openbaring) voor de leken hebben deze uitzonderlijke valse leerstellingen! En wat een dwingende macht nu voor u Ouderlingen om Christus’ aanklacht aan u toe te geven, de “engel” van de kerk der Laodicianen, zijn “ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt,” Openb. 3:17. Als de Geest der Waarheid u nu niet kan overtuigen, dan zal Hij het nooit doen. Wijsheid, echter schreeuwt uit dat u liever nu toegeeftaan de leken dat u schuldig bent aan het doorgeven van bedrog(onwaarheid) en Gods raadgeving ter harte te nemen: {JL5: 6.4}

“Ik laat u, dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur(geïnspireerde Waarheid), opdat gij rijk moogt worden;

6

en “witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde: en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik: wees dan ijverig en bekeer u.” Openb. 3:18,19 {JL5: 6.5}

Als u ooit van plan bent iets anders te doen dan wat u nu doet, zou u dat beter op dit moment kunnen doen. Nu is het de tijd om ter harte te nemen waarover de Geest der Profetie lang geleden waarschuwde. Laat u niet na “Getuigenissen,” Dl 5 p. 71; “Testimonies,” Vol. 5, p. 80, en Vol., 3, p. 252 en verder te lezen. {JL5: 7.2}

Is het niet hemeltergend(aanstootgeven, stuitend) voor u Ouderlingen die met een hoek van uw monden deze ketterij leert en met de andere hoek van uw mond uitroept om uit te kijken met de “Herdersstaf,” dat is dwaling leren! Wat een tegenstrijdigheid is dit! {JL5: 7.3}

Wat echter, echt verassend is, is dat er niet enkelen, vooral van de leken die zonder een vraag en met hun ogen geslopen als vogels in een nest slikken wat hun verwarde Ouderlingen hun geven. Zij zijn juist degenen die Ouderlingen aanmoedigen te doen wat zij nu doen. Die zijn zo lui om te denken, en te slaperig om hun ogen te openen en zelf te studeren. Zij verwachten dat de predikant hen in hun armen de Hemel in draagt! Zij zijn vergeten dat iedereen op zijn eigen benen daar moet komen. {JL5: 7.4}

7

Hun vallen voor eigen(ongeïnspireerde)  verklaringen van de Schriften, zoals u Ouderlingen leert betreffende de 144.000, is inderdaad ongelooflijk(onvoorstelbaar). Zij zijn echter niet allemaal zo misleid; velen van hen zijn al aan het ontdekken dat al zodanige(dergelijke) daders ondergrondse(onaardse) werktuigen(agenten) van niet-Adventistische activiteiten zijn. Gods volk weet echter dat Jezus, met de naam Michael, komt in de tijd van benauwdheid zoals er nooit geweest is, hij toch iedereen zal bevrijden wier naam in het boek geschreven staat, en dat al Gods volk dat op dat moment in Babylon, de wereld is, en dus onderworpen zijn aan de plagen, allen eruit geroepen worden (Openb. 18:4) en als zij uit haar komen in Gods gereinigde kerk ontkomen zij allen aan de plagen; geen één hoeft om zo een reden te sterven. Zij weten allen dat als ze goed genoeg zijn om op te komen in de eerste opstanding, zij goed genoeg zijn voor ten hemelopvoering. Zij weten dat de maatstaf voor verlossing niet lager is voor de opgewekten als voor de ten hemelopgenomenen. {JL5: 8.1}

De Ouderlingen die zo diep in duisternis zijn gezonken, als ze geholpen kunnen worden moeten de leken hen verplichten hun leringen met de Bijbel te bewijzen; want zo een vreemde onsamenhangende en incorrecte theologie, ketterij van de laagste soort, opzettelijk(moedwillig) verzonnen(bedacht) om Waarheid ermee te bevechten zal hen en hun medestanders(geestverwanten, gelijkgezinden) zeker in de bodem van de put storten. Als ze doorgaan met de “Staf” te bevechten, laat hen u niet in iets anders, of op persoonlijkheden, maar laat hen Het bevechten met wat Het hier zegt. {JL5: 8.2}

Zij moeten getoond worden dat wat de “Staf” bewijst wat Het leert. Dan moeten zij ter verstaan worden gegeven dat het volgen van de hoofdmannen die de kleine “mannen met ervaring” hebben overweldigd en die de kerken van vandaag hebben geïnfiltreerd (zijn binnengedrongen) met onkruid en dwaalleer in geen mindere mate dan het Sanhedrin-ketterij leraren in de dagen van Christus deden, hen en al hun medestanders naar de hel zal leiden. {JL5: 8.3}

8

De Ouderlingen waarschuwen de leken om niet de “Staf” te lezen maar Het te verbranden, alleen omdat zij vastberaden zijn om hen in duisternis te houden, zodat zij nooit de verzinsels (bedenksels, fabels) waarin zij geleid zijn kunnen ontdekken. Niettegenstaande het bevel van de predikant, “Gij zult niet,” beginnen vele van de leken reeds te zien dat voor zij hun mening hebben geuit en voor zij hun standpunt bepalen, zij liever voor zichzelf deze zaken moeten bekijken. {JL5: 9.1}

Dank God dat de 144.000 niet al de levende heiligen zijn; dat zij slecht de “eerste vruchten” (Openb. 14:4) van de grote oogst zijn; dat ze niet van alle naties zijn maar van de twaalf stammen der kinderen Israëls (Openb. 7:4-8) – de vruchten van de kerk aan het begin van de oogst (Oordeel van de Levenden). De grote schare daarentegen, die Johannes onmiddellijk na de verzegeling van de 144.000 zag zijn(komen) “uit alle naties”  (Openb. 7:9), waarover Babylon dan regeert (Openb. 17), en die geroepen worden om uit haar te komen (Openb. 18:4). Zij zijn de tweede vruchten. {JL5: 9.2}

God zal een kerk hebben gevuld met heiligen, niet met duivels. Niemand zal moeten sterven om gered te worden, maar allen mogen leven om gered te worden door Michaels opstanding (Dan. 12:1) {JL5: 9.3}

“En uw volk zullen altezamen ook rechtvaardigen zijn: zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit Mijner plantingen, het werk van Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt mag worden. De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk; Ik, de HEERE zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen”.  Jes. 60: 21,22. Zegt dit schriftwoord ook niet dat er menigten ware bekeringen zullen zijn en geen duivels in hun midden? Waarom de Heer beperken? {JL5: 9.4}

Het is uw plicht Broeder, Zuster, om duidelijk en vriendelijk uw Ouderling te zeggen dat de term “eerste vruchten” (Openb. 14:4) onvoorwaardelijk verklaart dat er tweede vruchten moeten zijn, precies zoals de term “eerste opstanding” (Openb. 20:5) onvoorwaardelijk aanduid

9

dat er een tweede opstanding moet zijn. Zeg hen dat zij liever niet aan het Woord van God moeten tornen. Zeg hen dat omdat Inspiratie niet zegt dat de grote schare degenen zijn die opgestaan zijn, zij geen recht hebben te zeggen dat zij zijn opgestaan. Zeg heb dat het toevoegen van het woord “opgestane” en het weglaten van de woorden “tweede vruchten” die geïmpliceerd worden door de term “eerste vruchten” niets minder dan opzettelijk toedoen(toevoegen), en afdoen(weglaten) het Woord van God (Openb. 22:18-20). {JL5: 9.5}

Dit alleen is genoeg om iedere nauwlettende Adventist te overtuigen dat de kerk op zee is “zonder kaart of kompas.” Maar moeten we niet dankbaar zijn dat de “Staf” beiden gevonden heeft, de kaart en het kompas en dat we hen terug mogen hebben als we hen willen? {JL5: 10.1}

Ouderlingen het is zeker dat de als de leken u toelaten om door te gaan met de hoofdmannen dwaasheid u niet minder zal bewijzen schadelijk zal zijn voor de kerk van deze tijd dan de vrome priesters in Christus’ tijd, die door hun Sanhedrin dwaasheid hebben bewezen schadelijk te zijn voor de Oudtestamentische kerk. Ja, zo waarlijk als God leeft, hun dwaasheid, eigenzinnigheid en zogenaamde wijze oordeel zal niet minder schadelijk blijken te zijn aan de Genootschap dan Hitlers dwaasheid en zijn valse filosofie voor Duitsland bleken te zijn. {JL5: 10.2}

Beseft u Ouderlingen dat u in uw scheldkanonade tegen “De Herdersstaf” u helemaal niet de betreffende onderwerpen behandelt maar in plaats daarvan schept u op over doelen die gesteld zijn en over heilig doende mannen die de kerken besturen? Hoe weerlegt dat nou de “Staf”? Vanzelfsprekend weet u Ouderlingen niet dat deze manier van opscheppen door de Schriften veroordeeld wordt( Jer.7: 4). Blijkbaar hebt u “Getuigenissen ,” 5 p. 178 – {“Testimonies,” Vol., 5, p. 217. }niet gelezen. Tot dusver heeft u algemeenheden en roddels verspreid over karakters maar nu zal u zich met het echte onderwerp bezig moeten houden! Wij zijn zeker dat de Geest van God door de leken dit van u zal eisen. {JL5: 10.3}

10

Aangezien de kerk als lichaam vanaf het begin van de wereld nooit een nieuwe boodschap verwachtte, en aangezien het priesterschap in iedere eeuw(periode) en in iedere kerk met bitterheid het heeft bestreden, is het niet verassend dat zij nu hetzelfde doen. Uw beslissing nu moet daarom zoals altijd een individuele zaak zijn. Maar vergeet niet dat uw beslissing niet is om u bij iets aan te sluiten, maar om bij God aan te sluiten en Zijn Oordeel boodschap voor de verlossing en voorspoed van het Kerkgenootschap. Blijf erin en werk aan de wederkomst van God. Het is niet Babylon en laat u niet intimideren om het te laten. Zij mogen uw naam uit hun kerkboeken halen die nu voor geen andere bedoeling(intentie) verzonnen(bedacht) zijn als waarop zij hun doelen en andere campagnes om geld in te zamelen kunnen baseren, maar dat is alles wat ze kunnen doen. Als u wil weten waarom de kerk geen Babylon is en wat Babylon is, dan kan u beter “de Herder’s Staf” bestuderen. {JL5: 11.1}

Als u nu overtuigd bent van de feiten die in deze pagina’s naar voren zijn gekomen, en als u bid voor vergeving en voor leiding, dan zal u blij zijn, en uw hoop zal niet tevergeefs zijn. Maar als dit niet lukt om uw ogen te openen, welke hoop is er dan voor u als maar voorgoed in uw Laodiciaanse zelfbedrog te berusten en eeuwigheid door te brengen met het gezelschap van degenen die de Heer kruisigden? De aanbeveling van de Geest voor de Laodiceaanse kwaal(ziekte) is deze: “Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles. Blust de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen; behoudt het goede.” 1 Tess 5:17-21. Doe als de edelmoedige Bereanen die het Woord ontvingen met alle bereidwilligheid van het verstand, en de Schriften dagelijks onderzochten, of deze dingen zo waren.” Hand. 17:11. “Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging” (2 Petr. 1:20), dat alleen door de Goddelijke gaven van uitlegging profetie uitgelegd kan worden. Stop met alle niet-Adventistische activiteiten; keer terug naar God, verwerp(weiger) alle ongeïnspireerde uitleggingen van de Schriften

11

tenzij u niet door de Geest van ‘’alle Waarheid”, geleidt wordt maar door de geest van de Duivel die werkt door iedereen die privé uitleggingen van de Schriften toepast (aanwendt, gebruikt) om zichzelf en anderen in duisternis en weg van de Geest der Waarheid voor deze bestemde tijd te houden. “Laat gijlieden dan af van den mens, wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten?”(Jes. 2: 22), maar doe iets om hen te redden. {JL5: 11.2}

Getrouw de uwe voor herleving en hervorming zoals het er nooit geweest is (9T 126),

V.H. Jezreel, H.B.

(Directeur v,an de Z.D.A. Leken Beweging)

5 G 70 {5 T 80,81}

12

 

>