fbpx

Jizreël Brief 3

Geachte Ouderlingen en Leken,

Omdat het uur laat is, en omdat u, Ouderlingen, doorgaan met het verwerpen van Gods dringend pleidooi dat u uw lege vaten vult met de gouden olie (Math. 25:1-13) nu vloeiend van de gouden schaal (Zach. 4) zodat uw pad verlicht is; en dat u uw ogen kan zalven met “ogenzalf” zodat u niet langer blind bent, heeft Inspiratie dit beslissend(slot) advies voor u: {JL3: 1.1}

Het is nu uw laatste kans om de hard nodige olie voor uw lampen te verkrijgen, en de hard nodige zalf voor uw olie, Ouderlingen, (Openb. 3:18). Als u nu faalt, faalt u voor eeuwig. Het spijt me dat in deze zoals in vorige brieven aan u, de Geest der Waarheid geen alternatief heeft maar doorgaat met het ontbloten van uw schande(Openb. 3:18). U kunt nog de slag winnen als u zich keert van de “Gruwelen” die worden aangemoedigd en gekoesterd in uw midden, zelfs in het huis van God. Hier zullen we slechts enkelen noemen: {JL3: 1.2}

Waarheid daagt u uit, Ouderlingen, om te tonen waar in de Bijbel leert of door woord of door voorbeeld dat de Sabbat en de kerk gemaakt zijn om doelen te stellen, voor veilingen, voor het verkopen van literatuur en voor het opnemen van inschrijvingen. De Bijbel leert of beveelt niet eens het collecteren aan (een gewoonte die Rome begonnen is) tijdens de Sabbat diensten laat staan het handelen in de aanwezigheid van God. Alles wat (Het enige dat) de Bijbel beveelt is dat een container voor het vrijwillig offeren geplaatst wordt ergens in het kerkgebouw. Het was in een dergelijke “schatkist” dat de weduwe, terwijl zij de tempel binnenging, haar twee penningskens (koperstukjes) plaatste. {JL3: 1.3}

Uw antwoord dat de dingen die u verhandeld “in het belang van Gods werk zijn,” is helemaal

1

 geen excuus. In feite, veroordeelt u uzelf nog meer door het te doen lijken dat de Heer Zelf de Sabbat overtreedt die Hij geheiligd en Hijzelf het voorbeeld gegeven heeft door het te onderhouden door te rusten van al Zijn werken (Gen. 2:2). De goederen die jullie Ouderlingen tonen en voorbereiden op de Sabbat in het huis van God zijn niet, weet u, heiliger of belangrijker dan de offers (lammeren, ossen, en duiven, etc.) die de Joden in de tempel verkochten, en voor welke aankoop de geldwisselaars daar waren. {JL3: 1.4}

Kunt u niet zien dat zoals de Heer hen boos uitdreef met de zweep, Hij met nog grotere woede niet alleen u Ouderlingen uit zal drijven maar ook de leken die doorgaan met het deelnemen aan uw “onheilige feesten,”. Ja, Hij zal nog strenger met u afrekenen dan Hij met de Joden afrekende, omdat u en de tempel van God en de heilige Sabbat ontheiligt. {JL3: 2.1}

Ouderlingen, neem niet langer aan dat de Heer “de aarde in de steek gelaten heeft”, Zijn volk of Zijn kerk. Hij stierf om hen te redden en Hij heeft hen niet opgegeven. Noch zal Hij u met hen weg laten gaan. Verlaat uw verdorven werken, Ouderlingen, want waarom zou u omkomen voor onrechtvaardig verkregen winst(vuil gewin)? De Geest der Profetie heeft lang geleden uw onheilige praktijken veroordeeld maar u gaat door en door. Aangezien u nu uw grens (limiet) bereikt heeft, en aangezien Gods geduld uitgeput is dit de laatste oproep van de Geest voor u om acht te slaan op Zijn instructies(aanwijzingen): {JL3: 2.2}

“Een grote fout is er gemaakt door sommigen die tegenwoordige waarheid belijden, door handelswaar gedurende een serie bijeenkomsten, en door hun handel de gedachten van het onderwerp van de bijeenkomsten afleiden. Als Christus nu op aarde was, zou hij deze verkopers en sjacheraars (louche handelaren), of ze nou predikanten of mensen waren, met een gesel met kleine koorden, als toen hij de tempel vanouds binnenging, ‘en verjoeg(uitdreef) allen die verkochten en

2

kochten in de tempel, en gooide omver de tafels van de geldwisselaars, en de stoelen van hen die duiven verkochten. En zei tegen hen, Er is geschreven, Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt.’ Deze sjacheraars zouden kunnen smeken(pleiten, verdedigen) als een excuus(verontschuldiging) dat de artikelen die ze ter verkoop aanboden opgeofferde giften waren. Maar hun doel was winst te maken, om middelen te verkrijgen, om te vermeerderen.”—Testimonies vol 1, pp 471,472. {JL3: 2.3}

Wat betreft uw grootspraak over de veelvoudige miljoen dollars jaarlijks door de Genootschap geïnd, heeft Inspiratie dit te zeggen: Het geduld en vrijgevigheid van de leken (niet hun blindheid) verdiend lof, maar wat te zeggen over uw werken, Ouderlingen? Omdat de Bijbel geen enkele collecte leert, maar alleen vrijwillige gaven (en ook niet voor uw eigen gebruik), maakt u door de leken onder hoge druk te zetten met uw toespraken, uw smekingen, en collecte allemaal in de naam van Christus, Hem tot een afperser van de ergste soort. En door uw oogst inzameling en andere soortgelijke campagnes om geld van de Heidenen te krijgen, maakt u Hem ook een bedelaar van de ergste soort. Uw herhaalde collectes, die in sommige gevallen tien of meer keren tellen op één Sabbat morgen is godslastering en roof,  niet een zegen en vrijwillige gave. {JL3: 3.1}

U verkoopt de Sabbat School lesboekjes(tijdschrift) met winst en dan na het bestuderen van de lessen zet u druk op de klasgenoten door iedere cent die ze bij zich mogen hebben van ze af te persen. Hierna worden ze ook weer onder druk gezet om zich te abonneren op tijdschriften, magazines, en dan wordt er een beroep op ze gedaan om te betalen voor kerk en schoolonderhoud. Het onder hoge druk zetten door u en de bereidwilligheid van de leken om te geven, maakt dat ze ten slotte schulden hebben en maakt het hen onmogelijk om hun bestaande rekeningen te betalen! Zo brengt u hen er toe om alle waardigheid die een Christen, in Christus’ naam verdient ,in de zakenwereld te verliezen! {JL3: 3.2}

En nog erger, ofschoon de Genootschap alles

3

wat mogelijk is van de leken afneemt, doet zij niets voor hen in tijd van nood! Maar voor u Ouderlingen doet zij alles wat gedaan moet worden, ofschoon het de leken zijn die door ontbering (tegenspoed) en offers in de middelen voorzien! Ja, u brengt uw laatste dagen door in respect, comfort en luxe door, maar wanneer de leken  oud en ziek worden of sterven vertrouwt u hun zaak toe aan de wereldse liefdadigheids instituten! Wat een egoïsme! Wat een verhardde hart (hardheid van harten)! Wat een ongelijkheid en smaad tegen Christus! Door hun kost(leven) van hen af te nemen en door niets voor hen te doen in tijd van nood heeft u hen dus gedwongen om een levensverzekering te sluiten en daardoor tegen God te zondigen! {JL3: 3.3}

Het is hoog tijd, Ouderlingen, voor u om te weten dat er een eind aan deze roof komt, en dat er ook een afrekening zal zijn, dat er een rechtvaardige God is die wraak neemt op de onrechtvaardige. Laat ons nu gaan naar het profetisch woord dat zeer vast is en zien wat het te zeggen heeft over dit onderwerp: {JL3: 4.1}

“Mensenkind, profeteer en zeg tot hen, tot de herders,: Alzo zegt de Heere HEERE: Wee den herders Israëls, die zichzelven weiden! Zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakken sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Daarom zal Ik Mijn schapen verlossen, dat zij niet meer toe een roof zullen zijn; en Ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee. En ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn Knecht David; Die zal hen weiden en Die zal hun tot een Herder zijn. En ik, de HEERE, zal hun tot een God zijn. En Mijn Knecht David zal Vorst zijn in het midden van hen, Ik de HEERE, heb het gesproken.” Ezech. 34: 2-4, 22-24 {JL3: 4.2}

4

Merkt u hier op, Ouderlingen, dat dit schriftgedeelte niet uw slechte daden als voorbeeld veroordeeld. Het veroordeelt direct de daden van de herders van het Israël van vandaag. Dit feit vindt u in de verzen 22 tot 24, die verklaren dat nadat de ontrouwe en zelfzuchtige herders verwijderd zijn, het dan zo is dat ene herder, de anti-typische David overneemt en hij alleen daarna heel zorgvuldig het voedsel voorbereid en verdeeld onder de kudde van God. Uzelf kleden met de wol en voeden met het vet van Gods schapen maar niets doen in tijd van nood is de vreselijke beschuldiging tegen u Ouderlingen, en wie kan in waarheid uw schuld ontkennen? {JL3: 5.1}

Bovendien aangezien dit schriftgedeelte vrede en zekerheid beloofd zoals er nooit geweest is vanaf zonde er was, en aangezien het de reformatie voorspeld die nu plaatsvindt onder de leken in Laodicea, zijn er duikelijke tekenen dat dit schriftgedeelte nu vlak voor uw ogen vervuld wordt; dat God u Ouderlingen ontslagen heeft net zoals Hij koning Saul vanouds had ontslagen omdat hij dat had genomen waarvan hem ronduit was gezegd dat hij het niet moest nemen; die anti-typische David en de volmaakte vrede op handen (in aantocht); “dat zij die bewezen hebben ontrouw te zijn niet met de kudde toevertrouwd zullen worden” Getuigenissen 5 p. 70; dat nu “in de tijd van beproeving en zifting” de onbekende trouwe dienaren (de trouwe leken) “die nu nog verborgen zijn “naar voren zullen komen”; dat “weinig groten van naam betrokken zullen worden” in dit plechtige werk; “het goud zal gescheiden worden van de slakken.” Getuigenissen Dl. 5, p.  81—Testimonies, Vol. 5 p.  80, 81. {JL3: 5.2}

Inspiratie ontsluierd onomwonden dat Ezechiël 34 wijst naar deze zelfde tijd, en dat het een Hemel-gezonden boodschap speciaal voor u is Ouderlingen. Moge God het behoeden dat u deze nieuwe geopenbaarde waarheid over het hoofd ziet, of nalaat er acht op te slaan en te reformeren. {JL3: 5.3}

Het is alleen omdat God smacht om u te redden dat Hij Jesaja’s profetie van de laatste dagen weer uw ongelofelijke verdorvenheid onthult: {JL3: 5.4}

5

“O Mijn volk,, die u leiden, verleiden u en den weg uwer paden slokken zij in. De HEERE stelt Zich om te pleiten, en Hij staat om de volken te richten. De HEERE komt ten gerichte tegen de oudsten Zijns volks en deszelfs vorsten, want gijlieden hebt dezen wijngaard verteerd; de roof des ellendigen is in uw huizen. Wat is ulieden, dat gij Mijn volk verbrijzelt en de aangezichten der ellendigen vermaalt? Spreekt de Heere HEERE der heirscharen”. Jes. 3:12-15 {JL3: 5.5}

Merkt u op dat deze bijbeltekst zelf, wijst dat het spreekt tot het volk bij de aanvang van het oordeel van de levenden. De aanklacht is dat u het volk misleid heeft, dat “u de wijngaard verteerd(gegeten) heeft,” dat “de roof der ellendigen  in uw huizen is.” De rest van dit hoofdstuk vermeld verder dat in sommige gevallen u de (vrucht) levensonderhoud van de armen heeft genomen en het aan uw dochters geschonken heeft, waarmee zij zich overdadig en verdorven vertonen. Waarom toont u geen berouw, aangezien het vanzelfsprekend is dat u niet langer toegestaan zal worden om de “aangezichten der ellendigen te vermalen?” Waarom blijft u doorgaan met uw verdorvenheid en waarom komt u erin om? {JL3: 6.1}

Er zijn duizenden gevallen zoals van Broeder A.L. Friis, van wie de conferentie duizenden dollars genomen heeft voor hun lijfrente(jaargeld) fonds, maar niets deden voor zijn zorg en voor zijn medische rekeningen op zijn oude dag. En toen er een voorstel naar hen via de post was verzonden, smekend dat ze ten minste een deel van de begrafenis kosten betaalden, ontzegden zij hem ook dit, door totaal te zwijgen. {JL3: 6.2}

God heeft bevolen dat de predikantschap ondersteund word door de tiende, maar u ouderlingen verbruiken(nemen alles tot u) alles—tiende, vrijwillige offers, collectes, oogst inzameling, erfstukken en noem maar op! En hoewel de Geest der Profetie u jaren geleden opgedragen heeft om de leraren van de predikantencollege(instelling) van de tiende te betalen (Testimonies, Vol 6, p. 215) gaat u nog steeds door met hen te betalen door het ophalen van lesgeld en entreegeld van de studenten! Daardoor

6

bedriegt u de studenten door zodat u voor uzelf het rechtmatige deel van de tiende kan gebruiken! De Sabbat en de kerk hebt u veranderd in instituten van gewin in plaats van rust, gebed, lofprijzing, en studie. Dit doet u allemaal om uzelf te voeden en nog heeft u niet genoeg. Wat een bodemloze put moet uw maag (niet) zijn! Ontkent u nog steeds dat u de wijngaard heeft verteerd? {JL3: 6.3}

Als uw literatuur wat dan ook van waarde heeft, zou het niet verkocht moeten worden voor zo een hoge prijs, maar in plaats daarvan zou het gratis weg gegeven moeten worden en zo overal gestrooid worden als de bladeren in de herfst. Maar, in tegendeel verkoopt u boeken die voor $ 1 per kopie (exemplaar) verkoopt u voor $ 2 of $ 3. Als de literatuur gratis word weggegeven, en als het overtuigend is, zal het toevoegen overvloed aan zielen en dus meer opbrengen in tienden en offers dan de verkoopprijs nu opbrengt(doet). Uw liefde voor geld, echter, maakt dat u bang bent om dit risico te nemen. Als er welke literatuur dan ook ooit wordt weggegeven wordt een beroep op de leken gedaan om ook dit te betalen. Al deze simpele feiten bij elkaar, Ouderlingen, bewijzen dat de zonen van Eli niets waren vergeleken met u. Is het niet zo? {JL3: 7.1}

Het door u oppotten van de roof van de ellendigen, de Schriften verkeerd interpreteren, vertrouwen in de profeten ondermijnen, en Gods volk in duisternis houden betreffende het oordeel voor de levenden (“de grote en geduchte dag des Heeren”) zijn gruwelen (verdorvenheden) zoals die er nooit eerder waren! Als u deze verdorvenheden blindelings doet waarom bekend u nu niet aan de Heer dat Hij gelijk heeft om te zeggen dat u “ellendig en jammerlijk en blind en naakt” bent – in alles gebrek lijd in plaats van in geen ding gebrek te hebben (Openb. 3:17) Bekeer u van uw ongeloof en wordt vergeven. {JL3: 7.2}

Om nader te onderbouwen wat we gezegd hebben over uw opschepperij over de welvaart van de Kerkgenootschap, presenteren wij u de volgende cijfers: {JL3: 7.3}

7

Volgens het Jaarboek van de Kerkgenootschap van 1952,  bedroegen de tienden en offers voor zendingswerk in de periode van 12 jaar, van 1938 tot 1950, $313,732,091.49 en de toemame(aanwinst) in leden was 286,761. Deze cijfers tonen dat de leken van 1938 tot 1950 aan u Ouderlingen precies $ 1,094.05 voor ieder lid die u aan de kerk heeft toegevoegd. {JL3: 8.1}

De voorstelling wordt nog erger wanneer we in overweging nemen dat de kinderen die opgegroeid zijn in de Zevende Dags Adventisten gezinnen over dezelfde periode de toename in lidmaatschap in de kerk overtreffen. Er wordt geschat door werkelijke(feitelijke) cijfers dat een kerk(gemeente) van honderd leden in twaalf jaar ( de leeftijd waarop een kind zich bij de kerk mag aansluiten) minstens 84 kinderen zal opbrengen tot die leeftijd. Volgens dit kerngetal 469,951 –het lidmaatschap in 1938—zouden kerkleden in 1950, 394,758 kerkleden hebben opgebracht in de Zevende Dags Adventisten huizen indien zij allen in de kerk waren gebleven. Hier ziet u dat de kinderen die opgebracht waren in Zevende Dags Adventisten huizen in de afgelopen 12 jaar de toename van kerkleden in aantal overtreffen met 107,997 zielen over dezelfde tijdsperiode. {JL3: 8.2}

De juiste feiten spreken dus voor zich: Als de totale toename(groei) van leden van de Heidenen komt, dan zijn de leken al hun eigen kinderen kwijtgeraakt, 394,758 sterk, en voor $ 313,732,091.49 hebben zij 394,758 Heidenen gekocht! En als zij al hun eigen kinderen gered hadden, dan zou de toename zonder zelfs één Heiden 394,758 zijn in plaats van 286,761 en het zuur verdiende $ 313,732,091.49, geld van de leken zou in hun eigen zakken zijn in plaats van in de uwe, Ouderlingen. Is dit iets om over op te scheppen? Voorspoed? Welke soort? {JL3: 8.3}

Wat heeft de Z.D.A. kinderen naar de wereld gedreven in plaats van in de kerk? En wat weerhoud de leken ervan om hun buren en vrienden naar de kerk te brengen? Tevens, wat verdrijft bijna evenveel nieuw bekeerden naar de

8

achterdeur als dat er door de voordeur worden gebracht?—het antwoord is voor de hand liggend: uw constante doel om geld in te winnen en collectes door de gehele dienst, en het door u uithongeren door de afwezigheid van pure, gezonde geestelijk voedsel. {JL3: 8.4}

Wij hopen dat u ons nooit meer zal beschuldigen van het “podium” af te treden maar in plaats daarvan gaat u zelf Ouderlingen haastig weer er op. {JL3: 9.1}

Ook willen wij u laten weten dat de leken niet zo blind zijn als u denkt dat zij zijn voor uw valse opschepperij van zielen bijeenbrengende voorspoed die nooit onderbouwd door absolute feiten. Zo een succes vindt nooit hier plaats in het thuisland maar altijd in verafgelegen landen, landen waar niemand van ons een manier heeft om u te controleren. Waarom doet u niet iets hier? Zijn de heiden u nader aan het hart dan wij van het thuisland? {JL3: 9.2}

Uw voortdurende beschuldiging van ons door te zeggen dat u “priesterschap” beoefent, elimineert (maakt geen eind aan) de waarheid niet Ouderlingen, en hoe eerder u het weet hoe beter voor u. Een systeem van priesterschap is totaal verschillend van een systeem van het beroven van de armen. Bovendien, beschuldigen wij u nergens van; wij maken u gewoon(slechts) opmerkzaam op wat Inspiratie Zelf zegt; wij voldoen slechts aan wat Het ons beveelt te doen. Hier volgt onze opdracht: {JL3: 9.3}

“Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden…. Is dit niet het vasten, dat Ik verkies: Dat gij losmaakt  de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt? Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt en de arme verdrevenen in huis brengt? Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad en uw genezing zal

9

snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen”. Jes. 58:1, 6-8. {JL3: 9.4}

Uw roddel(kletspraat) dat u de Herdersstaf tot zwijgen heeft gebracht, dat het uitsterft, ia een andere foutieve bewering. Niet, niet de Herdersstaf. Vergeet niet dat het aantijgingen als de uwe zijn die de stellingen aan de deuren van de kathedraal van Wittenberg hebben genageld. De stellingen ziet u worden nu aan de deuren genageld van iedere sponsor(donateur) en ondersteuner van deze schandalige misdaden van het beroven van de leken en van hen in duisternis houden van Gods Waarheid voor deze tijd. {JL3: 10.1}

Wij zijn er zeker van dat u nu duidelijk ziet wat veroorzaakt heeft dat de dodelijke wond van het beest is genezen.(Openb. 13:3). Wij zijn er ook zeker van dat u nu bewust bent van het feit dat het gevangen nemen van de kerk door de Satan gemaakt heeft dat de hele wereld achter het beest liep(het kan niet de hele wereld zijn zonder de kerk). {JL3: 10.2}

Het is zeker dat als u levend moet ontsnappen aan de wraak van God, u Ouderlingen deze feiten niet kan riskeren te ontkennen, noch riskeren om te weigeren te op te komen en zo luid als u mogelijk kan herleving en hervorming te verkondigen door de breedte en lengte van Laodicea. Nee, dit zijn geen ijdele woorden, Ouderlingen. Hoort wat de volgende alinea’s zeggen: {JL3: 10.3}

“Wat voor grotere misleiding kan bezit nemen van het menselijk verstand, dan een vertrouwen, dat zij rijk zijn, terwijl zij allen verkeerd zijn! De boodschap van de Getrouwe Getuige vindt het volk van God in een droevige toestand van misleiding, hoewel oprecht(fideel, rechtvaardig) in die misleiding. Zij weten niet dat hun toestand betreurenswaardig is in Gods ogen. Terwijl zij aan wie de booidschap gericht is, zichzelf vleien dat zij in een verheven geestelijke toestand verkeren, breekt de booidschap van de Getrouwe Getuige hun zekerheid met de ontstellende aanklacht van hun ware toestand van geestelijke blindheid, armoede en ellende. Het getuigenis, zo scherp omlijnd en zo duidelijk, kan geen vergissing zijn, want het is de Getrouwe Getuige Die spreekt,

10

en Zijn getuigenis moet juist zijn.”—“Testimonies,” Vol. 3, pp. 252, 253) {JL3: 10.4}

“God is niet veranderd tegenover Zijn trouwe dienarendie hun klederen smetteloos houden. Maar velen roepen, ‘Vrede en veiligheid,’ terwijl er onverwacht verwoesting over hen komt. Tenzij er volledige bekering is, tenzij men hun hart nederig geeft door biechten, en de waarheid ontvangt zoals het in Jezus is, zal men nooit de hemel binnen gaan. Wanneer reiniging in onze gelederen zal plaatsvinden, zullen we niet langer gerust (tevreden) zijn, opscheppend(bluffend) rijk en verrijkt met goederen te zijn, en niets nodig te hebben. {JL3: 11.1}

 Wie kan waarlijk zeggen, ‘Onze goud is gereinigd in het vuur; onze klederen zijn niet besmet door de wereld’? Ik zag onze Leraar (Begeleider) wijzen naar de klederen van de zogenaamde rechtvaardigen. Hen uitkledend, legde Hij de bezoedeling eronder bloot. Toen zei Hij tegen Mij: ‘kan je niet zien hoe opzichtig(aanmatigend) zij hun bezoedeling en verdorvenheid van karakter hebben bedekt? “Hoe is de trouwe stad een hoer geworden?” ‘Mijn Vaders huis is een huis van koopwaar geworden, een plaats vanwaar de goddelijke aanwezigheid van heerlijkheid vertrokken is! Om deze reden is er zwakheid, en ontbreekt er kracht.’ ” – “Testimonies,” Vol. 8, p. 250. {JL3: 11.2}

 Welke “scherpere en ernstigere” getuigenis dan deze verwacht u Ouderlingen? {JL3: 11.3}

Dit, Ouderlingen en leken is inderdaad de stem van de profetie, en daarom is er nu geen twijfel bij u waarom wij alleen in de kerk werken in plaats van in de wereld. Nu ziet men wie de Getuigenissen uit hun context gebruikt. Nu is er geen twijfel bij de leken die eensgezind(eendrachtig) op staan, en de ketenen los breken die de armen binden en de vooruitgang van het evangelie achterhouden. {JL3: 11.4}

Om nu de kwestie(aangelegenheid) samen te vatten, wij zeggen in Waarheid en in de naam van Christus tegen u Ouderlingen en leken: zal u niet God prijzen dat ter wille van uw leven,

11

Waarheid in drie opeenvolgende brieven, waaronder deze, aan u allen heeft ontsluierd dat in zijn blindheid, zelf zelfbedrog en lauwheid, de engel van de kerk van de Laodicianen van het huis van God een rovershol heeft gemaakt, met het evangelie van Christus heeft hij handelswaar van Zijn volk gemaakt, en door de schriften te verdraaien heeft hij geprobeerd het vertrouwen in de profeten te ondermijnen. Bestudeer(Controleer) onze vorige brieven aan u. {JL3: 11.5}

Uw waanzinnige talent om al de verdorvenheden van karakter te bedekken en het doen voorkomen als een rozentuin onder een heldere hemel(lucht), is ook wat! En de reden(motivatie) van u om halsstarrig (eigenzinnig) de leken ervan te weerhouden om in aanraking met de Herdersstaf literatuur en haar aanhang(achterban, gevolg) is nu bij allen overduidelijk. Er nu slechts één ding dat u moet doen als u uw gezicht wil redden en genade en respect bij God en de mens wil herwinnen en dat is voor u om uw standpunt aan de kant van Waarheid te nemen, zet dan uw prachtige kundigheid binnen Laodicea in actie voor een totale terugkeer naar God. {JL3: 12.1}

Ik hoop dat ik niet uw vijand ben geworden, Ouderlingen, omdat ik de heldere waarheid aan u heb gezegd in de vreze van God en voor uw eigen eeuwig welzijn. Werk liever aan de betrokken kwesties(punten), en doe wat u kunt om te ontkomen de overlopende(overvloeiende) plaag die nu aan uw deur is, en aan de deuren van iedereen die nalaat te zuchten en uitroepen(weeklagen) over de gruwelen die er in uw midden zijn (Ezech. 9 en Getuigenissen 5, p. 70,71.—Testimonies, 5,  p. 80, 81. {JL3: 12.2}

Dit, merkt u is niet Broeder Houteff maar de lekenbeweging, doordrenkt met de Geest aan het werk.  {JL3: 12.3}

Met vriendelijke groeten om direct actie te ondernemen en voor een complete herleving en hervorming,

V.H. Jezreel, H.B.

(Directeur van de Z.D.A. Leken Beweging)

5 G 70, 71 {5 T 80, 81}

VHJ:cc

12

 

>