fbpx

DE BINNENDRINGENDE WIG

1

(Copyright, 1946, door

The Entering Wedge Society of America

Alle rechten Voorbehouden.)

2

DE OPDRACHT VAN DIT BOEKJE:

   De lezer zal het feit waarderen, dat de belangrijkheid van dit gezondheid brengende werktuig in sommige opzichten gelijk staat aan dat van het evangelie, omdat geen enkel huis, als het nu christelijk, Joods of heidens is, het zich kan veroorloven geen kopie ervan in haar bezit te hebben. En aangezien de eerste zorg van het evangelie doelt op de gezondheid van de mens, is daarom dit  van-de-hemel-gezonden instrument de “binnen dringende wig” voor het Bijbel- en colporteurs werk, en zal zij, als zij op de juiste wijze gehanteerd wordt, niet alleen deuren en harten openen voor het evangelie aller tijden, maar zal zij ook voor elk huis “voedsel op z’n tijd” (Matt. 24:45), de boodschap van het uur, “het eeuwig evangelie,” zijn. Op. 14:6. Vandaar, dat zij, die de wens koesteren deel te hebben in een dergelijke zaak van gewicht, op succesvoller wijze kunnen werken met deze aansprekende, vrienden makende, harten veranderende, en lichaam opbouwende voorloper. {EWe 3.1}

En dat het bovendien begrijpelijk mag zijn voor alle klassen van de samenleving, is het geschreven in een bewoording die een ieder op redelijke wijze kan bevatten. En tenslotte, om het een de bruikbaarheid van een metgezel van zakformaat te geven, zodat men het op elk moment op makkelijke wijze kan raadplegen — thuis en wanneer men van huis weg is — slechts de meest praktische en noodzakelijke hints zijn gegeven, de zaken die men dagelijks moet raadplegen, tezamen met enkele recept voorbeelden. {EWe 3.2}

De verlichting hierin vervat, is hoogst belangrijk voor het handhaven van  een  goede gezondheid,

3

omdat de wereld nu een leven leidt dat tegengesteld is aan haar gezondheid. Dus, tenzij men goed gewapend is om op verstandige wijze door de lange levens reis te gaan, kan men natuurlijk zich niet met zekere verwachting op de renbaan van het leven begeven, en kan men uiteindelijk zijn doel niet bereiken. {EWe 3.3}

Het merendeel van de mensen realiseren zich dat zij nu leven in een nieuwe, onnatuurlijke en verontruste wereld; maar tenzij zij hervormen en hun leef gewoonten bijstellen met de wereld die er geweest is, zullen ook zij wegzinken in een oceaan van ziekte en ellende, en dus in een vroegtijdige en, misschien, hopeloze graf. {EWe 4.1}

 In een natuurlijke wereld zouden boeken als deze niet van zo’n essentieel belang zijn voor iemands dagelijks dieet (leefregel), maar in een wereld als die waar wij nu in leven, is de noodzaak van een boek als deze even noodzakelijk geworden, alsof dood en ellende op het punt stonden de laatsten van ons te overwinnen. Dat de wereld vandaag zich in juist zo’n moeilijke positie bevindt, blijkt uit het feit dat zij in toenemende mate ziek en stervende is door allerlei soorten van ziekten, en tenzij er niet vlug iets ondernomen wordt om haar te redden, zal zij voor eeuwig opgaan in vergetelheid. {EWe 4.2}

Een dergelijk gezondheid-schadende en degenererende toestand als hetgeen nu heerst onder de zogenaamde be schaafde landen, is ongetwijfeld te wijten aan het feit dat wij allen als gezondheid hervormers tot nu toe slechts de theoretische kant  van  gezond  leven hebben onderwezen. Maar nu de lang verwachte, de  praktische, gezondheid metgezel (het enige soort dat iedereen kan

4

helpen zijn verkeerde gewoonten te corrigeren, dat zijn pad kan verlichten, en hem kan redden van de stroom van vernietiging), uiteindelijk gekomen is, haasten wij als Christen werkers ons, voor het welzijn van anderen, om allen ermee te bereiken. Ja, allen, want een ieder kan hem bezitten zonder geld. “Ho,” Nu nodigt inspiratie uit: “Komt gij allen, die dorst heeft, tot de wateren, en hij, die geen geld heeft; komt, koop, en eet; komt gij, koopt wijn en melk zonder geld en zonder prijs.” Jes. 55:1 {KJV}. {EWe 4.3}

Als het verkocht moest worden op een strikte commerciële basis, zou de prijs van deze gezondheidsbediening, naar wij begrijpen, even onschatbaar zijn als de waarden van iemands gezondheid en geluk. Vandaar, dat de uitgever, die een bij uitstek evangelie pers in bedrijf heeft, het mogelijk gemaakt heeft voor hen die het verspreiden, om dit gezondheid boekje kosteloos te verzenden aan allen die de behoefte hebben het in hun bezit te hebben. {EWe 5.1}

5

INHOUDSOPGAVE:

DE OORZAKEN VAN ZIEKTEN Blz. 9
Wat zou een ieder moeten weten? Blz. 10
De Oorzaken van Alle ziekten Samenvattend Blz. 12
LESSEN UIT DE NATUUR Blz. 15
EERDER EEN TIJD VOOR VOEDING, DAN VOOR DRUGS (MEDICIJNEN) Blz. 20
EERDER EEN TIJD VOOR DRUGS (MEDICIJNEN), DAN VOOR VOEDING Blz. 21
WAT ZOU EEN VLEES ETER MOETEN WETEN? Blz. 22
WAT ZOU EEN VEGETARIËR MOETEN WETEN? Blz. 27
Groep 1 — Tachtig Procent van het diet Blz. 29
Groep 2 — Twintig Procent van het diet Blz. 30
Groep 3 — Kruiden voor alle voiding Blz. 30
HET ZOMER EN HET WINTER DIEET Blz. 30
VOEDSEL COMBINATIES Blz. 33
RAUW VOEDSEL Blz. 36
HET GEBRUIK VAN HET GEZOND VERSTAND Blz. 36
DE VERPLICHTENDE, VOORTVARENDE WIJZE VAN LEVEN Blz. 37
HET TE VEEL ETEN Blz. 39
ETEN TUSSEN DE MAALTIJDEN DOOR Blz. 41
GOEDE GEWOONTEN, HYGIËNE, EN OEFENING GEVEN EEN GOEDE GEZONDHEID Blz. 44
PLEZIERIGE OMGEVING Blz. 46
HET STADS LEVEN Blz. 47
WERK EN RUST, GEDURENDE HET JAAR Blz. 48
HET GEBRUIK VAN LAXEERMIDDELEN Blz. 50
HET WATER IN EDEN Blz. 51
WAT WEET U VAN SLAAP? Blz. 52
WAT BEHOORT EEN CHRISTEN TE WETEN? Blz. 55
GELOOF, NOODZAKELIJK VOOR EEN GOEDE GEZONDHEID Blz. 58
DE LABORATORIUM ONDERZOEKINGEN EN DE MENINGEN VAN DE VOEDINGSSPECIALISTEN Blz. 59
Water en Haar functies Blz. 59
De Functie van Voedsel Blz. 60
De Calorieën Blz. 61
De Mineralen Blz. 62
Zuurstof en de Functie ervan Blz. 64
Koolhydraten Blz. 65
Vetten Blz. 65
Proteïnen of Eiwitten Blz. 66
Vitaminen Blz. 66
Zuur- en Alkalivormende Voeding Blz. 72
BETER INSTEMMEN MET AL DE WETTEN VAN GOD Blz. 75
VOEDING EN KOKEN Blz. 76
Bijzondere Verboden en Aanradingen Blz. 80
NIET NODIG OM HONGERIG EN HULPELOOS TE STAAN Blz. 83
RECEPTEN Blz. 87

6

 

DE BINNEN DRINGENDE WIG:

HET BEGIN VAN DIEET EN GEZONDHEID:

     “Waarom weegt gij geld af voor hetgeen geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich verlustige. Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genade bewijzen aan David.” Jes.55:2, 3. {EWe 7.1}

     Om belangrijkheid van deze Goddelijke raadgeving op prijs te kunnen stellen, moet men zich eerst ten volle realiseren, dat God in den beginne de mens naar Zijn Eigen beeld geschapen heeft, man en vrouw schiep Hij hun. Ja, naar Gods’ Eigen beeld zouden zij beiden voor eeuwig leven, zoals Hijzelf leeft, om nooit pijn of dood te ervaren. {EWe 7.2}

     Om echter op verstandige wijze “datgene wat goed is” te eten, en om gezond te kunnen blijven, betekent datgene eten wat de Schepper geheiligd heeft voor het gebruik van de mens. “Zie,” geeft Hij als raadgeving, “Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen.” Gen. 1:29. {EWe 7.3}

     Ondanks het geschenk van een immense verscheidenheid aan voedsel — iedere kruid en iedere boom die zaad draagt — reikte het zondeloze, heilige paar, dat verleid werd, en dat onervaren was, uit

7

naar de enige  verboden vrucht van de boom, die zich  in  het midden van de hof bevond. Door van de boom te eten, werden zij onderworpen aan die ervaring, die aan hun en aan hun nakomelingen de resultaten zou blootleggen van zowel goed als kwaad — blijdschap en droefheid, gezondheid en ziekte, verlossing en veroordeling, — dit alles zou voortaan het lot zijn van het mensdom. Dus, terwijl hij al deze ervaringen meemaakt, ging de dood over op alle mensen en op al het overige wat onderworpen was aan de heerschappij van Adam. {EWe 7.4}

     Dus, als nakomelingen van vader Adam, kwamen wij natuurlijkerwijs in deze wereld als eerstegraads zondaars, onderworpen aan al het goede zowel als aan al het kwade dat het bevat. En nu, als wij kiezen het goede te doen, zullen wij géén andere zonde toevoegen, en uiteindelijk zal onze zondig natuur veranderen en, geleid door Goddelijk Licht, zullen wij worden gebracht tot de zondeloze staat van Eden. Maar als wij voortgaan in het anders handelen, dan zullen wij als gevolg daarvan bijgevoegde vervloekingen over ons halen, vervloekingen die het resultaat zullen zijn van onze eigen zonden. En als wij ons nooit afwenden van een dergelijke goddeloze handelwijze, zullen wij zelfs de “tweede dood” sterven. (Openb. 20:14.) {EWe 8.1}

 

     Het is een feit, dat vroeger in de geschiedenis van de mensheid, de mens niet onderworpen was aan zoveel ziekte, kwalen, en lijden als dat zij dat heden ten dage zijn, en zij waren in staat bijna duizend jaar te leven, hetgeen een bewijs is, dat de naties van vandaag niet het goede

8

gekozen hebben, maar eerder de kwade levenswijze — de levenswijze die leidt tot zowel de vernietiging van het lichaam als de ziel. Op die wijze voegen zij zonde op zonde, kwaad op kwaad, en pijn op pijn toe, en snellen zij met hoge snelheid voort, hun onder-gang tegemoet in dit leven, en, tenzij zij berouw tonen, hun uiteindelijke ondergang in het toekomstig leven: naar de tweede dood, een dood waaruit géén opstanding is. {EWe 8.2}

DE OORZAKEN VAN ZIEKTEN

     Ziekten zijn geïdentificeerd of onderverdeeld in drie verschillende categorieën — erfelijke, besmettelijke, en zelf ontwikkelde (zelf-verkregen) ziekten. Aangezien dit een feit is, dan moeten er drie soorten van zonden zijn, drie wetten ter overtreding. Twee van deze wetten worden gevonden in de Decaloog (Exo. 20:3-17): De eerste verbiedt het zondigen tegen God, en de tweede verbiedt het zondigen tegen onze medemensen. De derde, daarentegen, is de gezondheidswet, de wet die het zondigen tegen ons lichaam verbiedt. (Lev. 11;  Jes. 66:16, 17). {EWe 9.1}

     Het is dus duidelijk, dat zondigen tegen God een erfelijke vloek tot gevolg heeft, het soort, dat doorgegeven wordt van vader op zoon, “tot in het derde en het vierde geslacht van hen die Mij haten,” (Exo. 20:5), zegt de HERE. En zondigen tegen onze medemensen brengt besmettelijke ziekten met zich mee, hetgeen aangetoond werd in het geval van Miriam, toen zij tegen haar broer, Mozes, zondigde, werd zij door de besmettelijke ziekte,  melaatsheid, getroffen (Num. 12). “Eer uw vader en uw moeder; opdat uw dagen

9

verlengd worden (…),” Exo. 20:12. Dus, “wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien.” Gal. 6:7. Alzo gebeurde het, dat toen Haman de galg gebouwd had waaraan hij Mordechai  wilde  ophangen,   werd hijzelf daaraan opgehangen (Esther 7:9, 10). En toen Daniël op onrechtvaardige wijze in de leeuwenkuil werd geworpen, werden zijn vijanden verslonden door de hongerige beesten, maar Daniël bleef gespaard (Dan. 6:16, 22, 24). Voorts, toen de drie Hebreeeuwen in de vurige oven werden geworpen, werden degenen die hen erheen brachten verteerd door de vlammen, maar de Hebreeeuwen kwamen ongedeerd eruit (Dan. 3:21-23). Zo zal ook, “Hij, die in gevangenschap leidt,  zelf  in  gevangenschap  geleid  worden;  hij,  die  met  het zwaard dood, moet zelf door het zwaard worden gedood.” Openb. 13:10. {EWe 9.2}

 

Het is dus een nooit falend feit, dat indien iemand zijn naaste molesteert of schade toebrengt, of een dergelijke handeling overweegt, het kwaad hem zal terugvallen, en als hij de kinderen van zijn naaste kwaad berokkent, zullen zijn eigen kinderen als resultaat daarvan onder de gevolgen van het kwaad te lijden hebben. De ziekten echter, die niet overgeërfd zijn, haalt de zondaar zelf over zich, door tegen zijn eigen lichaam te zondigen. Zondigen tegen  een  naaste  of  tegen zichzelf, is, niettemin, indirect, ook zondigen tegen God. {EWe 10.1}

WAT ZOU EEN IEDER MOETEN WETEN?

     Als iemand te lijden heeft onder een overgeërfde ziekte, waaraan zijn ouders, grootouders of overgrootouders schuldig zijn, dan is hij, vanzelfsprekend, niet bij machte om veel te doen aan maar iets in de lijn,

10

om zo volledige herstel te verwezenlijken, zij het door het toepassen van een dieet of door het gebruik van drugs. Hij kan echter in staat worden gesteld de ziekte onder  controle te hebben, of het zelfs te boven te komen door volstrekte gehoorzaamheid aan de wetten van God, wetende, dat niets in de wereld genezing zal uitwerking voor een dergelijke kwaal, dan gebed, als Gods wijsheid daartoe aanbeveelt. {EWe 10.2} ***

     Aan de andere kant, als men te lijden heeft aan een ziekte die op hem werd overgedragen, hetgeen te wijten is aan het feit dat men gezondigd heeft tegen zijn medemens, dan moet men, om van de ziekte af te komen, voor eens en altijd, berouw tonen voor zijn zonde, de gouden regel in praktijk brengen: “Al wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun aldus” (Matt. 7:12.) {EWe 11.1}

     Maar als de kwaal noch overgeërfd, nóch overgedragen is, dan moet het uit zichzelf ontstaan zijn, dan moet men het bij zichzelf veroorzaakt hebben, door het overtreden van de gezondheidswetten, door niet juist te leven in een of ander opzicht. {EWe 11.2}

     De verstandigen zullen, om die reden, hun leef gewoonten corrigeren — er voor zorgen, dat zij niet zondigen tegen God of tegen hun medemensen, dat zij op de juiste wijze slapen, ademhalen, eten, drinken, werken en op godsdienstige wijze, en indien er, in geheel, een kuur ter beschikking is, zullen zij het toepassen. {EWe 11.3}

     Nu de oorzaak van elke soort van ziekte is uiteengezet, kan de lijder aan elk  van  deze drie soorten van ziekten vaststellen welke van de drie soorten van wetten hij aan het  overtreden is en als resultaat de

11

straf ondergaan welke zij oplegt. Als hij echter wordt geteisterd door complicaties van ziekten, dan moet hij zich schuldig maken aan het overtreden van al de wetten van God. Laat hem dan voortaan, in elk opzicht, ophouden te zondigen, indien hij verwacht hersteld te worden en ook gezond te blijven. {EWe 11.4}

     Uiteraard, worden vele ziekten ten onrechte onder de noemer, “besmettelijk,” gerangschikt. Tuberculose, Bijvoorbeeld, is in feite niet overdrachtelijk, want wanneer men geïnfecteerd wordt met de ziekte, kan men, wanneer men correct begint te leven wanneer de ziekte in haar begin stadium is, de genezing ervan bewerkstelligen. Het is dus duidelijk, dat, wanneer men altijd goed leeft, met niet hoeft te vrezen dat de ziekte ooit vat zal krijgen op zijn lichaam. Dus mag per slot van rekening worden geconstateerd, dat een aantal ziekten die voor besmettelijk worden gehouden, in feiten dat niet zijn. Strikt gesproken, zijn zij infecties die men zich zelf op de hals heeft gehaald. Hoe bevoorrecht zou men zichzelf daarom moeten beschouwen met de wetenschap, dat goed leven en goed doen, met geloof in God, het feitelijk wegdoen van een menigte van smarten betekent! {EWe 12.1}

DE OORZAAK VAN ALLE ZIEKTEN SAMENVATTEND

     Zij, die benieuwd zijn te weten wat de oorzaak van deze, of die, en van de andere ziekte is, kunnen snel elke geval toetsen: {EWe 12.2}

     Men is nu volledig van doordrongen, dat leven en dood oorlog voeren tegen elkaar, zoals dat het geval is met de naties onderling: Het leger van de ene natie kan het vuur openen op een andere, maar niet alle soldaten lopen  hetzelfde  soort  van  verwonding  op, zelfs  al staat het gehele leger  onder

12

hetzelfde soort vuur. Op gelijke wijze zijn de lichamen van de mensen de soldaten en zijn de oorzaken van ziekten het machtige wapen van de vijanden in de strijd tussen hemel en aarde. Vandaar, of sommigen nu lijden aan hoofdpijn, sommigen aan maagpijn, sommigen aan diabetes, sommigen aan anemia (bloedarmoede), aan een hartkwaal, galstenen, neuritis (zenuw ontsteking), of andere kwalen, nochtans lijden allen om dezelfde reden — en wel om de eenvoudige reden, dat men op de ene of andere manier afgeweken is van hun enige vesting, namelijk, de wetten van God. Dit is de uiteindelijke diagnose of vaststelling van alle ziekten. Blijf dicht bij de Natuur, en de Natuur zal dicht bij u blijven. {EWe 12.3}

LESSEN VAN DE MODERNE MACHINE

     Men moet zich ervan bewust zijn dat het menselijk lichaam, in sommige opzichten, gelijk is aan een door-de-mens-vervaardigde machine. Wanneer de benzine tank van een auto leegloopt, stopt de motor meteen. Dezelfde wet is werkzaam in het menselijk lichaam: Wanneer het lichaam zijn energie verbruikt heeft (verhongert, al zijn calorieën verbruikt heeft), houdt het op te functioneren, het sterft; en hoewel de mens, die de auto gemaakt heeft, haar weer aan de praat kan krijgen door haar tank opnieuw te vullen met brandstof, kan hij dat niet doen met het menselijk lichaam. Wan-neer eenmaal het hart ophoudt met kloppen, houdt op datzelfde moment het leven op en ligt het lichaam neer tot aan de opstandingsdag — totdat Degene, Die het geschapen heeft het weer in beweging brengt. {EWe 13.1}

   Wanneer het carter van de motor leeg raakt, maar de motor door blijft lopen,

13

raakt de machine defect en beëindigt daarmee haar bruikbaarheid. En aangezien de levensduur van de auto wordt gehandhaafd door het verminderen van wrijving door middel van smering, zo wordt ook het leven van een mens in stand gehouden, doordat de Natuur de uitgewerkte cellen vervangt nadat de dagtaak is vervuld, terwijl hij in bed van zijn rust geniet. Op die wijze wordt hij in staat gesteld om in de morgen met vernieuwde krachten op te staan. Maar als hij in gebreke blijft om te voorzien in het materiaal welke de Natuur nodig heeft om de uitgewerkte cellen en weefsels te vervangen, zal hij, vanzelfsprekend, te lijden hebben onder de gevolgen daarvan, zoals dat het geval zal zijn bij de nalatige persoon die in gebreke blijft om de olie bij te vullen in het carter van zijn auto. En als men ook nalaat genoeg water te drinken gedurende de dag door, zal zijn bloed, als gevolg daarvan, verarmd raken, en zal zijn lichaamsgestel lui of traag en verstopt raken met afval stoffen, om daar te gisten en te bederven of te rotten; en als de Natuur beroofd wordt van de benodigde energie waardoor vergiften of schadelijke stoffen door de poriën naar buiten gewerkt worden, dan blijf er niets anders over, dan de poging op te geven — ziekte {is dan het gevolg}. {EWe 13.2}

     Het is daarom noodzakelijk, dat de Natuur goed bevoorraad is met al het noodzakelijke als men inzetbaarheid wil handhaven en zijn toebedeeld leven wil voortzetten. {EWe 14.1}

     Voorts, is het ook een feit, dat geen enkel goede mecanicien (of machine maker), nutteloze onderdelen in een motor plaatst, en als de gebruiker ervan een onderdeel ervan verwijdert, hoe klein en hoe onbeduidend het ook zijn mag, de bruikbaarheid van de motor zal daaraan evenredig zijn. Bij

14

het menselijk lichaam is hetzelfde het geval. Maar terwijl de mecanicien de ontbrekende onderdelen kan vervangen, kan de chirurg de organen niet vervangen waar zijn patiënt hem toe noodzaakt, die te verwijderen. Bijvoorbeeld, iemand kan slechts een paar schroeven verwijderen van een machine, zonder dat haar prestatie gedurende een tijd daardoor wordt beïnvloed, maar op den duur zal hij ontdekken dat de machine in prestatie achteruit gaat, en als hij dat deel dat eruit gehaald is niet kan vervangen, zal de machine geheel onbruikbaar worden. Hetzelfde gebeurt, wanneer men een orgaan uit zijn lichaam verwijdert. {EWe 14.2}

LESSEN UIT DE NATUUR

     Aangezien de welstand van het lichaam op zelf meer doeltreffende wijze door Moeder Natuur wordt geleerd, zal niemand, die van het leven wenst te genieten, haar raad in de wind slaan. Planten gedijen nooit goed in aarde die arm is aan, of waarvan de leven gevende voedingsstoffen uitgeput zijn. Sommige planten gedijen beter in een bepaalde aarde of klimaat, dan anderen dat doen. Sommigen gedijen op grotere hoogten en anderen in lagere gelegen gebieden. Dezelfde wet schijnt onder de mensheid werkzaam te zijn: met de donkere rassen gaat het beter in de tropische gebieden, en de lichtere rassen zijn meer op hun gemak in de koudere streken. {EWe 15.1}

     Terwijl het planten leven blijft voortleven met anorganische materie, leeft het dierenleven voort met organen. Voorts is het zo, dat, aangezien het plantenleven voor  het  dieren  leven  geschapen werd, is het een feit, dat het plantenrijk het kan stellen

15

zonder het dier, maar dat het dierenrijk niet kan voortleven zonder de plant. Vandaar, dat de vegetatie slecht Moeder Aarde nodig heeft, maar de mens heeft zowel de aarden als de plant nodig. Met andere woorden, het plantenleven is afhankelijk van de zon voor zijn bestaan, terwijl het dieren leven afhankelijk is van de vegetatie. Daarom, is een vlees- dieet kunstmatig, en daarom gebrekkig — ongeschikt om het leven in stand te houden. {EWe 15.2}

 

     Alzo, gelijkerwijs een plant niet kan gedijen op grond die arm is aan voedingsstoffen, zo kan ook een mens niet gedijen op een arm dieet. En als men zich van het feit gewaar wordt dat haast onmiddellijk nadat de aarde is verrijkt, de plant tot leven wordt geroepen door gezondheid en kracht, dan heeft men het niet moeilijk om zich te realiseren dat zo gauw hij zijn eigen dieet bij stelt of aanpast, zijn gezondheid op gelijke wijze zal opleven. Is het dan niet waar, dat iemands gezondheid afhangt van het voedsel dat hij nuttigt, gelijk de plant afhankelijk is van het soort grond of aarde waar zij haar voedingsstoffen aan onttrekt? {EWe 16.1}

 

     Als het verkeerd dieet van de lijder de oorzaak is van zijn ziekte, en in de meeste gevallen in onze dagen is dat het geval, dan kan geen enkel soort van drug hem genezen. Toch is het zo, dat wanneer er iets fout gaat met iemands lichaamsgestel, rent hij over het algemeen naar de dokter, niet om de oorzaak te vinden en te verwijderen, maar om genezen te worden, terwijl de oorzaak blijft bestaat en terwijl het hem steeds dichter bij het graf brengt! En als aan hem geen drugs verstrekt wordt, toont hij antipathie voor de dokter! Waarom gaat u uw dagelijkse dieet en leef gewoonten niet na? Waarom neemt u drugs in plaats van water, frisse lucht, zonlicht, de juiste vorm van voeding in te nemen;

16

waarom geen lichamelijke oefening; of misschien door uw huis schoon te maken, uw lichaam, en uw omgeving? {EWe 16.2}

     Laat het nu duidelijk zijn, dat een ieder die op een arm dieet leeft, of in een onplezierige omgeving en in een toestand zonder sanitair, zich blootstelt aan ziekten in de ene of de andere vorm, gelijk een plant die geplant is in aarde die arm is aan voedingsstoffen en die omgeven wordt door omstandigheden die niet bijdragen tot haar groei. Ook moet men in gedachte houden, dat voedsel dat niet in balans is, ongeacht de kwaliteit of de kwantiteit ervan, arm voedsel is. En gelijk te veel kunstmest de plant doet uitsterven, zo wordt de mens ook gedood door te veel voedsel. Te veel van alles is even slecht als te weinig. Daarom, is ziekte de enige waarschuwing voor de ongezonde leef gewoonte die men op na houdt. Maar, helaas, wie kan het begrijpen! En wie geeft er gehoor! {EWe 17.1}

     Wat anders kan de oorzaak zijn van ziekten,  die niet gederfd of besmettelijk (overgedragen) zijn, dan door een verkeerde levens stijl op na te houden — ondervoeding, “onrein” vlees voedsel (Lev. 11), te veel eten, een gebrekkige uitscheiding van afval stoffen, onvoldoende lichamelijke oefening, gebrek aan zonlicht en frisse lucht, leven in vuil, het nalaten genoeg water te drinken tussen de maaltijden door, of misschien door te roken of het kauwen op tabak, het gewoonte getrouw nuttigen van koffie, thee, of een andere stimulans, die het lichaam opzweept om zo de laatste ons energie op te maken? Om Duidelijk te zijn, zulke ziekten als kanker zijn het resultaat van het op na houden van een slechte levens stijl. Als dat niet de oorzaak is van de ziekte van de lijder, dan is de laatste en uiteindelijke oorzaak, zoals eerder werd aangehaald, zondigen tegen de Decaloog (de Tien Geboden). {EWe 17.2}

17

   De natuur leert, dat, indien een boom van binnen ziek wordt eerder dan van buiten, dan betekent het bespuiten ervan, met welke drug dan ook, alleen maar het verhaasten van het afsterven ervan, een verspilling van de drug, de tijd, en van de energie die men eraan besteedt. Het menselijk lichaam is hierop geen uitzondering. Als de ziekte oorzaak van binnen komt, wat voor goeds zal verkregen worden als men het tracht te verhelpen met het gebruik van drugs? In dat geval zal het gebruik van drugs de oorzaak niet verwijderen, maar zal het eerder grotere schade aanrichten en het einde verhaasten. {EWe 18.1}

     Indien het niet mogelijk is een water gekoelde motor voor oververhitting te behoeden wanneer de radiator leeg is, en als niets anders, dan het vullen van de radiator met water het probleem kan verhelpen, waarom zal het dan mogelijk zijn een ziek lichaam te genezen, zonder de oorzaak te genezen? Stop en denk na. {EWe 18.2}

     Het is waar, dat velen te lijden hebben onder erfelijke en besmettelijke ziekten, maar de meeste personen lijden aan ziekten die veroorzaakt zijn door verkeerde leef gewoonten op na te houden. Alcoholische dranken en stimulerende middelen, verrijkte sausen, commerciële  snoepgoed,  te  veel  eten,  verkeerde (voedsel) combinaties, en het te veel gebruiken van graan producten, — elk van dezen tezamen hebben in meerdere of mindere mate elk mens van deze eeuw geteisterd met een of andere kwaal. {EWe 18.3}

     Constipatie (verstopping) is één van de meest voorkomende ziekten die men over zich haalt door verkeerd te eten. En constipatie op zichzelf genomen, is een oorzaak van tal van ziekten, als een verkeerde werking of slechte opname. Van nature is  de  mens  niet

18

onderworpen aan constipatie, — neen, evenmin als dat een waterleiding onderworpen is aan verstopping, als niets anders dan water doorheen gelaten wordt, het enige dat de fabrikant zich ooit voorgenomen heeft doorheen te laten stromen. {EWe 18.4}

     Vanwege het feit dat ook op commerciële wijze bereid voedsel on-der de vele oorzaken van constipatie gerekend mag worden, schrijft een lid van de medische faculteit het volgende: “Vanwege onze geciviliseerde voeding en wegens de manier waarop zij de ingewanden of darmen met vergiften en gassen vullen, is het noodzakelijk dat men tenminste twee maal per jaar een series van colonirrigaties (dikkedarmspoelingen) ondergaat, ten einde gezond te blijven. Hoofdpijnen, verkoudheden, griep, darm pijnen, slijm- en gas ophoping en vele verstorende ongeregeldheden, verdwijnen na één of twee colonbehandelingen.” {EWe 19.1}

     Wij moeten het feit niet over het hoofd zien dat Noach 900 jaar een goed en gelukkig leven geleefd heeft, en dat wij geen verslag hebben van het feit dat hij een colonirrigatie of een operatie moest ondergaan! Waarom niet het juiste soort van voedsel nuttigen, het soort voedsel dat het lichaam iedere dag van het jaar schoon houdt, in plaats van de toevlucht te nemen tot kunstmatige middelen zo nu en dan? Ook moet worden opgemerkt, dat een uitgebalanceerd dieet niet alleen het lichaam zal vrijhouden van “vergiften en gassen,” maar dat dit het gehele lichaamsgestel zal voorzien van de noodzakelijke mineralen en vitaminen, zaken, zonder welke men niet gedurende een aanzienlijke tijdsduur gezond kan blijven. Waarom dan uw geld besteden aan laag waardige gefabriceerde vitaminen en aan van-zijn- levenskracht-ontdane voeding, die extreem hoog geprijsd zijn, terwijl u die van de

19

Natuur zelf kan hebben, volwaardig en vol levenskracht, en voor prijzen die even laag zijn als de zwaartekracht zelf? Houdt altijd in gedachte, dat kunstmatige voedingsmiddelen niet beter zijn dan kunstarmen of benen. {EWe 19.2}

EERDER EEN TIJD VOOR VOEDSEL,  DAN VOOR DRUGS* {*MEDICIJNEN}

   Niemand zou het feit over het hoofd moeten zien, dat het menselijk lichaam opgebouwd is uit bepaalde mineralen, waarvan allen gevonden worden in voedsel deeltjes, en door middel van deze voedsel deeltjes is de Natuur goed in staat het lichaam in volmaakte conditie te houden, mits haar eigenaar haar voorziet van bouwstoffen, en mits er ooit, bij wijze van spreken, buitensporigheid of ontwrichting toegelaten wordt in haar tere maar lang standhoudende mechanisme. Het is dus duidelijk, dat, indien wij, door de voeding die wij eten, falen om de Natuur te voorzien van de juiste bouwstoffen, de Natuur uiteindelijk in gebreke zal blijven om haar werk te verrichten, en alhoewel het resultaat van het gebrek niet meteen gevoeld mag worden, zal het niettemin, naarmate het leven zich voortzet, in de latere levensjaren worden gevoeld. {EWe 20.1}

   Als de overtreder echter nalaat om op tijd te ontwaken en zijn handelwijze te verbeteren, dan zal zelfs de meest zorgzame inachtneming van de gezondheidswetten in gebreke blijven om de aangerichte schade te herstellen. Men zal dus pogen om goed te leven, niet omdat men ziek wordt, maar omdat men vastbesloten is om altijd gezond te blijven. Voorts is het zo, dat een machine die defect was en hersteld werd, nooit zo goed functioneert als één, die nooit schade heeft opgelopen.

20

Zo is het ook met een mens die zichzelf ziek maakt en daarna weer herstelt. Het beste dat hij kan doen, is om nooit zijn gezondheid aan te tasten. Een ieder moet zich realiseren, dat zijn gezondheid rijkdom betekent; dat zonder deze, al het andere zo goed als verloren is; en dat hij nooit van al zijn door God gegeven rechten en voorrechten kan genieten, als hij nooit ten volle kan zorgen voor zowel zijn fysieke als zijn geestelijke welzijn. {EWe 20.2}

     Drugs hebben hun eigen plaats, maar verwacht niet datgene van hen, wat u zelf moet bewerkstelligen. {EWe 21.1}

  Velen zijn als Asa, de koning. Hij was “ziek aan zijn voeten, totdat zijn ziekte zeer verergerd was; toch zocht hij in zijn zieke toestand niet de Here, maar de doctoren.” 2 Kron. 16:12. (Zie “Prophets and Kings,” p. 113.) {EWe 21.2}

EERDER EEN TIJD VOOR DRUGS (MEDICIJNEN), DAN VOOR VOEDING.

      Er bestaan ziekten, die zelfs de meest gezonde en de best verzorgde planten belagen.  Bijvoorbeeld: wanneer een boom, die in het beste soort aarde is geplant en waar het best voor wordt gezorgd, geteisterd wordt door insecten of door ziekten, dan kan men, wat men ook doet met de aarde, niet maken dat daardoor de plaag verdwijnt; en als de boom niet wordt bespoten met drugs die de plaag zal verdelgen, dan sterft de boom. Zo is het ook, als de moraal, het dieet, en de hygiëne, fout loos zijn geweest, en dat nog steeds zijn als men ziek wordt, en als de ziekte die men heeft niet erfelijk is,

21

dan zal men, ongeacht wat men meer doet aan zijn dieet, geen geneeskracht daaruit ervaren. Drugs zijn dan het beste geneesmiddel indien gebed niet toereikend is. {EWe 21.3}

     Wederom, als een gezond en goed verzorgde paard ziek wordt, zijn drugs van bepaalde aard kennelijk de enige mogelijke kuur. zo ook, als het dagelijks leven van een mens feilloos is, en hij wordt toch ziek, wat kan hij dan anders buiten het bidden om doen, dan zijn toevlucht zoeken tot drugs? {EWe 22.1}

Bijvoorbeeld, is het niet waar, dat, wanneer men sterft van de honger, men niet in leven gehouden kan worden door het innemen van water, lucht, of iets anders dan voedsel? En is het ook niet waar, dat iemands gebroken of ontwrichte arm niet teruggeplaatst kan worden of goed kan genezen door een dieet, een warme omslag, massage, of door iets dergelijks? Niets anders zal hulp kunnen bieden, dan een bekwame dokter om de gebroken botten op hun plaats te zetten. {EWe 22.2}

WAT ZOU DE VLEES ETER MOETEN WETEN?

     Geen enkel mens zou het feit over het hoofd moeten zien, dat God in den beginne tot de mens zei: “Zie, Ik heb u al het zaaddragend gewas gegeven, dat op de gehele aarde is, en al het geboomte, waarin zaaddragende boomvruchten zijn; het zal u tot spijze dienen.” Gen. 1:29. {EWe 22.3}

     Ja, zelfs nadat Adam in zonde viel en uit de hof werd verdreven, nadat de aarde

22

doornen en distels voortbracht, bestond zijn “spijze” nog steeds uit “gewas,” (of “kruid”), vanzelfsprekend, niet langer datgene wat in Eden groeide, maar datgene wat in het open veld groeide (Gen. 3:18). Het was ná de zondvloed, dat hij werd toegestaan om vleesspijzen te nuttigen, en alhoewel alleen “rein” dierlijk vlees (Lev. 11), werd gebruikt, werd de gemiddelde levensduur onmiddellijk teruggebracht tot onder de leeftijd van 200 jaar. Het is dus duidelijk dat een vleesdieet werd toegestaan om het leven van de mens te verkorten en daarmee ook de ellende die over hem gebracht werd vanwege de toegenomen zonde en hoogst waarschijnlijk om het voor hem mogelijk te maken het ceremoniële stelsel in type ten uitvoer te brengen. Nu, gezien het feit dat het leven nogal vrij kort is en aangezien de offers niet langer van kracht zijn, is het gebruik van het vleesloos dieet van Eden voor ons, in ons verzwakte toestand, zelf van grotere noodzaak geworden. {EWe 22.4}

     Zich bewust zijnde van dit licht, weigerde Daniël zichzelf te verontreinigen met de spijze van de koning. Hij deed het verzoek of hij en zijn vrienden “het gezaaide” (groenten, peulvruchten, ed.) als hun dagelijkse voeding konden krijgen. En een tien-daagse toets toonde aan, dat hun eenvoudige  voeding  dat  uit groenten bestond, waardevoller was dan de spijze van de koning. (Dan. 1:8-20.) {EWe 23.1}

    Daar wij hebben gezien dat het dieet dat voor de mens werd gemaakt een vleesloos dieet was, mogen wij met zekerheid concluderen dat de gezondheid voldoende kan worden opgebouwd en veel beter in stand kan worden gehouden zonder het gebruik van vlees. De geschiedenis verhaalt, dat toen de mens op die wijze leefde, hij in staat was om een prima gezondheid te handhaven, dat hij het bijna duizend jaar

23

uithield, en in plaats van dat hij aan ziekte stierf, hij op nogal hoge leeftijd stierf. In feite, zelfs nog in de tijd van Abraham, zo zeldzaam was de dood van personen, die voor hun ouders stierven, dat Inspiratie gebruik maakte van de gelegenheid om verslag te doen over het feit, dat, “Haran voor zijn vader Terah stierf.” Gen. 11:28. {EWe 23.2}

Van de os weten wij, dat hij in staat is om flinke kracht en een volmaakte gezondheid te behouden door een gemiddelde dieet bestaande uit 20% granen en 80% gras, zonder het gebruik van vlees. De olifant, die minder granen tot zich neemt, behoudt een goede gezondheid, verkrijgt reusachtige kracht, en bereikt een hoge leeftijd. De hond, aan de andere kant, alhoewel een carnivoor (vleeseter), kan niet gezond blijven door alleen maar vlees te eten. Louter door zijn instinct gedreven, weet hij dat hij zichzelf moet helpen door ook wat granen en wat gras tot zich te nemen, terwijl de herbivoor (het dier dat planten  of gras eet) zelfs nooit vlees heeft geproefd, — feiten die aantonen, dat een uitgebalanceerde vegetarisch dieet op zichzelf genomen volwaardig is, maar, dat een vleesdieet alleen nooit volwaardig is. Het  enige dier dat het vrij goed doet met slechts  een vlees dieet, hoewel niet volledig, is het dier dat alles eet — huid, haar, botten en hoeven, vlees, en alles. (Hoe pijnlijk is het, om te moeten constateren, dat door voortdurende zonde, het intelect dat door God aan de mens gegeven is, betreffende zijn lichamelijke behoeften, lager gedegenereerd is dan dat van de stomme dieren!) {EWe 24.1}

     Naast deze beschouwingen, terugblikkend op de voorbijgegane eeuwen, zien wij, dat aan hen, aan wie een bijzonder werk werd opgedragen, werk dat zeer belangrijk was, ook speciale diëten

24

werden gegeven, diëten aangepast aan hun taak. Bijvoorbeeld, Johannes de Doper, de Elia van zijn dagen (Matt. 17:11-13; 11:14), aan wie de grootste taak werd gegeven dan al de profeten voor hem — niet om te voorzeggen, maar om de weg des Heren voor te bereiden, om hetgeen krom was recht te maken (Jes. 40:3, 4) — was een volstrekte vegetariër, die leefde van de sprinkhanenvrucht en van honing (Matt. 3:4;  Luk. 1:15). {EWe 24.2}

     Is het dan niet van grotere noodzaak, dat wij, die de Elia-boodschap van vandaag met ons meedragen, de boodschap vlak voor de grote en vreselijke dag des Heren, volstrekte vegetariërs zouden moeten zijn, zoals Johannes dat was? {EWe 25.1}

    Verder is het zo, dat, het dieet van de Exodus beweging, de Beweging die tot stand kwaam om als voorbeeld te dienen voor een tweede exodus — Jes. 11:16 — (de Beweging die zal voortkomen uit al de naties en die het Koninkrijk van de laatste dagen zal samenstellen, — Micha 4:1, 2), was er één die volstrekt vegetarisch was, tot op de dag dat zij voet zette in het beloofde land, veertig jaren in totaal (Jozua 4:6). O ja, zij verlangden naar de vleespotten van Egypte, denkende dat de beperking te wijten was aan de omstandigheden — dat vlees, hoewel zeer noodzakelijk, niet te verkrijgen was in de woestijn. En toen gebeurde het, dat de grote IK BEN de kwakkels (of kwartels) naar hen toeleidde, precies in de legerplaats, waarop duizenden onder het volk stierven, zelfs toen het vlees  der  vogels  nog  tussen  hun tanden was (Num. 11:33). Wat een berisping! Wat een voorbeeld om acht op te slaan! Nu wij

25

ten volle weten dat die Beweging een type is van de beweging die nu tot stand wordt gebracht, en het hierop neer komt dat de fouten van de eerste Beweging, de opstap stenen van de laatste zouden moeten zijn (1 Kor. 10:11), zouden wij dan niet dankbaar en gelukkig moeten zijn voor het feit dat aan ons een beter dieet gegeven is, beter, dan hetgeen waar woeste beesten zich nog steeds mee voeden? {EWe 25.2}

    En zouden wij niet op blijmoedige wijze moeten instemmen met dit tot voorbeeld gestelde van God afkomstige verzoek, om afstand te doen van vleesvoeding, zodat onze kracht en ons karakter gelijkwaardig kan zijn aan onze taak? Alleen door zo te handelen, zullen wij onzelf bekwamen voor het werk en voor het Koninkrijk, waar “de wolf ook zal verkeren bij het lam, en waar de luipaard zal neerliggen bij het bokje; en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen; en een klein kind zal hen leiden. En de koe en de berin zullen tezamen weiden; hun jongen zullen tezamen neerliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En de zuigeling zal spelen bij het hol van de adder; en het  gespeend  kind  zal  zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Zij zullen geen leed doen nog vernietigen op gans Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis der Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken.” Jes. 11:6-9. {EWe 26.1}

     Zouden wij, als intelligente menselijke wezens, door God verlichte kandidaten van het Koninkrijk, bevoorrecht om de weg voor te bereiden voor zo een heerlijk of gelukkige en volmaakte dag, niet het eten van vlees voeding opgeven, voordat de leeuwen en de slangen daartoe overgaan? {EWe 26.2}

26

WAT ZOU EEN VEGETARIËR MOETEN WETEN?

     Met een redelijke verscheidenheid aan verse groenten, peulvruchten, granen, noten en fruit, ook aan melk en eieren of hun equivalent (zaken die daaraan gelijkwaardig zijn), kan de vegetariër makkelijk zijn uitgebalanceerde dieet uitstippelen, teneinde zichzelf te voorzien van alle lichamelijke benodigdheden. Hij zal daarom niet nalaten om zoveel mogelijk in zijn dieet een variatie aan zowel gekookt als rauw voedsel in te sluiten, in gedachte houdend, dat het laatstgenoemde zelfs van meer wezenlijk belang is en vollediger of volwaardiger. {EWe 27.1}

   “Als wij een goed plan opstellen, is dat wat het meest bevorderlijk voor de gezondheid is, in bijna ieder land te verkrijgen. De verschillende bereidingen van rijst, tarwe, maïs en haver worden overal heen vervoerd en ook bonen, erwten en linzen. Deze producten, met binnenlandse of geïmporteerde fruitsoorten en verschillende groenten, die in iedere plaats groeien, geven gelegenheid een voedselkeuze te maken, die volwaardig is, zonder gebruik van vleesvoeding.” “Ministry of Healing,” p. 299 / “De Wet tot Gezondheid,” blz. 169, 170. {EWe 27.2}

      Waarom is het dan, dat sommige volstrekte vegetariërs, eerder dan dat zij hun gezondheid verbeteren en hun weerstand tegen ziekte opbouwen, vaak lijden aan ondervoeding en zelfs vatbaarder worden voor verschillende lichamelijke kwalen dan voordat zij vleesvoeding opgaven? Omdat in de meeste gevallen vleesvoeding opzij wordt gezet, zonder dat er aan het dieet een bevredigende aanvulling wordt toegevoegd. Velen houden het verkeerde idee opna, dat zij door het verhogen van het nuttigen van proteïne- of eiwitrijke voeding — (zoals)

27

noten peulvruchten, en granen, het tekort op afdoende wijze vervangen of aanvullen. Door zo te handelen vervangen zij het tekort helemaal niet, maar in plaats daarvan brengen zij het voedsel uit balans. Houd altijd in gedachte dat vlees uit 80% gras en 20% granen bestaat. Biologische experimenten hebben feilloos aangetoond dat dieren niet kunnen leven van volgranenproteïnen die gescheiden zijn van de daarbij behorende bladplanten. De zoeker naar gezondheid moet altijd in gedachte houden dat vaak het onmiddellijke gevolg van een onevenwichtig dieet, constipatie is, gevolgd door reuma of jicht, zo niet door andere vreselijkere ziekten van meer vernietigende aard. Zorgt u voor een evenwichtig dieet, en de Natuur zal voor de rest zorgen. {EWe 27.3}

     De waarheid dat de bestanddelen in hoogwaardige kwaliteit vlees onttrokken zijn aan graan en gras, ongeveer 20% van de eerst genoemde en 80% van laatst genoemde, laat duidelijk zien dat vlees op afdoende wijze wordt vervangen door het in-de-juiste-verhouding nuttigen van zowel granen als bladplanten of -groenten. Laat u niet misleiden. Uw lichaam heeft zowel proteïnen (of bouwstoffen) uit granen als proteïnen uit groenten in exact deze verhoudingen nodig. Inderdaad zijn zij allen van noodzakelijk belang, en het lichaamsgestel van de mens eist dat, voor gezondheid en een lang leven, er noch een ontbrekende noch een zwakke schakel aanwezig kan zijn in de voedselketen. {EWe 28.1}

   Een andere belangrijke les ligt opgesloten in het feit dat de alwijze Schepper juist niet elke afzonderlijke streek gezegend heeft met al de rijkdommen der schepping. Hij heeft ze op vaardige wijze over de

28

aarde verdeeld. Op gelijke wijze heeft Hij zorgvuldig de noodzakelijke lichaams opbouwende en lichaam instandhoudende materialen over het voedselrijk verdeeld; Hij heeft ze niet in één plant gelegd. {EWe 28.2}

   Om daarom een volmaakte gezondheid te behouden, verzeker u van het feit dat u van al de hieronder in groepen ingedeelde voeding gebruik maakt, en geef hen de juiste verhoudingen in uw dieet. Ongeveer 80% van uw dieet zou moeten bestaan uit de eerste acht klassen van voedsel (Groep 1), en 20%, uit de andere drie klassen van voedsel (Groep 2). De laatste twee voedselklassen (groep 3) zijn toebereidselen of kruiden voor alle voeding. {EWe 29.1}

GROEP 1

TACHTIG PROCENT VAN HET DIEET:

 80% van dieet dat men nuttigt, moet bestaan het voedsel samengesteld uit deze groep: {EWe 29.2}

klasse 1: Bladgroenten (waterkers, biet-groenten, spinazie, sla, peterselie, kool, broccoli, bloemkool, chard (soort spinazie) enz.)

Klasse 2: Steelgroenten: (selderij, rabarber,                                     asperges, enz.)

Klasse 3: Kruidachtige Vruchten: (ananas, oker, aubergine of eiplant, pepers, spersiebonen, tomaten,enz.)

Klasse 4: Knollen: (wortelen, aardappelen, radijs, uien, jams, bieten, raap, enz.)

Klasse 5: Komkommerachtigen: (squash (soort komkomkommervormige pompoen), meloenen, komkommers, pompoenen, enz.)

Klasse 6: Boomvruchten (perziken, dadels, bananen, sinaasappels, granaatappels, olijven, advocaat of avocado’s, enz.)

29

Klasse 7: Rankvruchten (bessen, druiven, enz.)

Klasse 8: Zuivelproducten. (Het liefst vervangen.)

GROEP 2:

TWINTIG PROCENT VAN HET DIEET:

  Slechts 20% van het dieet dat met nuttigt zou moeten zijn samengesteld uit het voedsel uit deze groep: {EWe 30.1}

klasse 1Granen (haver, rijst, maïs, rij, tarwe, gerst, enz.)

Klasse 2Peulvruchten (bonen, linzen, erwten, enz.)

Klasse 3Noten (pecanoten, kokosnoot, amandelen, walnoten, hazelnoten, enz.)

GROEP 3:

KRUIDEN VOOR ALLE VOEDING:

 

  Alle voeding kan worden gekruid of op smaak worden gebracht met de voedingswaren uit deze groep: {EWe 30.2}

Klasse 1Oliën (olijfolie, soja (boon)olie, sesamolie, notenoliën, katoenzaad olie, enz.)

Klasse 2Zoetstof of Zoetmakers (honing, basterdsuiker, ahornsuiker of esdoornsuiker (Eng., maple suger), graansuiker (Eng., sorghum), enz.)

HET ZOMER EN HET WINTER DIEET

      Aangezien God ervoor zorgt dat de planten in de zomer groeien en in de winter in rusttoestand verkeren, heeft Hij de mens zo samengesteld om in de zomer te teren op verse tuin producten en op droge voedsel gedurende de winter. Het feit, dat geen enkele boom kan overleven tijdens de zomer zonder haar bladeren, maar dat zij zonder hen kan gedijen tijdens de winter, toont wederom aan dat een mens niet wel kan varen als hij

30

nalaat zijn dieet samen te stellen uit verse tuin producten van het seizoen, maar dat hij het zeer goed kan stellen met droog-, wintervoeding, wanneer de verse niet meer te verkrijgen zijn. {EWe 30.3}

     Voorts, aangezien de Heer van den beginne niet had voorzien in de huidige transport gemakken, en dat Hij het niet mogelijk maakte voor de mens om voedsel producten te importeren of te exporteren van de ene uiterste locatie naar de andere, heeft Hij hem zo samen gesteld dat hij best kan leven met de dingen die zijn eigen omgeving, of de meest dichtbij gelegen locatie kan produceren. Daarom, worden voor hem alle voedsel producten die ergens anders groeien, bijzaak, en heeft hij de voedsel producten die buiten het seizoen vallen, niet nodig. Anders gezegd, terwijl de verse de beste bijdrage leveren voor iemands gezondheid in de zomer, zijn de droge het beste voor hem in de winter, tenzij hij daar leeft, waar de verse producten ook in de wintermaanden van nature groeien. {EWe 31.1}

     Met het oog op deze beschouwingen gericht, kan men op logische wijze vaststellen dat de persoon die in een warme klimaat leeft, meer vers voedsel moet eten, maar dat de persoon die in een koude klimaat leeft meer droog voedsel moet nuttigen, goed houdbare, geconcentreerde, warmte producerende voedsel producten. Degene die anders handelt, stookt, als het ware, zijn huiskachel op volle toeren in de zomer en zijn huiskoelsysteem op volle toeren in de winter! Is het dan geen wonder, dat wanneer een mens op die wijze met zijn lichaam aan het knoeien is, hij, ondanks dit alles, het lang volhoudt? Als een boom die in de winter kaal is, indien het mogelijk was, zijn bladeren in de zomer laat vallen, of ze in

31

de winter laat groeien, zou het nooit meer een kans hebben om een dergelijke buiten-het-seizoen-vallend idee uit te proberen. {EWe 31.2}

     In tijden toen er nog geen sprake was van gemeganiseerd vervoer, kon alleen een “regeerder” voedingswaren die buiten het seizoen vielen verkrijgen: aardbeien, kersen, enz., en dat, terwijl de sneeuwvlokken de bomen bedekten en de ijspegels van het dak tot aan de grond reikten. {EWe 32.1}

     Met dit gegeven in gedachte, waarschuwt Inspiratie: “Wanneer gij bij een heerser tafelt, bepaal dan uw aandacht dan alleen bij hetgeen vóór u staat, en zet u het mes op de keel, als gij een gulzig mens zijt. Begeer zijn lekkernijen niet, want het is bedrieglijke spijs.” Spreuken 23:1. {EWe 32.2}

     In de tijd van Salomo kon allen een regeerder gebruik maken van de talloze lekkernijen, vervaardigd van wit meel, gekristalliseerde suiker, en andere commerciële voedsel producten, maar de moderne machinerieën brengen nu het “voedsel” van de regeerder naar een ieders tafel toe, en dus voedt de gemoderniseerde wereld zich met “bedrieglijke spijs,” voedsel, dat niet voorziet in de lichamelijke behoeften, voedsel, dat net zoveel goeds doet als het aas aan de haak van de hengel van de visser doet voor een vis die er achteraan gaat. {EWe 32.3}

     Fruit is zomervoeding, die gemaakt is om het lichaam koel te houden. En bovendien heeft het meer weg van een dessert (toetje of nagerecht) dan van een maaltijd. {EWe 32.4}

     Het inblikken van voedingswaren is een ander gezondheid-vernietigende methode of instrument geworden, want de meerderheid van de mensen tracht te overleven met ingeblikt voedsel, en dat het gehele jaar door. Als u voorspoedig en gelukkig wenst te leven, breekt u zich dan los van het kunstmatig,

32

wetteloos leven, en aldus van de ziekten die in de wereld heersen. {EWe 32.5}

VOEDSELCOMBINATIES:

      Er zijn tal van theorieën betreffende het combineren van voeding, maar aangezien de een de ander tegenspreekt, kunnen zij niet allen juist zijn, en daarom, in plaats dat zij overtuigen, scheppen zij twijfels met betrekking tot het feit of er nu wel überhaupt iets is waar men zich druk over zou moeten maken. {EWe 33.1}

     Alhoewel de mensen door de eeuwen heen geleefd hebben en gezond gebleven zijn, hebben ze amper aandacht besteed aan voedselcombinaties. Waarom? Stop en denk na: Alleen vanaf de jaren van moderne transportmiddelen en het op commerciële wijze bereiden van voedingswaren, heeft deze zaak zich op grootschalige wijze aan het publiek opgedrongen. Aangezien dit een feit is, is het probleem duidelijk: Moderne transport mogelijkheden, zoals eerder werd aangehaald, hebben de markten overspoeld met geïmporteerde voedsel producten afkomstig uit alle delen van de wereld, waardoor het voor een ieder mogelijk gemaakt wordt om voedingswaren te verkrijgen die buiten het seizoen vallen en, in vele gevallen, van het soort voedsel dat niet eens groeit in de streek van de afnemer. Het is dus vanzelfsprekend, dat deze buitenlandse, buiten-het-seizoen-vallende producten geen goede combinatie kunnen vormen met de lokale producten die binnen het seizoen vallen. Hierin ligt hoofdzakelijk de moeilijkheid met voedvoedsel combinaties. Neem weer het feit in beschouwing wat voor resultaten u zult verkrijgen, als u zowel de kachel als het koelsysteem in uw huis tegelijkertijd aan hebt staan! {EWe 33.2}

33

   Bovendien, behoeft voedsel dat aangepast is aan de verbruikers lichaamsbehoeften in het ene klimaat dat niet het geval te zijn in een ander klimaat. Dit is waarneembaar van het feit, dat in de dagen toen de mensen volledig leefden van hetgeen zij zelf verbouwden in hun eigen streek, zij niet de moeilijkheden hadden waar de wereld nu mee te kampen heeft. Dezelfde waarheid wordt aangetoond in het feit dat de Schepper ervoor zorgde dat bepaalde soorten van voedsel producten in een bepaalde streek groeiden, en andere soorten in een andere streek, maar dat Hij toen tertijd géén middelen creëerde voor snelle lange afstand transport. {EWe 34.1}

     Specifiek gesproken, zijn er aan de ene kant gezondheid-deskundigen die volhouden of voet bij stuk houden, dat proteïne-houdende voeding zoals “melk, kaas, eieren, noten en bonen,” een slechte combinatie vormen met koolhydraten-houdende voeding zoals “artechokes of aardpeer, brood, gerst, granen, cakes, bloem, aardappels, pompoen, rijst, en spaghetti.” Aan de andere kant zijn er gezondheid-deskundigen die vasthouden aan het feit, dat deze twee voedsel klassen een uitstekende combinatie vormen. Wie heeft er gelijk? — Met het oog op het feit, dat kaas, eieren, en melk samengesteld zijn uit granen en gras, schijnt het een onlogische zaak om te concluderen dat een graan-en-groente-product geen goede combinatie  vormt met granen en groenten. Bovendien, mogen wij terecht constateren dat kalveren volkomen gezond opgroeien met voer dat samengesteld is uit melk, granen, en gras. {EWe 34.2}

     Dan is er het geschil, dat granen en groenten nooit mogen worden gecombineerd. Maar in tegenstelling tot deze theorie, wordt vee het best groot gebracht met gras, gecombineerd met granen.

34

Bovendien is graan zaad, en zaad is niets minder of meer dan de vrucht van groenten. {EWe 34.3}

     Nu komt de vraag: Zouden granen gecombineerd mogen worden met fruit? — Zo ver terug als dat de geschiedenis verslag  doet, heeft de mens de gewoonte op na gehouden om bij elke maaltijd brood te eten, en geen enkel voorbijgegane generatie heeft een klacht nagelaten van een slechte uitwerking op de gezondheid. {EWe 35.1}

     De meest bekende vraag die moet worden beantwoord met betrekking tot voedselcombinaties, is de vraag, of er fruit gecombineerd zou moeten worden met groenten. De oplossing voor deze vraag kan gevonden worden in de wetten die werden ingesteld in de scheppingsweek. De koe, die niet dezelfde graad van intelligentie als de mens meekreeg, werd geschapen om, niet van fruit, maar van gras te leven, en de aap werd geschapen om, niet van gras, maar van vruchten te leven. Dit weten wij, omdat het vee voldoende toegerust is om zichzelf met gras te voeden, en apen om zichzelf aan vruchten te helpen. Bovendien, interesseren koeien zich van nature niet voor vruchten, en apen interesseren zich van nature niet voor gras, zolang als dat vruchten voorradig zijn. Van deze voorbeelden uit de natuur mogen wij logischerwijs concluderen dat niet alle vruchten zouden moeten worden gecombineerd met alle groenten. {EWe 35.2}

     Wanneer men in beschouwing neemt dat melk is samengesteld uit granen en grasbestanddelen, en alhoewel granen met fruit gecombineerd kunnen worden, kan gras niet met fruit worden gecombineerd. Daarom roept, in het algemeen gesproken, de combinatie van melk en fruit, nogal wat twijfels op. {EWe 35.3}

35

RAUW VOEDSEL

     Aangezien ongekookt voedsel veel voedzamer is dan gekookt voedsel, is het van noodzakelijk belang dat alle voedingswaren die rauw gegeten kunnen worden niet gekookt gegeten zouden moeten worden, of tenminste, niet als maar weer. Vele voedsel producten worden slechts uit gewoonte gekookt. Spinazie, asperge, oker, jonge groen erwten, koolraap, en wortelen, om maar een paar voorbeelden te noemen, hoewel ze in de regel worden gekookt, zijn ze veel lekkerder wanneer ze rauw worden gegeten. Personen die niet gewend zijn aan het eten van rauwe voeding, zouden met kleine hoeveelheden moeten beginnen, dan geleidelijk aan de hoeveelheid opvoeren. Zij moeten echter heel goed worden gekauwd en moeten samen met het gekookt en gestoomd voedsel worden genuttigd, zodat de maagwand niet geïrriteerd raakt. {EWe 36.1}

GEBRUIK HET GEZOND VERSTAND

     “Er is ware gezond verstand in gezondheidshervorming. De mensen kunnen niet allemaal dezelfde dingen eten. Sommige voedselwaren zijn voedzaam voor de ene persoon, terwijl het schade berokkent aan een andere. Sommigen kunnen geen melk gebruiken, terwijl anderen er best op kunnen teren. Voor sommigen, zijn gedroogde bonen en erwten voedzaam, terwijl anderen ze niet kunnen verteren. De magen van sommigen zijn zo gevoelig geworden, dat zij geen gebruik kunnen maken van grof-volkorenmeel. Het is dus onmogelijk om een ongevarieerde regel te maken, om zo ieders eetgewoonten te regelen of te bepalen.” — “Counsels on Health, pp. 154, 155. {EWe 36.2}

36

 “Maar niet alle op zichzelf voedzaam voedsel is in alle omstandigheden geschikt voor onze behoeften. Zorg moet besteed worden aan de keuze van het voedsel. Ons dieet moet aan het seizoen aangepast zijn, aan het klimaat waarin we wonen en aan het werk dat we verrichten. Sommige voedsel, dat voor gebruik geschikt is in het ene seizoen of het ene klimaat is niet geschikt voor een ander seizoen of klimaat. Er zijn dus verschillende soorten voedsel die het best geschikt zijn voor personen met verschillende bezigheden. Dikwijls is voedsel, dat heel geschikt is voor hen, die zwaar lichamelijk werk verrichten, ongeschikt voor mensen met zittende arbeid of met intensieve geestelijke arbeid. God heeft ons een ruime verscheidenheid aan voedsel gegeven en iedereen zou daaruit die soorten moeten kiezen, die door ervaring en gezond verstand gebleken zijn het beste te zijn voor zijn behoeften.”– “Ministry of Healing, pp. 296, 297 / “De Weg tot Gezondheid,” pp. 168, 169. {EWe 37.1}

DE VERLICHTE, PROGRESSIEVE MANIER VAN LEVEN.

   “Als uw dagen, zo zullen uw kracht zijn.” (Deut. 33:25.) {EWe 37.2}

   Dit Schriftgedeelte laat duidelijk zien dat het nooit de bedoeling van God is geweest, dat de mens zwak of ziek zou zijn, en dat hij sterven zou voordat zijn dagen voleindigd waren, maar dat hij zijn kracht zou behouden, evenredig aan zijn leeftijd, en dat hij niet door ziekte zou sterven, maar wegens een verzadigde oude leeftijd. {EWe 37.3}

     “Zo is ook dit een smartelijk kwaad; geheel zoals hij gekomen is, zo gaat hij heen, en  welk voordeel heeft hij ervan, dat hij zich

37

voor wind heeft afgetobd? Zelfs nuttigt hij zijn spijze gedurende al zijn levensdagen in duisternis, en hij heeft veel verdriet, lijden en ergernis.” Pred. 5:15, 16; (Eng., vv. 16, 17.) {EWe 37.4}

      Van nature begaan zij, die in onafhankelijkheid van God voortleven, niet alleen maar goddeloosheid, zelfs al doen zij dat onbewust, maar arbeiden zij ook zonder nut. Bovendien, zorgt hun eten in het duister, zonder goddelijk licht over het onderwerp, ervoor, dat zij voedsel eten dat geen kracht geeft, maar verdriet, toorn, en ziekte veroorzaakt. {EWe 38.1}

     De twee Goddelijke Gidsen des levens, het Woord en de Natuur, zijn, zoals wij reeds hebben gezien, de beste en de enige leraren die met gezag spreken. Een ieder, die daarom hun raad in de wind slaat, wandelt onbewust in het duister en stevent af op moeilijkheden, en als hij uiteindelijk in moeilijkheden geraakt is, is het zeker dat hij bezorgd zou zijn hoe eruit te geraken. Maar als hij haastig om zich heen tast, zal hij erachter komen dat hij even hulpeloos is om uit de moeilijkheden te geraken, als dat hij eruit kon blijven. Daarom is elke theorie, hoe geloofwaardig, aannemelijk of logisch het ook mag toeschijnen, duidelijk een misleiding, tenzij het honderd procent in overeenstemming is met de twee nooit falende Levensgidsen — de Bijbel en de Natuur. {EWe 38.2}

Aangezien deze Leraren op gezagvolle wijze spreken dat de mens geschapen werd “uit het stof der aarde” (Gen. 2:7), is het aannemelijk dat het lichaam van de mens en de grond of het stof der aarde dezelfde mineralen bevatten. Het is dan vanzelfsprekend, dat omdat vlees zichzelf niet op voldoende wijze in stand kan houden van vlees,

38

dat de plant het instrument is, die de mineralen opneemt uit de aarde en ze voorbereid voor menselijke en dierlijke consumptie. Dus, als granen, noten, fruit, en groenten, het oorspronkelijke, het beste, en het wettige dieet van de mens, in de juiste verhoudingen worden gebruikt, zullen zij zijn verstand scherp, zijn lichaam gezond en zijn moraal en zijn getrouwheid onbesproken houden. {EWe 38.3}

     Er zijn tal van boeken op de markt, sommigen bepleiten een ding en sommigen iets anders, maar zowel de Natuur als het boek van God raden duidelijk deze gezondheidopbouwende en karaktervormende principes aan, en alhoewel fanatici zaken mogen bijvoegen of afdoen, zijn zij niet bij machte om de resultaten te beïnvloeden. De “geen-granen-dieet” en de “vuurloze keuken” ideeën, alhoewel zij op ware grondbeginselen zijn gebaseerd, zijn slechts twee van de vele vruchten der fanatisme. Daarom verklaren wij op gezagvolle wijze, dat allen die in het midden van de rechte en smalle weg blijven, dat allen die op verstandige wijze hun dagelijks menu samenstellen uit de voedingswaren die geoorloofd zijn, ongetwijfeld hun gezondheid zullen behouden. Zij zullen groeien uit een beestachtige naar een meer edele en menselijke natuur; zij zullen vele zegeningen oogsten en grote vervloekingen vermijden. {EWe 39.1}

HET TEVEEL ETEN

     Aangezien de gemiddelde normale maag ongeveer één liter kan bevatten, zou de gemiddelde maaltijd voor een actieve persoon nooit meer moeten zijn dan ongeveer 0,89 liter. Het overbelasten van de maag is even schadelijk voor het lichaamsgestel als het drinken

39

van bedwelmende drank. Ja, zelfs erger dan dat. Een van de kwaadheden die uit een dergelijke verkeerde gewoonte voortvloeit, is dat naast het feit dat er darmgassen stoornissen ontstaan, het ook de maag vergroot, en als resultaat wordt het hele lichaam wanstaltig of mismaakt. Dit is in het bijzonder het geval met de jeugd die in de groeistadium is, want het ene orgaan heeft invloed op een andere. Naast dergelijke schade, put te veel eten het gehele organisme uit — het verkort het leven. Een molen maalt slechts een bepaalde hoeveelheid aan koren voordat deze het begeeft, zij het gedurende een lange of een korte tijdsperiode. Het menselijke mechanisme kan op gelijke wijze slechts een bepaalde hoeveelheid voedsel verwerken, dan komtook hij tot rust. Vandaar, dat men zijn leven kan weg kauwen. {EWe 39.2}

     Te veel eten veroorzaakt gisting, gisting veroorzaakt irritatie, irritatie veroorzaakt constipatie, en constipatie (verstopping) opent de weg voor tal van andere ziekten. Alles wat men overbelast ondervindt daar schade van. {EWe 40.1}

     Laat daarom de lezer nu goed aan herinnerd worden dat de mens door drie verschillende perioden of fasen van het leven gaat: (1) de jaren waarin hij groeit, (2) de jaren van zijn levensbloei of bloeitijd, (3) de jaren van zijn achteruitgang of verval van krachten. Terwijl hij de heuvel van groei bestijgt heeft hij voedsel nodig om te groeien naast het instandhouden van zijn lichaam. Maar nadat hij de top van groei heeft bereikt, en hij de topjaren van zijn levensbloei achter zich laat, behoeft hij slechts te eten om zijn lichaam in beweging of in stand te houden. En wanneer hij voorbij de piek van zijn

40

leven is, wanneer hij ouder en minder actief wordt, heeft hij naar verhouding minder nodig. Het tot zich nemen van meer voedsel dan dat zijn lichaam vereist en dan dat zijn werk om vraagt, zorgt niet alleen voor een verspilling van het voedsel, maar vereist ook energie. Daardoor maakt men dat zijn spijsverteringsorganen worden overbelast. Ze worden geforceerd om meer arbeid te verrichten dan dat zij aankunnen, en zo verspilt men zijn energie om voedsel te verteren dat niet nodig is. Het uitstoten van buitensporige vergiften en afvalstoffen is hiervan het gevolg — men zorgt dus voor een overbelasting van hele organisme. Blijft deze onverstandige handelwijze gestaag voortduren, zo ook het eten op elk moment en altijd maar weer, eten voor plezier in plaats van om aan te sterken, zoals de mensen in deze eeuw dat uit gewoonte doen, dan zullen uiteindelijk de organen van het lichaam niet meer instaat zijn om een dergelijke onredelijke eis uit te voeren. Dus moeten zij, die in zulk een duisternis eten, door een periode van ellende gaan, en moeten zij hun leven beëindigen, lang voordat hun werk volbracht is, voordat hun bruikbaarheid verbruikt is. {EWe 40.2}

     “Gezegend zijt gij, o land, wanneer uw koning een  zoon  van edelen is, en uw vorsten maaltijd houden te rechter tijd, voor kracht en niet voor dronkenschap.” (Pred. 10:17, KJV.) {EWe 41.1}

 

     “De rechtvaardige eet tot verzadiging van zijn ziel, maar de buik van de goddeloze zal gebrek lijden.” (Spr. 13:25, KJV.) Christen zouden moeten eten om te leven, niet leven om te eten. {EWe 41.2}

ETEN TUSSEN DE MAALTIJDEN DOOR

     Veronderstel dat u wat etensresten in uw ontbijtbord laat staan, en dat u tijdens de lunch wat aan toevoegt, maar u

41

maakt weer niet alles op, en u herhaalt dit steeds maar weer, dag na dag, kunt u zich voorstellen hoe het bord en het voedsel eruit zal zien en wat voor een geur het zal verspreiden na enkele dagen? Toch is een persoon die tussen de maaltijden door eet, eten voordat het voedsel dat tevoren genuttigd werd de maag verlaten heeft, onbewust bezig een toestand aan het scheppen dat even slecht is. {EWe 41.3}

     Als de maag niet de kans krijgt om zich te ledigen tussen de ene maaltijd en de volgende, zal zij beslist gaan gisten en beginnen gassen en gifstoffen te produceren, zodat het lichaam genoodzaakt wordt om het weinige aan energie dat wordt geleverd door het voedsel, gebruikt wordt om gifstoffen uit te stoten. In plaats van voedsel tot u te nemen tussen de maaltijden door, spoel dan uw maag met zuiver zoetwater — bevorder daardoor een goede en gezonde eetlust voor de volgende maaltijd. Bovendien, als na een redelijke tijdsduur al het voedsel de maag nog niet verlaten heeft, blijf dan, in plaats van slechts te eten omdat de gerelde tijd voor de maaltijd aangebroken is of slechts omdat u een valse honger hebt, water drinken, totdat uw maag licht en uw eetlust gestimuleerd wordt. Door juiste eetgewoonten op na te houden nemen iemands verdiensten toe, bevordert de gezondheid, neemt de energie toe, wordt de adem aangenaam, en wordt beminnelijkheid ontwikkeld. Wat een gewin, en dat zonder dat men behoeft te investeren! {EWe 42.1}

      “Regelmaat in de maaltijden is van vitaal belang. Er moet een vastgestelde tijd voor iedere maaltijd zijn. Laat iedereen dan eten wat het gestel nodig heeft, en daarna eet men niets meer tot de volgende maaltijd. Er zijn velen die eten wanneer het lichaam geen voedsel nodig heeft, op onregelmatige tijden en tussen de maaltijden, omdat zij geen voldoende

42

sterke wil hebben om de neiging te weerstaan. Op reis zijn sommigen constant bezig alles wat eetbaar is binnen hun bereik op te knabbelen. Dit is heel schadelijk. Als reizigers regelmatig voedsel zouden eten dat eenvoudig en voedzaam is, zouden zij zich niet zo vermoeid voelen, noch zoveel van ziekte te lijden hebben. {EWe 42.2}

      “Een andere schadelijke gewoonte is het eten vlak voor het naar bed gaan. De geregelde maaltijden zijn genomen; maar omdat er een gevoel van flauwte is, wordt weer wat gegeten. Door hieraan toe te geven, wordt deze verkeerde praktijk een gewoonte en raakt dikwijls zo stevig ingeburgerd, dat men denkt niet te kunnen slapen zonder dit extra voedsel. Als gevolg van dit late soupeetje gaat het verteringsproces gedurende de slaap voort. Maar ofschoon de maag constant doorwerkt, wordt het werk niet goed volbracht. De slaap wordt dikwijls gestoord door onplezierige dromen en in de morgen wordt men onverfrist wakker met weinig zin in het ontbijt. Wanneer we ons ter ruste leggen, moet de maag haar werk gedaan hebben, opdat zij even goed als de andere organen van het lichaam, rust kan genieten. Voor personen met zittende bezigheden zijn late maaltijden bijzonder schadelijk. Voor hen wordt een aldus veroorzaakte verstoring dikwijls het begin van een ziekte die in de dood eindigt. {EWe 43.1}

      “In vele gevallen is dat flauwe gevoel dat tot een verlangen naar voedsel leidt, het gevolg van het feit dat de verteringsorganen gedurende de dag veel te zwaar belast zijn geweest. Na een maaltijd

43

verteerd te hebben, moeten de verteringsorganen rust hebben. Er moet minstens vijf of zes uur verlopen tussen de maaltijden.” (Ministry of Healing,” pp. 303, 304; “De Weg tot Gezondheid,” blz. 172, 173.) {EWe 43.2}

Goede Gewoonten, Hygiëne, en oefening Geven een Goede Gezondheid. 

     Om een slechte spijsvertering te boven te komen moet men één uur voor en twee uur na de maaltijden warm (of lauw) water drinken. Eet langzaam en kauw uw voedsel grondig, zoveel mogelijk speeksel ermee vermengend als mogelijk is. Verlaat de tafel altijd terwijl u nog hongerig bent; en houdt in alle gevallen uw darmen vrij. Er wordt gepleit voor drie stoelgangen per dag door gezondheidsdeskundigen; nooit minder dan twee. Houdt u dit punt goed vast, ga niet op lichtzinnige wijze aan voorbij, want bij dit punt ontstaat het grootste aantal ziekten. Geef spoedig gehoor aan deze zaak, want u kunt het u zich niet veroorloven om gedurende enige tijd van uw lichaam een beerput te maken. Als last van constipatie hebt, en als gevolg daarvan lijdt, dan hebt u grondige reiniging nodig, niet door drie stoelgangen per dag, maar door vijf. Zelfs dan zal het enige tijd duren voordat een aantoonbaar genezingsresultaat kan worden verkregen. {EWe 44.1}

     Houd ook in gedachte, dat uw lichaam de tabernakel des Heren is, dat het van binnen en van buiten rein gehouden zou moeten worden. Schone kleding en twee warme baden per week, eindigend met koud water, zo ook een snelle koude douche of een spons bad dagelijks, zijn van noodzakelijk belang — een voortreffelijke

44

verfrissing om kouvatten tegen te gaan, en om u te helpen de dagtaak aan te kunnen. {EWe 44.2}

     Houdt uw huis, van binnen en van buiten, smetteloos schoon, in het bijzonder de vloeren, meubels, en de donkere hoeken; en houdt in gedachte dat onbedekte en onreine vitrinekastjes en toiletten de zuurstof doden. houdt het huis aantrekkelijk en opporde — alles op z’n plaats. Houdt altijd in gedachte dat reinheid gelijk staat aan Goddelijkheid. En dat op-de-hemel-gelijkende recht en orde, energie, middelen, en tijd besparen. {EWe 45.1}

     En vergeet niet dat zelfs van nog noodzakelijker belang voor de gezondheid zijn: zuiver zoetwater, zonlicht, zuivere frisse lucht, en lichamelijke oefening buitenshuis. Een kosttuintje thuis voorziet in dit alles, en naast het feit dat het de tafel voorziet van verse, leven gevende voeding, bespaard het ook geld. Ja, het werk in de tuin thuis houdt de kinderen weg van het kwaad, en tegelijkertijd helpt het hen om een sterk lichaam, een edel karakter en onzelfzuchtigheid, te ontwikkelen — om te leren vlijt aan de dag te leggen. {EWe 45.2}

     Slaap nooit in een kamer met gesloten ramen. Adem diep in; drink bij iedere gelegenheid water; 1,8 liter water per dag is niet te veel voor een volwassen persoon — slechts twee volle glazen, één uur of meer vóór het ontbijt en de avondmaaltijd, meer in een hete klimaat. {EWe 45.3}

     Weest niet overbezorgd om het zonlicht te vermijden. Houdt altijd in gedachte dat rozen en vruchten hun mooie kleuren alleen krijgen wanneer zij in contact komen met de stralen van

45

de zon, en dat zon der de zon niets in leven kan blijven. Gezondheid maakt een mens mooi, terwijl kunstmatige make-up op een bleek uiterlijk dat nooit doet. Maar als een gelaatsuitdrukking dat niet aan de zon wordt blootgesteld u aantrekkelijker toeschijnt, bezin u dan goed en neem uw besluit of u er nu mooier uit wil zien of dat u zich beter wilt voelen. Bovendien kunt u een hoed dragen met een brede rand om uw gezicht af te schermen en toch voordeel hebben van de zonnestralen. {EWe 45.4}

     Het is omdat niemand het zich kan veroorloven zich te beperken in deze drie onmisbare zaken (zonlicht, lucht, en water), dat de Schep per de aarde zo overvloedig heeft voorzien van hen, dan welke andere gaven ook, en dat Hij ze binnen het bereik van alle levende wezens heeft geplaatst. Deze zijn de goedkoopste en meest essentiële lichaams vereisten die te verkrijgen zijn. Het is nutteloos om uit hun buurt te blijven. {EWe 46.1}

     Degenen die in gebreke blijven om deze gezondheids principen te onderhouden, kunnen natuurlijk niet hopen op een herstel van hun gezondheid of om het zelfs op de huidige peil te handhaven. {EWe 46.2}

Plezierige Omgeving

      Alles wat God geschapen heeft is op kunstzinnige wijze ontworpen en prachtig bekleed, hetgeen steeds weer een blijde lach en diep nadenken veroorzaakt wanneer men het gadeslaat. Dit alles heeft Hij tot stand gebracht ten gunste van het mensdom. Is het dan niet waar, dat uw huis en de omgeving daarvan niet alleen uw gezondheid beïnvloed, maar ook uw gelaatsuitdrukking?

46

Een plezierige omgeving maakt vrolijk, en vrolijkheid brengt gezondheid met zich mee. Door aanschouwen worden wij veranderd. Zorg daarom er dus voor, dat de verandering die u ondergaat ten goede is; dan zult u natuurlijke schoonheid verkrijgen, hetgeen alle kunstmatige make-up verdringt. {EWe 46.3}

HET STADSLEVEN

      De mens werd niet geschapen om in een gemoderniseerde stad te leven, overeenkomstig de kortzichtigheid van de mens, maar eerder in een goed aangeklede tuin, gepland naar het voorbeeld van de schepper. Ja, de Hof van Eden was het model-stadsterrein van de mens. Wat een contrast tussen haar en de steden van vandaag! Een ieder is natuurlijk van op de hoogte, dat wanneer een groot aantal gedomesticeerde dieren evenveel beperkt worden als dat het geval is met de mensen in de moderne steden, zij onderworpen worden aan allerlei ziekten. De mens is daarop geen uitzondering. Het is niet overdreven om te zeggen dat degenen die in de steden wonen in een vee opslagplaats des Doods leven. Daarom, als u in een stadswoning moet wonen, neem dan, in plaats van in de dichtbevolkte provincie te wonen, uw intrek zo ver mogelijk daarvan verwijdert en laat het zo veel mogelijk gelijken op het tehuis in Eden. Dit kunt u doen door een keurig ontworpen, goed verzorgde tuin en planten van verschillende soort die op kunstzinnige wijze rondom het huis zijn geplant. {EWe 47.1}

     Houdt altijd in gedachte dat het stadsleven kunstmatig is en dat het niet in Gods plan voor Zijn kinderen vandaag aan de dag is opgenomen, evenmin als dat het geval voor hen  was  in  de dagen van Lot. Dat vervloeking en verwoesting

47

al de vroegere steden verslonden heeft, en dat zij tenslotte diep onder de grond begraven liggen; dat de boosheden van de steden van vandaag de boosheden van alle tijden overstijgen, en dat ondergang vandaag aan de dag even zeker is als dat zij gisteren het geval was; dat als u niet nu kunt wegtrekken uit de stad, en als u wenst te ontkomen aan haar ondergang en waardig wenst bevonden te worden om te kunnen delen in de toekomstige zegeningen met de getrouwen, dan hebt u een taak uit te voeren — u moet vroeg of laat, in een oogwenk, van haar wegvluchten met uw rug naar haar toegekeerd. Dit moet u doen als u zich in haar bevindt wanneer de oproep tot u komt zoals het tot Lot kwam. Ja, hij kwam uit haar, maar wat voor een verlies ging daarmee gepaard! U kunt het zich niet veroorloven om het niet beter te doen dan dat hij het deed. {EWe 47.2}

WERK EN RUST, HET GEHELE JAAR DOOR

      Zoals wij weten, is de tijd in twee delen onderverdeeld, namelijk, in nacht en dag. In de zomer (het seizoen voor verbouwen en inzamelen van de voorraden bestemd voor de wintermaanden) zijn de dagen lang, maar tijdens de winter (het seizoen waarin geen landbouw wordt bedreven) zijn de nachten lang. Deze Goddelijke regelingen geven duidelijk aan, dat men meer uren in werken zal steken tijdens de zomermaanden dan men tijdens de wintermaanden zou moeten doen. En hoelang zullen zij zijn? Klaarblijkelijk zolang als dat er zonlicht is. Ja, ook de gelijkenis van Mattheus 20:1-17 verklaart duidelijk dat de Heer Zijn dienstknechten de opdracht gaf om vroeg te beginnen en om te

48

werken tot aan het einde van de dag, tot zonsondergang. {EWe 48.1}

     Wanneer dus de natuurlijke wijze van leven langere werkuren tijdens de zomer maanden vereist, eist zij kortere werkuren gedurende de wintermaanden — een dagelijkse gemiddelde gedurende het jaar door van 12 uren werk en 12 uren rust. Iemand die instemt met al de vereisten die de Waarheid hierin aanbeveelt, stemt in met de natuurlijke wetten van zijn wezen, met de wetten die een goede gezondheid bevorderen en die geluk in het gezin met zich meebrengen. Maar als hij deze wetten misacht, kan hij natuurlijk, niet méér verwachten dan dat zijn investering toelaat. Ook zou men duidelijk moeten inzien dat de volledige hoeveelheid werk  even noodzakelijk is als de volledige hoeveelheid rust, dat de een de andere in evenwicht zou moeten houden; en dat in de mate waarop hij deze wetten overtreedt, hij juist in die mate de straf zal ondergaan die zij opleggen. “Omdat gij (…) van de boom gegeten hebt,” weer waarschuwt de Schepper, “(…) in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de grond wederkeert.” Gen. 3:17-19, KJV. {EWe 49.1}

 

     Denk aan het onnatuurlijk leven dat de wereld nu leidt! Zij poogt zich te redden met even weinig werk en rust en met evenveel vertier en spel als maar mogelijk is. Zij eet gedenaturaliseerd voedsel en voedsel dat buiten het seizoen valt, drinkt alcohol, spiritus, en drug-bevattende vloeistoffen, en dat de gehele dag door — wat een zuippartij! Het is een wonder dat zij nog steeds leeft! Inderdaad, zij is “ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind,

49

en naakt”; en terwijl zij haar toestand niet weet, zegt zij: “Ik ben rijk, en ik heb mij verrijkt, en heb niets meer nodig”! {EWe 49.2} 

HET GEBRUIK VAN LAXEERMIDDELEN

     Laxeermiddelen hebben, net zoals brandblussers, hun plaats. Alhoewel het verstandig is om een brandblusser achter de hand te hebben, is het beter indien u het nooit behoeft te gebruiken. Zo is het ook met het gebruik van laxeermiddelen — het is goed om ze in de medicijnenkast te hebben, maar het is beter om ze niet te behoeven gebruiken. Het is beter een darmspoeling te ondergaan, als het aan het doel beantwoordt, dan het toepassen van een laxeermiddel; dat wil zeggen, indien het probleem niet hoger zit dat de colon (de dikke darm). {EWe 50.1}

     Sommigen verkrijgen zelfs betere resultaten van één kan, of meer, van koffiemelk, of van half melk en half vruchtensap, dan van een commerciële laxeermiddel; anderen van een glas of twee van zoetemelk, ingenomen tussen de maaltijden, en weer anderen verkrijgen zelfs betere resultaten van karnemelk. Zulke laxeermiddelen zijn niet alleen onschadelijk, maar zij zijn ook voedzame voeding. Zij zullen echter hun uitwerking missen indien zij dag na dag worden toegepast. Door ze afwisselend te gebruiken zal men meer blijvende resultaten verkrijgen. {EWe 50.2}

     Een juist dieet zou elk geval van constipatie (verstopping) moeten kunnen corrigeren. Pruimen, vijgen, dadels, gedroogde olijven en andere soortgelijke vruchten, geven uitstekende resultaten. Begin met een half dozijn gedroogde pruimen (goed kauwen) aan het begin van een maaltijd, blijf het dan variëren met andere voedingswaren die eerder zijn genoemd. Af en toe wat warme limonade voor het

50

ontbijt is ook een doeltreffende darmreiniger. Een goed uitgebalanceerde dieet echter, 80% bulkgroenten en 20% granen, zoals eerder werd aangegeven, zal constipatie verhelpen en ziekten een halt toeroepen, daarnaast een goede gezondheid in stand houden. {EWe 50.3}

51

HET WATER IN EDEN

     Aan ons is meegedeeld dat in de Hof van Eden, het door God ontworpen tehuis van de mens, er maar één soort van water was. Het was niet afkomstig van een put of een dak, maar van een bron; Ja, het vormde de rivier die de hof bevloeide. Het is dus duidelijk, dat bronwater het meest natuurlijke en beste water is die men kan drinken. {EWe 51.1}

     Maar wees op uw hoede voor verkeerde bronnen die, niet van een schone reservoir, maar van een beerput of een septic tank afkomstig zijn. Het is zelfs beter om bronwater afkomstig van schone bronnen een eind verder van de bron te onttrekken, want wanneer het langs de heuvel naar beneden komt, wordt het water van zuurstof voorzien, en wordt het dus lichter, en naast het feit dat het verder gereinigd wordt, wordt het verder van leven voorzien als de zonnestralen erop vallen. Zoals regenwater, is gedestilleerd water van al zijn mineralen beroofd; het is dood. Aangezien dat niet het geval was met het water dat voorradig was in het Edense tehuis, is het duidelijk dat een bepaalde hoeveelheid van mineraalzouten, die in de bodem aanwezig zijn en worden opgenomen door het bronwater zoals het eroverheen of eronderdoor stroomt, heilzaam moeten zijn voor het lichaam. {EWe 51.2}

WAT WEET U VAN SLAAP?

(Uit de Reders Digest, juni 1945)

   Tussen de leeftijd van 25 en 70 besteed de gemiddelde persoon 5 jaren aan slaap. Slaap tekort heeft ervoor gezorgd, dat generalen oorlogen verloren, zenuwachtige patiënten hun verstand kwijt raakten en vrouwen hun echtgenoten. Duidelijk is, dat het begrip slaap belangrijk is voor ons allen; maar hoe velen van ons kennen de daarover wetenschappelijk vastgestelde feiten? Wat is uw score op de volgende stellingen, sommige waar, sommige vals? {EWe 52.1}

Gezonde slapers draaien of keren zich niet.

Vals. Iedereen verandert vele malen zijn positie omdat de spieren in het lichaam zodanig gerangschikt zijn dat we ons lichaam niet in een keer kunnen ontspannen. 35 wentelingen per nacht is normaal. {EWe 52.2}

De meest verfrissende slaap komt vroeg.

Waar. Onderzoeken aan de Colgate Universiteit tonen aan dat velen meer profijt hadden aan slaap welke werd verkregen aan het eind van de eerste paar uren slaap. {EWe 52.3}

Als je zes uren slaapt i.p.v. acht moet je meer energie verbruiken de volgende dag om het zelfde werk tot stand te brengen.

Waar. Laboratorium onderzoeken tonen aan dat wij 25% meer calorieën verbruiken om slaap tekort te compenseren. {EWe 52.4}

Om slaap tekort weg te werken, moeten wij een paar nachten lang een paar uur langen slapen om daarin te slagen.

Vals. Een normale nachtrust is genoeg om ons net zo te herstellen als extra slaap dat kan geven. {EWe 52.5}

52

Met iemand slapen maakt een rustige slaap moeilijker.

Waar. De geringste beweging van de ander persoon, weerhoudt ons van het wegzakken in de diepste en meest verfrissende slaap. {EWe 53.1}

Mannen die in staat zijn met heel weinig slaap te leven behoren tot de meest energieke mannen.

Vals. Napoleon en Edison, redden zich met maar een paar uur slaap per nacht, maar ze deden dutjes gedurende de dag. In ieder 24 uur periode sliepen ze klaarblijkelijk een normale tijdsperiode. {EWe 53.2}

Gebrek aan slaap alleen kan al tot hele serieuze ziekten leiden.

Waar. Dieren gaan eerder dood aan slaap tekort dan aan voedsel tekort. {EWe 53.3}

Wij vallen compleet in slaap en worden ook in een fractie van en seconde wakker.

Vals. Als we half slapen, zowel aan het begin of aan het eind van de nacht, gaan wij door een periode waarin wij niet kunnen praten, maar duidelijk geluiden kunnen waarnemen. Onze kracht om te bewegen slaapt dan, maar onze middelen om te horen zijn nog wakker. {EWe 53.4}

Slapen op je linkerzijde belast het hart.

Vals. Het maakt niet uit of de gemiddelde persoon op zijn rug slaapt of op welke zijde dan ook. {EWe 53.5}

Het drinken van warme vloeistoffen voor het naar bed gaan is een van de beste manieren om van een goede slaap verzekerd te zijn.

Vals. Druk van vloeistof op de blaas, veroorzaakt rusteloosheid. Slechts kleine hoeveelheden zou men mogen drinken gedurende de avond, wil men een rustige nacht hebben. {EWe 53.6}

Het is ongezond om in de zomer te slapen met een elektrische ventilator in de kamer.

Vals. Als de ventilator gericht is op de muur om tocht te voorkomen en geplaatst wordt op de hoogste stand om het geluid te dempen, zal het de kansen op een rustige nacht bevorderen. {EWe 53.7}

Lichamelijke vermoeidheid kan er voor zorgen, dat men moeilijk in slaap komt.

53

Waar. Een warm bad is waarschijnlijk de beste manier om de spanning die komt van teveel oefeningen waar men niet aan gewend is te verminderen voordat men naar ben gaat. {EWe 54.1}

Het ergste van slapeloosheid is je druk maken over de resultaten daarvan op de volgende werkdag.

Waar. Dr. Donals A. Laird die de slaap bestudeerd heeft aan de Colgate Unev. stelt voor dat wanneer slapen een probleem is je moet besluiten de volgende dag later op te staan. Wetende dat je nog veel tijd hebt om uit te rusten zal je makkelijker in slaap vallen. {EWe 54.2}

Een matras met springveren, moet van gemiddelde (medium) zachtheid zijn om een rustige slaap te waarborgen.

Waar. Een zacht bed is de grootste vijand van een gezonde slaap en een hard bed is net zo slecht. {EWe 54.3}

Een tukje na de lunch (het middageten) is pure zelf vermaak en verminderd iemands bekwaamheid.

Vals. Onderzoeken aan de Stephens College Missouri tonen aan dat wanneer studenten een uur hadden geslapen na de lunch hun school resultaten hoger waren dan wanneer zij de tijd gebruikt hadden om te studeren. {EWe 54.4}

Geestelijke inspanning is de slechtste voorbereiding op de slaap.

Waar. Een saaie avond beëindigd met een wandeling om de spieren te vermoeien is de beste voorbereiding voor de slaap. {EWe 54.5}

54

WAT BEHOORT EEN CHRISTEN TE WETEN?

      Tot dusver deze van Godswege geopenbaarde Gezondheids principes, die luider spreken dan een grote meerderheid Christenen, die ooit gebeden hebben voor gezondheid, maar nooit een ding eraan doen om hun foute gewoonten te veranderen, zij zijn slechts bezig hun adem te verspillen. Nu is echter het geschiktste moment aangebroken, het gezegende moment, voor een ieder om zich te realiseren dat het een tegenstrijdigheid is om te proberen de Heer te overtuigen dat die gezonde lichamen heel gemaakt moeten worden, terwijl men Zijn gezondheidswetten aan een kant zet. {EWe 55.1}

     Alle Christenen moeten nu wakker geschud worden om zich te realiseren, dat bidden voor gezondheid niet hun enige taak is, dat niets anders doen dan alleen bidden en niets anders doen, dan luisteren naar een predikant, niet alleen hun lichaam ziek maakt, maar ook hun hersenen inactief maakt en hun zielen in duisternis houdt, waar-door de waarheid te niet tot ontwikkeling komt. Een ieder die deze last van zijn gezondheid op de schouders van de arts plaatst en op de schouders van de predikant de hele last  van  zijn  geestelijke  welgesteldheid legt, zal gezondheid, noch waarheid ontvangen. Een ieder moet zijn eigen juk dragen, wil hij eerlijk zijn tegen zichzelf. {EWe 55.2}

   Betreffende de volgende manier waarop gemeente leden als lichaam zowel hun lichamelijke als hun geestelijke gezondheid kunnen herstellen, stelt de Heer de volgende vraag en geeft daarop meteen antwoord. {EWe 55.3}

     “Is het niet dat gij voor de hongerige uw brood breekt en de arme

55

zwervelingen in uw huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem bedekt; en dat gij u niet onttrekt aan uw eigen vlees? Dan zal uw licht doorbreken als de dage raad en uw gezondheid zal spoedig uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor u uit gaan; de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. Dan zult gij roepen, en de Here zal  zeggen: Hier ben Ik. {EWe 55.4}

      Als gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger, en het spreken van ledigheid; en als uw ziel uitgaat naar de hongerige, en de verdrukte ziel bevredigt; dan zal in de duisternis uw licht opgaan, en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de Here zal u voortdurend leiden, en in droogte uw ziel verzadigen, en uw gebeente vet maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof, en als een waterbron, waarvan het water niet opraakt”. Jes. 58:7-11. {KJV.} {EWe 56.1}

 

     Dit grootst benodigde project van geven om de armen en zieken, welke een oproep is van de Ene Die geïnteresseerd is in ons allen, kan, wij geloven dat, nu beheerd worden als in de dagen der profeten: door een trouwe tweede tiende, betaald door mensen die zich realiseren dat het beter is te geven dan te ontvangen, beter inderdaad, om anderen te helpen dan om zich te laten helpen door anderen; dat hij die geeft gelukkiger is dan hij die ontvangt. Figuurlijk gesproken, zou iedere Christen vastbesloten moeten zijn om een waterpijp te zijn, een pijp die altijd geeft en nooit leegloopt,  i.p.v. een riool pijp, een

56

pijp die altijd ontvangt en nooit gevuld raakt. {EWe 56.2}

     Ziekte en dood zullen nochtans nooit helemaal verdwijnen onder Gods trouwe volk, voordat tijd en kennis van Waarheid de vervulling van Jesaja 33 en 35 brengen: {EWe 57.1}

     “Aanschouw Sion, de stad onzer feestelijke bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien als een veilige woonstede, als een tent die niet verplaatst wordt, waar van de pinnen nimmermeer uitgerukt worden en geen van de koorden ooit losgerukt wordt. {EWe 57.2}

      “Daar echter is de Here heerlijk voor ons: een plaats van rivieren en van brede stromen: geen roeiboot zal daarop varen en geen sierlijke jacht ze doorklieven. Want de Here, onze Rechter, de Hee onze Wetgever, de Here, onze Koning, Hij zal ons verlossen. Uw touwen hangen slap; zij houden de mast niet in zijn voetstuk, zij spannen het zeil niet. Dan word de overvloedig geroofde buit gedeeld, zelfs lammen vergaderen de roof. {EWe 57.3}

      “En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen. {EWe 57.4}

      “En beken in de steppe, en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot

57

water bronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn. Daar zal een gebaande weg zijn die de heilige weg genaamd word t; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen. {EWe 57.5}

      “Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen: zij worden daar niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop; de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen maar kommer en zuchten zullen weg vlieden.” Jesaja 33:20-24; 35:5-10. {EWe 58.1}

GELOOF ZEER BELANGRIJK VOOR EEN GOEDE GEZONDHEID.

     De laatste aanraking voor een volmaakt leven is, echter, geloof: geloof waarbij u proefondervindelijk hebt ontdekt dat Gods wegen uw wegen zijn, dat wat u doet ongetwijfeld het meest Goddelijke is wat er bestaat, dat dit het enige is wat u het meest zal  helpen en dat het u ook al helpt en dat het u nooit in de steek zal laten; geloof dat de Ene Die alle dingen onder controle heeft, groot en klein,  aan het roer is  van het schip waar u in vaart, en dat Hij bij machte is u te laten landen aan de kust van gezondheid, vreugde en vrede, — ja, zelfs aan de eeuwige kust van het Heerlijk land. Hier bent u zeker van, omdat u er alles aan doet om de Waarheid te weten te komen en te voldoen aan

58

haar eisen, hoewel dat tegen uw natuurlijke behoeften en uw persoonlijke wil is. {EWe 58.2}

     Onthoud dat geloof grote bergen kan verzetten, terwijl ongeloof grote vonnissen met zich meebrengt. “Ga heen, u geschiede naar uw geloof.” “Al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden.” Matt. 8:13; Mark. 11:24. Trek nooit iets in twijfel als u praat, maak er geen gewoonte van om te klagen of over ziekte te praten. Laat uw gesprekken opbouwend zijn, nooit afbrekend. {EWe 59.1}

DE LABORATORIUM ONDERZOEKINGEN EN DE MENINGEN VAN VOEDINGSSPECIALISTEN.

      De volgende onderzoeken en meningen zijn overgenomen en omschreven van de volgende bronnen: The Modern Home Physician, by Pac. Press Pub Assn. ; Chicago School of Nursing, Clinical Dietetics, by Risley and Walton; Chemistry of Food and Nutrition, by Sherman; Intelligent Selection of Foods, by Original H. F. Store, New York City, N.Y.: Our Babies bij Dr. Herman N. Bundesen. {EWe 59.2}

WATER EN HAAR FUNCTIES

   Het menselijk lichaam bestaat ongeveer voor 67% uit water. Een mens kan weken zonder voedsel leven, maar kan niet langer dan drie tot vijf dagen zonder water leven. {EWe 59.3}

  Water is het transportmiddel waardoor al de lichaamsprocessen vooruit worden gebracht. De gemiddelde persoon heeft ongeveer 6 glazen water per dag nodig. De meeste mensen drinken te weinig

59

en op de meest ongepaste tijden. Drink niet tijdens een maaltijd of probeer niet je eten weg te spoelen. {EWe 59.4}

     Water is het grootste bestanddeel van de cellen, vervoert voedsel naar de weefsels, en verwijdert afval. Het is het hoofd bestanddeel van de spijsverteringssappen en regelt de lichaamstemperatuur. {EWe 60.1}

  Water geschikt voor menselijk gebruik moet helder zijn, van aan-gename smaak en niet te hard. Het moet vrij zijn van giftige mineralen, organische delen en bacteriën. {EWe 60.2}

  Hard water heeft een grotere hoeveelheid van opgeloste mineralen dan zacht water. Het hardere water komt van dieper putten. {EWe 60.3}

  Water is makkelijk te vervuilen en is een van de meest voorkomende overbrengers van tyfus, koorts en cholera. Als men enigszins twijfelt aan haar zuiverheid, moet het onderhavig gesteld worden aan een zuiveringsproces. De eenvoudigste en meest betrouwbare manier om thuis water te zuiveren is

60

door het koken. De zogenaamde filters die aan de kraan zijn verbonden geven slechts een schijn zekerheid. Een grote zand filter verwijdert alle schadelijk bacteriën. {EWe 60.4}

DE FUNCTIE VAN VOEDSEL.

     Eiwitten zorgen voor bouwstoffen, groei, en herstel; vetten en koolhydraten zorgen voor warmte en energie. Natuurlijk hebben zij die al volgroeid zijn en die zichzelf niet inspannen tijdens hun werk, zodat ze herstellende stoffen nodig hebben, minder eiwitten nodig dan anderen; en hebben zij die in een warm klimaat leven en die niet hard werken, minder koolhydraten bevattende voeding nodig dan anderen. Wanneer de laatst genoemden onvoldoende zijn, worden de eiwitten aangewend voor energie, maar als ze in overvloed aanwezig zijn, worden ze in he lichaam opgeslagen in de vorm van vetten, een bron van nood energie. {EWe 60.5}

CALORIEEN

Een gram vet bevat 9.3 calorieen

Een gram eiwitten bevat 4.1 calorieen

Een gram koolhydraten bevat 4.1 calorieen. {EWe 61.1}

De benodigde calorieen varieren tot leeftijd, soort werk en geslacht. {EWe 61.2}

Volgens Forcheimer is de totale energie vereiste voor een man die 154 pond weegt, zonder enige willekeurige beweging, 1450 tot 1820 calorieën. Patiënten die echter aan hun bed gekluisterd zijn, zijn nooit helemaal in rust, behalve gedurende de slaap en daarom mag de energie waarde van hun voedsel niet beneden het minimum vallen, behalve als het onder speciale omstandigheden en voor een korte periode is. {EWe 61.3}

De bij benadering benodigde dagelijkse calorieen voor een mens onder variërende omstandigheden zijn als volgt:

Zware spierwerkzaamheden …                       5500 calorieen

Matige spierwerkzaamheden …                      3400    ,,

Licht tot matige spierwerkzaamheden …        3050    ,,

Lichte spierwerkzaamheden (zittend) …        2700    ,,

Zonder spierwerkzaamheden….                      2450    ,, {EWe 61.4}

Een persoon die lijdt aan over gewicht moet nodig minderen met gewicht-producerende voeding en

61

precies binnen de grenzen van zijn minimale vereiste calorieën blijven. {EWe 61.5}

  Een persoon die te licht van gewicht is heeft een uitgebalanceerd dieet nodig, dat de volledige vereiste calorieen bevat. {EWe 62.1}

     De gemiddelde werkende mens heeft bij benadering 3000 calorieen per dag nodig. Er is echter een groot verschil van mening onder voedings deskundigen over de gerelateerde hoeveelheden eiwitten, koolhydraten en vetten benodigd voor een goed gebalanceerd dieet. Misschien moet ieder individu dit uit eigen ervaring voor zichzelf vaststellen. {EWe 62.2}

MINERALEN (Delfstoffen)

De zoutmineralen zijn:

 1. calcium (kalk)
 2. magnesium
 3. kalium
 4. natrium
 5. fosfor
 6. sulfaat (natriumsulfaat)
 7. koolzuur zout
 8. chloride
 9. ijzer
 10. Jodium {EWe 62.3}

     Verwerkt voedsel is voor een gedeelte beroofd van deze belangrijke mineralen. Dit is duidelijk te zien wanneer witte bloem wordt vergeleken met hele tarwe, en gepolijste rijst met bruine rijst:

Percentage overblijfselen

Witte bloem … …………                      0.50

Hele tarwe …………………                   1.75

Witte rijst (gepolijste rijst) …          0.40

Bruine rijst. (on gepolijste rijst) … 1.00 {EWe 62.4}

De volgende voedings producten zijn waardevolle bronnen van calcium, fosfor en ijzer:

amandelen                              volle melk

gerst                                         droge havermout

droge bonen                           olijven

vol koren brood                     pinda’s

tarwe                                        droge erwten

bloemkool                               rozijnen

dadels                                      raapsteeeltoppen

ei dooier                                  walnoten

gedroogde vijgen                   tarwe

gedroogde linzen                  tarwe zetmeel {EWe 62.5}

Calcium wordt voornamelijk gevonden in:

amandelen                               olijven

gedroogde bonen                    pinda’s

bloemkool                                droge erwten

ei dooier                                   pruimen

gedroogde vijgen                    raapsteel toppen

gedroogde linzen                    walnoten

volle melk                                tarwe zetmeel

droge havermout                     {EWe 63.1}

Fosfor wordt voornamelijk gevonden in:

amandelen                               hele tarwe

gerst                                         gedroogde linzen

gedroogde bonen                   havermout

ei dooier                                   pinda’s

gedroogde erwten                   rozijnen

walnoten                                  tarwe zetmeel {EWe 63.2}

Ijzer wordt vooral gevonden in:

gedroogde bonen                    groene groenten

tarwe zetmeel                          tarwe

ei dooier                                   {EWe 63.3}

Andere mineralen hebben hun hoofd voedingsbronnen als volgt:

Natrium:                                  Kalium:

brood                                        noten

fruit                                          tafelzout

63

melk                                        groenten

melasse (suiker stroop)           {EWe 63.4}

Magnesium:

Zwavel:

bonen gluten
bieten soja bonen
graan producten (Wij mogen verwachten dat in een goede gezondheidstoestand en bij een gewone dieet de vereiste zwavel gehalte normaal gesproken aanwezig is als de eiwit voorziening voldoende is.) {EWe 64.1}
ananas
aardappelen

Als regel geldt dat er waarneembare hoeveelheden jodium gevon-den zijn in:

bananen                                   meloenen

bieten                                      radijs

groene erwten                         tomaten

sla                                            koolraap {EWe 64.2}

Waar jodium in de aarde ontbreekt, ontbreekt het ook in het water. In zulke regio’s heerst er vaker bierbuik (gezwollen buik) dan elders. {EWe 64.3}

ZUURSTOF EN HAAR FUNCTIES:

Een mens kan weken leven zonder voedsel, dagen zonder water, maar slechts

64

enkele minuten zonder zuurstof. Zuurstof maakt het gebruik van voedsel mogelijk. Het is een geurloze, smaakloze, kleurloze gas, iets zwaarder dan lucht. {EWe 64.4}

  In een chemische combinatie met hemoglobine (rode bloed kleurstof) wordt zuurstof in de bloedbaan gebracht. zuurstof oxydeert de elementen die hitte en energie produceren. Aldus verlaagt bloedarmoede de energie. Het is net zo belangrijk om een overvloedige voorraad van pure zuurstof te hebben als een overvloedige voorraad van voedingselementen. {EWe 64.5}

KOOLHYDRATEN:

  Koolhydraat rijke voeding zijn niet-stikstofhoudende voedingsmiddelen. De koolhydraten bevatten koolstof, waterstof en zuurstof. Hun energie (of kracht) wordt gebruikt door het lichaam zowel in de vorm van arbeid als warmte. Zij bevatten alle groenten en vruchten die of zetmeel of suiker houdend zijn. De meeste energie producerende voedings producten zijn:

graan producten                      suiker

honing                                       aardappelen {EWe 65.1}

  Alle zetmeel rijke voeding vereist een langere kook duur dan andere voedingsmiddelen, omdat zetmeel omringd is door een bedekking die niet rauw verteerd kan worden. {EWe 65.2}

De voornaamste zetmeel rijke soorten voeding zijn:

artisjokken                               erwten

natuurlijke bruine gerst           aardappelen

gedroogde bonen                    pruimen

brood                                       pompoen

granen                                     rijst

meel soorten                            spaghetti, hele tarwe

linzen                                       tarwe {EWe 65.3}

VETTEN:

  Vetten hebben de hoogste voedingswaarde van alle voedingsstoffen.

65

Bijna twee en een halve keer zo hoog als koolhydraten. {EWe 65.4}

De voornaamste vetten zijn:

amandel olie                           room

avocado                                   eierdooier

cocosolie                                 olijf olie

katoenzaad olie                       pinda olie

sesam olie                                sojabonen olie {EWe 66.1}

PROTEINEN OF EIWITTEN:

  Eiwitten zijn stikstofhoudende voedingsstoffen, en zij komen voort uit:

eieren                                       erwten

granen                                     sojabonen en

melk                                        andere bonen

noten                                       {EWe 66.2}

     Hoewel ze niet zo makkelijk verteerbaar zijn als koolhydraten, verschaffen deze voedingsmiddelen energie en bouwen zij het lichaam op. {EWe 66.3}

VITAMINEN:

     Hoewel wij tot nog toe de vitaminen niet helemaal begrijpen, is het algemeen beschouwd dat ze er zijn om de gezondheid te hand haven, en scheurbuik, pellagra (huidziekte) beriberi, en andere ziekten te voorkomen. {EWe 66.4}

Vitamine A

Vitamine A is oplosbaar in vet en hoewel het verzwakt wordt als het blootgesteld word aan zuurstof, wordt het niet beïnvloed door hitte. {EWe 66.5}

Tekort aan vitamine A  

Tekort aan vitamine A veroorzaakt vertraagde groei, verhoogde gevoeligheid voor infecties, voornamelijk de longen, neus en ogen, het niet goed kunnen zien ‘s nachts en het maakt de huid en het haar droog en schilferig. {EWe 66.6}

     De gemiddelde dagelijkse vereiste  van vitamine A is ongeveer 7000 eenheden. De volgende lijst geeft een indicatie van de beste vitamine A bronnen: {EWe 66.7}

66

Een ons: Eenheden:
spinazie  bevat ongeveer 3000
wortelen, rauw     ” “ 1000
kaas                     ” “ 1000
blad sla                 ” “ 500
boter                     ” “ 600
pompoenachtigen? ” “ 700 {EWe 66.7}

Andere bronnen van vitamine A zijn:

abrikozen                                             andijvie

artisjokken, geel                                  groene bonen

asperges                                               boerenkool

avocado                                               sinaasappel

bananen                                               peterselie

bonen                                                  perziken, gele

bieten groen                                        erwten

zwarte bessen                                      gedroogde erwten

broccoli                                               ananas

spruitjes                                               pruimen

meloenachtigen                                   zoete aardappelen

selderie (on gebleekte)                        tomaten

mais, geel                                            tomaten, geel

maismeel, geel                                    raapsteel groen

paardebloem                                        waterkers

dadels {EWe 67.1}

Vitamine B complex

Vitamine B complex is samengesteld uit vitamine B1 of aneurine, vitamine B2 lactoflavine en vitamine B6 of nicotine zuur. Er is geen wel omschreven kennis over de dagelijkse vereisten. Gebrek aan deze vitamines veroorzaken pellagra, beriberi, gebrek aan eetlust, zere lippen, darm stoornissen met hardlijvigheid en vertraagde groei. {EWe 67.2}

Voedingsmiddelen rijk aan vitamine B complex zijn:

bonen, rode kievits boon,        noten, vooral:

67

soja bonen                               pinda’s

kool                                         verse of gedroogde groene erwten

wortelen                                  pruimen

hele granen                              spinazie

kaas                                         tomaten sap

eieren                                       raaapsteelgroen

vol koren tarwe                       tarwe kiem

boerenkool                              bier gist

mosterd groen                         {EWe 67.3}

     Vitamine B1 of aneurine is de vitamine die zenuwonstekingen tegen gaat. Het wordt hoofdzakelijk gevonden in hele graansoorten en noten. Alkali (zout) en verhitting verzwakken het en daarom is zij het beste te verkrijgen uit rauw voedsel. {EWe 68.1}

     De gemiddelde dagelijkse benodigde vitamine B1 bijvoorbeeld is ongeveer 50 eenheden voor jonge kinderen en ongeveer 250 eenheden voor volwassenen. Dagelijkse vereisten voor moeders gedurende zwagerschap is 600  of meer eenheden. {EWe 68.2}

     De beste bronnen die deze vitamine bevatten zijn:

Een ons: Eenheden:
tarwe kiem         bevat ongeveer 200
pruimen                             ,,          ,, 20
pinda’s                                  ,,          ,, 60
spinazie                                ,,          ,, 20
mout melk                            ,,          ,, 50
mais in blik                          ,,          ,, 15
vol koren brood                ,,          ,, 22
amandelen                        ,,          ,, 25 {EWe 68.3}

Andere bronnen van vitamine B1 zijn:

appels                                      bloemkool

avocado                                   dadels

bananen                                   grapefruit

68

groene bonen                          sla

limabonen                                uien

witte bonen                             witte wortel

bieten                                      peren

spruitjes                                   ananas

meloenachtigen                       pruimen

wortelen                                  mandarijn {EWe 68.4}

VITAMINE C

VITAMINE C is een anti-scheurbuik vitamine, en wordt ook wel Cevitamic Zuur of Ascorbine Zuur genoemd. Het wordt hoofdzakelijk gevonden in citrus vruchten, en hoewel het oplosbaar is in water wordt het verzwakt door zuurstof en alkalien (of zouten). {EWe 69.1}

Tekort aan vitamine C veroorzaakt scheurbuik, gevoelige en bloedende tandvlees, gevoelige en opgezwollen gewrichten en een neiging tot bloedingen. De gemiddelde dagelijkse vereiste is 300 eenheden voor jonge kinderen en 1000 eenheden voor volwassenen. {EWe 69.2}

Haar belangrijkste bronnen zijn:

Een ons:

Eenheden:

sinaasappelsap   bevat ongeveer 250
citroen                      ,,          ,, 250
grapefruit sap          ,,          ,, 200
rauwe kool               ,,          ,, 150
tomaten sap             ,,          ,, 100
aardbeien sap          ,,          ,, 100
bosbessen sap         ,,          ,, 80
ananas sap               ,,          ,, 40 {EWe 69.3}

Andere bronnen van Vitamine C zijn:

appels                                      Andijvie

verse asperges                         groenten

avocado                                   boerenkool

bananen                                   sla

groene bonen                          uien

bieten groen                            perziken

broccoli                                   groene erwten

spruitjes                                   groene pepers

meloenachtigen                       aardappels

bloemkool                               spinazie

komkommers                           raapsteel

paardebloem groen                 {EWe 69.4}

69

VITAMINE D

VITAMINE D is de anti-rachitis (Engelse ziekte) vitamine, en haar voornaamste bron is zonlicht. Een tekort aan deze vitamine veroorzaakt Engelse ziekte, vertraagde tanden groei, krome benen, gezwollen of uitpuilende buik, en zwakheid. De dagelijkse gemiddelde vereiste is voor jonge kinderen tussen de 500 en 1000 eenheden, en tussen de 500 en 600 eenheden voor volwassenen. {EWe 70.1}

Behalve zonlicht is deze vitamine ook hoofdzakelijk te vinden in:

5 druppels viosterol in olie bevat ongeveer 800 eenheden

1ons ei dooier bevat ongeveer 50 tot 100 eenheden

1 ons boter bevat ongeveer 25 eenheden. {EWe 70.2}

Het wordt gebruikt om Engelse ziekte en andere bot ziekten tegen te gaan, zoals bot- of been verweking, het niet aan elkaar verbinden van fracturen, kleine stuiptrekkingen en gewrichtsontsteking. {EWe 70.3}

Wetenschappers en kinderspecialisten, alsook gezondheidsexperts over de hele wereld,staan erop dat iedere baby en elk opgroeiend kind, indien mogelijk dagelijks blootgesteld moet worden aan direkt zonlicht. Maar daar kinderen niet altijd genoeg zonlicht kunnen krijgen in sommige delen van de Verenigde Staten, gedurende vele maanden van het jaar, hebben ze viosterol of een ander vitamine “D” samenstelling nodig van september tot juni, en op alle andere dagen

70

wanneer ze geen zonnebad gegeven kan worden, waarbij bijna al hun kleding verwijderd is. {EWe 70.4}

Gezondheids aantekeningen tonen aan dat het aantal baby ziektes en baby sterftes begint te stijgen aan het begin van het winterseizoen, als gevolg van verkoudheid, bronchitis, longontsteking en griep. Dit kan het gevolg zijn van een tekort aan zonlicht of vitamine D. {EWe 71.1}

VITAMINE E

VITAMINE E is de ati-steriliteit (onvruchtbaarheid) vitamine. Het is oplosbaar in olie, en is niet beinvloedbaar door hitte en koken. Een tekort aan deze vitamine veroorzaakt doorgaans miskramen en onvruchtbaarheid. {EWe 71.2}

Een gewoon dieet verschaft al de vitamine E die nodig is, maar in geval van steeds voorkomende en herhaaldelijke miskramen, kan een aanvullende voorraad vitamine E nodig zijn, hoewel de gemiddelde vereiste niet bekend is. {EWe 71.3}

  De beste bronnen voor vitamine E zijn:

katoen zaadolie                       hele granen

tarwekiem olie                         blad groenten

rijstkiem olie                           {EWe 70.4}

Andere bronnen voor vitamine E zijn:

melk                                        ei dooier

plantaardige oliën                    mais

havermout                               erwten {EWe 71.5}

VITAMINE K,

VITAMINE K, de coagulatie (stremming, stolling) vitamine, vormt prothrombin (stollingselement of -factor in het bloed). De gemiddelde benodigde dagelijkse hoeveelheid is niet bekend. {EWe 71.6}

Het wordt gevonden in spinazie en andere bladgroenten:

71

alfalfa

kool

tomaten

soja(bonen)olie

graan producten {EWe 71.7}

     Deze vitamine voorkomt bloedingen bij pasgeboren kinderen en in gevallen van geelzucht en andere ziekten van de lever en darmen, hoewel het geen hulp blijkt te zijn bij bloedziekte en overmatige menstruatie bloeding. {EWe 72.1}

  Andere vitamineachtige substanties die gedeeltelijk onderzocht en beschreven zijn, behoren tot de volgende:

Vitamine K uit beemdgrassap, welke een snellere groei schijnt te veroorzaken.

Vitamine P

Vitamine P of citroengeel, helpt tegen purpura (huidziekte dat paarse vlekken op de huid leidt) en sommige soorten bloedingen en is te verkrijgen uit citroenschil.

Vitamine F

Vitamine F uit vetzuren, schijnt de groei te bevorderen. {EWe 72.2}

ZUUR EN ALKALI (OF ZOUT) VORMENDE  VOEDINGSMIDDELEN:

     Wanneer de weefsels lichaamsvloeistoffen minder alkali of zout houdend worden is een groter hoeveelheid alkali houdende voedingsmiddelen vereist. {EWe 72.3}

     Hoewel bosbessen, gedroogde pruimen en pruimen een alkali stof produceren, verhogen ze de zuurgraad van de urine. Daartegenover staat dat hoewel citroenen en sinaasappels zuurhoudend zijn, de spijsvertering ze verandert in alkali houdend en i.p.v. zuurhoudend te zijn, worden ze alkali-achtigen. {EWe 72.4}

ALKALI VORMENDE VOEDINGSMIDDELEN:

alfalfa poeder                          alfalfa tabletten

alfalfa mint thee                      amandelen

amandel boter                         selderie poeder

72

appels                                      kersen

abrikozen                                 kersen sap

gedroogde abrikozen               chicory (andijvie)

artisjokken                               cocosnoot

avocado’s                                cocosnoot melkpoeder

rijpe bananen                           cocosnoot producten

droge bananen                         bosbessen

lima bonen                              komkommers

was bonen                               krenten

kidney bonen                          zon gedroogde krenten

bieten                                      paardebloem

bieten sap                                zon gedroogde dadels

bieten bladeren                        aubergine

zwarte bessen                          andijvie

zwartebessensap                      vijgen

blauwe bessen                         Smyrna vijgen

blauwebessen sap                    zon gedroogde vijgen

broccoli                                   knoflook(sap)

bouillon, kalium                      knoflook poeder

groente bouillon                      geitemelk

karnemelk                                geitemelk producten

rode kool                                 druiven

witte kool                                druivesap

meloenachtigen                       grapefruit(sap)

rauwe wortelen                       honen, puur, alle soorten

wortel(sap) concentraten        blauwe bosbessen

selderie                                    vruchten sappen

selderie sap                             groente sappen

selderieknollen                        dadel pruim

kool                                         ananas

73

kelp (bruin wier)                     ananas sap

koolraap                                  pruimen

prei                                          zoete aardappelen

citroen(sap)                             witte aardappelen

sla                                            zon gedroogde rozijnen

limoen (lemmetje)                   pompoen

limoensap                                radijs

braam(sap)                               frambozen

melk                                        gepolijste rijst

meloen                                     bind sla

oker                                         rabarber

oker poeder                             koolraap

rijpe olijven                             zuring, kruidige

olijfolie                                    sorrel of zuring

uien                                         sojabonen

uien sap                                   sojabonen melkpoeder

uien poeder                             sojabonen producten, alle soorten

boom gerijpte sinaasappel       spinazie

oester plant                              spinazie sap

peterselie(sap)                         spinazie poeder

peterselie poeder                     spruitjes

pastinaak                                 pompoen(achtigen)

perziken                                   zomer pompoen

zon gedroogde perziken          aardbeien

peren                                       aardbeien sap

zon gedroogde peren               aardbeien bladeren

verse erwten                            Zwitserse snijbiet

zoete pepers                            thee vervangers

pepermunt blaadjes                 waterkers

73

tomaten                                   waterkers poeder

tomaten sap                             watermeloen

raapsteel                                  tarwe kiem

raapsteel toppen                      groente sappen

                                                koffie vervangers {EWe 72.5}

ZUUR VORMENDE VOEDINGSMIDDELEN:

gerst                                        brood

witte bonen                             snoepgoed

cachewnoten                           gierst, rogge

graan producten                      havermout

kastanjes                                  pinda’s

mais                                         pindakaas

maismeel                                 pecanoten

mais zetmeel                           gedroogde erwten

zure kaas                                 zilvervlies rijst

beschuit                                   gepolijste rijst

tarwe room                              wilde rijst

eieren                                       zuurkool

roggemeel                                zuurkool sap

vol korenbloem                      spaghetti

tarwe                                       ruwe suiker

gluten bloem                           witte suiker

grapenuts???                           syroop

linzen                                       tapioca

macaroni                                 walnoten

maiskorrels                              (Duitse) beschuit, toast {EWe 75.1}

 

BETER INSTEMMEN MET DE WETTEN VAN GOD.

    Alles in God’s schepping is of rechts of links, of oost of west, of noord of zuid, positief of negatief. Sommige voedingsstoffen zijn zuurhoudend, anderen alkalisch. {EWe 75.2}

    En vandaar, omdat

75

de één zo goed als waardeloos is zonder de ander, is het noodzakelijk dat degene die naar een zo gezond mogelijk leven streeft, gebruik maakt van beide. De juiste verhoudingen waar het dieet uit moet bestaan kan worden afgeleid van het feit dat het grootste percentage van tuinbouw producten alkalisch of basisch (zout of zuur vormend) is. Het is ook verlichtend te bemerken dat 80% van het voedsel waar het dieet uit zou moeten bestaan grotendeels alkalisch is, terwijl het voedsel dat 20% van het dieet zou moeten uitmaken grotendeels zuur vormend is. De waarheid is dus duidelijk: Alkalivormend voedsel zou in rijkelijkere hoeveelheden gebruikt moeten worden dan zuurvormende voedsel. (Zie de lijsten tabellen op blz. 63-67). Ditzelfde principe bepaalt de benodigde hoeveelheid van alle mineralen. Bijvoorbeeld in vergelijking met goud, is staal heel goedkoop en overvloedig, maar in wat voor netelige situatie zou de wereld zijn indien staal even hoog geprijsd en zeldzaam (of schaars) was als goud. {EWe 76.1}

VOEDING EN KOOKKUNST

    Bij het bereiden van maaltijden moet men in gedachten houden dat een grote verscheidenheid van groenten nu bespoten wordt tegen de teistering van  insecten, en dat ze daarom zorgvuldig moeten worden gereinigd (gewassen). {EWe 76.2}

    Gebruik altijd het vocht (of water) waarin groenten en vruchten gekookt zijn; het zit vol met veel van de waardevolle mineralen. Bedenk ook dat uitgedroogde en uitgekookte groenten hun voedingswaarden verliezen. Hoe verser ze zijn hoe  beter — een goede reden voor ieder gezin om zijn eigen tuinbouw producten te

76

produceren. Het achtererf is een goede plek voor een moestuin, en waar er geen achtererf aanwezig is zal een goed verzorgde tuin in het voorerf met een paar bloemen hier en daar meer bijdragen aan de uitstraling van het huis dan een prachtige gazon. {EWe 76.3}

    De noodzaak voor een speciale inspanning tot behoud van de voedingswaarde in verse groente is alom bekend. Let bijvoorbeeld op een uittreksel uit Reader’s Digest van Mei 1942: {EWe 77.1}

    “Komend uit de tuin bevatten groenten alles dat nodig is om het menselijk lichaam in vitale  gezondheid  te houden. Duizenden mensen leven van niets anders dan groenten. Wat voor dieet u ook aanhoudt, als u een doorsnee mens bent, zult u gezonder worden indien u meer groenten eet. {EWe 77.2}

    “Veel huisvrouwen kopen  en  bereiden  (of  serveren)  voldoende groenten — en toch hebben zij ondervoede gezinnen. Miljoenen Amerikanen die zich een overvloed aan voedsel kunnen permitteren, hebben eigenlijk een gebrekkig dieet en hebben daarom voortdurend een slechte conditie. Sommige welgestelde families (gezinnen) houden een dieet die minder bevredigend is  voor wat betreft de lichamelijke energie dat van een Chinese koelie.

Waarom? {EWe 77.3}

    Wetenschappers zeggen dat één reden is dat in nagenoeg iedere huishouding het voedsel bereid en gekookt wordt op dusdanige manier waardoor 70 tot 80% van de essentiële mineralen en vitaminen verloren gaan. {EWe 77.4}

    Neem bijvoorbeeld de zoete aardappel. De doorsnee huisvrouw schilt het, snijdt het in stukken en kookt het onder water, dan pureert zij

77

het. Wij zullen nagaan wat dat proces doet. Het schillen van een groente uit de grond (aardvruchten) vernietigt de meeste minerale zouten. Koken verwijdert bijna de helft van zijn bruikbare calcium en fosfor, welke nodig zijn voor de opbouw van stevige botten en tanden, en een derde van het ijzer dat het bevat, welke essentieel is voor de opbouw van rood bloed en het voorkomen van bloedarmoede. Pureren, van aardappelen stelt de pulp bloot aan lucht, aldus oxideert een groot deel van de vitamine die nog niet verloren waren gegaan door het schillen en koken. Het gezin zou net zo goed een bord met  boeken pasta voorgeschoteld kunnen krijgen. {EWe 77.5}

    “Voedsel kan wel gekookt worden zonder veel verlies van vitaminen en mineralen. En op de juiste manier gekookte voedsel is niet alleen veel voedzamer maar ook smaakvoller, door de minerale zouten en groente suikers die behouden worden. U zult minder problemen hebben met uw gezinsleden die niet van groente houden. Het zal niet mogelijk zijn voor iedere familie om altijd in een ideale menu te voorzien maar het is wel mogelijk om het maximum aan  voedingswaarde te halen uit hetgeen men voor schotelt. {EWe 78.1}

    Veel van onze kennis over hoe verkeerd koken, mineralen en vitaminen vernietigd is ontleend aan experimenten die enkele jaren geleden zijn gedaan door W.H. Peterson en C.A.  Hoppert aan de universiteit van Wisconsin. Deze wetenschappers mengden 30 pond van elke groente samen om de varieteit in iedere groente gelijk te stellen. Verscheidene porties werden gekookt, sommigen met net genoeg water dat ze onder stonden. andere met  tweemaal zoveel water. Een andere groep monsters was gestoomd. Een

78

andere groep was bereid in een snel kookpan. Daarna onderzochten de wetenschappers elk van de resultaten voor wat betreft de chemische voedingswaarde (gehalte) en vergeleken die met de voedingswaarden van rauwe groenten. {EWe 78.2}

    “Er werd ontdekt dat de grootste schade aan voedingswaardige bestanddelen wordt aanricht door het koken. De meeste mineralen die van nut zijn voor het menselijk lichaam zijn oplosbaar in water. Kokend water verwijdert ze dus. Hoe langer de kook tijd en hoe meer water er gebruikt wordt, hoe erger de resultaten. Hetzelfde geldt grotendeels ook voor vitaminen. Deze chemicalien worden vernietigd door verhitting. Het is geen wonder dat voedingsdeskundigen zeggen dat als u uw groenten kookt u er beter aandoet de groente weg te gooien en het water waarin zij gekookt waren op te drinken!” {EWe 79.1}

    Hak, pers of schil verse groente of fruit niet voor u ze daadwerkelijk gaat opdienen of koken; zuurstof vernietigd sommige voedingsbestanddelen. Ingevroren voedsel moet aan de kook gebracht worden terwijl het nog bevroren is. Indien rauw of on gekookt moet het onmiddellijk nadat het ontdooit is gegeten worden. {EWe 79.2}

    Bladgroenten moeten grondig in zout water gewassen worden voor ze gehakt worden, zodat insekten eruit gewassen kunnen worden en om te voorkomen dat de voedingswaarde verloren gaat door het “bloeden”. Hoe verser het product des te hoger het voedingsgehalte. {EWe 79.3}

     Indien mogelijk moeten fruit en groente met de schil gekookt worden. Indien u ze moet schillen doe dat dan na het koken. Gooi nooit het water weg waarin groente of de schillen ervan zijn gekookt. Gebruik ze in jus’,

79

soepen of stampotten. Onthoud ten allen tijde dat wanneer u de voedingswaarde weggooit, u uw gezondheid weggooit maar ook het geld. Met als gevolg dat hoewel u lichamelijk zwakker wordt, uw juk om de kost te verdienen zwaarder wordt. {EWe 79.4}

Frituur (of bak) voedsel alleen wanneer geen andere methode mogelijk is. Voeg nooit soda toe aan voedsel. {EWe 80.1}

     Vermijd het gebruik van witte suiker en commerciële zoetstoffen. Gebruik in plaats daarvan ruwe suiker en natuurlijke zoetstoffen. {EWe 80.2}

     Gebruik in plaats van  koffie, thee, chocolade, cocao of fris dranken liever melk, koffie vervanger, hete of koude melk met moutextract en vruchten sappen –wat een zegen! {EWe 80.3}

     Ingeblikt voedsel vervangt geen vers voedsel. Als u voedsel in blik moet gebruiken, doe dat matig en samen met verse voedsel, vooral in de seizoenen wanneer het laatstgenoemde voorradig is. Geconserveerd voedsel is winter voedsel. De meeste voeding die op commerciele basis bereid is, is niet zo gezond als het voedsel dat thuis bereid is. {EWe 80.4}

     Bloem moet indien nodig matig gebruikt worden. Uw gebak moet bestaan uit vol tarwe meel behalve in speciale gevallen waarbij de arts anders voorschrijft. Azijn, mosterd en kruiderij moeten achterwege gelaten worden. Laat melk niet in de zon staan — waak voor het afbreken (of schaden) van vitaminen. {EWe 80.5}

BIJZONDERE VERBODEN EN AANRADINGEN:

Poets in elk geval uw tanden na iedere maaltijd, waarbij u er zeker van moet zijn dat alle voedsel resten,

80

in het bijzonder die aan de bovenkant van de achter kiezen. Voedsel resten tussen de kiezen fermenteren in ongeveer 4 uur en het fermenteren, breekt het glazuur van de tanden af, met als gevolg dat er gaatjes ontstaan en dientengevolge kiespijn. Een kunstgebit is kostbaar en even onbevredigend als houten benen. Behoud daarom liever uw eigen tanden (of gebit). Tandpasta maakt het tandvlees zacht en stelt het tandvlees bloot aan ontstekingen; gebruik liever poeder. Spoelen met zout water verstevigt het tandvlees en dood bacteriën waardoor de levensduur der tanden wordt verlengd. Daar tandenborstels besmet raken met pyorrhea bacterie (bacil), moeten ze in zout water bewaard of aan het zonlicht blootgesteld worden. {EWe 80.6}

     Maak vrienden. Wees altijd vrolijk en kalm. Bedenk dat “een vrolijk hart bevordert de genezing: maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren”. Spr. 17:22. Angsten, woede, zware lasten en bezorgdheid, vergroten de hoeveelheid afscheiding van de maag, waardoor er een zure maag en maagzweren ontstaan. {EWe 81.1}

  “De relatie die tussen geest en lichaam bestaat, is heel innig. Wanneer de ene is aangedaan  voelt de andere mee. De geestestoestand beïnvloed de gezondheid veel meer dan menigeen beseft. Vele van de ziekten waaraan mensen lijden, zijn het resultaat van geestelijke depressie. Verdriet,, angst, bezorgdheid, ontevredenheid, zelfverwijt, schuld, wantrouwen, hebben alle de neiging om afbreuk te doen aan de levenskrachten en leiden tot verval en dood. (…) Moed, hoop, geloof, sympathie en liefde bevorderen gezondheid en verlengen het leven. Een tevreden gemoed en een opgewekte geest beteken gezondheid voor het

81

lichaam en  kracht  voor de ziel.”- De Weg tot Gezondheid p. 135; (“Ministry of Healing,” p.241.) {EWe 81.2}

     “Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? (Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit.) Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid; en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.” Matt.. 6:31-34, KJV. {EWe 82.1}

   Onthoud dat uw gezondheid uw rijkdom is, dat zonder die rijkdom alles tevergeefs is: en dat u leeft, beweegt en uw bestaan (wezen) heeft om dagelijks al uw werk doelmatig en op tijd te doen. Werk houdt u gezond en maakt gelukkig. Als een boom geen vruchten meer draagt, hakt de eigenaar hem af, en als een mens niet produceert wanneer dat van hem verwacht wordt, waar dient hij dan toe. De Meester wilde geen onvruchtbare boom behouden. “En daar Hij een vijgeboom aan de weg zag staan, ging Hij erheen, doch Hij vond niets daaraan, dan alleen bladeren. En Hij zeide tot hem: Nooit groeie aan u enige vrucht meer in eeuwigheid! En terstond verdorde de vijgenboom.” Matt. 21:19. {EWe 82.2}

     “En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand bezat een vijgenboom, die in zijn wijngaard was geplant, en hij kwam om vrucht daar te zoeken en vond er geen. En hij zeide tot de

82

wijngaardenier: Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan dezen vijgenboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen, en indien hij vrucht draagt, (dan is het goed), maar anders, dan moet gij hem omhakken.” Luc.13:6-9, KJV. {EWe 82.3}

 

     “Zes dagen {van de week} zult gij arbeiden en al uw werk doen…” Ex. 20:9 “In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten”. Gen.3:19 {EWe 83.1}

     Zeker voorziet alles in Gods schepping in zijn eigen onderhoud; de vogels doen dit vanaf de dag dat ze hun nest verlaten, toch maken zij zich nergens bezorgd over. Alleen de mens heeft slavernij gezocht, om zich van ander mans zweet te onderhouden — het meest intelligente wezen is de grootste bruut (of onmens) geworden! Laat iedere gegoede Christen die lichamelijk sterk en gezond is genoeg produceren zodat hij in het onderhoud van zichzelf en ook van de minder bedeelden {*de invalide, de ontredderde, of de onbekwame} kan voorzien. {*Tekst toegevoegd ter verduidelijking.} {EWe 83.2} 

     Het valt bovendien te betwijfelen, of iemand die er niet in slaagt om zijn werk op tijd af te krijgen zich ooit zal kunnen voorbereiden op het Koninkrijk om dan klaar te staan als de vurige zege kar vertrekt, en de heiligen roepen, “Glorie! Halleluja!” {EWe 83.3}

NIET NODIG OM HONGER EN HULPELOOS TE STAAN:

     Er zijn vele mensen die, als de kok door grondige redenen niet in staat is een maaltijd voor hen te bereiden zodat zij neer kunnen zitten en zich

83

vol kunnen eten, overstuur raken en voor de rest van de dag hongerig blijven in plaats van zelf voor hun voedsel te zorgen. Hiervoor is er geen excuus als men thuis is of in de buurt van een kruidenier woont. {EWe 83.4} 

     Nood* maaltijden, en hele goede zelfs, kunnen onmiddellijk opgediend (of op tafel geplaatst) worden, klaar om van genoten te worden door een ieder die een maaltijd nodig heeft. Ieder huis heeft nagenoeg iedere dag van het jaar in de kast kern artikelen zoals brood, uit graan bereidde voedsel artikelen {bijv. Cornflakes, muesli, enz.}, gedroogde vruchten, en vaak zelfs vers fruit, honing, eieren, melk, en in het bijzonder conserven die alleen geopend en opgediend (op tafel geplaatst) hoeven te worden. {*of gelegenheid} {EWe 84.1}

     Ja, ieder gezinslid, zelfs kinderen kunnen in geval van nood onmiddellijk zijn of haar keuze uit de voedingsmiddelen die reeds in huis zijn, en kunnen zonder zichzelf of anderen ongemak te bezorgen, zitten en een maaltijd nuttigen die zowel smakelijk als voedzaam is. Een snee brood of een bord kant en klare granen, een beetje honing of gelei, en een glas melk, een sinaasappel of een appel, een paar rozijnen of gedroogde pruimen of iets dergelijks, zorgen voor een uitstekende maaltijd, en is veel gezonder dan wat men in de doorsnee Amerikaanse huishouding vindt, zelfs in de huizen waar er een kok in dienst is. Voegt men eraan toe dat het slechts ongeveer vijf minuten duurt om zo’n maaltijd klaar te maken, dan heeft men geen enkel ongemak. {EWe 84.2}

     Als u vindt dat door een of andere reden uw maaltijd niet is klaar gemaakt zoals u verwacht had, help

84

uzelf als iemand die er wat van weet in plaats van u als een invalide te gedragen of als een vogel die nog in zijn nest zit, of als een pasgeboren katje voordat zijn ogen open zijn. {EWe 84.3}

     En om dit te overtreffen, doe dan, meteen als u klaar bent, uw eigen afwas. Het zal niet veel zijn en het duurt maar heel even. Daardoor zult u de last van een ander gezinslid verlichten en uzelf en ander gelukkiger maken, en houd u de eetkamer en keuken ordelijk, zonder dat er overal afwas ligt waardoor het huis afzichtelijk (slordig) of het gezin geïrriteerd is. Ook huishoudsters zullen deze methode zeer nuttig vinden – de afwas is gemakkelijker te doen, de keuken en eetkamer, in feite het hele huis, zal er hierdoor altijd netjes uit zien en er zal geen reden zijn om aan de afwas te denken, of dat uw rust wordt verstoord, of misschien tijdens een andere taak later op de dag te stoppen om de afwas te doen voor het middag- of avondmaal. Een ieder zal dit als systematisch, gemakkelijk en tijdbesparend ervaren. {EWe 85.1}

     Bovendien, als u van huis bent en er is geen geschikte restaurant in de buurt die u gemakkelijk kunt bezoeken, zult u in een redelijk goede kruideniers zaak, net zo geriefelijk als de keukenkast thuis, een grotere verscheidenheid van dingen vinden waarvan u zult genieten bij uw maaltijd. Zo’n maaltijd

85

zult u voedzaam, smakelijk, geld besparend, en beter voor de lichamelijke behoeften. {EWe 85.2}

     In het begin kan het ongemakkelijk lijken, maar nadat u dit vaker gedaan hebt, zult u nooit meer terug willen gaan naar de tijd toen u de restaurants afging om iets te eten. Uw auto zal een goede eetkamer zijn als u geen zitplaats heeft. Borden behoeft u niet mee te nemen of u druk maken wie ze zal afwassen: U kunt kunststof borden kopen en als u ze gebruikt hebt kunt u het zich veroorloven ze bij het afval doen. Aldus kunt u het beste van alles hebben , zo luxe als nodig , zo schoon als u dat wilt en zo goedkoop als thuis. {EWe 86.1}

     Om enkele voedingsartikelen te noemen die het hele jaar door in bijna iedere goede supermarkt (kruidenier) te vinden zijn en welke voedzaam en gemakkelijk zijn voor maaltijden buitenshuis: {EWe 86.2}

     Brood of krentenbroodjes, kwark, verse en gecondenseerde melk, karnemelk, gedroogde of vers fruit, naast een groot assortiment ingeblikte goederen die niet verwarmd hoeven te worden. En ook zult u er alle soorten sappen vinden, en tijdens de seizoenen, bessen, meloenen, citrus, tomaten, pepers, uien, peterselie, sla, en vele andere goede zaken die niet gekookt hoeven te worden. Hiermee kunt u neerzitten alsof u een koning bent die aan het picknicken is! {EWe 86.3}

86

RECEPTEN:

Gebruikte afkortingen:

c.- cup (~ 224 gram)               pt. – pint (~ 448 gram)

 1. – pound(s) (~ 448 gram) qt. – quart (~ 896 gram)

oz.- ounce(s)  (~ 28 gram)    tbsp. – tablespoon (eetlepel) (~ 14 gram)

tsp. – teaspoon (theelepel) (~4,67 gram) {EWe 87.1}

RADIJS-KOOLSALADE

224 gr. radijs               112 gr. gepelde pinda’s

224 gr. kool                 zout naar smaak

56 gr. gesneden ui       {EWe 87.2}

     Snijdt de radijs in plakken en snijdt de kool fijn; Meng alle ingrediënten en dien het op, op een sla blad met mayonaise of wat dressing. Voor 4 personen. {EWe 87.3}

WORTEL SALADE

448 gr.   geraspte wortelen     1tbsp. citroensap

0,5 tbsp. uien sap                    1 fijn gesneden paprika

3 eieren  (hard gekookt           0,5 tbps. zout

112 gr.   Mayonaise                 {EWe 87.4}

     Doe de uien sap, stukjes ei, citroensap, peper en zout (desgewenst mogen erwten worden toegevoegd). Meng dit met de mayonaise. Bewaar een tikje voor (boven)op de salade. Garneer met peterselie. Geschikt voor 6 personen. {EWe 87.5}

PROTEINE SALADE DRESSING

2 ei dooiers (hard gekookt)     1 tbps.   citroensap

1 tbps. plantaardige olie          1 tbps. pindakaas (bij voorkeur zelf gemaakt)

87

1 tbps. honing, wat zout          {EWe 87.6}

  Prak de ei dooiers en vermeng ze goed met alle andere ingredienten. Dit is 1/3 k. de dressing. Het eiwit van de eieren mag in dunne reep jes gesneden worden en gebruikt worden als garnering voor de salade. {EWe 88.1} 

VERRIJKTE VEGETARISCHE SOEP

1 middelgrote aardappel                     224 gr.  gepureerde erwten

112 gr. gesneden selderie                    2 eieren

1 kleine ui                                           een klein beetje (kruize)munt

113 gr. rijst                                         1 tbps. plantaardige vet

224 gr. gluten (drab, bezinksel)          zout naar smaak {EWe 88.2}

     Snijd aardappels en selderie of maak ze fijn in een keuken machine. Doe er water bij zodat de net onder staan en voeg dan 2 extra kopjes water toe; breng dit aan de kook en kruid met zout en munt. Roer de rijst er voorzichtig bij zodat het blijft koken en laat het nog 30 minuten doorkoken. Doe de eieren en gluten samen en kluts dit met een vork. Verhit het vet in een koekenpan, roer deze massa hierin en voeg dit en de puree aan de kokende groente. Laat het 30 minuten sudderen en dien het heet op. -Voor 8 personen. (Voor gluten, zie onderstaande recept voor “verrijkte gluten koteletten”.) {EWe 88.3}

B-PLEX

(Voor het gebruik in jus’ en andere schotels.)

12 toastjes (aangebakken)       0,25 tsp. uien zout

112 gr. gist                              4 tbps. soja saus

2 tbps. tomaten sap                 0,25 tsp. selderie zout {EWe 88.4

     Doe in 2 liter water 12 stukjes toast

88

die verbrand en bros en bijna zwart zijn. Kook tot het water donker is. Zeef het vocht en kook in tot een dikke stroop. {EWe 88.5}

     Voeg deze stroop bij de rest van de ingrediënten en meng ze. Kook in een zware pan tot het dik en koffiekleurig is. Doe dit in een fles en bewaar het op een koele plaats. {EWe 89.1}

VERRIJKTE GLUTEN KOTELETTEN

2,24 kg. on gebleekte bloem   6 tbps. soja saus

2,7 lit.  water                           1 ui

2 tbps. B.plex                          1 tbps. Zout {EWe 89.2}

     Meng bij beetjes de 3 l. koud water met de bloem tot het een gladde massa wordt. Kneed dit goed en bedek met koud water en laat dit een half uur staan. Doe dan om het (zetmeel) stijfsel uit te wassen het deeg in lauw water en kneed. Als het water melkachtig wordt, giet het uit en voeg schoon water toe en herhaal dit proces totdat alle stijfsel eruit is gewassen- en het water schoon is. (Het is van belang dat alle stijfsel uit het deeg gewassen is.) Dan blijft er een massa gluten over. Rek de gluten tot een vrij dunne plak door het in beide handen te houden en het afwisselend aan één kant te trekken en dan aan de andere totdat het zo dun is als pastei korst. Leg het vervolgens op een bebloemde planken bedek de helft ervan met een gesneden wortel, vouw dat een paar keer om en zorg dat de wortel goed is opgenomen in het deeg. Vorm tenslotte de gluten in platte koteletten van  ruim ½ cm dik en ruim 7,5 cm lang. {EWe 89.3}

89

   Doe bij 4 kopjes water de B-plex, soja saus, uien — en zout. Doe de koteletten hierin en sudder voor 2 uur. Voeg water indien nodig. Doe dit in een glazen bak en bewaar op een koele plek tot ze nodig zijn.  Geeft 24 koteletten. {EWe 90.1}

     In plaats van wortelen kunnen andere geschikte groenten gebruikt worden. {EWe 90.2}

VEGETARISCHE PASTEITJES

1 rauwe aardappel                   224 gr. broodkruimels

2 uien (klein)                           112 gr. walnoten  —

1 tsp. zout, snufje salie            2 eieren (grote)

4 tbps. plantaardige olie          1 tbps. gesneden peterselie

225 gr. gekookte havermout   2 tbps. soy saus, of B-plex {EWe 90.3}

     Maal  de aardappel en uien samen, doe zout en salie erbij en roerbak ze in de olie tot ze bruin zijn. Doe nu de havermout, kruim, noten, eieren, peterselie en soja saus erbij. Vorm hier pasteitjes van en bak ze (goud)bruin inde oven of bak ze in een skillet met wat olie. {EWe 90.4}

     Ook kan er een brood van gevormd worden waar er dan plakken van worden gesneden voor op de boterham of men kan het heet opdienen met tomatensaus. – Voor 6 personen. {EWe 90.5}

GEVULDE PEPERS

8 grote pepers (paprika’s)        675 gr. on gekookte rijst

338gr. gesneden ui                  225 gr. geraspte wortel

1 blik tomatensoep                    fijn gesneden oker

225 gr. aubergine                    2 tl. salie

3 el. olie                                  zout naar smaak

90

½ k. peterselie             (Desgewenst kan men 225 gr.verse maïs gebruiken.) {EWe 90.6}

     Doe alle ingrediënten in een kom en meng ze goed. Was de pepers, snijd voorzichtig de bovenkant en verwijder de zaden. Vul de pepers met het mengsel; doe het deksel er weer op. Doe een paar lagen sla blaadjes, zuurkool of andere groente (indien gewenst) in een ketel (stoompan) en dan de pepers goed tegen mekaar aangedrukt hierboven op en bedek het met water. Doe het deksel op de pan en stoom langzaam tot de rijst gekookt is. {EWe 91.1}

     Dezelfde vulling mag ook gebruikt worden voor kool of broccoli bladeren. grote bieten of knol bladeren of in de lente jonge druivenbladeren en gekookt worden als de gevulde paprika’s( wel de bladeren in kokend water voor gebruik.) {EWe 91.2}

     Om het genot te verhogen kan men tomatensaus of dikke — melk over de pepers gieten bij het opdienen. -Voor 8 personen. {EWe 91.3}

MODERNE TURKSE PILAV

448 gr. rijst                              28 gr. afgestreken (volle) tl. zout

0,56 lit. koud water                 336 gr. fijn gesneden selderie

3 tbps. soy saus                       0,11 lit. olie

336 gr.. fijn gesneden ui         {EWe 91.4}

   Was alle stijfsel uit de rijst door het in het water tussen de handpalmen de wrijven en te spoelen. Doe dit vijf of zes keer (of tot het water schoon is). Doe de rijst in het bovenste gedeelte van een  stoompan en voeg water toe

91

waarin de zout is opgelost. Laat het stomen in de stoompan voor ongeveer 1 3/4 uur. Het is belangrijk dat een goed sluitende deksel gebruikt wordt, en dat het deksel  op de pan blijft gedurende de gehele kook tijd, anders gaat er stoom verloren en zal de rijst niet losjes zijn. {EWe 91.5}

     Verhit de olie in een koekepan kort voor de rijst gaar is, en voeg de uien, selderie, soja saus, en een beetje zout erbij. Bak ze lichtbruin. Meng voorzichtig ¾ hiervan met de rijst, ervoor wakend dat de rijst niet papperig wordt. Maak een hoopje op een schaal en doe de rest van de gesmoorde uien en selderie er bovenop.- Voor 6 personen {EWe 92.1}

EENPANS-GROENTEMAALTIJD

     (Tomatensoep, geboterde wortelen, gebakken oker, verse erwten, spinazie of andere groente, rijst en jus, gestampte of gebruinde aardappelen, romige uien, allen gekookt in één pan!) {EWe 92.2}

Aanwijzingen:

4 verse wortelen                      2 uien

224 gr. verse okers                  448 gr. spinazie of andere bladgroente

448 gr. verse erwten               224 gr. on gekookte rijst

4 kleine aardappelen.              224 gr. Tomatenpuree {EWe 92.3}

     Schraap de wortelen en doe in een diepe pan. Doe de okers (heel) naast de wortelen, bedek ze dan met de erwten. Doe de aardappelen (heel) hierboven op, ook de gehalveerde uien en dan een laag je spinazie. Bedek dit met licht gezouten water en doe er dan nog 3 kopjes water bij, ook zout en olie. Breng dit langzaam aan de kook. Doe dan de rijst in een katoenen

92

zak die tot 1/3 gevuld is en doe dit in een stoompan (ketel). Kook de rijst gaar. (Als de aardappelen geschild zijn kook dan de schillen, en zeef ze en doe dat vocht bij de groente inplaats van het water of doe ze in een zak en kook ze tezamen met de groenten) {EWe 92.4}

     Haal de rijst eruit en verwijder voorzichtig de uien en aardappelen, spinazie, de wortelen en de okers en doe ze elk op een bord. Doe de bouillon in een koekepan, laat de erwten in de ketel. Voeg tomatenpuree aan de bouillon en dien het op als soep. Doe een klein beetje crème bij de erwten en dien dit op. {EWe 93.1}

     De rijst mag met jus geserveerd worden, en de aardappelen geprakt of in plakken gesneden en gebakken in wat olie. Doe wat olie bij de wortelen. {EWe 93.2}

     De oker mag in wat paneermeel gewenteld worden en in de oven bruin gebakken worden. De spinazie mag zo opgediend worden. Doe room bij de uien.(Alles mag naar smaak gezouten worden). {EWe 93.3}

KROKANTE OKERS

     Snijd de okers door de lengte, en strooi er wat zout overheen. Doe ze dan even in ei-beslag en wentel ze in paneermeel. Besprenkel ze met olie en bak ze in een (middelmatig) hete oven tot ze bruin en zacht zijn. Dien ze zo op of met room of tomatensaus. {EWe 93.4}

GROENTE SCHNITZELS

1 groene peper (gesneden in reepjes van ongeveer 2,5 cm)

224 gr. gekookte groenten (elke soort, behalve tomaat)

93

Een halve ui , fijn gesnipperd    1 ei

5 tbps. olie                                  112 gr. gedroogde blok jes brood

2 tbps.  bloem                            150 gr. paneermeel van in olie gebak-                                                 ken crackers

1 tl. zout                                     0,11 lit. melk {EWe 93.5}

     Doe peper, uien en olie samen en kook ze al roerend vijf minuten. Vermeng bloem en zout goed en voeg toe aan de massa. Doe vervolgens geleidelijk aan de melk, terwijl dit geroerd word en breng aan de kook. Doe dan de groente eieren, en brood (gesneden in blokjes van een halve centimeter en gebruind in een pan met een el. olie). Doe ten slotte dit mengsel in een geoliede bak blik, bedek dit met de paneermeel van de crackers en bak in een hete oven tot het bruin is. – Voor 6 personen. {EWe 94.1}

GEBAKKEN GROENTE MET EEN KORSTJE

2 eieren                                    2 bos verse spinazie (of ander groente)

1 tsp. zout                               224 gr. gekookte rijst

224 gr. melk                            2 tbsp. olie

1 flinke ui, fijn gesneden {EWe 94.2}

     Kluts eieren, zout en melk samen. Fruit de ui in de olie en doe dit bij alle andere ingrediënten. Bedek een taart bodem met taart-kruim, doe daarin een laag je van de vulling tot 2,5 cm en bedek het met kruim. (Maak de randen van de onderste korsten nat voor ze met de bovenste korst bedekt worden.) Maak geen gaten in de bovenste

94

korst, want alle stoom moet zoveel mogelijk behouden worden. Bedek het aan het begin van de bak tijd met een  deksel  en  bak het in een middelmatig hete oven ongeveer 20 minuten. Haal dan het deksel eraf, prik de stoom (lucht)bellen met een vork door en bak het af tot het licht bruin is. Dien het heet op.- Voor 4-6 personen. {EWe 94.3}

     Andere groenten of zelfs gedroogde moes, kan in plaats van spinazie gebruikt worden. Of alles mag vervangen worden door gekookte rijst, eieren, olie peterselie en zout naar smaak. (Bij de laatste combinatie is de bak tijd korter.) {EWe 95.1}

VOL KOREN BROOD:

70 gr. bakkers gist                               56 gr. zout

56 gr. bak vet (geen olie)                    1,57 lit. water

168 gr. suiker of  honing                     2,2 kg. volkoren bloem {EWe 95.2}

   Vermeng grondig de gist, bak vet, suiker (of honing), en zout in het water. Meng met bloem en kneed dit goed. ( De massa moet niet stug zijn (half stijf) Laat het op een niet te hete plek rijzen tot het tot het dubbele gerezen is. Kneed het nog een keer en laat het weer rijzen. Kneed het nog een keer en laat voor de derde keer rijzen. Verdeel het in 7 gelijke porties en maak ze rond. Laat ze voor de vierde keer rijzen. en vorm dan de broden en laat ze 2,5 cm boven de bak blik rijzen. Doe ze dan in de oven op een stand van graden. Haal ze uit de oven als ze goed bruin zijn en laat ze goed afkoelen voor ze op te bergen. -7 broden van 1 pond. {EWe 95.3}

95

LUCHTIGE MAÏS BROOD

896 gr. Maïsmeel                     wat zout

0,22 lit. heet water                  0,1 lit. koud water

224 gr. witte bloem                 224 gr. olie

168 gr. bruine suiker               6 eieren  (gescheiden) {EWe 96.1}

     Breng de maïsmeel met het heet water aan de kook. Roer de bloem, suiker en zout samen. Kluts het koud water en de olie. Schenk het in de hete koren meel en meng het goed door. {EWe 96.2}

     Scheidt de dooiers van het eiwit en kluts het eiwit: Kluts de dooiers dik en meng dit in het eiwit. Meng voorzichtig de rest van het beslag met de eiermassa. Bak in een middelmatig hete oven. Voor 10 personen. {EWe 96.3}

TARWE VLOKKEN:

224 gr. volkeren tarwe meel               112 gr. zemelen

56 gr. suiker                                        56 gr. Soja-bloem

4 tbsp. bak vet                                     1 tsp. zout

56 gr. Melasse                                     {EWe 96.4}

     Meng de ingrediënten goed met elkaar, wrijf dan het bak vet in de droge massa en doe de melasse erbij. Voeg net genoeg water erbij dat de ingrediënten een samenhangende massa vormen. Roer zo min mogelijk. Verdeel over de pannen, bak op een (lage temperatuur) tot het vast is. Verdeel in plakken en rooster ze in de oven. {EWe 96.5}

ZOETE BROODJES:

56 gr. bakkers gist                   0,1 lit. water

112 gr. bak vet                        448 gr. witte bloem

1 tbsp. zout                             672 gr. vol koren meel

224 gr. suiker                          3 eieren {EWe 96.6}

96

     Los de gist, bak vet, zout, suiker en eieren in water op. Voeg de bloem hierbij en  meng het deeg tot een zachte massa. Kneed het grondig en laat het op kamertemperatuur rijzen tot de hoeveelheid zich heeft verdubbeld. Meng weer en laat het rijzen tot het bol staat en een puffend geluid te horen is bij het indrukken met de vinger. Meng het voor de tweede keer en laat het rijzen., snijd het dan in 3 delen. Rol elk deel tot een dikte van ruim 1 cm. Smeer met een kwast de olie, strooi de suiker hierover en wat kaneel. Rol het even strak als een Zwitserse rol. Snijd rolletjes van 1 ¼ cm  en plaats ze 5 cm van elkaar gescheiden op een ingevette bak platen. Laat ze in een warme kamer rijzen. Bak in de oven op 160 graden. Haal ze als ze bruin zijn uit de oven en keer ze om en laat ze zo afkoelen. ( Goed voor 48 kleine broodjes). {EWe 97.1}

97

EENVOUDIGE BISCHUIT GEBAK:

2 tbsp. heet water                    3 grote verse eieren

wat zout                                  1 tbps. citroensap

224 gr. suiker (of minder)       224 gr. bloem

een halve citroenschil (geraspt) {EWe 98.1}

     Maak het water heet met de zout. Kluts de eieren tot ze luchtig zijn en voeg dit bij het hete water. Kluts tot het dik is, voeg suiker en smaak hierbij. Kluts nog een paar minuten en schep de bloem hierin. Doe alles in het ingevette bak blik en bak 25 minuten in een matig hete oven. {EWe 98.2}

     Ditzelfde recept kan gebruikt worden voor cakejes. Rozijnen mogen desgewenst aan het deeg worden toegevoegd. Maak af met poedersuiker (suiker glazuur). {EWe 98.3}

98

  Uw gezondheid vandaag is zo goed als u het hebt gemaakt door de manier waarop u gisteren leefde; en uw gezondheid van morgen zal net zo goed zijn als de manier waarop u vandaag leeft.  {EWe 99.1}

     Feiten zijn feiten of men het gelooft of niet. {EWe 99.2}

  “Looft de Here mijn ziel; en al wat in mij is, Zijn Heilige NaamLooft de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekten geneest; Die uw leven verlost van vernietiging; die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van de arenden.  Ps. 103:1-5, KJV. “Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij als gij ze doet.” Joh.13:17, KJV. {EWe 99.3}

 

     Nu daar “gij deze dingen weet, gelukkig zijt gij als gij ze doet.” Johannes 13:17. {EWe 99.4}

 

  “Gelukkig, inderdaad, is hij, die de God van Jacob tot zijn hulpe heeft.”  Ps. 146:5. {EWe 99.5}

99

— 000 — 

Postadres voor Engelstalige Bijbelstudies van de Herders Staf Boodschap:

The Davidian Seventh-day Adventists Association
P.O. Box 23738, Waco, TX 76712
+1-254-855-9539

Voor  Nederlandstalige Bijbelstudies:

Davidian Zevende-dags Adventisten Suriname

+597 7222085

+597 497796

E-mail adres: semie57@gmail.com

   *De tussen rechte Haakjes, geplaatste vetgedrukte pagina nummering, ({…}), in dit boekje komt overeen met de pagina nummering van het oorspronkelijke Engelstalige boek.

—000—

Belangrijk

U hebt mij nu grondig doorgelezen, en mijn missie gezien en de bekendheid welke, ter wille van uw leven, u aan mij in uw huis en uw leven moet geven. Hierna kun u mij dagelijks raadplegen, of u nu thuis of elders bent. O ja, ik ben op zakformaat gemaakt om in uw zak te passen, en daar ik slechts een hoek er van nodig heb, zult u er geen moeite mee hebben om mij mee te nemen op reis, of het nu kort of lang is. {EWe 100.1}

100

 

>