fbpx

Volume 2021 De Symbolishce Code Nrs. 1-2-3

Cover for the first issue of the 2021 Symbolic Codes

In het belang van de Z.D.A. Denominatie

“De Twaalf Stammen Die Overal Verspreid Zijn”

Dit kleine blad is toegewijd ter overdracht van nieuws artikelen en hervormingsactiviteiten voor Tegenwoordige Waarheid gelovigen; om vragen te beantwoorden in verband met de verzegelende boodschap van de 144.000 (Openb. 7: 1-8) en de grote schare (Openb. 7:9); over de profetieën van Jesaja, Zacharia, Zefanja, Micha, Hosea, Joël, Daniël, De Openbaring, Ezechiël, Jeremia, enz., maar nog vollediger over de eerste acht boeken die hierboven genoemd zijn; over de gelijkenissen van Christus, over typen en symbolen, en ook over de geschriften van Mw. E.G. White.

Deze driemaandelijkse bezoeker echter, belooft vragen te beantwoorden over zulke passages van de Geschriften, alleen zoals zij van Gods wege zijn geopenbaard en gezaghebbend zijn verkondigd—het bevestigende merkteken van waarheid dragend. Daarom zal het of een correct antwoord op de vragen geven, of anders bekennen dat het onwetend is door te zeggen: “Ik weet het niet.”

Haar hoofddoel is het feit te openbaren dat de tijd gekomen is voor de Heer om Zijn macht te manifesteren, en de kerk van God te verenigen en te zuiveren—haar oproepend om te verrijzen van haar stoffige bed en haar sterkte aan te doen, en haar geschenk van prachtige klederen, want “van nu aan,” zal de onreine niet tot haar komen. (Jes. 52:1{KJV}.) Daarom, eist het duidelijk, dat de boodschappers van “de grote en vreselijke dag des Heren,” onder haar supervisie, volstrekt aan al haar vereisten, instructies en adviezen, die het van tijd tot tijd tot hen draagt, moeten gehoorzamen. Het zal degenen niet permitteren die haar goddelijk gezag negeren — de kerk zal een licht zijn voor de gehele wereld — schoon als de maan—helder als de zon, en geducht als een leger met banieren. Jes. 62:1-7; Profeten en Koningen, blz. 445/ Prophets and Kings, p. 725.

De symbolen op de voorpagina, zijn een reproductie van de Openbaring, hoofstukken twaalf en negen, en Jesaja 7:21, waarvan de symbolen in onze beschikbare literatuur zijn uitgelegd.

Deze driemaandelijkse trooster roept verheugd alle Z.D.A.’s op die hun emails en hun deuren openen en haar bezoek verwelkomen. Het geeft vrijelijk haar tijd om diegene te bedienen die erfgenamen van verlossing zullen zijn, en collecteert noch vergoedingen, noch rekent het kosten voor haar onzelfzuchtige dienst. Het leeft van vrijwillige gaven, en vrijwillige offeranden — het belast niemand en vertroost allen. Haar constante gebed is dat al haar cliënten welvarend en gezond zullen zijn, gelijk hun ziel welvaart. (III Johannes 2{KJV}.)

Stel uw vragen duidelijk en onderscheidenlijk, door de verwijzingen te geven, en er zal voor ze gezorgd worden, zo spoedig als hun beurt op de wachtlijst dat toestaat.

Als u wenst dat deze gedrukte vriend regelmatig naar uw huis komt, evenals andere gratis literatuur, stuur uw naam en adres naar info@gadsda.com of Postbus 23738, Waco, TX 76702.

David Elia Jizreël

The 12 Tribes of Israel

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nrs. 1, 2, 3 | Page 1 of 28

Table Of Contents. Volume 2021 The Symbolic Code Nos. 4-5-6

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nrs. 1, 2, 3 | Page 3 of 28

DPPS And QESS Logo. Volume 2021 The Symbolic Code Nos. 4-5-6

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nrs. 1, 2, 3 | Page 4 of 28

Advert Of Midweek Prayer Meeting. Volume 2021 The Symbolic Code Nos.
Oeganda’s Vanguard School Getuigenis en Geschiedenis

Deze school heeft Gods kracht getoond aan mijn broeders en zusters, zoals het volgende verslag zal aantonen.

Na een splitsing met Mt. Dale hier in Uganda in 2007, toen sommige broeders besloten om om zich niet meer aan te sluiten bij Mt. Dale, en anderen ervoor kozen om met hen verder te gaan; hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

Met een ijver om hand in hand samen te werken met Gods instructies om de steeds groter wordende morele ontaarding om ons heen te beteugelen, hebben we door Gods genade vastbesloten om een school te beginnen onder de namen van MT. CARMEL LEVITICAL PRIMARY SCHOOL {BERG KARMEL’S LEVITISCHE BASIS SCHOOL}, onder het motto WARE ONDERWIJS, MAAKT DE MENS GEZOND {DEUGDZAAM} VOOR VANDAAG EN DE EEUWIGHEID. Met als doel een REPRODUCERENDE INTELLECTUELE REUSACHTIGE ERFGOED VOOR ONZE GOD.

In de eerste bijeenkomst in 2007, dankten wij God omdat wij twaalf leerlingen hadden die klaar waren om te beginnen. Een van de leden, broeder Ibrahim Sekabira, was door God’s genade vastbesloten om les te geven in de school. De school begon met drie klassen met slechts één leraar die 11USD kreeg als zijn maandsalaris.

Te klassen waren basis 1, basis 2, en basis 3. In die tijd werkte de school vanuit het huis van Br. en Zr. Walusimbi Fredie, en later werd het overgebracht naar het huis van broeder en zuster Nsobya Steven.

We danken God omdat het haar werking voortzette, ook al was het niet officieel geregistreerd op nationaal niveau en zelfs zonder enige aansluiting in het buitenland aangezien de splitsing ons had losgemaakt van Mt. Dale.

Na enige tijd wierven wij een tweede leraar aan, Zr. Oliver Nakkazi, om de broeder te helpen die die overbelast was met de grote verantwoordelijkheid. Deze zuster kreeg 9 USD als maandelijks salaris.

Toen het jaar 2009 aanbrak, deed God een opmerkelijke voorziening voor de school toen een broeder genaamd Nsobya Steven een stuk land schonk voor de bouw van de school. Dit was een grote zegen voor de school, en er werd meteen begonnen met het oprichten van een

tijdelijk gebouw.

Later werd Zuster Oliver uit het onderwijzend personeel ontheven, en wij namen drie andere leraren aan: Zr. Martha Kabalwanyi, Br. Ibrahim Mpanga en Zr. Specioza Ssekandi. Dezen gaven les voor ongeveer twee jaar vanaf het jaar 2011. In deze tijd was onze oudste Zr. Theopista Nankya de penningmeester van de school.

SCHOOLGEBOUWEN

Na het verwerven van dit stuk grond, danken wij God dat wij erin geslaagd zijn om een tijdelijk gebouw op te zetten, bestaande uit drie aparte appartementen voor de klassen die wij hadden. Dit tijdelijke gebouw was inderdaad tijdelijk omdat lokale papyrus tapijten het scheidden.

Wij begonnen dit tijdelijke gebouw uit te breiden jaar na jaar naar gelang onze behoeften. Hier is het tijdelijke gebouw waar we mee begonnen;

Toen het jaar 2014 aanbrak, toen deze prachtige boodschap van de 11e-Uur-Kerk tot ons kwam, was de school in gebruik te midden van verschillende uitdagingen en een gebrek aan informatie over specifieke kwesties. Wij zaten nog steeds in hetzelfde tijdelijke gebouw dat gebruikt werd voor lessen en als ontmoetingsplaats voor de kerk. We hielden het twee weken durende seminaar met Br. Maxwell Murunga en Br. Fidelis Mutale in ditzelfde tijdelijke gebouw.

Later hebben we het gebouw opgewaardeerd door enkele ijzeren platen en nieuwe boompalen te kopen om een stevigere structuur op te zetten. Het eerste gebouw was in een kritieke toestand die zelfs de gezondheid, veiligheid van de leerlingen, en zelfs van de werkende leraren bedreigde.

In 2015 hadden we nu de klassen uitgebreid en zelfs het aantal leerlingen in de school. We hadden nu zes klassen en 15 leerlingen en vier leraren.

Toen het jaar 2016 aanbrak, werden twee leraren aangeworven om de twee te vervangen. Zr. Annet Kusaasira werd aangeworven ter vervanging van Zr. Martha en

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nrs. 1, 2, 3 | Page 6 of 28

Br. Kabugo Brian werd gerekruteerd om Zr. Specioza Ssekandi te vervangen. In dat jaar, toen we gastheer waren voor onze Br. David Owitti, samen met Br. Isaac Misiani, hielden we het zeven-daagse seminar in ons nieuwe tijdelijke gebouw, en soms ontmoetten we elkaar in het huis van de penningmeester van de school, vooral tijdens regenachtige momenten. In deze tijd begonnen we te horen over het TWEE JAAR ONTWIKKELINGSPLAN VOOR OEGANDA.

Na dat seminar met Br. Owitti, werd een twee jaren ontwikkelingsplan geïntroduceerd. Alle Oegandese broeders verwelkomden dit met spanning als een antwoord van onze God op onze kreten. Wij hebben om Hem geroepen, vooral smekend om gebouwen en genoeg land om te voorzien in de noden van de school en de kerk in het algemeen.

TWEE JAREN ONTWIKKELINGSPLAN

Deze regeling versterkte aanzienlijk ons geloof in de Heer. God kent inderdaad de noden van Zijn kinderen, vooral om in staat te zijn om het werk vooruit te helpen. Wat een droom scheen te zijn, werd in 2017 werkelijkheid. Toen de Uitvoerende Raad het plan had goedgekeurd, werd een prachtig gebouw gebouwd voor de school van de Heer hier in Oeganda. Vanaf het nederige begin, zoals we hebben gezien in dit verslag, deed God een groot wonder door het creëren van een uitstekend plan voor deze school.

Dit is ons nieuwe gebouw, welke wij gebruiken voor school en kerkdiensten op dit moment. Lof aan onze God.

Het is zelfs een wonder voor al de mensen in dit gebied vergeleken met wat we in het begin hadden. Niemand had verwacht dat dit ons zou overkomen. God heeft inderdaad de standaard van Zijn school verhoogd.

De naam van Zijn school werd veranderd van Mt. Carmel Levitical School naar VANGUARD ACADEMY UGANDA.

Deze school is tot nu toe in staat geweest om verschillende studenten voor te bereiden om deel te nemen aan de nationale examens – welke een einde maakte aan het basis

onderwijs in dit land voor drie jaar. We danken God omdat de leerlingen goed hebben gepresteerd op nationaal niveau alle drie jaren. Dit heeft ook een wonder gecreëerd voor velen, in alles loven wij de Heer voor deze prestatie. Veel scholen doen examens, en sommige studenten falen uiteindelijk, maar deze school van de Heer, wil ik voor Hem getuigen, heeft nooit een leerling gehad die gezakt is voor de examens op nationaal niveau in in de drie jaar dat we het nu doen.

HUIDIGE STATUS VAN DE SCHOOL

Op dit moment, in 2021, verblijden wij ons in de Heer. De school is gevestigd in een prachtig gebouw dat een dubbele doel dient: voor het lesgeven en een ontmoetingsplaats voor de kerk/vergaderzaal.

De school heeft vier leraren, een kok, en de penningmeester.

De huidige leraren zijn:

 1. Br. Ibrahim Sekabira is de hoofdonderwijzer;
 2. Br. Kabugo Brian;
 3. Br. Mpanga Ibrahim;
 4. Zr. Annet Kusaasira;
 5. Zr. Benah Nakyanzi is de kok; en
 6. Zr. Nankya Teopista is de school-penningmeester.

Er zitten momenteel 33 leerlingen op school. De Heer heeft ons geholpen met de uitdaging van het schoolgeld<img class=”alignleft wp-image-35182 size-medium” src=”https://davidia.us/wp-content/uploads/2021/06/VAU-Children-300×180.jpg” alt=”” width=”300″ height=”180″ /> te overwinnen. We hebben deze uitdaging sinds het begin van het schooljaar 2007. De Elfde Uur Kerk Studiebeurscomité heeft voorzien in het schoolgeld voor de meeste van onze leerlingen. Dit heeft de school in staat gesteld in haar dagelijkse behoeften te voorzien.

Moge de Heer de Uitvoerende Raad blijven zegenen in het leiden en vernieuwende manieren te vinden om Gods scholen in alle divisies te ontwikkelen.

Laat ons blijven vertrouwen op de Heer, want Hij kan ons leiden naar Zijn spoedig komend Koninkrijk.

Verslag samengesteld en geschreven door Br. Ibrahim Sekabira – De schoolhoofdonderwijzer.

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nrs. 1, 2, 3 | Page 7 of 28

Guarnteed prosperity And Security

GEKENMERKT

Dit is een persoonlijke boodschap aan u over hoe u voorspoedig kunt zijn en optimaal van het leven kunt genieten. Voorspoed en zekerheid zijn hier gegarandeerd – een verzekeringspolis die geen limiet kent. Ik haast mij daarom om dit naar u te brengen en hoop dat u ervan zult genieten en er profijt van zult hebben. Hier is hoe het werkt: 

“Ziet, Ik zal Mijn boodschapper zenden, en hij zal de weg voor Mij bereiden; en de Here, Die gij zoekt, zal plotseling tot Zijn tempel komen, namelijk de boodschapper van het verbond, in Wie gij zich verlustigt; zie, Hij zal komen, zegt de Here der heerscharen.” Mal. 3:1{KJV}.

De belofte hier is dat de Heer zijn boodschapper zal zenden, en aangezien het vierde hoofdstuk van Maleachi slechts een voortzetting is van het verhaal van het derde, wordt ons daar verteld dat de boodschapper de anti-typische Elia (Mal. 4:5) is, degene die “alle dingen” zal “herstellen” (Matt. 17:11) en Inspiratie van een latere aanhaling{toevoeging}, en in een bijzondere boodschap aan de Zevende-dags Adventisten bediening waarschuwt:

“Profetie moet worden vervuld. De Heer zegt: ‘Zie ik zal u Elia de profeet zenden voor de komst van de grote en vreselijke dag des Heren.’ Iemand zal komen in de geest en kracht van Elia, en wanneer hij verschijnt, kan men zeggen: ‘U bent te ernstig, u legt de Schriften niet

op de juiste wijze uit. Laat mij u vertellen hoe uw boodschap te leren.”– “Testimonies to Ministers {Getuigenissen aan Bedienaren},” pp. 475, 476. 

Er zijn twee hoofdpunten om op te merken in deze aanhalingen: (1) dat de boodschap en de boodschapper hier genoemd de allerlaatsten zijn; (2) dat zij alle dingen zullen herstellen; (3) dat er gevaar is voor sommigen om zichzelf voor de gek te houden door te durven hem te vertellen hoe hij zijn boodschap moet leren – ervan uitgaande dat zij Gods plaats kunnen innemen!

Dit vers van Maleachi drie, zoals u meteen zult zienis slechts gedeeltelijk in type vervuld met Johannes de Doper, en dat zijn anti-typische vervulling nu niet alleen ophanden {naderend) is, maar dat behalve Christus’ eerste komst, het de meest belangrijke is. Laat ons nu zien waarom de meest belangrijke: 

De belofte is dat de Heer een boodschapper zal zenden, iemand met een boodschap, en dat Daarmee de boodschapper de weg zal voorbereiden voor de komst van de Heer tot Zijn tempel. Het doel van de Heer voor het komen, zult u merken, is om Zijn Tempel, de kerk, te reinigen, en in het bijzonder de Levieten – de bediening: 

“Maar wie kan de dag van Zijn komst verdragen? en wie zal standhouden, wanneer Hij verschijnt? Want Hij is als een verfijnersvuur, en als loog van de blekers; En Hij zal zitten als een verfijner

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nrs. 1, 2, 3 | Page 8 of 28

en zuiveraar van zilver; en Hij zal de zonen van Levi reinigen, en hen zuiveren als goud en zilver, opdat zij een offer in gerechtigheid tot de Here kunnen brengen.” Mal. 3:2,3{KJV}.

Neen, niet alvorens dit werk is gedaan voor de bediening kunnen zij aanvaardbare offers voor God brengen, ziet u.

Het is duidelijk dat dit hoofdstuk van Maleachi in het bijzonder geschreven was voor het trouwe volk van God juist in deze tijd, de tijd waarin de reiniging van de kerk plaats vindt, de tijd wanneer de goede vissen in vaten gezet en de slechte “weggeworpen” worden. Matt. 13: 47,48. Nadat de reiniging is geweest, merkt u dat 

“Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem aangenaam zijn voor de Here, zoals in de dagen van ouds en zoals in de vroegere jaren.” Mal. 4:4{KJV}.

“En Ik zal tot u ten oordeel naderen, en Ik zal een snelle Getuige zijn tegen de tovenaars en tegen de echtbrekers, en tegen hen die vals zweren, en tegen degenen, die de huurling in zijn loon, de weduwe, en de wees onderdrukken, en die het recht van de vreemdeling terzijde leggen, en Mij niet vrezen, zegt de Here der heerscharen. Want Ik ben de Here, Ik verander niet; daarom zijt gij, zonen van Jakob, niet verteerd.” Mal. 4: 5, 6 {KJV}.

Hier legt Inspiratie uit hoe het Oordeel voor de Levenden begint, hoe de reiniging van het heiligdom op aarde plaats vindt (Dan. 8:14). En nadat Hij de schokkende onverantwoordelijkheid van Zijn volk tegenover de ongelukkigen onder hen, en hun misbruik maken van anderenwanneer dan ook mogelijk, heeft onthuldstelt Hij dan gerust dat Hij niet verandert; dat Hij dezelfde onfeilbare en rechtvaardige God is, dat zijn oude wetten en verordeningen eeuwigdurend zijn; dat Hij ze niet veranderd heeft; dat Hij alle dingen zal herstellen. Hij komt uiteindelijk, zoals u zult zien, bij het echte probleem, en pleit dan dat Zijn volk Zijn geneesmiddel aanvaardt.

Hij zegt:

Zelfs vanaf de dagen uwer vaderen zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen, en hebt ze niet bewaard; keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de  Here der heerscharen.

Maar gij zeide: Waarin zullen wij wederkeren?” Mal. 3:7.

Aangezien Zijn volk nog steeds niet ziet waarin zij van Zijn inzettingen zijn afgeweken, geeft Hij specifiek aan en pleit Hij onmiddellijk voor actie: 

“Zal een mens God beroven? En toch hebt gij Mij beroofd. Maar gij zegt: Waarin hebben wij U beroofdIn tienden en offeranden. Met een vloek zijn gij vervloekt; want gij hebt Mij beroofd, zelfs deze gehele natie. Brengt gij al de tienden in de voorraadschuur, opdat er spijze kan zijn in Mijn huis, en beproeft Mij nu daarmee, zegt de Here der heerscharen, of Ik u dan niet zal opendoen de vensters des hemels, en u een zegen zal uitstorten, dat er geen ruimte genoeg zal zijn om het te ontvangen. Mal3: 8-10 {KJV}.

De zinsnede, “zelfs deze gehele natie” die God berooft, is zo omdat de oude boodschap, “het Oordeel der Doden, (voor de verkondiging waarvan het Kerkgenootschap der Zevende-dag Adventisten specifiek in het leven was geroepen), nu net zo achterhaald is als de boodschap van Noach’s zondvloed dat is, en aangezien de ambtenaren van het Kerkgenootschap de boodschap van het Oordeel der Levenden reeds hebben verworpen maar nog steeds tienden van het volk inzamelen, dan zijn zij als een natie (als een Kerkgenootschap) God aan het beroven.

Er zijn veel kostbare waarheden vervat in het Woord van God, maar het is tegenwoordige Waarheid wat de Kudde nu nodig heeft. (“Eerste Geschriften, pg. 66/ “Early Writings,” p. 63).

Merk op dat niet naar de Levieten, of naar enige andere plaats of volk, maar in Gods voorraadschuur de tienden en offers moeten worden gebracht. En om geen andere reden dan dat Zijn voorraadschuur de middelen mag hebben om geestelijk voedsel toe te dienen, “voedsel op zijn tijd.” Deze woorden tonen zeker en volstrekt aan dat de enige ondersteuning die de boodschap van de reiniging voor de kerk heeft om haar werk voort te zetten, de tienden en offers van Zijn getrouwe volk is; dat op geen andere manier de boodschap doorgegeven kan worden; dat op geen andere manier de onkosten betaald kunnen worden. Dit is Gods reden om geen schalen te doen rondgaan nu tijdens onze bijeenkomsten, voor geen geldinzameling in welke vorm dan ook, en om onze literatuur overal te verspreiden als de herfstbladeren zonder geld en zonder prijs voor het volk. Met andere woorden, de literatuur, de bedienaren, 

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 9 of 28

en de Bijbelwerkers  zij die de boodschap van het uur aan uw deur brengen, zouden moeten worden betaald door de tienen en offers die naar de voorraadschuur van de Heer komen. God vraagt daarom Zijn getrouwe volk om blijmoedig te antwoorden op Zijn oproep en voldoende in de behoefte te voorzien. Hij vraagt dit niet alleen voor de welvaart van Zijn voorraadschuur, maar ook voor de welvaart van Zijn volk. 

Waarom moeten de boodschap-dragers aan uw deur komen om de boodschap naar u te brengen?  Omdat, zoals u reeds weet, de meeste bedienaren de kerkdeuren en het verstand en de harten van de leken hebben gesloten voor de boodschap van de Heer voor vandaag. Dit hebben zij in niet mindere mate gedaan dan de priesters in de dagen van Christus dat deden. De Heer voorzag dit ver terug in de tijd van Jeremia dat de engel (bediening) van de kerk van de Laodiceeërs dit goddeloze ding tegen Hem en Zijn volk zou doen, om zodoende de Laodiceeërs voor altijd in hun zelfmisleiding te houden. Sprekend over de verstrooiing van het oude Israël onder de naties, en over het bijeenbrengen van het antitypische Israël, verklaart Inspiratie aldus in het zestiende hoofdstuk van Jeremia’s profetie: 

“Zie, Ik zal veel vissers zendenzegt de Hereen die zullen hen vissen, en daarna zal Ik vele jagers zenden, en die zullen op hen jagen, van elke berg, en van iedere heuvel, en uit de holen der rotsen.” (Jer. 16:16{KJV}.)

Hier wordt u duidelijk verteldat in de verzameltijd de dienstknechten van God eerst genoodzaakt zijn om Zijn volk te vissen, daarna op hen te jagen. Aangezien ons eerste contact met hen via de literatuur is geweest, dan moet dat daarom het vissen zijn. En terecht ook, wanterwijl het overal verstrooid wordt als de herfstbladeren, komen de vissen om het te onderzoeken, ondervinden dat het goed voedsel is, nemen een hap en worden aan de haak geslagen, bij wijze van spreken. Nu echter zijn wij in de jacht periode, en wij zijn reeds begonnen op hen te jagen, of zij nu in de stad of op het platteland zijn, in makkelijk bereikbare plaatsen, of in moeilijk bereikbare plaatsen. Waar ze ook wonen, daar moet op ze gejaagd worden, hoewel het geen kleine gemakkelijke taak zal zijn om iets van 300,000 Adventisten of meer thuis te vangen, verspreid over alleen al de Verenigde Staten, naast meer dan 500.000 of meer verspreid over de vreemde landen. Dit, ziet u, is enorm kostbaar werk, dat veel jagers vereist met kostbare wagens (goedkopere zouden

de taak niet kunnen doorstaan), honderden duizenden mijlen afleggend en evenveel vaten gasoline en olie vereisend. Dit is geen kleine taak, verhoudingsgewijs is er nooit iets dergelijks geweest, en daarom zal de verenigde kracht van iedere Tegenwoordige Waarheid gelovige nodig zijn om hen op gang te houden en het werk af te krijgen zodat wij spoedig naar het Heerlijk Land kunnen gaan.

Ja, het is een grote onderneming en een groot werk met een grote belofte, die veelvoudig honderden duizenden aan dollars, en al de bekwamen en bereidwilligen vereist die Hij kan krijgen om op honderden duizenden Zevende-dag Adventisten te jagen ´in de holen en in de rotsen” wereldwijd. Te spreken van een enorme verantwoordelijkheid beschrijft nauwelijks de last, maar zo helder als de dag staat het feit dat het de moeite waard is, dat wij niet kunnen falen, en dat Zijn volk zal reageren zowel op de boodschap als op de hulp van de Heer tegen de machtige. En hoe dankbaar behoren wij te zijn dat iedereen het voorrecht en de gelegenheid is gegeven op de een of andere manier om het “Welgedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht” te delen.

In het licht van geopenbaarde Waarheid ziet u nu duidelijk dat God alleen datgene aanvaardt wat Zijn Waarheid-liefhebbende en Koninkrijk-zoekende volk bereidwillig en blijmoedig geeft. Hij haat gaven die verkregen zijn door bedelen, sterk onder druk zetten, en campagnevoering. Hij daagt Zijn volk, nu in de verzameltijd, uit om Hem te beproeven, door van ganser harte hun tienden en offers naar Zijn voorraadschuur van het Oordeel voor de Levenden te brengen en te zien als Hij de vensters van de Hemel niet zal openen en een zegen zal neerstorten dat er geen ruimte genoeg zal zijn om het te ontvangen. Dan verzekert hij opnieuw: 

“En Ik zal om uwentwil de verslinder bestraffen, en hij zal de vruchten van uw grond niet verdervennoch zal uw wijnstok haar vrucht voor de tijd op het veld afwerpen, zegt de Here der heerscharen. En alle natiën zullen u gezegend noemen; want gij zult een land der verlustiging zijn, zegt de Here der heerscharen.” (Mal. 3:11, 12 {KJV}.)

Nu de tijd is gekomen voor de Heer om openlijk Zijn macht kenbaar te maken, kan wie dan ook die voorspoed en bekendheid wenst, ze hebben,

“Want de tijd is gekomen, dat het Oordeel begint bij het huis Gods; indien het eerst begint

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 10  of 28

School Of The Prophets Advert Of The Symbolic Code 2021 Nos. 4-5-6

bij ons, wat zal het einde zijn van hen, die het evangelie van God ongehoorzaam zijn?” (1 Petr. 4:17.)

Hoewel wij in de klasse mogen zijn geweest die de volgende woorden beschrijven, kunnen wij toch naar Hem terugkeren en zal Hij ons vergeven en onze ogen openen zodat wij nu mogen zien dat er een verschil is tussen hij die God dient en hij die Hem niet dient: 

“Uw woorden zijn krachtig geweest tegen Mij, zegt de Here. Toch zegt gijwat hebben wij zo tegen U gesproken? U heeft gezegd: Het is zinloos om God te dienen; en wat voor voordeel is er dat wij Zijn verordeningen hebben gehouden, en dat wij bedroefd voor de Here der heerscharen hebben gewandeld? En nu, achten wij de hoogmoedigen gelukkig; ja, zij die goddeloosheid bedrijven worden opgericht; ja, zij die de Heere verzoeken worden zelfs verlost. (Mal. 3: 13-15{KJV}.)

Toen spraken zij die de Here vreesden vaak tot elkander; en de Here luisterde, en hoorde het, en een gedenkboek werd voor Hem geschreven, voor hen, die de Here vreesden, en die aan Zijn naam dachten. En zij zullen van Mij zijn, zegt de Here der heerscharen, op die dag, wanneer Ik Mijn juwelen zal opmaken; en Ik zal hen sparen, zoals een man zijn eigen zoon spaart die hem dient. Dan zult gij terugkeren, en onderscheid maken tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen hem, die God dient, en hem, die Hem niet dient.” (Mal. 3:16-18 {KJV}.)

Nadat zij terug zijn gekeerd naar God en van deze nieuwe ervaring met de Heer hebben gesmaakt, verlangt Zijn getrouwe volk ernaar om samen te komen en hun zegeningen met elkaar te bespreken. Zich bewust zijnde van hun blijdschap des harten, en van hun verlangen om Zijn goedheid aan elkander over te brengen, belooft Hij een boek van eeuwigdurende gedachtenis te schrijven.

We kunnen nu met zekerheid beslagleggen op Gods beloften en ze ons eigen maken. Wat een voorrecht en wat een mogelijkheid hebben wij nu!  Kijk en zie wat een verschil er is tussen Gods methode om Zijn werk te ondersteunen, en het Romeinse systeem dat nu wordt voortgezet door de kerk: collecte ophalenkrachtige toespraken, Grote dag, Boekendag, zware druk uitoefenen, campagnevoeringen, verkoop, veilingen, Oogstinzameling, 

verjaardagoffers, Kerstboom versieringen, babywegingen, Dorcasverkopen, investeringsfondsen, en wat nog meer! Aangezien geen van deze uitpersingen Bijbels zijn, en aangezien allemaal Heidens van origine zijn en veroordeeld worden door de Schriften, kunnen zij mogelijkerwijs niet beschouwd worden als vrijwillige offers. Onderzoek en zie. 

In plaats van Sabbatviering is de dag toegewijd aan geld inzamelen, en in plaats van een huis van aanbidding, is de kerk veranderd in een rovershol – weerzinwekkend voor waarnemers, en zeer ontmoedigend voor een lid om een vriend of een buur uit te nodigen voor een kerkdienst. Is het dan nog te verbazen dat God nu niet velen in de kerk brengt (“Testimonies,” Vol. 6 {“Getuigenissen,” Deel 6}, p. 371)?  

Het was dit soort dingen dat Luther tot actie deed opstaan toen hij zag hoe de priesters in luxe leefden door het geweten van het volk uit te buiten en door de armen armer te maken. Ware aanbidding en Gods plan om het werk te ondersteunen moeten nu hersteld worden. 

Als er enige herleving en hervorming nodig is in welke richting dan ook, is het zeker nodig in deze richting, en niemand wordt verontschuldigd om een deel hieraan te hebben als hij het Woord van God maar ter harte neemt en als hij weigert te voldoen aan de hiervoor genoemde gruwelen.

De boodschap zal spoedig iedere woning van een Zevende-dag Adventist bereiken en het “oordeel in het huis van God” (1 Petr. 4:17) zal dan beginnen; er is daarom geen tijd te verliezen. Deze dingen zouden nu “het gehele verstand, de volle aandacht, in beslag moeten nemen. 

Nu in de dag van herstel, Broeder, Zuster, roept God u op om op te staan tot Zijn pleidooi:

“Roep luidkeels, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en toon Mijn volk hun overtreding, en het huis Jakobs hun zonden.” (Jes. 58:1 {KJV}.)

Wees vriendelijk, maar toon in geen geval sympathie voor de zonden van de zondaar, en probeer de zonde niet te bedekken.  Ter wille van uzelf, en ter wille van het leven van de broeders, scheid u af van de gruwelen en ontvang het merkteken van Gods verlossing van de slachtwapens van de engelen. Lees Ezechiël negen en Jesaja 66:15-17, 19, 20. 

De Stem van God

Jizreël Brief Nr. 9

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 12  of 28

Getuigenissen

Beste Broeders en Zusters, 

Mijn naam is Dyenne Vreds, en ik kom uit Suriname. Ik heb drie lieve zonenJoël, Johnathan en Jesse. Ik zal in het kort getuigen hoe ik in contact ben gekomen met de Tegenwoordige Waarheid en hoe ik het heb ervaren. 

Ongeveer zeven jaar geleden nam ik contact op met de broeders en zusters van de 11e-Uur kerk (Br. Iwan Kortram; Br. Lloyd van Niel; Zr. Selma van Niel; Zr. Phili van Niel; en Zr. Helga Kortram). Ik nam deel aan onlinestudies en gebedsbijeenkomsten. Ik was toen nog niet toegewijd, maar ik was er op de een of andere manier van overtuigd dat deze boodschap de waarheid was. 

Het was in 2015 dat Br. Lennox Sam naar Suriname kwam voor een studie. We waren met een groep van 25 familieleden bij elkaar in het huis van mijn oom. Br. Sam legde de Schriften heel goed uit. Hij presenteerde het op zo’n duidelijke, enthousiaste en vreugdevolle manier, dat we niet wilden dat het eindigde. Hij was en is nog steeds een goede leraar, ook vriendelijk, en begripvol. Die dag waren we allemaal gezegend met de studie en zijn aanwezigheid. We waren er allemaal van overtuigd dat God hem gezonden had, en we wilden allemaal meer weten over deze tegenwoordige waarheid.

Een jaar na het bezoek van Br. Sam aan Suriname, had ik wat gezondheidsproblemen, gebrek aan rust, stress, en overwerk was de oorzaak, dus ik stopte met een van mijn banen. Ik ging door met werken, maar het werd erger. Mijn gezondheid was in gevaar, dus moest ik de andere baan opgeven en voor mijn gezondheid zorgen. Zr. Helga en Br. Iwan boden mij hulp aan. Ik deed de “Colon Hydro Therapie.” Na een kuur van 10 dagen, werden mijn darmen gereinigd in hun kliniek. Ze hebben me goed geholpen en me goede raad gegeven over een gezond dieet. Ze vertelden me ook over de gezondheidsboodschap, wat een essentieel onderwerp is in deze Tegenwoordige Waarheid. Ik werd genezen, en ik dank de Heer voor mijn genezing en de hulp van deze geliefde broeders en zusters die mij door het gehele proces heen hielpen. 

Jaren gingen voorbij, en nog steeds bestudeerde ik deze Tegenwoordige Waarheid niet genoeg voor mijzelf. Het kwam zelfs zo ver dat ik begon te twijfelen of De Herder’s Staf wel de Tegenwoordige Waarheid was, simpelweg omdat ik bepaalde onderwerpen niet

begreep, waardoor ik alles in twijfel trok. Ik bad ernstig tot de Heer en vroeg Hem om mij opnieuw te overtuigen. Ik vroeg Hem ook of Hij ervoor wilde zorgen dat al mijn familieleden, die ook van deze waarheid afwisten, het zouden geloven en het meer zouden bestuderen. God gebruikte Br. Iwan, Br. Lloyd en ZrHelga. Eens per week kwamen zij naar ons huis om bijbelstudies te geven. De Heilige Geest deed Zijn werk. En we begonnen meer voor onszelf te studeren.  

“The Shepherd’s Rod Series of Volumes and Tracts” en “The Shepherd’s Rod Series of Symbolic Codes” van Bro. V.T. Houteff heeft veel pagina’sToen ik ze bekeek, had ik het gevoel dat ik het nooit allemaal zou kunnen lezen voor de wederkomst van Christus. Maar God zij dank dat Hij mij geholpen heeft om zelf te studeren. We danken Hem ook voor de Nederlandse studies online van Br. Lloyd van Niel en de leesgroepen die we online hadden met de Suriname en Holland Divisie en de leesgroep waar we samen uit de Herder’s Staf lezen.  

Het was ook een zegen toen Br. Jerry Cox in 2018 naar Suriname kwam voor een 2-weekse seminar.  De studies, die bedoeld waren voor 9de-uur gelovigen om meer te weten te komen over de Tegenwoordige Waarheid, hebben mij ook geholpen om bepaalde dingen beter te begrijpen, en veel vragen die ik had werden beantwoord. Ook daar dank ik de Heer voor.

Dank de Heer voor Zijn geduld en voor het beantwoorden van al mijn gebeden, want ik geniet ervan om uit de Herders’ Staf te lezen en het zelf te bestuderen. En samen met de onlinestudies van Br. Sam, en al de andere online lessen, begrijp ik de profetieën en alle geschriften veel beter. Het geeft me vreugde en vrede in mijn hart en troost me ook in moeilijke tijden. 

Lees de Tegenwoordige Waarheid voor uzelf en onder de leiding van de Heilige Geest. De Heer zal veel vragen beantwoorden, en profetieën zullen worden uitgelegd. Ik heb nog niet alles gelezen, maar ik dank God voor wat ik tot nu toe gelezen heb.

Ik ben zo dankbaar voor alle broeders en zusters die mij en ons allen hebben geholpen om de Tegenwoordige Waarheid te begrijpen en uit te leggen. En ik bid dat iedereen die in contact komt met deze Tegenwoordige 

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 13  of 28

Waarheid gezegend zal worden. En dat we deze waarheid mogen uitleven, zodat we allen voorbereid kunnen zijn op Gods spoedig komende Koninkrijk, en allen daarin mogen zijn! God zegene u allen!! 

Zuster Dyenne Vreds, 

Westelijk H., Suriname, Lelydorp 

GESCHIEDENIS VAN DE TEGENWOORDIGE WAARHEID – ST. LUCIA. W.I.

Niemand kan de uitverkorenen weerhouden Tegenwoordige Waarheid te ontvangen

DTegenwoordige Waarheid kwam tot mij, en de Waco (2500) Secretaris vroeg me om het weg te doen, terwijl ze de afzender, Br. Lennox Sam kleineerde. God zij dank was het niet in mij om dingen af te wijzen alvorens ze te onderzoeken. Het was geen tijd voor mij om deze boter en honing te eten, dus mijn computer wilde de DVD’s niet afspelen. 

Drie jaar lang heb ik het pakket bewaard. In die tijd heb ik in totaal drie bezoeken gehad, elk een week lang door twee bedienaren van het hoofdkwartier in Waco. Ik besprak en deelde alles wat er te delen viel met hen, maar de Heer hield het pakket verborgen in mijn huis. Ik heb me nooit iets herinnerd van de DVD’s. 

Oh, prijs Zijn Heilige Naam, de afgesproken tijd was gekomen, en ik kocht een externe DVD drive en toen, niet wetende wat er op deze DVD’s stond, begon ik mij eraan tegoed te doen, kon niet stoppen met ze af te spelen omdat de inhoud zo zoet en waar was. Nadat ik ze ongeveer tien keer had afgespeeld, moest ik Br. Sam vinden, vragen stellen, en hier ben ik vandaag, mijzelf nog steeds verheugenin, en tegoed doende aan de Tegenwoordige Waarheid voor mijn generatie.   

Het is alsof je bijna dood bent en weer tot leven wordt gewekt. Toen ik de Waarheid ontving van Wave Sheaf Ministry, was het een herhaling van wat er gebeurde toen ik een Zevende-dags Adventist werd. Het herinnerde me aan mijn toezegging vanaf het begin dat dezelfde ijver die ik had in de wereld voordat ik Jezus ontmoette, ik hetzelfde en meer zal hebben voor de zaak van God in mijn Christelijke wandel.

In 2013, toen ik hoorde dat er een seminar in Afrika zou zijn, heb ik gevraagd om er ook een in St. Lucia te houden, en daarmee begon echt de rondreis van de Tegenwoordige Waarheid op het eiland. Het dwong me om elke Davidiaan op het eiland die ik kon bereiken te bezoeken en

uit te nodigen, zowel actieve als inactieve; wat een ervaring om zoveel inactieve Davidianen te ontmoeten die ik nog nooit eerder gekend had.   

De seminar was een zegen, vooral voor mij, Br. Annius Jn. Marie en Zr. Patricia Verpret, die van Martinique afreisde om meer van de Waarheid te leren rechtstreeks van Br. Sam. 

Bro. Annius getuigt als volgt: “Ik werd Adventist in 2008, en ik werd geïntroduceerd in de Staf boodschap in 2010 en had studies af en aan tot 2013 toen Br. Sam naar St Lucia kwam. Nadat Br. Sam St Lucia verliet, kreeg ik een droom, en in de droom vertelde de stem mij dat wat deze man zegt de Waarheid is, en vanaf dat moment was ik ervan overtuigd dat dit de Waarheid is. Van alle mensen in mijn district, ben ik de enige die het aanvaarde.    

We hebben de afgelopen zeven jaar veel tegenstand gehad. Velen zijn gekomen en gegaan, zoals we weten dat de Waarheid nooit aantrekkelijk is geweest voor de meerderheid. Niettemin zijn tot op heden vier van ons volledig gegrond, met lidmaatschapskaarten. Bro Annius Jn. Marie, Bro Simon Cox en zijn vrouw Shemida Cox en ikzelf, Bro. Jerry Cox. Zoals “vissen komen om het te onderzoeken, ondervinden dat het goed voedsel is, nemen een hap en worden aan de haak geslagen, bij wijze van spreken. {JL9: 5.2} 

Br. Jerry Cox

Isaiah 2:22. Volume 2021 The Symbolic Code Nos. 1-2-3. First Quarter

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 14  of 28

Groeten in Jezus Christus, mijn Broeders, en Zusters, 

Ik dank God voor de boodschap van de Herder’s Staf, die een reeks principes omvat die mensen moeten kennen om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Ik ontving deze boodschap in Haïti in 2006 van een Zuster uit de Verenigde Staten. Ik was verheugd deze boodschap te horen op elke bijeenkomst, en naarmate de tijd verstreek, las ik plichtsgetrouw al de verschillende literatuur in zakformaat die ik had. Verschillende vragen kwamen in mijn gedachten tijdens het lezen, maar veel van hen werden onbevredigend beantwoord bij het vragen. 

In 2008 reisde ik naar Chili met alle zakformaat literatuur die ik had, en hield, tegen alle verwachtingen in, stand, door ze te lezen en herlezen totdat ik Zuster Patricia Verpret ontmoette, met wie we begonnen te studeren. Na één of twee jaar deelde zij de Waarheid over de Wave-Sheaf, gebracht door Bro. Lennox Sam met mij, en op dat moment begon ik de antwoorden te vinden op alle vragen die ik had.

Ihad al zoveel jaren God gedankt voor al Zijn zegeningen. Ik maak nu vorderingen  in de boodschap van de Tegenwoordige waarheid. Ik deel nu De Herders’ Staf met Broeders en Zusters die de boodschap niet kenden. We hebben nu drie gezinnen en een zuster die de boodschap van de Tegenwoordige Waarheid bestuderen en de 11de-Uur Kerk ondersteunen door tienden en offeranden. Ik weet dat, zoals Inspiratie zegt, velen van de juwelen die gevonden worden in de 9de-uur Kerk, door de Heer in de 11de-Uur Kerk verzameld moeten worden. God is op onze medewerking aan het wachten om ze te gaan halen. 

Izegen de Naam van de Heer omdat Hij de Meester en Architect van het universum is, en Hij heeft altijd plannen om Zijn kinderen te redden, geprezen zij Zijn Naam!

Bro. Jean Edvard Louis,

Santiago, Chili

AL DE WEG LEIDDE MIJN HEILAND MIJ 

DE MORAVISCHE PERIODE

Iben geboren en getogen in een familie die de Moravische Kerk bezocht. Het was pas toen mijn moeder, een trouwe gelovige, ging rusten in haar graf, dat de Heer ons uit de zondagse

Kerk leidde, rechtstreeks naar de boodschap van de Herder’s Staf. Voor dit incident, was ik een trouwe tiende betalende gelovige die met mijn kinderen deelnam aan alle activiteiten in die zondag-vierende kerk. Ik was echter niet tevreden en vond dat hun bijeenkomsten meer sociale bijeenkomsten waren, en dat we geestelijk niet groeiden.

DE PERIODE IN DAVIDIA

De Heer had in Zijn voorzienigheid al één Zuster die een ZDA was geworden in ons gezin geplaatst. Toen we ons afvroegen wanneer we onze moeder weer zouden zien, kwamen de antwoorden uit de Bijbel. Deze antwoorden leidden tot Bijbelstudies met een Davidiaanse Broeder, en van de zes kinderen, werden vier van ons lid van Mt. Carmel Center, Mt. Dale, in 1998. We gingen door alle stormen van de controversiële onderwerpen, die nog steeds sommigen vandaag de dag verwarren, maar de Heer hield ons stevig vast bij datgene waarvan we wisten dat het de Tegenwoordige Waarheid was.

DE ELFDE-UUR KERK PERIODE

In 2015 vond de Heer ons waardig om het inzicht te gunnen in de voortschrijdende Waarheid. De onvervalste Herders’ Staf boodschap, zonder de afval van menselijke bedenksels, is waar ik zelfs heden ten dage mij tegoed aan doe.

Moge de Heer ons blijven geleiden op de Koninklijke weg naar Zijn Koninkrijk, want Hij weet werkelijk hoe te redden. 

Zr. Phili Kortram van Niel

Suriname

VAN ONVERSAAGDE MOED

Lofprijzingen aan onze Heer en Heiland, Die onze zijde rijkelijk heeft overladen met Zijn eindeloze zegeningen! Ik schrijf deze paar regels om u nieuws te brengen uit Lumakanda /Eldoret Gebied, Kenia. De mannen van de Conferentie zijn woedend en vaardigen ex-communicaties uit tegen HerdersStaf gelovigen. Omdat het de basis is waar de Tegenwoordige Waarheid in Kenia haar intrede deedzijn de mannen van de Noord-West Conferentie verontrust dat binnenkort het ‘giftige’ gist van de boodschap overal in hun kerken zal doordringen. 

Broeder Gilbert en Broeder Lumumba zijn al streng aangepakt voor de  

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 15  of 28

politie en kerkbestuursvergaderingen om antwoorden te geven op boosaardige beschuldigingen tegen hen door de Ouderlingen. Maar toch heeft God hen in al deze voorvallen, gunst verleend bij de mensen! Daar het het vastbesloten doel van de vijand is om de boodschappers van de waarheid te verpletteren, vragen wij om uw gebeden om de geest van schikking en lauwheid, die de gelederen van onze kerken binnendringen, te overwinnen, en sterk te staan onder de banier van Prins Immanuel om de Tegenwoordige Waarheid te vertegenwoordigen. 

Bro. Michael Chivolo Murunga

Eldoret/Lumakanda Gebied,

Kenia.

Bro. N. Getanda

Tegen het einde van 2009, kreeg ik van het Management de opdracht om een paar kilometers verder van huis te gaan werken. Ik was niet al te dol op de plaats, maar mijn collega’s haalden me over om te gaan. Bij aankomst, werden we elk op verschillende locaties geplaatst, en ik kwam alleen te staan. Weg van huis, familie en kennissen, had ik niemand om op te vertrouwen, behalve God. Mijn vertrouwen in Hem werd sterker, en ik kwam dichter tot Hem als een jonge man van ongeveer 21 jaar oud. Op een dag moest ik werken op Sabbat, iets wat ik nog nooit had gedaan sinds mijn kindertijd. Ik had geen huis, sliep op de vloer van het bedrijfskantoor zonder deken of matras, ik had geen fatsoenlijk voedsel, en ik bezat absoluut niets; maar ik leefde met de hoop dat ik op een dag iets zou bezitten door dit werk – dus ik had elk excuus om te werken op de Sabbat, zoals velen mij vertelden. Dit was een test van Christelijkheid. Ik weigerde, en mijn leidinggevende vertelde mij boos dat ik moest kiezen tussen de Sabbat of het werk. Ik zei hem dat ik hem alleen informeerde en niet om zijn toestemming vroeg om te gaan aanbidden. De leidinggevende was razend van woede, en omdat het de beveiligingsindustrie betrof, zou ongehoorzaamheid aan het bevel onmiddellijk ontslag betekenen. Ik nam mij in mijn hart voor dat de God van Abraham, Isaac, en Jacob, die ik sinds mijn kindertijd kende, gehoorzaamd moest worden, dus trotseerde ik de instructies en ging naar de kerk. 

Zondagmorgen, toen ik weer aan het werk ging, kreeg ik van de leidinggevende te horen dat ik moest wachten op mijn manager de volgende dag, en toen hij arriveerde, met voorkennis van mijn zaak,

was hij woedend op mij en vertelde mij dat hij mij een lesje zou leren; maar raad eens? Het tegenovergestelde gebeurde. Toen mijn zaak werd voorgelegd aan het hoofdkwartier, werd er bepaald dat mijn zaak niet tot de gevallen behoorde die ontslag eisten. Deze getrouwheid leidde ertoe dat ik bevorderd werd tot leidinggevende. 

Toen ik na mijn promotie in dit kantoor zat, trof een Broeder mij aan terwijl ik het boek Desire of Ages en de Great Controversy aan het lezen was, welke ik als de enige E.G. WHITE geschriften kende. Zij waren mijn schat; ik kon lezen en nog eens lezen. Dus in mijn oprechtheid, had alleen de studie van Mattheüs 20 mijn ogen geopend na een tijd met hem. Zodoende ontving ik de Herders’ Staf boodschap in hetzelfde jaar en werd daarna een Davidiaan. 

Het meest interessante deel van deze reis is dat ik nooit wist dat er verschillende Davidiaanse groepen waren. Nadat ik lid was geworden van 2500 Mt. Carmel Dr. als een Davidiaan, ontvingen we lessen en enkele studiegidsen, Symbolische Codes, enz. Op een dag zag ik een citaat over Bro. Sam Lennox en zijn oogststudie met wat kleine uittreksels erbij in onze kwartaalbladen, ik moest het lezen. Ik vertelde het toen aan de broeder, die het onder mijn aandacht bracht, dat wat ik las heel wat zinniger is dan wat ik uit de kwartaalbladen heb gelezen. 

Wij zijn er niet verder op ingegaan omdat we nooit wisten hoe wij hem konden bereiken. Hoewel wij het idee van ons afzetten, ontvingen we later zijn video presentatie, getiteld DE DAG VAN AFREKENINGMet het verlangen om de waarheid te verstaan, luisterde ik met een openheid, en de Waarheden en punten die werden gepresenteerd waren onweerstaanbaar. Alleen duidelijke waarheid werd naar voren gebracht. Later belden we, en we hadden  een één-op-één gesprek, en eerlijk gezegd, verklaren we aan u allen dat de waarheid van de eerste van de Eerste Vruchten, de Dag der Afrekening, en de Wave-Sheafde Tegenwoordige waarheid is. Doe alstublieft uw onderzoek voordat het te laat is: Jeremia 8:20. 

Bedankt dat u de Symbolische Code serie opnieuw doet herleven. 

God zegene u. 

Bro. Nelson Getanda, Kenia, Afrika.

Next Issue. The Bride Groom Cometh.

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 16  of 28

De Hoek van de Penningmeester

van de Uitvoerende Raad

LAAT ONS NIET VERGETEN……

In Tien Symbolische Code Nummer Twee, de laatste, voordat de profeet van God overleed, werd het volgende onder de aandacht gebracht van de leden van de 11e Uur Kerk: 

“…de Heer verwacht dat Zijn volk Zijn zaak blijmoedig ondersteunt, eerst door hun tienden en hun offeranden, en daarna door alles te verkopen, indien zij het eeuwig leven willen binnengaan.  Er werd verklaard dat hij die getrouw voldoet aan de eerste van Zijn vereisten, tienden, en offers, ten slotte, met vreugde, er helemaal voor zal gaan door alles te verkopen wanneer God het bevel geeft. Zo kan hij vreugdevol de akker kopen met een grote schat.” {10SC2: 11.3}

Procedures voor het Teruggeven van Tienden 

Hier zijn twee methoden die gebruikt kunnen worden om uw tienden terug te geven naar het Hoofdkwartier in de VS:

 1. Via de website Online: betalen met Stripe of Paypal 
 2. Mailen naar Postbus 23738, Waco, TX 76702

Hier zijn verschillende methoden die gebruikt kunnen worden om uw tienden terug te geven in het Afrikaanse veld: Kenia, Oeganda, en Zambia: 

 1. Mpesa: geld versturen via de telefoon naar de Penningmeester;
 2. Overmaken via de bank; en
 3. Met behulp van een agentschap geld verzenden.

Hier zijn twee methoden die gebruikt kunnen worden om tienden terug te geven in het Franse Veld, Nederland/Suriname: 

 1. Storting op de bankrekening; en
 2. Overmaken van bank naar bank.

De Uitvoerende Penningmeester 

–Zr. Patricia Verpret

Gezangenboek Verslag

EEN GROTE ZEGEN OF EEN VERSCHRIKKELIJKE VLOEK

Muziek is een van de prachtige gaven die het de Heer behaagd heeft ons te geven. De hemelse melodieën kunnen onze stemmingen veranderen, ons opvrolijken, bemoedigen, opbouwen, en zijn ook een manier om ons ongelooflijke geestelijke lessen te leren. Vroeger, in de dagen van de Adventistische pioniers, vermaande de Geest der Waarheid ons dat “Muziek, wanneer zij niet misbruikt wordt, een grote zegen is; maar wanneer zij verkeerd gebruikt wordt, is zij een verschrikkelijke vloek.” Vol. 1 {Deel 1} p. 497. “Muziek werd gemaakt om een heilig doel te dienen, om de gedachten te verheffen tot wat zuiver, edel en verheffend is, en om in de ziel toewijding en dankbaarheid jegens God op te wekken.” Patriarchen en Profeten blz. 548/Patriarchs and Prophets p. 594

Het Gezangenboek Comité werd in 2018 opgericht om de gezangen te bewerken die gemeenteleden componeren. Vanwege de lieflijkheid van de Waarheid in deze tijd, zijn gemeenteleden aangemoedigd om de Waarheid te verwoorden in gezangen en liederen. Het comité vergadert gemiddeld twee keer per week om de liederen te bewerken. De leden van het comité zijn God zeer dankbaar voor dit voorrecht om voor Christus te mogen werken in dit nobele werk, en de opgedane ervaring is inderdaad waardevol voor onze spiritualiteit. Hieronder volgen de huidige leden van het Gezangenboek Comité en hun contactgegevens. 

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 17  of 28

HymnalCommittee.

Na twee jaar eraan gewerkt te hebben, is het comité verheugd aan te kunnen kondigen dat het Elfde Uur Kerk gezangenboek document is vrijgegeven. Het gezangenboek is nog niet uitgegeven in boekvorm, maar een deelbare pdfversie werd eerder dit Gregoriaans jaar vrijgegeven aan de gemeenteleden. We hebben het gedeeld op de voornaamste Elfde Uur Kerk sociale media groepen. Samen met het gezangenboek was er een link naar de google drive met de opnames van de gezangen voor de leden om te leren hoe ze te zingen. De belangrijkste focus van deze gezangen is het bezingen van onze Tegenwoordige Waarheid, terwijl deze voortschrijdt en steeds zoeter wordt. Laat daarom ieder gemeentelid zich bij ons aansluiten en onze God loven en danken voor Zijn genadegaven en goedgunstigheden dat Hij ons in staat heeft gesteld dit werk voor Hem te doen. We zijn van plan om door te gaan met het bewerken van de gezangen, en de volgende versie verwachten we iets voor of aan het eind van dit boekjaar uit te brengen. Wij willen ook verder werken aan de muziekwebsite en die door Gods genade eerder uitbrengen. Wij zijn van plan om het gezangenboek op efficiëntere manieren bekendheid te geven en steeds meer leden aan te moedigen om te componeren. Het comité ontvangt ook gedichten, en wij zullen ze ordenen en op de website plaatsen. Tenslotte moedigt het comité de leden aan om de gezangen voor de kinderen te schrijven, en ze zo eenvoudig mogelijk te maken voor hun opgroeiende geest. Moge God met dit werk zijn en u allen zegenen. Amen. 

Google Drive link naar de opnames van de gezangen: https://bit.ly/3u9M6hZ

APPARATUUR:

 • Blender

GEZONDE KNOFLOOK DRANK

INGREDIËNTEN:

 • 4-5 teentjes knoflook. 
 • 3 el. kokos– of olijfolie. 
 • 0,1 liter (4,2 cup) water. 
 • 1 liter (42 cup) soja-, amandel- of kokosmelk. 
 • 2-3 eetlepels pure honing, of 3 el. palmsuiker, of 3 dadels. 
 • 15 zoete amandelen. 
 • 2-3 bittere amandelen. 
 • 1 flinke schijf gember. 
 • ½ tl. Himalaya-, Keltisch-, of zeezout  
 • 1 tl. pompoenpitten. 
 • 1 tl. zonnebloempitten. 
 • 1 snufje cayennepeper.

BEREIDING:

Stap 1: Breng de melk aan de kook. 

Stap 2: Doe de volgende smoothie-ingrediënten in de blender: gepelde knoflook, olie, amandelen, pompoenpitten, zonnebloempitten, gember, en het water, en blender {maal} ze samen fijn. 

Stap 3: Voeg honing, cayennepeper en zout toe, en blender 

Stap 4: Voeg tot slot de melk toe en blender. 

Stap 5: Giet het onmiddellijk in serveerglazen.  

Stap 6: Zegen de drank en geniet. 

 

OP UW GEZONDHEID!

Deze drank is een krachtige drank en zal het immuunsysteem snel een boost (oppepper) geven. 

Jan. – Feb. – Mar. 2021 | The Symbolic Code, Vol. 2021, No. 1, 2, 3 | Page 18  of 28

Davidiaanse Jeugd en
Jong Volwassenen

DDavidian Youth and Young Adult, afkorting DYAYA, werd voor het eerst genoemd tijdens de Dag der Dagen viering in 2018 door BedienaaLennox Sam. Het was het thema voor het komende jaar, om te werken voor en met onze Jeugd en Jong Volwassenen. De DYAYA Society werd georganiseerd om de jongeren en jong volwassenen een forum te geven om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen in het houden van het geloof, de Tegenwoordige Waarheid te leren en een actieve kracht te zijn in de opmars naar het Koninkrijk van God. In 2020 werd DYAYA onder de paraplu van de Ministeriële Afdeling geplaatst, en werd er een tiendaagse bijeenkomst gehouden van 19 augustus tot 29 augustus 2020. De verschillende Divisies werden gevraagd namen in te dienen van voorgestelde leiders voor de DYAYA om in een onofficiële hoedanigheid zitting te nemen totdat ze bevestigd werden door Bro. Sam. De ingezonden namen zijn als volgt:

KENIA DIVISIE:

Voorzitter: Br. Brian Gisore (Rongai Gebied)

Secretaris: Zr. Diana Onyiego (Shauri Moyo Gebied)

Jeugd Vertegenw: Br. Antony Muela (Masii Gebied)

ZAMBIA DIVISIE:

Voorzitter: Br. Brighton Chakwila (Lusaka Gebied)

Secretaris: Br. Lameck Moyo (Monze Gebied)

Jeugd Vertegenw: Br. Leon Chongwe (Mazabuka Gebied)

UGANDA DIVISIE:

Voorzitter: Br. Ibrahim Sekabira (Kampala Gebied)

Secretaris: 

Jeugd Vertegenw: Zr. Irene Mugala

THE WESTERN HEMISPHERE:

Voorzitter: Br. Denny Vreds (Lelydorp, Suriname)

Secretaris: Zr. Edwina Henry (Florida, USA)

Jeugd Vertegenw:

De DYAYA Vereniging bestaat uit actieve Jongeren (tussen 12 en 20 jaar) en Jong Volwassenen (tussen 21 en 34 jaar) van de 11de uur Kerk die bereid zijn om getraind te worden naar Gods wil en toegerust voor dienstbetoon, zodat zij kunnen gaan en anderen kunnen bereiken.

ACTIVITEITEN

De activiteiten van de Davidiaanse Jongeren en Jong Volwassenen in de Kerk zijn voornamelijk online geweest. Op 11 september 2020 hebben we een WhatsApp groep opgericht voor alle Jongeren en Jong Volwassenen. Elke tweede zondag van de maand komen de Jongeren en Jong Volwassenen samen om te discussiëren over verschillende onderwerpen die hen interesseren en om studies en discussies uit het Woord van God te delen. Deze sessies zijn een grote hulp geweest voor hen die deelnemen. Ze helpen hen enorm om te begrijpen hoe ze de Waarheid moeten bestuderen  

en presenteren. 

Elke dag om 6 uur ‘smorgens Oost-Afrikaanse tijd, 5 uur ‘smorgens Centraal-Afrikaanse tijd, hetgeen 9 uur ‘s avonds Centraal-Amerikaanse tijd is, wordt er een vijf minuten durende gebedslezing en gebed gedeeld in de WhatsApp groep. Deze lezing wordt gedaan op roulerende basis door de leden onderling. De lezing is een geweldige manier om de leden te bemoedigen en tegelijkertijd de lezers te helpen zich bloot te geven. 

VAN DE DIVISIES

De Kenya Division Chapter of the DYAYA Society {Kenia Divisie Afdeling van de DYAYA Vereniging} is bezig met een Muziek Bediening. Degenen die geïnteresseerd en in staat zijn om samen te komen om een WhatsApp-groep te vormen. Hun doel is om liederen van de Tegenwoordige Waarheid Boodschap te zingen en op te nemen. Ze streven ernaar om de audio’s en video’s binnenkort klaar te hebben, fondsen worden verzameld voor dit doel. 

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 19  of 28

De afdeling Zambia heeft bijeenkomsten gehad waar zij hun plannen hebben uiteengezet om het doel van de vereniging vast te stellen en zij hebben verschillende maatregelen geschetst om deze te bereiken. Hieronder worden verschillende doelstellingen opgesomd:

  1. De Waarheid uitleven; 
  2. Elkaarbezoeken en vaak bellen en “Hallo” berichten naar elkaar sturen; 
  3. Hetwinnen van elke Zambia afdeling DYAYA voor de WhatsApp groep;
  4. Elkaaraanmoedigen om de E.G. White boeken te lezen die zijn uitgegeven voor jonge gelovigenzoals MYP, AH, en MCP; 
  5. Onszelfbezighouden met recreatieve activiteiten, zodat we niet verleid worden tot zondig vermaak; 
  6. Hetorganiserenvan DYAYA kamp bijeenkomsten om elkaar te leren kennen en vaardigheden, getuigenissen en ervaringen uit te wisselen;
  7. Hetaanmoedigenvan DYAYA leden om het lezen van de Staf af te ronden door wekelijkse updates te geven over hun leesprestaties en hun verwachte datum van voltooiing; 
  8. Hetactiefbetrekken van onze jongeren in kerkelijke activiteiten zoals Sabbat welkomstprogramma’s; 
  9. Elkaaraanmoedigen als ze een fout maken bij het presenteren van de boodschap, in plaats van hen te ontmoedigen; 
  10. Hetbelangbenadrukken van het hebben van Christus in ons en het hebben van lessen over bekering; en 
  11. Door hetherzienvan onze fundamentele overtuigingen tijdens onze samenkomsten en het houden van Zoom discussies over verschillende onderwerpen zoals Heilige muziek, Heilige poëzie, Heilige geschiedenis, Computer lessen, en Landbouw basisprincipes. 

Als DYAYA,

Durven we ‘een Daniël‘ te zijn,

Durven we Alleen te staan,

Durven we een Vast Doel te Hebben,

Durven we het Bekend te Maken;

EVEN ALS WIJ

Staan als de Dapperen,

Met onze Gezichten naar de Vijand.

BEVRUCHTING EN ZWANGERSCHAP

Kinderen zijn het erfdeel van de Heer, en wij zijn Hem verantwoording verschuldigd voor hoe wij met Zijn eigendom omgaan (. . .) Laten ouders in liefde, geloof, en gebed werken voor hun gezin, totdat zij met blijdschap tot God kunnen komen en zeggen: “Zie, ik en de kinderen die de Heer mij gegeven heeft.”  Het Bijbels Gezin 128.2/AH 159.2

Een kinderloos huis is een verlaten plaats. De harten van de bewoners lopen het gevaar zelfzuchtig te worden, de liefde voor hun eigen gemak te koesteren, en hun eigen verlangens en gerieven te raadplegen. Zij verzamelen sympathie voor zichzelf, maar hebben weinig om aan anderen te schenken. Het Bijbels Gezin 128.3/AH 159.3

Vorig jaar, als resultaat van de natuurlijke behandeling in de Balsem van Gilead Kliniek, beviel een van onze kinderloze echtparen van hun eerste lammetje; wij hopen op nog veel meer succesvolle behandelingen. Sindsdien hebben we positieve resultaten ervaren met deze behandeling bij vrouwen die een kinderwens hadden. 

DE TOENAME VAN ONVRUCHTBARE VROUWEN NEEMT GESTAAG TOE

Een van de meest voorkomende oorzaken van onvruchtbaarheid bij vrouwen is:

Mislukte ovulatie, veroorzaakt door vaccinatie op jongere leeftijd – vooral in Afrika. Dit is één van de meest voorkomende oorzaken, die bij 40% van de vrouwen met onvruchtbaarheidsklachten voorkomt.  Het niet ovuleren kan verschillende oorzaken hebben, zoals:  

 • Levensstijl en omgevingsfactoren. 
 • Problemen in de menstruatiecyclus. 
 • Structurele problemen in het voortplantingssysteem. 
 • Infecties. 
 • Het niet op de juiste manier rijpen van een eicel. 
 • Endometriose.* 
 • Polycysteus ovarium syndroom (Meerdere cysten in de eierstok). 
 • Primaire eierstokinsufficiëntie. 
 • Baarmoederfibromen (Vleesbomen). 
 • Auto-immuun aandoeningen. 

*Endometriose is een chronische ziekte waarbij weefsel dat (enigszins) lijkt op baarmoederslijmvlies (endometrium) buiten de baarmoederholte voorkomt.

In de volgende Symbolische Code, zullen we verder op dit onderwerp in gaan. 

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 20  of 28

Pioniers

De Ware Pioniers in de Terugkeer naar Waco

In 1986 fuseerde de Davidiaanse Associatie in Mountaindale, NY, met de Davidiaanse Associatie van Yucaipa, Californië. Zij hadden geen kopieën van de Symbolische Codes gepubliceerd door Broeder Houteff, en de enige Codes die ze hadden waren die welke door Zr. Houteff gepubliceerd waren. Enige tijd na deze fusie, doken de Symbolische Codes gepubliceerd door de profeet op. Daarin werd de Waarheid van de permanentie van Waco’s Locatie gevonden, een waarheid die niet werd ontvangen door de overgrote meerderheid van de leken, en door geen van de leiders.

Mountaindale’s Sessie 1988 stelde de behandeling van de “Waco Kwestie,” zoals het werd genoemd uit, en benoemde een onderzoekscommissie om het Waco landgoed te verkennen en verslag uit te brengen bij de volgende Sessie in 1990. Onnodig te zeggen dat hun bevindingen niet ten gunste van een terugkeer naar Waco waren, hoewel in het rapport stond dat het niet geschreven was om iemand te overtuigen voor of tegen de “Waco Kwestie.” Niettemin, gaf het gemakshalve een horen zeggen weer van een voormalig lid van Bro. Houteff’s Uitvoerende Raad, en gaf het een kwaad rapport weer tegen verhuizing naar Waco. Alleen de Davidianen met de geest van Joshua en Kaleb stemden voor de terugkeer naar Waco na het lezen van de bevindingen van de zogenaamde onderzoekscommissie. De 1990 Mountaindale Sessie stemde tegen de verhuizing naar Waco.

Maar in 1988 hadden twee van de Mountaindale leraren de Locatiewaarheid gedeeld met verschillende nieuwe bekeerlingen in Boston, Massachusetts, namelijk: Br. Carl en Zr. Joyce Huggins, Zr. Alethia Blount, Br. Noah en Zr. Katherine Peniston, onder anderen, en zelfs voordat het vooringenomen onderzoeksrapport werd gepubliceerd, legde de Heer het in de harten van deze paar nieuwe bekeerlingen het verlangen om de Staf te gehoorzamen en terug te keren naar de permanente thuislocatie voor de verkondiging

van de verzegelingsboodschap aan de Laodiceeërs. Daarom, geroerd door de Geest van de verworpen Locatie Waarheid, organiseerden de ware pioniers van de terugkeer naar Waco zich in 1988 als een Associatie, en begonnen voorbereidingen te treffen om terug te keren naar Waco. Zo werd de voorraadschuur van de Heer overgeplaatst vanwege de verwerping van de Locatie Waarheid.

Op 28 augustus, 1989, kocht de nieuw gevormde Associatie een huis gelegen aan 2239 Lake Ridge Circle, Waco, Texas, 76710, op anti-typische Mt. Carmel. God’s voorraadschuur was weer thuis. Als de eerste Penningmeester van de nieuwe Associatie, ging Zr. Alethia Blount naar Waco om een kamp op te zetten met alleen een bank die diende om erop te zitten en te slapen en potten, pannen, en een paar borden om te serveren en eruit te eten. Broeder en Zuster Huggins voegden zich later bij Zr. Blount in Waco. Deze getrouwe pioniers eisten uit geloof het eigendom van Mt. Carmel op voor Gods werk, terwijl ze Sabbat na Sabbat erom heen liepen, biddend tot de Heer om deze locatie aan Zijn volk terug te geven. Zij zagen het bewijs van onzichtbare dingen, die zichtbare dingen werden in 1991 toen de Presbyterianen besloten dat het tijd was om hun Mt. Carmel Kerk bezit te verkopen en naar hun nieuwe locatie te verhuizen. De makelaar informeerde de pioniers voordat het eigendom op de markt werd gezet zodat anderen het konden zien. Hij was dezelfde makelaar die hen geholpen had het huis op Lake Ridge Circle te verkrijgen.

Ondertussen, waren er problemen aan het ontstaan bij de Mountaindale Associatie, voor een bepaalde invloedrijke persoon die op het punt stond ontslagen te worden. Bedreigd met werkloosheid en wetende dat de pioniers in Waco altijd met hen pleitten om zich bij hen aan te sluiten, herkende hij een gunstige gelegenheid, arrangeerde uitstekende politieke bewegingen, en een spoed Sessie werd bijeengeroepen,

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 21  of 28

en een stemming om de Associatie te verplaatsen naar Waco werd veiliggesteld. Dit waren dezelfde mensen die niet wilden verhuizen in 1988 en 1990. Waarom heeft de speciale Sessie in 1991 gestemd om het hoofdkwartier te verplaatsen naar Waco? Het antwoord is gunstige kansen, maar wat de mens voor eigenbelang bedoelde, gebruikte God voor Zijn belang.

De pioniers die reeds in Waco waren, waren zo verheugd, denkend dat de rest van hun broeders de Locatie Waarheid hadden aanvaard, niet wetende dat het niet om de Waarheid ging, maar om gunstige omstandigheden, leverden ze blijmoedig alles over aan de nieuwkomers en onderwierpen zich aan hun leiding. Zij verbleven allemaal op 2239 Lake Ridge Circle. Zij verwelkomden blijmoedig en maakten ruimte voor hun nieuwe leiders, niet wetende dat de leiding binnen korte tijd een afsluiting van het onroerend goed zouden hebben en het niet vermeldden, ondanks zij in hetzelfde huis verbleven! De nieuwkomers van 1991 deden een bod van $250.000,00. De Presbyterianen gingen uiteindelijk akkoord met $285,000.00 en hadden twee hypotheken: één voor $210.000,00 en een tweede voor $20.000,00. Een van de oorspronkelijke gelovigen uit 1988 van de Locatie Waarheid leende de aanbetaling van zijn moeder om de zaak af te ronden. Niet één van de pioniers werd uitgenodigd aan de tafel van de historische terugkoop van een deel van de antitypische Mt. Carmel. Het Ismaëlitische leiderschap van 1991 hield niet van de geschiedenis

op de wijze zoals God het schreef, dus herschreven zij het, en trots verklaarden zij dat op de voorpagina van de eerste Symbolische Code die in 1991 door de Waco Associatie werd gepubliceerd onder de titel “Herschrijven van de Geschiedenis.”

God bracht hen uit Mountaindale, niet om nog verdorvener te worden dan zij in Mountaindale waren, maar eerder om vooruit te gaan in de Waarheid, Christus te verheffen en de standaard hoog te houden; in plaats daarvan volgden zij het voorbeeld van de Joden nadat zij terugkeerden van ballingschap in Babylon. Opnieuw zond de Heer in 2003 een andere Waarheid toepasselijk op de tegenwoordige tijd, door Zijn volk te informeren dat er eerst een zuivering van Davidianen moet plaatsvinden, omdat wij de eersten van de eerste vruchten van de oogst zijn. In 2007, toen de leiders van verschillende Davidiaanse groepen die Waarheid uiteindelijk verwierpen, bracht de Heer Zijn Voorraadschuur over naar Wavesheaf Ministries {Beweegshoof Bedieningen}.

De drie hierboven genoemde pioniers die als eersten naar Waco verhuisden, aanvaardden de Waarheid van de Zuivering van de Davidianen. Helaas sliep Zr. Huggins in 2009 in en werd begraven naast de pioniers van 1935. Broeder Huggins en Zuster Blount verheugen zich nog steeds in de Waarheid. Wavesheaf Ministries staat nu bekend als The Davidian Seventh-day Adventists Association {De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie}, gevestigd op de anti-typische Mt. Carmel heuvel in Waco, Texas.

GODS PREVENTIE OF MENSELIJKE VACCINATIE – WELKE?

WAT ZULLEN WIJ DOEN TEGEN CORONA OF EEN ANDER VIRUS? ZIJN HET DE PIJNSCHEUTEN VAN DE NATUUR OF DE PLANNEN VAN DE MENS?

Reinheid: lees bladzijden 97 tot 102 in de Leviticus van de Davidiaanse Zevende-dag Adventisten. 

En vergeet niet dat nog essentiëler voor de gezondheid zijn: zoet water, zonneschijn, zuivere frisse lucht, en beweging in de buitenlucht. {EW: 45.2}

Zuivere lucht, zonlicht, matigheid, rust, beweging, juiste voeding, het gebruik van water, vertrouwen in goddelijke kracht – dit zijn de ware geneesmiddelen. Ieder persoon zou kennis moeten hebben van de geneeskrachtige werktuigen van de natuur en hoe hen toe te passen. Het is van noodzakelijk belang om zowel de grondbeginselen te begrijpen die betrokken zijn bij de behandeling van de zieken als een praktische training te hebben die iemand in staat stelt deze kennis op de juiste manier te gebruiken.  {MH 127.2}

Maak vrienden. Wees te allen tijde opgewekt en kalm. Gedenk dat “een vrolijk hart goed doet als een medicijn; maar een gebroken geest de beenderen verdroogt.” Spr. 17:22. Angsten, woedeaanvallen, grote lasten en zorgen, de hoeveelheid maagafscheiding, waardoor een zure maag en maagzweren ontstaan.  {EW: 81.1}

“De relatie die bestaat tussen het verstand en het lichaam is zeer diepgaand. Wanneer de een is aangetast, lijdt de ander mee. De toestand van de geest beïnvloedt de gezondheid in veel grotere mate dan velen beseffen. Veel van de ziekten waaraan mensen lijden zijn het gevolg van mentale

(Vervolgd op pag. 26)

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 22  of 28

Gezinsleven En Gezondheid

Dierbare, geliefde familie van de Elfde-Uur Kerk, we zijn verheugd om u wat nieuws en updates te brengen van de Ministerie Gezinsleven en Gezondheid.

“Van de leer van de gezondheidshervorming wordt gezegd dat zij de rechterhand en arm van de Derde Engel Boodschapis, en dat het medische werk ‘de rechterhand van de boodschap’ is.”  {SR2: 179.2}

DE MINISTERIE IS ONTSTAAN OP FEBRUARI 2019.

Vanaf het moment dat wij begonnen, hebben wij voortdurend de zegeningen van de Heer ervaren bij onze inspanningen om de kwalen van de zieken onder ons te verlichten. 

De Heer gaf Zijn woord aan het oude Israël dat als zij zich strikt aan Hem zouden vastklampen en al Zijn vereisten zouden doen, Hij hen zou bewaren voor al de ziekten die Hij over de Egyptenaren had gebracht, maar deze belofte werd gegeven op de voorwaarde van gehoorzaamheid. Hadden de Israëlieten gehoorzaamd aan het onderricht dat zij ontvingen en van hun voordelen geprofiteerd, dan zouden zij de aanschouwelijke les voor de wereld zijn geweest op het gebied van gezondheid en voorspoed. De Israëlieten faalden in het vervullen van Gods voornemen en waren aldus niet in staat de zegeningen te ontvangen die de hunne hadden kunnen zijn. 

Wij, die vandaag Geestelijk Israël worden genoemd, hebben het voorrecht om al deze zegeningen te ontvangen die aan het oude Israël waren beloofd.

“(…) Gelijksoortige getrouwheid vandaag zal gelijksoortige resultaten opleveren. Voor ons staat er geschreven: “Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een bijzonder volk; opdat gij de lof moogt verkondigen van Hem, die u uit duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaarlijk licht.’” 1 Petrus 2:9. {CD 26.3}

 

DE FLHD HEEFT DE VOLGENDE ONDERMINISTERIEEN:

DE BALSEM VAN GILEAD KLINIEK

Deze is een online virtuele kliniek waar broeders en zusters van de Kerk kunnen komen als ze ziek zijn of enige tijd kunnen doorbrengen met het vergaren van meer kennis over wat zij dan ook willen weten betreffende gezondheid. 

De Kliniek is verdeeld in twee afdelingen, één voor de zusters en de andere voor de broeders. 

DE HEMELSE KEUKEN

“Koken is geen minderwaardige wetenschap, en het is er een van het meest noodzakelijk belang in het praktische leven. Het is een wetenschap die alle vrouwen zouden moeten leren, en het zou zo onderwezen moeten worden dat het de armere klassen ten goede komt. Het smakelijk en tegelijkertijd eenvoudig en voedzaam maken van voedsel, vereist vaardigheid; maar het kan worden gedaan. Koks moeten weten hoe zij eenvoudig voedsel op een eenvoudige en gezonde manier kunnen bereiden, en dusdanig dat het als smakelijker wordt ervaren, zo ook volwaardiger, vanwege de eenvoud ervan.” 378 {CCh 222.5}

In onze keuken wordt gezond voedsel bereid door een Comité: 

 • dat zich ervan vergewist dat er gezond, smakelijk voedsel met de juiste voedselcombinaties wordt opgediend;
 • dat ook advies geeft in de verschillende WhatsApp groepen van de organisatie; en
 • dat zorgdraagt voor recepten en “Elfde Uur Recepten” maakt, die afkomstig zijn van onze broeders in de verschillende Divisies.

GEBEDSTROEPEN

ONZE MISSIE

Hun harten voor God verootmoedigen in voorbede en vasten ten behoeve van hun Elfde Uur Kerk familie, vrienden en de zieken onder hen, zodat zij Zijn vergevende genade mogen ontvangen, dicht tot Hem mogen naderen en dat Hij Zijn schatten voor hen kan ontsluiten.

Sinds een jaar komen de leden van de troep elke woensdagmorgen van 3 tot 4 uur s’ morgens VS CT samen met hun smeekbeden voor de genadetroon van de Heer, met de gebedsverzoeken  

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 23  of 28

van gemeenteleden, families en vrienden, die gedurende de week werden verzameld.

Gebeden worden verhoord, en eens per maand worden dankbetuiging, lofprijzingen, en getuigenissen aan de Heer aangeboden. 

OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS IN DE GEZONDHEIDSMINISTERIE

“De Heer roept vrijwilligers op om Zijn leger te betreden. Ongezonde mannen en vrouwen moeten gezondheidshervormers worden. God zal met Zijn kinderen samenwerken in het bewaren van hun gezondheid, als zij met zorg eten, en weigeren de maag onnodig te belasten. Hij heeft op genadevolle wijze het pad der natuur zeker en veilig gemaakt, breed genoeg voor allen die het bewandelen. Hij heeft voor ons levensonderhoud de volwaardige en gezondheid-schenkende voortbrengselen van de aarde gegeven”.  {CD 39.3}

“Wie geen acht slaat op de aanwijzing die God heeft gegeven in Zijn woord en in Zijn werken, wie de Goddelijke geboden niet gehoorzaamt, heeft een gebrekkige ervaring. Hij is een ongezonde Christen. Zijn geestelijk leven is zwak. Hij leeft, maar zijn leven is verstoken van geurigheid. Hij verprutst kostbare momenten van genade”.  {CD 39.4}

ORGANISATIE

We zijn nog steeds bezig met de organisatie van de GezondheidsMinisterie.

Mijn dierbare Broeder, mijn dierbare Zuster, kom en laat ons tezamen werken in de wijngaard van de Heer. 

Bent u ijverig? Hebt u reeds ervaring met het werken als medisch zendeling? Neem contact met ons op, en de Heer zal ook voor u werk hebben in deze essentiële Ministerie. 

COMITÉ LEDEN VAN DE GEZONDHEIDSMINISTERIE ZIJN:

Zr. Helga Kortram (Directeur)
Zr. Edna Twara (Ass. Directeur)
Br. Lloyd van Niel (Secretaris)
Zr. Phili van Niel (Penningmeester)
Zr. Huguette Suivant (lid)
Zr. Josseline Samy (lid)
Zr. Lungowe Mwiya (lid)
Zr. Sylvia Kayanga (lid)
Br. Iwan Kortram (lid)
Br. Lennox Sam (Adviseur).

De Ministeriële Afdeling 

“Onmiskenbaar wijst het heldere licht, dat voortkomt uit het type, uit de getuigenissen van de profeten en uit de geschiedenis, de boodschap van de Staf aan als de enige die gewijd is om de kerk van de laatste dagen, bevrijd van zonde en zondaars, naar het land van de belofte te leiden, wanneer ‘de tijden der heidenen vervuld zullen zijn’. Lucas 21:24.  In de dagen van deze koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten, dat nooit zal worden vernietigd. Dan. 2:44. Die dag is gekomen, en de Staf Gods is hier om die ‘grote hervormingsbeweging onder Gods volk’ tot stand te brengen – (Testimonies, Vol. 9, blz. 126), om ‘kracht en macht te geven aan de Derde Boodschap van de Engel’ – (Early Writings, blz. 277), zodat, ‘gekleed in de wapenrusting van Christus’ gerechtigheid, de kerk …’ schoon als de maan, helder als de zon, en verschrikkelijk als een leger met banieren,’ kan ‘uitgaan in de hele wereld, overwinnend

en te overwinnen.’–Propheten en Koningen, blz. 725.  {ABN3: 23.2}

In het licht van deze verklaring heeft de ministeriële afdeling vanaf het begin de schapen bediend, niet alleen door middel van persoonlijke Bijbelstudies, maar ook via het verspreiden van de zuivere Staf door middel van video’s, sociale media platforms, enz. Midweekse Gebedsbijeenkomsten worden elke dinsdag om 20.00 uur gehouden, maandelijkse School van de Profeten elke tweede Sabbat om 7.00 uur, en wekelijkse Western Hemisphere Sabbath Afternoon studies elke Sabbat om 15.00 uur (alle tijden zijn USA Central Time, CT). Zowel Adventisten als Davidianen worden uitgenodigd en mogen vragen stellen na elke presentatie, behalve voor de Gebedsbijeenkomst, waar deelname is aan het einde met lofprijzing, dankzegging, en getuigenissen.  

Webinar ID’s voor deze bijeenkomsten zijn als volgt (geen passcode): 

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 24  of 28

Midweek Gebedsbijeenkomst: 989 2478 5827
School van de Profeten: 940 2826 1432
Westelijk Halfrond Sabbat Middag: 940 4716 3414

Pastorale counseling over doop, huwelijk, persoonlijke bemoedigingen, etc., wordt regelmatig uitgevoerd, en momenteel ontvangen de kerkleden elke laatste zondag van elke maand virtueel bezoek van de predikant. Aangezien de bediening niet alleen het werk is van de gewijde predikant, nemen broeders, zusters en jeugd gezamenlijk en afzonderlijk deel aan dit grote werk van reformatie. Natuurlijk gaat deze dienst niet voorbij aan de geestelijke of lichamelijke noden van ouderen, zieken, armen, weduwen en wezen.

Elk lid van de kerk kan te allen tijde om ambtelijke begeleiding vragen door contact op te nemen met het secretariaat van de dienst op mdsec@gadsda.com. 

“Inderdaad, … Hij verkoos de trouwe bouwers het zwaard in de ene hand te laten houden en de stenen in de andere hand (Neh. 4:17, 18). Hun werk was even zwaar, zo niet zwaarder dan het onze, maar zij waren er trouw aan, en wij kunnen het ons niet veroorloven minder trouw te zijn. Ja, zij werkten evenveel als zij onderwezen. Ze onderwezen niet alleen de godsdienst, maar ook de bouw.” {1TG9: 13.3}

Secretaris van de Ministeriële Afdeling
Zus. Phili Kortram-van Niel

Gezinsleven

Deze Ministerie startte in februari 2019 met de  Miniserie Gezondheid en werd gecombineerd tot de Ministerie van Gezinsleven en Gezondheid (FLHD).

Het doel om de gezinnen van de Elfde Uur Kerk te adviseren en te ondersteunen bleek een groot succes te zijn, en de kerk ervoer de overvloedige zegeningen van de Heer door het werk van deze bediening. 

“Jonge dames moeten grondig geïnstrueerd worden in koken. Wat ook hun omstandigheden in het leven mogen zijn, hier is kennis die praktisch kan worden gebruikt. Het is een tak van onderwijs die de meest directe invloed heeft op het menselijk leven, vooral op het leven van hen die {ons} het meest dierbaar zijn. Menig echtgenote en moeder die niet de juiste opvoeding heeft gehad, en gebrek aan vaardigheid  heeft in de kookministerie, biedt dagelijks   gebrekkig bereid voedsel aan haar gezin aan, dat gestaag en zeker de spijsverteringsorganen vernietigt, hetgeen slechte kwaliteit van bloed aanmaakt, en vaak leidt tot acute aanvallen van ontstekingsziekten, en vroegtijdige dood veroorzaakt.” — “Counsels on Health” {“Adviezen over Gezondheid”}, p. 145. {2SC3,4: 16.2.3}

Vanwege deze waarschuwingen, zijn wij begonnen met de Hemelse Keuken, die een middel is om onze ElfdeUur-Kerkleden te helpen vaardigheden te ontwikkelen in een belangrijk deel van hun dagelijkse gezinsactiviteitengenaamd koken. Online kooklessen zullen binnenkort deel uitmaken van onze bediening. 

HUWELIJK

“Zoals met de instelling van de Sabbat, zo moet God ook die van het huwelijk herstellen. De woorden van Christus: “Want in de opstanding huwen zij niet, noch worden zij ten huwelijk gegeven, maar zijn als de engelen Gods in de hemel’ (Matt. 22:30), onthullen dat wij de ware huwelijksinstelling uit het oog hebben verloren. En daar God de toestand van ons toekomstige leven nog niet volledig aan ons bekend heeft gemaakt, zijn wij, op dit moment niet volledig in staat om of de huwelijks- of de gezinsrelatie na de opstanding te verstaan.” {3SC2: 7.2.3}

Wij organiseren elke laatste zondag van de maand presentaties over het Huwelijk, Geboortebeperking, enz.  Wij lezen ook voor uit The Adventist Home {Het Adventistische Huisgezin} en die cruciale passages in de Symbolische Code betreffende het gezinsleven om te voldoen aan de vereiste standaard van het spoedig komende Koninkrijk. 

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 25  of 28

RAAD GEVEN AAN HET 11DE UUR KERKGEZIN

Deze afdeling is een van de essentiële onderdelen van het Gezinsleven Ministerie.  Als bedienaar en coördinator van de Gezinsleven en Gezondheid Ministerie, is Bro. Sam momenteel in gesprek met alle gezinnen en leden van de kerk. Zij die Br. Sam hebben ontmoet hebben genoten van hun eerste ontmoeting en kijken uit naar hun volgende afspraak met hem. 

(od of de Mens, welke? Vevolg van pg. 20)

depressie. Verdriet, bezorgdheid, ontevredenheid, wroeging, schuldgevoel, wantrouwen, neigen er allemaal toe de levenskrachten af te breken en verval en dood uit te lokken (…) Moed, hoop, geloof, sympathie, liefde, bevorderen de gezondheid en verlengen het leven. Een tevreden gemoed, een opgewekte geest, is gezondheid voor het lichaam en kracht voor de ziel.” – Ministry of Healing {Bediening van Genezing}, p. 241.  {EW: 81.2}

Volg het tachtig/twintig gezondheidsplan, en wat dan ook rauw gegeten kan worden, kook dat niet. Reinig je spijsverteringsstelsel minstens twee keer per jaar.  

DEZE VOEDINGSMIDDELEN ZIJN NATUURLIJKE ANTIBIOTICA EN LICHAAMSREINIGERS DIE NOOIT MOGEN ONTBREKEN IN ONZE HUIZEN: KNOFLOOK, KURKUMA, GEMBER, CITROENEN, CAYENNE PEPER,

HOUTSKOOL.

Keer Terug naar de Oude Paden.

“Zo zegt de Here: Staat gij op de wegen, en ziet, en vraagt naar de oude paden, waar de goede weg is, en wandelt daarin, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Maar zij zeiden: Wij zullen daarin niet wandelen.” Jeremia 6:16 {KJV}

“Wij zijn afgedwaald van de oude grenspalen. Laat ons terugkeren. Als de Heer God is, dien Hem; indien Baäl, dien hem. Aan welke kant zult gij staan?” —Testimonies, Vol. 5, p. 137/Getuigenissen, Deel 5, blz.115 {ABN2: 71.2}

“De kerk heeft zich afgewend van het volgen van Christus haar Leidsman, en trekt zich gestaag terug naar Egypte!”  En dat “de getrouwe stad een hoer is geworden;” en dat “het huis Mijns Vaders tot een huis van koopwaar is gemaakt, een plaats vanwaar de Goddelijke tegenwoordigheid en heerlijkheid zijn geweken.” Zie: “Getuigenissen voor de Kerk,” Vol. 5, p. 178/“Testimonies for the Church,” Vol. 5, p. 217; Vol. 8, p. 250; Vol. 5, p. 211/Dl. 5, blz. 173.  {3SC11-12: 10.2.5}

“Zelfs vanaf de dagen uwer vaderen zijt gij van Mijn verordeningen afgeweken, en hebt ze niet onderhouden.  Keer tot Mij terug, en Ik zal tot u terugkeren, zegt de Here der heerscharen.  (….)” Mal. 3:7 {KJV}.

Deut. 7:15 “En de HEERE zal alle ziekte van u wegnemen, en zal geen van de kwade ziekten van Egypte, die gij kent, op u leggen, maar zal ze leggen op allen, die u haten.”

Komende evenementen

Leraarsschool van de Profeten, 1e Sabbat van elke maand
7:00 AM CST, e-mail voor uitnodiging, pas aan voor uw gebied

Algemene School van de Profeten, 2e Sabbat van elke maand
7:00 AM CST, Pas aan voor uw gebied
Zoom#: 940 2826 1432, Passcode: 1

Sabbat middag studie, 3:00 PM CST, Pas aan voor uw gebied
Zoom#: 940 4716 3414, Passcode: 1

Woensdagavond gebedsbijeenkomst, 20:00 uur CST
Zoom#: 989 2478 5827, Passcode: 1

Davidian Princes and Priests (DPPS) 2e/laatste woensdag
8:00 PM CST, Zoom#: 964 6277 5768, Passcode: 1

Koningin Esther Zustervereniging, 20:00 uur Centrale Tijd, 1e/3e Wed.
8 PM CST, Zoom#: 959 0403 4695, Passcode: 7

Leraarsschool van de Profeten, 1e Sabbat van elke maand
15:00 uur EET, E-mail voor uitnodiging, pas aan voor uw gebied

Algemene School van de Profeten, 2e Sabbat van elke maand
15:00 uur EET, Pas aan voor uw gebied
Zoom#: 940 2826 1432, Passcode: 1

Sabbat Middag Studie, 22:00 uur EET, Pas aan voor uw gebied
Zoom#: 940 4716 3414, Passcode: 1

Woensdagavond Gebedsbijeenkomst, 04:00 hrs EAT
Zoom#: 989 2478 5827, Passcode: 1

Davidian Princes and Priests (DPPS) 2e/laatste woensdag
04:00 hrs EAT, Zoom#: 964 6277 5768, Passcode: 1

Queen Esther Sister Society (QESS) 3:00 AM EAT, 1e/3e Woe.
04:00 hrs EAT, Zoom#: 959 0403 4695, Passcode: 7

10 Dagen van Gebed – April 11-20, 2021
8:00 PM Central Time, Elke nacht voor 10 nachten, Zoom #: 918 8260 8708, Geen Passcode nodig

Jan. – Feb. – Mrt. 2021 | De Symbolische Code, Vol. 2021, Nr. 1, 2, 3 | Page 26  of 28

Advert Of
Picture
>