fbpx

Traktaat Nr. 13

De Groeten van Christus voor u

EEN GESCHENK 

Wees gegroet, trouwe vrienden van God’s Boek!-U, die uzelf zou willen reinigen van de verderfelijke gebruiken van de heidenen. Voor u zijn hier uitgegoten de reinigende tijdingen van de waarheid betreffende geschenken! {TN13: 3.1}

Dat zij plaats mogen maken in uw harten voor de zegeningen, die heden aan uw deur wachten, teneinde uw hart, uw leven en uw huizen te vervullen, zoals het nieuwe jaar wacht om de plaats in te nemen van het ouden. {TN13: 3.2}

Moge, inderdaad , elke dag uw leven overvloedig zijn met gezondheid, geluk, voorspoed en alle goede dingen voor u en de uwen, terwijl een ieder zich verheugt in de heerlijke verwachting van het Koninkrijk, dat spoedig komt, en dat u zich voorbereid voor een tehuis daarin. {TN13: 3.3}

Sommige boeken zijn veel groter

  En zeggen meer, dat is waar;

Maar geen enkele zou MEER kunnen WENSEN

  Dan dit U TOEWENST—

Stromen van zegen

  Meteen en voor langere tijd,

Om u op te wekken en te houden

  Wijs , gelukkig en sterk,

Vandaag, morgen—door de eeuwigheid heen! {TN13: 3.4}

4

De Groeten van Christus

EEN GESCHENK AAN GESCHENKGEVERS EN

GESCHENKONTVANGERS.

“Iedere gave, die goed  en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij Wie geen verandering is, of zweem van ommekeer.”  Jakobus 1:17 {TN13: 5.1}

Gedurende meer dan negentien eeuwen, is de instelling van Kerst, de populaire dag van geschenkenuitwisseling, door de gehele Christhenheid toegejuicht als een van Gods goede en volmaakte geschenken. En dit sentimenteel gebeuren is verheerlijkt en vereeuwigd tegen het alom bekendstaand feit in, dat Hij in werkelijkheid helemaal niet in december werd geboren, dat de viering van de dag eenvoudigweg een heidens gebruik is , in stand gehouden in bekoorlijke Christelijke schijn en dat het geen geschenk van God is. {TN13: 5.2}

“De kerstgedachte werd nagegaan in de geschiedenis,”zegt een daarmee verbandhoudend krantenbericht uit Chicago, gedateerd 23 december 1935”, en geidentificeerd als een ‘publieke vijand’ van de eerste orde. {TN13: 5.3}

“Gebrandmerkt als een heidense vogelvrij verklaarde werd het verbannen uit New England door de Puriteinen in 1659. {TN13: 5.4}

                                                                                    5

“Kerstvrolijkheid en feesten, ergerde de plechtige pijlers van de kerk dusdanig, verklaarde prof”. William Warren Sweet van de Universiteit der kerkgeschiedenis te Chicago, dat zij het Algemene Gerechtshof van de leefgemeenschap van Massachussets een wet uitvaardigde, die als volgt luidde’: {TN13: 6.1}

“Wie dan ook betrapt wordt op het vieren van Kerst of iets dergelijks, zij het door gedoging of praktisering daarvan, gebras of op welke andere wijze dan ook , als een festifiteit, zal met vijf shilling worden beboet. {TN13: 6.2}

“Slechts tijdens de laatste helft van de eeuw werd de kerstgedachte in Amerika aanvaard en dt zelfs in de kerk , bevestigde prof. Sweet. {TN13: 6.3}

Met deze alombekende historische feiten voor ogen, behoeft deze fase van het onderwerp geen verdere behandeling, dan de duidelijke waarschuweing van de Heer betreffende:

 Kerstviering en Kerstgeschenken. {TN13: 6.4}

Terwijl voor een menigte van kerstvierders Christus nauwelijks meer betekent, dan elke doorsnee mens van faam, is Hij voor een grotere menigte kerstvierders die helemaal geen christen zijn, slechts een figuur uit verhalen, door wie op die  vrije dag pretmakerij tevoorschijn getoverd wordt. Hoewel zij zonder betekenis Zijn naam mompelen in vormelijke erkenning van de vermoedelijke oorsprong van de religieuze aangelegenheid van het seizoen!. Aldus is het voor velen, als een licht in de duisternis, een vaststaand feit, dat kerst, in wezen

6

niet onderhouden wordt ter ere van de Verlossen, maar ter verheerlijking van een heidens gebruik en ter bevrediging van het vleselijk gezinde hart. Dus kunnen zij die een   “in-elk-opzicht-chisten” zijn, daarom niet consequent deelnemen aan de viering van de kerstmythe. Inderdaad, slaat men , door dat  te doen, Gods Woord openlijk in de wind , want: “Zo zegt de HERE : gewen u niet aan de weg der heidenen en schrik niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken. Want de handelwijze der volken, die er zijn, zijn ijdel: want men kapt een boom uit het woud, het werk der handen van de werkman , met de bijl. {TN13: 6.5}

“Zij versieren het met zilver en goud, met spijkers en hamers maken zij het vast, zodat het niet waggeld. Zij staan rechtop als een palm, maar zij spreken niet’’ zij moeten beslist gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet, want zij kunnen geen kwaad doen, maar ook goeddoen is er bij hen niet. “(Jer. 10: 2-5, K.J.V) {TN13: 7.1}

En de traditie van het uitwisselen van geschenken welk part en deel uitmaakt van de gedachte van kerstviering, is een jaloersheidopwekkend gebruik, dat maar al te vaak slechts het hart van de ontvanger aantast en de beurs van de koper ledigt. Terwijl het aldus de ene menigte prikkelt tot het aan de dag leggen van trots, ja, het zelf verlokt tot rivaliteit( wedijveren) , losbandigheid, en immoraliteit( verdorvenheid), zet het de andere menigte , de arme massa, aan tot zowel afgunst of ontmoediging, of beiden, zo ook niet  minder vaak tot wanhoop, en soms tot waanzin. -zelfs tot het plegen van moord en zelfmoord. {TN13: 7.2}

7

De gehele kerstinstelling is dus een soort van heidense aanbidding, die naties demoraliseert. De dienstknechten des Heren zullen altijd het uitwisselen van kerstgeschenken schuwen. Schuw de kwade medewerking aan de aanmatigende geest en valse humaniteit (menslievendheid) van deze aangelegenheid. Christenen kunnen inderdaad niet deelnemen aan het onheilige verkeer van geschenkenhandel en gebras en tegelijkertijd een  in-alle-opzichten-christen” zijn. {TN13: 8.1}

“Wie zou U niet vrezen, o Koning der volken? Want U komt het toe (…) Nietig zijn zij, en het werk der dwalingen; in de tijd van hun bezoeking zullen zij teniet gedaan worden. Want de herders [ de geestelijke leiders] zijn verdwaasd

(wreed, redeloos of beestachtig) geworden, en hebben de HERE niet gezocht; daarom zullen zij niet voorspoedig zijn, en al hun kudden, zullen verstrooit worden. “” ( Jer. 10:7, 15,21, “” King James” vertaling) {TN13: 8.2}

Het uitwisselen van kerstgeschenken is echter niet het enige kwaaduitbroedend gebruik. Een ander kwaad , dat niet minder is , is het gebruik van uitwisselen van ;

  Verjaardagsgeschenken. {TN13: 8.3}

Hoewel geboortedaggeschenken ter ere van de pasgeborene in overeenstemming is met de edele impulsen der mensheid, is de gewoonte van eht geven van geschenken aan elkaar op verjaardagen, zoals het daaraan verwante gebruik van het uitwisselen van kerstgeschenken, een gebruik dat trots, buitensporigheid, onbillijkheid of ongemak, ontevredenheid, jaloersheid,

8

zorgen, en een menigte van soortgelijke boosheden verwekt. Als zijnde verplicht, zijn verjaardagsgeschenken, in de laatste analyse, helemaal geen geschenken, maar louter formele uitwisselingen, die, in de meeste gevallen waardeloos (of onbruikbaar), buitensporig en schadelijk zijn. De volgeling van Christus, die met zijn gehele hart Zijn raadgevingen koesterd, zal dit verderfelijk of kwaadaardig gebruik schuwen of de aangelegenheid nu Kerst , Pasen, verjaardagen of watdan ook is. Kortweg gezegd hij zal alles schuwen behalve het schenken van

Liefdesgeschenken. {TN13: 8.4}

Als u een liefdesgeschenk wenst te geven, niet een gelegenheidsgeschenk, laat het iets bruikbaars zijn , nooit een luxe of ijdel geschenk en nooit boven uw mogelijkheden(middelen); laat het gedreven zijn door een onzelfzuchtige en grootmoedige geest in plaats van dwangmatigheid of trots, gewoonte of vergoeding (vergelding). Laat het kortom een oprecht liefdesgeschenk zijn tot eer van de ontvanger, niet ten eren van een gelegenheid,welke niet alleen een vergelding aangeeft, maar het zelf vereist. Christenen moeten gevers zijn geen handelaren.! {TN13: 9.1}

Ten slotte, moet dezelfde onzelfzuchtige geest , die Maria bewoog om de “” alabaster pot”” te breken en de kostbare zalf te gieten , ter ere van Hem wiens onvergelijkelijke bloed was gevloeid om allen te reinigen , zowel de gever als de ontvanger drijven en het geschenk moet nu hetzelfde resultaat hebben als de zalf had voor de begrafenis en als het bloed had voor de opstanding. {TN13: 9.2}

Niet alleen moeten christenen op het juiste moment wijze en onzelfzuchtige gevers zijn, maar ook

9

wijze en dankbare ontvangers. Allicht moeten zij zich verblijden in de glorierijke geschenken van God meer dan in de vergankelijke geschenken van mensen. Zulke christenen zijn gelukkig in het geven van liefdesgeschenken, maar hun grootste vreugde en zegening zal zijn in de naleving van de

Heilige Herdenkings- en Eeuwige rust geschenken. {TN13: 9.3}

Het grootste tastbare geschenk dat ooit verleent is aan de mensheid is de mooie aarde en de “”volheid daarvan””, gekroond met de Eeuwige Rustdag-de Rust die de nalevers bevestigd in de waarheid, dat de Heere alle dingen in zes dagen schiep en “” ruste op de zevende dag””: daarom zegende Heere de Sabbatdag en heiligde die.””. Dienovereenkomstig, van alle dagen van de week, is deze alleen heilig. Daarom, “” Gedenk de Sabbatdag , om het zo te houden. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen,: maar de zevende dag is de Sabbat van de Here uw God: daarop zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, uw dienstknecht, uw dienstmaagd noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde, de zee en al wat daarin is gemaakt, en rustte op de zevende dag”” Exodus 20: 8-11. {TN13: 10.1}

Door een getrouwe Sabbat naleving nu, zal ieder ware christen zijn waardering tonen, voor deze compleet wijze en liefdevolle voorziening voor de fysieke, mentale en geestelijke welzijn van de mensdheid en daarbij

10

zijn geloof in zijn Schpper, zodat hij het voorrecht toegekend mag worden van

 Het houden van het Sabbat geschenk in eeuwigheid. {TN13: 10.2}

“” Want ziet , die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen als mestkalveren. En gij zuld de goddelozen vertreden want zij zullen als worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage dien Ik maken zal, zegt de HEERE der heirscharen.”” Mal 4 : 1-3  {TN13: 11.1}

Gedenk [ allen die getuige zullen zijn van de vernietiging van de slechten hierboven beschreven] de wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israel, der inzettinen en rechten. Vers 4 {TN13: 11.2}

Dit gebod om de wet welke Mozes ontving in Horeb te houden, is volgens de Schriften,voor allen die zullen leven in de groote en geduchte dag des Heren – levend wanneer God naar de wereld Zijn laatste profeet stuurt, de antitypische Eliah: Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia eer dat de grote en die vreselijke dg des HEEREN komen zal.”” Vers 5 {TN13: 11.3}

Duidelijk is het dat wij Zijn

11

 Heilige Gave (gift) van de wet van Mozes moeten gedenken, niet alleen voor de beloofde profeet arriveert en terwijl hij de grote en vreselijke dag des HEEREN verkondigt, maar zelf voor eeuwig: “” Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekde de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan.En het zal geschieden , dat van de ene nieuwe maan ot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, aale vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.En zij zullen henen uitgaan en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen”” . Jes 66: 22-24. {TN13: 11.4}

Doch bidt , verzoekt de Here, vooruitkijkend naar de tijd van de grote verdrukking,  dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat””. Matt 24:20.

Dus moeten we niet alleen het sabbat geschenk koesteren, maar tevens ernstig bidden dat de omstandigheden zichzelf zo voordoen dat we niet een sabbat-brekende(ontheiligende) toestand over ons halen, waar er geen ontsnapping van is. Want de sabbat  gemaakt zijnde voor de mens en niet de mens voor de sabbat, maakt het klaarblijkelijk (duidelijk)een zegen voor hen , niet hen tot een zegen ervoor. {TN13: 12.1}

Christenen weten uit ervaring dat Satan harder probeert de mens van het sabbatgeschenk te beroven dan ieder ander geschenk van God, zelf door het beest te

12

inspireren om voor hem te spreken tegen De Almachtige God en te trachten de “”tijden en wetten”” te veranderen. Dan 7 : 25  Wordt dus niet een navolger van het beest, maar weest volgers van Christus en door uw goed gedrag, “”bevestigd de wet””. Romeinen 3 : 31.

En onthou, dit Heilige Geschenk , de sabbat , is een Geschenk, niet alleen voor de kinderen van Jacob, maar

 Een Geschenk voor “”Alle Vlees””. {TN13: 12.2}

Welgelukzalig is de mens, die zulks doet en des mensen kind, dat daaraan vasthoudt; die den sabbat houdt, zodat gijdien niet ontheiligt en die zijn hand bewaart van enig kwaag te doen. {TN13: 13.1}

En de vreemde, die zich tot den HEERE, gevoegd heeft, spreke niet zeggende: De HEERE heeft mij gans en al van Zijn volk gescheiden en de gesnedene zegge niet Ziet ik ben een dorre boom. {TN13: 13.2}

Want alzo zedt de HEERE van de gesnedenen, die Mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen, waartoe Ik lust heb en vasthouden aan Mijn verbond; Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen  Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. {TN13: 13.3}

 En de vreemden die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige en die aan Mijn verbond vasthouden; Die zal Ik ook brengen tot Mijn

13

heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam ween oop Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. Jes 56:2-7 {TN13: 13.4}

Een juiste beoordeling van dit Eeuwige Rust Geschenk, zal  de juiste beoordeling verzekeren van

  Andere  Kostbare Geschenken. {TN13: 14.1}

Een ware Sabbat-houder zal geen ondankbare zijn. Hij zal eerder dankbaar zijn in alles, de Heer dank betuigende voor het geschenk vanovervloed, zo ook  voor het geschenk van gebrek; en zij het in voor – of tegenspoed, zal hij vanuit het hart met Paulus zeggen: Niet dat ik zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk Opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek.Fil. 4 : 11,12. {TN13: 14.2}

Aldus zal elke goede Christen, bij slecht of bij goed weer leren om anderen tot  Christus te leiden, in gedachte houdend, dat “”alles zijn bestemde tijd heeft”” en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien; een tijd om te doden en een tijd om te genezen; een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen; een tijd  om te wenen en een tijd om te lachen een tijd om te kermen en een tijd om op te springen; een tijd om stenen weg te werpen, en een tijd om

14

stenen te vergaren; een tijd om te omhelzen en een tijd verre te zijn van omhelzen; een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan; een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen; een tijd om te scheuren en een tijd om te naaien; een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken; een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten; een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Pred 3 : 1-8 (SV) {TN13: 14.3}

Trouw aan zijn geloof, zal de trouwe volgeling van Christus, in eerbiedige waardering en dankbaarheid, dank zeggen voor het geschenk van elke tijd en gelegenheid, voor het geschenk van overvloed en voor het geschenk van gebrek,ook voor het geschenk van een tehuis en voor ;het geschenk van de dierbaren – een echtgenoot, een echtgenote en kinderen; een vader en een moeder, verwanten en vrienden. En hij zal dankbaar het gebod des Heren eren: {TN13: 15.1}

“” Mannen hebt uw vrouw lief, gelijk ook Christus de gemeente heeft liefgehad, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; om haar te heiligen, haar  reinigende door eht waterbad door het Woord en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatssen, stralen, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn de mannen [ook] verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christut de gemeente, omdat wij leden zijn van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een man

15

 zijn vader en moeder verlaten en zich verenigen met zijn vrouw en die twee zulen tot een vlees zijn . Ef. 5 : 25-31 KJV {TN13: 15.2}

Vrouwen weest aan uw man onderdanig als aan de HERE, want de man is het hoofd van Zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van de gemeente; Hij is de verlosser van het lichaam. Daarom zoals de gemeente onderworpen is aan Christus, laten ook zo de vrouwen onderworpen zijn aan hun eigen mannen in alles. “” Verzen 22-24.KJV Want de vrouw die een echtgenoot heeft is door de wet gebonden aan haar echtgenoot, zolang  hij leeft; maar als de echtgenoot dood is , is zij ontslagen van de wet van haar man. “” Rom. 7:2 KJV {TN13: 16.1}

Doch ik zeg den ongetrouwden en den weduwen: Het is hun goed, indien zij blijven gelijk als ik. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter te trouwen dan te branden. {TN13: 16.2}

Doch den getrouwden gebiede niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van den man niet scheide. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijve, of met den man verzoene; en dat de man de vrouw niet verlate.Maar den anderen zeg ik, niet de Heere: {TN13: 16.3}

Indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelve tevreden is bij hem te woen, dat hij ze niet verlate En een vrouw, die een ongelovigen man heeft, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlate. Went de

16

ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door den man; wnat anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige scheidt dat hij scheide. De broeder of zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt; maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet gij, vrouw of gij den man zult zalig maken? Of wat weet gij man of gij de vrouw zult zalig maken? {TN13: 16.4}

Een iegelijk blijve in die beroeping daar hij in geroepen is. Zijt gij een dienstknecht zijnde geroepen, laat u dat niet bekommeren; maar indien gij ook kunt vrij worden, gebruik dat liever. Want die in den Heere geroepen is , een  dienstknecht zijnde, die is een vrij gelatene des Heeren, desgelijks ook die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten van mensen. Een iegelijk waarin hij geroepen is broeders, die blijve in hetzelfve bij God. {TN13: 17.1}

Aangaande de magden nu, ;heb ik geen bevel des Heeren, maar ik zeg mijn gevoelen, als de barmhartigheid van den Heere gekregen, heb  om getrouw te zijn. Ik houde dan dit goed te zijn om den aanstaanden nood, dat het , zeg ik den mens goed is alzo te zijn. {TN13: 17.2}

Zijn gij aan een vrouw verbonden, zoek geen ontbinding, zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek geen vrouw. Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet en indien een maagd trouwt, zij zondigt niet. Doch

17

dezulken zullen verdrukking hebben in het vlees; en ik spare ulieden. {TN13: 17.3}

Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is [het koninkrijk komt spoedig] , opdat ook die [nu] vrouwen hebben zouden zijn als niet hebbende, en die wenen als niet wenende en die blijde zijn als niet blijde zijnde, en die kopen als niet bezittende; en die deze wereld gebruiken als  niet misbruikende, want de gedaante dezer wereld gaat voorbij [ en er komt een Koninkrijk van God, waarin allen gelijk zijn]. En ik wil, dat gij zonder bekommernis zijt, [ laat de dingen dezer wereld u niet bedroeven’;zij zijn slechts voor een seizoen ( van tijdelijke aard) ; terwijl het koninkrijk voor eeuwig is]. {TN13: 18.1}

De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, hoe hij den Heere als behagen; Maar die getrouwd is bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen. Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, opdat zij heilig zij, beide aan lichaam en geest; maar die getrouwd is bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij den man zal behagen.: 1 Cor 7 : 8-16, 20-34. Daarom zijn de ongetrouwden minder belemmerd. {TN13: 18.2}

 “” Zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker,matig,

18

 eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren. Niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; maarbescheiden geen vechter, niet geldgierig. Die zijn eigen huis regeert, zijn kenderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid. ( Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de Gemeente Gods zorg dragen?) Geen nieuweling opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle. En hij moetook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn opdat hij niet valle in smaadheid eninden strik des duivels. {TN13: 18.3}

De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig,niet die zich tot veel wijns begeve, geen vuil-gewinzoekers; houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En dat deze ook eerst beproefd wordenen dat zij daarne dienen zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteraarster, wakker , getrouw in alles. Dat de diakenen ener vrouwe mannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelven een goeden opgang, en vele vrijmoedigheid in het geloof , hetwelk is in Christus Jezus. {TN13: 19.1}

Deze dingen schrijf ik u , hopende zeer haast tot u te komen; Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods,

19

een pilaar en vastigheid der waarheid. “” 1 Tim3 : 1-15 {TN13: 19.2}

“”Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en geen ergernis in in hem. Maar die zijn broeder haat  is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij henengaat want de duisternis heeft zijn ogen verblind. {TN13: 20.1}

Ik schrijf u kinderkens want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil. {TN13: 20.2}

 Ik schrijf u , vaders want gij hebt Hem gekend , Die van den beginne is. {TN13: 20.3}

 Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. {TN13: 20.4}

 Ik schrijf u kinderen want gij hebt den Vader gekend. {TN13: 20.5}

Ik heb u geschreven vaders! Want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is, {TN13: 20.6}

Ik heb u geschreven , jongelingen want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u en gij hebt den boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is, zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. {TN13: 20.7}

Want al wat in de wereld is, namelijkde begeerlijheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet van den Vader,

20

maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid maar die den wil van God doet blijft in der eeuwigheid. Kinderkens, het is de laatste ure en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. 1 Joh. 2 : 9-18. {TN13: 20.8}

“” Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet omdat zij Hem niet kent.Geliefden nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn wij Hem zullen gelijk wezen, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En een iegelijk die deze hoop op Hem heeft die reinigt zichzelven gelijk Hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet de ongerechtigheid want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat Hij geopenbaard is opdat Hij onze zonden zou wegnemen en geen zonde is in Hem. 1 Joh 3 : 1-5.  {TN13: 21.1}

Ten slotte geliefden geef meer ernstige aandacht aan:

21

 DE GAVE VAN DE HEILIGE SCHRIFTEN OP TAFELS VAN STEEN {TN13: 21.2}

                                                                   I

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. {TN13: 22.1}

                                                                  II

Gij zult u geen gesneden beeld , noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemelis, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen want Ik de HEERE, uw God ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kindern , aan het derde en aan het vierde lid dergenen die Mij haten.;en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden. {TN13: 22.2}

                                                                 III

Gij zult den Naam des HEEREN uws God niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden die Zijn Naam ijdellijk gebruikt. {TN13: 22.3}

                                                                 IV

Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods, dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE den ;hemel en de aarde gemaak, de zee en al wat daarin is , en Hij rustte ten zevenden dage ; daarom zegende de HEERE den sabbatdag en heiligde denzelven. {TN13: 22.4}

22

                                                                 V

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de HEERE ue God geeft. {TN13: 23.1}

                                                                  VI

Gij zult niet doodslaan {TN13: 23.2}

                                                                 VII

Gij zult niet echtbreken {TN13: 23.3}

                                                                  VIII

Gij zult niet stelen {TN13: 23.4}

                                                                  IX

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. {TN13: 23.5}

                                                                    X

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd,noch zijn os, noch zijn ezel noch iets dat uws naasten is. Exodus 20 : 3-17 {TN13: 23.6}

“”En Hij gaf aan Mozes , als Hij met hem op den berg Sinai te spreken geeindigd had de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met den vinger Gods.”” Exodus 31:18 {TN13: 23.7}

23

Deze ultieme en universele wet, de Decaloog, oorspronkelijk geschreven door God Zelf op twee stenen tafelen, is gegeven aan de gewilligen ter behoud (bewaring)  van hun kostbare geschenken; hun geloof, hun huizen en hun eigen leven, de huizen en levens van hun familie, hun eigendommen, hun steden, hun natien; en vrede en welwillendheid voor de mensheid. {TN13: 24.1}

“”En Jezus zeide to hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is : Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden [een op elke tafel van steen] hangt de ganse wet en de profeten.”” Matt 22: 37-40{TN13: 24.2}

Want wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen,die is schuldig geworden aan alle.Want Die gezegd heeft: Gij zult geen onverspel doen, Die heeft ook gezegd Gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden. Spreekt alzo en doet alzo als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden.”” Jakobus 2: 10-12.”” Die daar zegt; Ik ken Hem , en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet.”” 1 Johannes 2 “:4. {TN13: 24.3}

“” Geeft  het heilige de honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren.”” Matt 7:6.

24

En u die geen paarlen hebt om te werpen, tracht niet diegene die wel hebben , hun (paarlen) te doen verliezen, maar koester en behoed juist op afgunstige wijze

 Het Geschenk van Godsdienst Vrijheid. {TN13: 24.4}

Dengene nu, die zwak is in het geloof, neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen. Rom 14:1 . {TN13: 25.1}

Wees menslievend. De een gelooft wel dat men alles eten mag maar die zwak is eet moeskruiden. De daar een, verachte hem niet, die niet eet, oordele hem niet , die daar eet. Want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij die eens anderen  huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigen heer’; doch hij zal vastgesteld worden , want God is machtig hem vast te stellen. (Rom 14 :2-4) , maar geen mens kan wie dan ook doen vast stellen. {TN13: 25.2}

De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die den dag waarneem, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God; en die niet eet die eet zulks den HEERE niet ,en hij dankt God.

25

Verzen 5 ,6. Wees voortaan niet bezorgd omtrent deze zaken. {TN13: 25.3}

Zowel hij die gelooft en hij die niet gelooft, moeten niet bemoeien in elkanders zaken. Zij moeten hun tongen in bedwang houden en moeten liefdevol zijn naar elkaar toe. Laat een ieder vrede houden met alle mensen. Vooral de gelovigen moeten dit doen ten opzichte van hen die tot het huishouden der geloof behoren. {TN13: 26.1}

Verbiedende te huwelijke, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed en er in niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde; Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed.1 Tim 4:3-5 {TN13: 26.2}

 U die de Waarheid kent mag elke dag van alles eten waarvoor u met een verlicht geweten dank kunt zeggen , want alleen zulke dingen zijn geheiligd door het Woord van God en gebed. {TN13: 26.3}

Als gij deze dingen den broederen voorsteld, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en onwijfse fabelen en oefen uzelven tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en

26

des toekomenden levens. Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig. Versen 6-9. {TN13: 26.4}

Wees niet als Diotrefes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, ons niet aanneemt….zo verhindert degene die het willen doen en werpt ze uit de Gemeente. “” 3 Joh. 9,10. {TN13: 27.1}

Als u eruit geworpen wordt omwille van de Waarheid, wordt niet boos of ontmoedigd, maar verblijd u in de heilige vertroosting: “” Hoort des HEEREN woord, gij die voor Zijn woord beeft! Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen, om Mijns Naams wil, zeggen: Dat de HEERE heerlijk worde! Doch Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde, zij daarentegen zullen beschaamd worden.”” Jes 66:5 {TN13: 27.2}

Dring niets aan iemand op wat hij niet wil, onthoud ook niet van hem iets wat van hem mocht zijn. En sta nooit tussen hem en zijn God, aan Wie allen hij dient te beantwoorden en Welke alleen alle zaken oplost: “”… de HEERE zal met vuur komen en  Zijn wagenen als een wervelwind; om met grimmigheid Zijn toorn hiertoe te wenden en Zijn schelding met vuurvlammen. Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE in het recht treden met alle vlees en de verslagenen des HEEREN zullen vermenigvuldigd zijn. Die zichzelven heiligen en zichzelven reinigen in de hoven achter een in het midden derzelve die zwijnenvlees eten en verfoeisel en muizen; te zamen zullen zij verteerd woren spreekt de HEERE.”” Jes. 66: 15-17 {TN13: 27.3}

Weerhoud en ontmoedig niemand van een onderzoek

27

naar ogenschijnlijke waarheid, maar help hen om “”alle dingen te beproeven”” en om “”het goede te behouden”” 1 Thess 5:21.Probeer geen invalieden van hen te maken of een dwaas van jezelf, door van hun te verwachten dat- wat- jij- zegt te accepteren . Spoor ze aan om voor zichzelf te zien en hun eigen verantwoordelijkheden te dragen. {TN13: 27.4}

Want “” kostbaar licht zal voortschijnen van het Woord van God en laat niemand veronderstellen te dicteren wat wel en wat niet gebracht moet worden voor de mensen in de verlichtingsboodschappen die Hij zal zenden. En zodoende de Geest van God blussen. Wat ook zijn positie of gezag mag zijn , niemand heeft het recht om het licht af te scheiden van de mensen. Wanneer een boodschap in de naam van de HEER komt tot Zijn volk, mag niemand zich verontschuldigen van een onderzoek  naar haar beweringen. Niemand kan het zich veroorloven om in een houding van onverschilligheid en zelfvertrouwen afstand te houden  en zeggen : Ik weet wat waarheid is. Ik ben tevreden met mijn positie. Ik heb mijn grenzen bepaald en zal niet van mijn positie afgehaald worden. , wat er ook mag komen. Ik wil niet luisteren naar de boodschap van deze boodschapper want ik weet dat het geen waarheid kan zijn.  Het was door het najagen van deze zelfde koers dat de populaire kerken in gedeeltelijke waarheid werden gelaten en dat is waarom de boodschappen van de hemel hun niet hebben bereikt. Test. on Sabbath school work. P.65, Consuls on Sabbath school work p.28. {TN13: 28.1}

Onthoud, dat iedereen het recht heeft t

28

e geloven zoals hij wil en dat hij/zij rekenschap van zichzelf aan de Heer alleen moet geven, niet aan jou. Gun iederen de vrijheid van religie zoals jij wil dat ze jou gunnen. En alhoewel een Christen nooit zijn principes moet opofferen, toch zal hij altijd zo hoffelijk mogelijk zijn tegen diegene die niet met hem instemmen en zij die met hem intstemmen. {TN13: 28.2}

“Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo want dat is de wet en de profeten.” Matt 7:12.  Ja , alzo is de lering van beiden. En zo om al deze heilige geschenken te ontvangen moet u

 Verzaken Eigenwaan, Zelf vertrouwen, Eigendunk, Vooroordelen. {TN13: 29.1}

God roept diegenen in verantwoordelijke posities in Sabbatschoolwerk, om alle eigenwaan, alle zelfvertrouwen, en eigendunk aan de kant te zetten. ; als een boodschap gebracht wordt die u niet begrijpt, doe moeite dat u de beredenering mag horen die de boodschapper geeft, schrift met schrift vergelijkende, zodat u kunt weten of het gebaseerd is op het Woord van God of niet. Als u gelooft dat de genomen standpunten niet het Woord van God als hun fundament hebben, als het standpunt dat u inneemt op dit onderwerp niet bestreden kan worden, produceer dan uw strerke beredeneringen; want uw standpunt zal niet aan wankelen gebracht worden door in contact te komen met dwaling. Er is geen deugd of mannelijkheid in het onderhouden van een constante oorlog in de duisternis, uw ogen sluiten voor het geval u zou zien,

29

uw oren sluiten voor het geval u zou horen, uw hart verharden in onwetendheid en ongeloof voor het geval u zichzelf zou moeten vernederen en toegeven dat u licht heeft ontvangen op sommige punten van de waarheid. {TN13: 29.2}

Jezelf onverschillig af te houden van een onderzoek van waarheid is niet de manier waarop het uitdrukkelijk bevel van de Verlosser om “”de Schriften te onderzoeken”” wordt uitgevoerd. Is het graven naar verborgen schatten om de resultaten van iemands werk een hoop troep te noemen, en geen kritisch onderzoek te doen om te zien of er wel of niet kostbare juwelen van waarheid in de gedachten collectie welke u veroordeelt voorkomen?

Zullen zij die bijna alles te leren hebben, zichzelf afgescheiden houden van elke bijeenkomst waar er een mogelijkheid is om de boodschap die tot de mensen kwam  te onderzoeken, eenvoudigweg omdat ze zich voorstellen dat de meningen (gezichtspunten) die erop na gehouden worden door de leraren  van de waarheid niet in harmonie zijn met wat zei ontvangen hebben als waarheid. Dat was wat de Joden deden in de dagen van Christus, en wij worden gewaarschuwd niet te doen als zij deden en zodoende geleid worden om duisternis in plaats van licht te kiezen door  afstand te nemen van de levende God en er in hun een boos, ongelovig hart was. Geen van hen die denken het allemaal te weten is te oud of te intelligent om te leren van de nederigste der boodschappers van de levende God. – Test. on Sabbatschol work pp. 65,66; Counsels on Sabbath school work pp 28-30. {TN13: 30.1}

Verder is de Heer alleen verantwoordelijk voor onze verlossing, en aan Hem alleen zijn wij

30

verschuldigd voor onze zonden. Houd u af  hierna van de mens wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten.Jes 2 : 22. Wordt geen invalide door anderen voor u te laten denken, maar

      Maak Gebruik van het Geschenk van Verstand en  Redenering. {TN13: 30.2}

Allen moeten voorzichtig zijn met het presenteren van nieuwe gezichtspunten van de Schriften, voordat ze deze punten  aan een grondige studie hebben onderworpen, en tenvolle bereid zijn ze te onderleggen vanuit de Bijbel. Introduceer niets wat een meningsverschil kan veroorzaken, zonder duidelijk bewijs dat God hierin een duidelijke boodschap voor deze tijd geeft. {TN13: 31.1}

Maar pas ervoor op  om dat wat waarheid is te verstoten. Het grote gevaar met ons volk is dat van vertrouwen op mensen en vlees tot hun arm stellen. Zij die het niet tot een gewoonte gemaakt hebben , om de Bijbel voor zichzelf te bestuderen, of bewijs te overwegen, hebben vertrouwen in de leiders, en accepteren de beslissingen die zij nemen, en zodoende zullen velen juist de boodschap van God gezonden voor Zijn volken verwerpen als deze leidende broeders het niet accepteren. {TN13: 31.2}

Niemand moet  beweren dat hij al het licht heeft voor Gods volk. De Here zal dit niet tolereren. Hij heeft gezegd, Ik heb een openduur voor u gesteld , die niemand kan sluiten. Zelf als al onze leiders het licht en de waarheid zouden verwerpen, zal die door nog steeds open blijven. De Heer zal mannen doen opstaan die de mensen de boodschap voor deze tijd zullen geven. Test. to Min pp 106,107.

Een waarheid zoekende Christen zal niet alleen de vooraf genoemde geschenken van God waarderen, maar tevens evenredig eerbied tonen voor

 Het Geschenk van Gouvernement (Bestuur) {TN13: 31.3}

“”Alle ziel zij den machten over haar gesteld onderworpen; want er is geen macht dan van God , en de machten, die er zijn die zijn van God geordineerd.Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan zullen over zichzelven een oordeel halen. “”Rom 13: 1-2 {TN13: 32.1}

[Aangezien]Gods gezag verheven en absoluut is, zullen ware Christenen de voorkeur geven eerbetoon te geven aan de Koning van de hemenl en aarde, terwijl ze trouw trachten te tonen aan “”den keizer, dat des keizers is, en Gode dat Gods is.Lukas 20:25””

“” Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, die gij de schatting , tot, dien gij den tol, vreze dien gij de vreze , eer, dien gij de eer schuldig zijt.”” Rom 13: 7 {TN13: 32.2}

Dezulken “” zullen niemand iets schuldig zijn, zolang de eisen en vereisten van hun schuldenaren niet in strijd zijn met Gods wetten en geboden. Als ware Christenen zullen ze zo oprecht zijn naar God en naar de mens als Daniel was en als Jozef. {TN13: 32.3}

Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniel vanwege het koninkrijk…zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden. Dan 6 : 5. Aangezien ze geen fouten bij hem konden vinden, beraadslaagden zijn vijanden tezamen om een koninklijk statuut (wet) in te stellen en

32

 een streng decreet te maken, dat wie dan ook gedurende 30 dagen een verzoek (gebed) tot welke god of mens zou  (zenden) vragen ,behalve dan aan de koning gegooid zal worden  in de leeuwenkooi. Vers 7. {TN13: 32.4}

Door het decreet te verzegelen door de handtekening van de koning, trachten ze een situatie te creeeren, dat onvermijdelijk Daniel zou betrekken in een  opstandige handeling tegen de koning. Ze wisten dat alhoewel hij de intensie had om onwankelbare getrouwheid  te tonen aan de koning, hij dit niet zou doen ten koste van het ontrouw zijn aan zijn God. En aldus als hij doorging met het aanbidden van zijn God zoals hij gewend was te doen, werd hij gegooid in de leeuwenkooi. Maar Diegene tot wie hij bad, redde zijn leven van de uitgehongerde beesten. {TN13: 33.1}

En temidden van de slaven van het oude Egypte, doemt het majestueuze gestalte van Jozef op, de grootste bevoorrader die de wereld ooit had gezien.  Aanschouw hem in vastberaden getrouwheid aan zijn bestuur(ders), stijgend in eer tot (het) hem gegeven wordt de zelfde troom van farao zelf te delen.! {TN13: 33.2}

Van deze en andere bijbelvoorbeelden, is het duidelijk dat iemands getrouwheid aan zijn bestuur(ders) -een groet aan haar vlag, zijn gelofte van getrouwheid daaraan is.

In alle opzichten, daarom, zien wij dat terwijl enerzijds de ontrouwheid van een mens aan het heilige bestuur een zonde is tegen God, anderzijds de ontrouwheid aan zijn regering een zonde daartegen is, en ook indirect tegen  God, want ontrouwheid aan het bestuur is ongehoorzaamheid aan Gods uitgesproken gebod: Vermaan hen dat zij aan de overheden

33

en machten onderdanig ijzn dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn  Tit 3:1 Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heeren wil, hetzij den koning als de opperste macht hebbende, hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden woren tot straf wel der kwaaddoenders, maar tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. 1 Pet 2: 13,14 {TN13: 33.3}

Daar de vlag van een natie niet een afgod is of een fetisj maar een symbool een standaard  evenzo is de groet geen afgodenaanbidding zoals sommigen denken, maar meer een publieke getuigenis van iemands getrouwheid aan het bestuur van die natie, net zoals de doop iemands getuigenis is van getrouwheid aan het bestuur van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. {TN13: 34.1}

In goddelijke opdracht  maakten de Israelieten , standaarden (vlaggen) naar hun stammen, voor twee doelen , ter herkenning en als embleem voor hun loyaliteit tot datgene waar hun standaard voor stond ( Zie Numerie 2). {TN13: 34.2}

Het is dus duidelijk dat het toewijzen van afgoderij aan iemand die de vlag van zijn volk, (natie) groet , zou zijn als het beschuldigen van God van het opdringen van afgoderij niet alleen aan Zijn Oude volk, maar door hun voorbeeld ook aan de getrouwen sinds alle tijden. {TN13: 34.3}

Dus iedere Christen die gehoorzaam zou willen zijn aan Gods geboden, moet loyatiteit betonen  aan het land waar hij in woont. Daarom als Christenen in America, gewijd aan God, en dientengevolge getrouw aan het ware pricipe van dit vrij bestuur under

34

 God , wijden wij ons hart, ons verstand , onze handen , onze alles , eert aan de vlag

van God´s eeuwige koninkrijk en aan het Godsrijk waar het voor staat , een volk samengesteld uit alle naties en verbonden door de koorden van eeuwige liefde, vrijheid , reinheid en gerechtigheid, vrede, vreugde, licht en leven voor een ieder ; en ten tweede  als Amerikanen,

aan de Verenigde staten van America en aan de Republiek waar het voor staat, een natie,

35

ondeelbaar, met vrijheid en gerechtigheid voor allen. {TN13: 34.4}

En zolang Oude Heerlijkheid zichzelf ontrafeld als het embleem van de ongeschonden principes van de Grondwet van dit land van vrije mensdom, zolang is onze toewijding van trouw eraan een ongeschonden zaak. {TN13: 36.1}

En laat ons nu luisteren naar :

De Conclusie ( de som van het geheel) {TN13: 36.2}

Aan een ieder die waarlijk deze geschenken waardeerd, die ernstig vasthoud aan dat wat hij heeft, dat niemand zijn kroon afpakt (Openbaring 3 : 11),weerklinken de vrolijke tijden:

En zie , Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Openbaring 22: 12 {TN13: 36.3}

Die overwint,Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. {TN13: 36.4}

Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden….Zijt getrouw tot den dood , en Ik zal u geven de kroon des levens. {TN13: 36.5}

Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt. {TN13: 36.6}

En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen; en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, zij zullen als pottenbakkersvaten vermoarzeld worden;

36

gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven . {TN13: 36.7}

Die overwint , die zal bekleed worden met witte klederen, en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. {TN13: 37.1}

Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempen Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaald en ook Mijn nieuwen Naam. {TN13: 37.2}

Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. {TN13: 37.3}

Zie Ik sta aan de deur en Ik klop indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen en Ik zal met hem avondmaal houden en hij met Mij. {TN13: 37.4}

Die oren heeft , die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Openbaring 2: 7, 11, 10, 17, 26_28; 3:5, 12, 21, 20, 22. {TN13: 37.5}

En tenslotte, als u voelt dat u Hem nodig hebt, en gretig bent om al de geschenken door Hem te ontvangen, zelf de gave van de Geest om u te leiden in de volle Waarheid (Johannes 14 : 17; 16: 13), dan mag u  in het besef dat alleen het gebed van een rechtvaardige veel vermag, eerbiedig neerknielen terwijl u

37

 leest en de Alom rechtvaardige u te laten brengen naar hemelse zegeningen in

Zijn Gebed. {TN13: 37.6}

Onze Vader , Die in de hemelen zijn

Uw Naam worde geheiligd

Uw Koninkrijk kome

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood .

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking , maar verlos ons van den boze

Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkhedi, in der eeuwigheid

Amen. Matt 6: 9  13 {TN13: 38.1}

                                                 FEITEN OVER DE BIJBEL  

De Bijbel bevat  3566480 letters ,773693 woorden , 31102 verzen, 1189 hoofdstukken en

66 boeken. Het langste hoofdstuk is de 119e Psalm: de kortste en middelste hoofdstuk is de 117e Psalm. Het middelste vers is de 8ste van de 118e Psalm. De langste naam is in het 8ste hoofdstuk van Jesaja. Het woord  `en`  komt  46277 keer voor; het woord `Heer` 7698 keer. Het 37ste hoofdstuk van Jesaja en het 19e hoofdstuk van 2 Koningen zijn identiek. De langste vers is de 9e van het 8ste hoofdstuk van Ester, en de kortste vers is de 35ste  van  het 11e hoofdstuk van Johannes. Elke letter van het alfabet behalve de ´j´ wordt gevonden in de 21ste vers van Ezra 7. “God”  wordt niet genoemd in het boek Ester. {TN13: 38.2}

——0–0–0——-

“De Bijbel is een aanbeeld dat vele hamers heeft versleten.”

DE STAD NEW YORK EN HET NIEUWE JERUZALEM

Neem voor een moment de stad New York in ogenschouw, de hoogheid onder de Westelijke wereldsteden! {TN13: 39.1}

 Haar huidige bevolking telt 7454995 en haar totale omtrek is 327.5 vierkante mijlen, inclusief water oppervlakten; terwijl landvlakten alleen 285 vierkante mijlen. {TN13: 39.2}

Haar hoogste bouwwerk is de Empire State Building, de hoogste van de wereld. Het is ter bewondering voor de oog van de mens, en een uitdaging voor hun ontzag. Haar majestieuze toren rijst in eenvoudige schoonheid tot nooit tevoren bereikte hoogten door sterfelijke bouwers-103 etages, of 1250 voet, ongeveer een kwart mijl in verticale afstand! Deze hoogverhevene boven alle menselijke bouwwerken, is wederom half zo hoog alsde Woolworth Building, en overheerst de top van het Chrysler Building door 204 voet en overschaduwd de Eiffel toren door 266 voet. {TN13: 39.3}

Maar bekijk de bekroonde horizon van deze stad en de strucurele pracht van haar trotste dwergachtige bouwwerk kwijnt weg, wanneer het oog het Nieuwe Jeruzalem aanschouwt, de stad van God, zich opwaarts en zijwaarts spreidend boven het menselijke denken uit, in on-beschrijfelijk, wonderbaarlijk, verbijsterende proporties en weelde in onuitgesproken heerlijkheid!–  {TN13: 39.4}

“En de stad ligt vierkant , en de lengte is zo groot als de hoogte:…. twaalf duizend stadieën.” Openbaring  21: 16{K.J.V.}. {TN13: 39.5}

39

.

De stad is 375 mijlen aan iedere kant een volmaakte vierkant makend. Haar omtrek daarom is 140.625 vierkante mijlen, of 90.000.000 hectare, of 3.920.400.000.000 vierkante voet- bij benadering 430 maal groter dan de omtrek van de stad New York! 100 vierkante voet toekennend ( aan ruimte ) voor ieder persoon, of een ruimte van 10 vierkante voet. de stad kan 39204.000.000 personen bevatten, of ongeveer 20 maal de bevolking van de aarde. {TN13: 40.1}

“En de lengte en de breedte en de hoogte ervan zijn gelijk” (Openb. 21 : 16)

–375 mijlen aan elke kant en 375 mijlen hoog, haar verheven majesteit rijzend tot hoogten, nooit van gedroomd door het sterfelijke intellect! {TN13: 40.2}

En haar muren (“een honderd en vierenveertig cubieten,” of 216 voet hoog) zijn gemaakt van jasper (kwarts) en de stad van “puur goud, gelijkend op helder glas.” Haar twaalf poorten zijn “twaalf paarlen: iedere ander poort …..van een parelsoort.” “En daarop is geschreven de namen van de twaalf stammen van de kinderen Israels. En de straten van de stad zijn van puur goud als ware het helder glas.” {TN13: 40.3}

 Het fundament van de muur van de stad is “versierd met allerlei waardevolle gesteenten.” {TN13: 40.4}

Waarlijk de taal is te armoedig om de Heilige Stad te beschrijven. Waarlijk, “wat het oog niet heeft gezien, en oren niet hebben gehoord, nog in het mensenhart is opgekomen, de dingen die God heeft voorbereid voor hen die Hem liefhebben.” 1 Kor. 2: 9. {TN13: 40.5}

40

VOORBEELDIGE HANDELINGEN EN GEBEURTENISSEN IN DE GESCHIEDENIS VAN DE ADVENTBEWEGING.

1831 Eerste zondag in augustus, William Miller predikt zijn eerste preek over de komst van Christus. {TN13: 41.1}
1840 maart, William Miller gaf zijn eerste serie lessen in Portland, Maine. Ze werden  bezocht door Ellen G. Harmon, later Mw. E.G. White. {TN13: 41.2}
1844 Zevende daagse Sabbat voor het eerst onder de aandacht gebracht van het Advent volk te Washington, New Hampshire, door Mw. Rachel D. Preston, een Zevende daags Baptist, uit de staat New York{TN13: 41.3}
1845 Ellen  G. Harmon werd haar eerst visioen gegeven over de `Reizen van het Advent volk naar de Heilige Stad`.{TN13: 41.4}
1846 James White getrouwd met Ellen Gould Harmon,  30 augustus. Een twee pagina lange folder getiteld `Aan het overal verspreidde overblijfsel ` uitgegeven. {TN13: 41.5}
1848 Eerste algemene vergadering van Sabbathouders, gehouden te Rocky Hill , Connecticut, 20, 21 april. Mw. White had een visioen met betrekking tot het uitgeverswerk. {TN13: 41.6}
1849 De eerste vier nummers van de publicatie getiteld : Tegenwoordige waarheid, geprint te Middletown, Connecticut, {TN13: 41.7}

41

Eerste getuigenis voor de Kerk, geaddresseerd `Aan hen die het Zegel van de Levende God zullen ontvangen`, Getekend E.G. White. {TN13: 41.8}

1852 Eerste nummer van de Advent Review and Sabbath Herald uitgegeven te Rochester New York. James White voorzag de eerste drukkerij met geld ontvangen uit donaties. Donaties ten bedrage van $ 655.84. De kosten voor benodigdheden bedroegen $ 652.95. De eerste drukmachine was een Washington handdruk. Het eerste nummer van de Youth´s Instructor verscheen in augustus {TN13: 42.1}
1853 Eerste Algemene Sabbath school georganizeerd in Rochester en Buck´s Bridge NY. {TN13: 42.2}
1854 Eerste tentlezing gebracht door J.N. Loughborough en M.D. Cornell te Battle Creek Michigan, 10-12 juni {TN13: 42.3}
1860 Naam Zevende dags Adventisten toegekend aan de denominatie 1 oktober. {TN13: 42.4}
1861 Zevende dags Adventisten Uitgevers Associatie (nu Review and Herald Publishing Association) NV, 1 mei. Kerken voor het eerst officieel georganiseerd. {TN13: 42.5}
1863 Generale Conferentie georganiseerd  tijdens een vergadering gehouden in Battle Creek, Michigan, 20-23 mei. John Byington, gekozen tot eerste president van de Generale Conferentie. {TN13: 42.6}

42

1865 Eerste publicatie over gezondheid,  `Hoe te leven`uitgegeven. Geschreven en bewerkt door Mw. E. G. White. {TN13: 43.1}
1866 Gezondheidshervormingsinstituut (Battle Creek Sanitarium) geopend voor patienten, 5 september {TN13: 43.2}
1872 Eerst gemeenschapsschool geopend, 3 juni te Battle Cree, Michigan. G. H. Bell  als verantwoordelijke {TN13: 43.3}
1874 Zevende dag adventisten Opvoedingsgemeenschap NV. 11 maart. Eerste nummer van de Signs of the times uitgegeven.  J.N. Andrews, eerste buitenlandse missionaris  zeilde vanaf Boston, 15 september {TN13: 43.4}
1881 James White overlijd te Battle Creek, Michigan 6 augustus (geboren 4 augustus 1821) {TN13: 43.5}
1888  De  boodschap van Gerechtigheid door Geloof gebracht aan de Minneapolis Conferentie en verworpen. {TN13: 43.6}
1889 De Nationale Religieuze Vrijheids Associatie  tot stand gekomen  21 juli {TN13: 43.7}
1900 De boodschap van Gerechtigheid door het Geloof uiteindelijk verworpen door zowel de leiders als de leken. {TN13: 43.8}
1903 Het hoofdkwartier van de Generale Conferentie verhuist naar Washington DC , 10 augustus {TN13: 43.9}
1915 Mw. Ellen G. White overleed 16 juli, te St. Helena, California. (geboren 26 november 1837) {TN13: 43.10}

43

CHRONOLOGISCHE TABEL VAN DE OPKOMST EN VOORUITGANG VAN DE DAVIDIAN ZEVENDE DAGS ADVENTISTEN.

1929 Eerst studie over de tegenwoordige waarheid gegeven (Jes. 54 ) 6 januari {TN13: 44.1}
1930 De waarheid van de 144.000 geopenbaard. 1 februari. De Sheperd´s Rod Vol 1 manuscript, 33 copieen geleverd aan leidende broeders van de ZDA gemeenschap in juni.  De Sheperd´s Rod Vol 1 , 5000 kopieen gepubliceerd 4 december. {TN13: 44.2}
1931 De eerste Sheperd´s Rod aanhanger, uitgeschreven uit de ZDA kerk.  Eerste ZDA arts accepteert de boodschap in juli. Eerste tiende toezending ontvangen op 9 september {TN13: 44.3}
1932 Eerst reis gemaakt in belang van de boodschap , oktober. De Shepherd´s Rod Vol 2 . 5000 kopieen gepubliceerd , 2 oktober Eerste vergadering gehouden in een openbare  hal, 12 november {TN13: 44.4}
1933 Eerste gelover die de boodschap verraad Eerste arbeider gezonden in het veld, 14 februari Tract no 1 , eerst editie , 3000 kopieen, gepubliceerd 24 augustus Eerste ZDA voorganger, accepteerd boodschap , 15 december {TN13: 44.5}

Tract no 2, eerste editie, 3000 kopieen , gepubliceerd 29 december {TN13: 44.6}

44

1934 Conferentie onderzoekscommittee  ontmoet  V.T. Houteff, 25 februari Eerste bijeenkomst gehouden 25 februari tot 12 maart Tract no 3, eerste editie, 5000 kopieen, gepubliceerd 24 mei. Eerste editie van de Symbolic Code , gepubliceerd 15 juli  Tract no 4. , eerste editie, 6000 kopieen, gepubliceerd 28 augustus {TN13: 45.1}
1935 Tract no 5, eerste editie, 6000 kopieen gepubliceerd 16 mei Hoofdkantoor geherhuisvest in Waco Texas, 24 mei {TN13: 45.2}
1936 Waco, Texas, ZDA kerk gelsoten voor Sheperd´s Rod aanhangers in maart Tract no 6 . eerste editie, 6000 kopieen , gepubliceerd 8 juni Tract no 7, eerste editie, 6000 kopieen, gepubliceerd 8 juni {TN13: 45.3}
1937 Grondwet en Bij regels van de Shepherd´s Rod ZDA geschreven Tract no 8, eerste editie, 6000 kopieen , gepubliceerd  15 november {TN13: 45.4}
1938 Eerste Europese reis gemaakt, 21 mei {TN13: 45.5}
1940 Tract no 9, eerste editie, 15000 kopieen, gepubliceerd 31 januari Tract no 10, eerste editie, 6000 kopieen, gepubliceerd 27 augustus.

45

Tract no 11, eerste editie, 6000 kopieen, gepubliceerd 23 augustus {TN13: 45.6}

1941 Eerste Sabbatschool lessen voor volwassenen gepost.  De vlag van Christus Koninkrijk ontworpen in november Tract no 13, eerste editie, 25.000 kopieen, gepubliceerd 10 december. {TN13: 46.1}
1942 Correspondentie cursus voor Bijbel leraren begonnen Catalogus-syllabus en handleiding voor regels 5070 kopieen gepubliceerd 28 november

{TN13: 46.2}

1943 De organisatie  benoemd tot  : De Generale Associatie van Davidian Zevende daags Adventisten De Leviticus ( Grondwet en bij regels) van de Davidian Zevende dags adventisten , 5075 kopieen , gepubliceerd 12 februari. Eerste  Davidian Sabbatschool lessen voor kinderen gepost ( Kleuterschool & lagere en tussen divisie) Fundamentele geloofspunten en richtlijnen van de DSDA , 5100 kopieen, gepubliceerd 4 maart.  Tract no 14, eerste editie, 35.095 kopieen, gepubliceerd 30 april. Eerste geloofscertificaten ontstaan, samen met Ministeriele diploma´s , juni.

46

Voorzien in de eerste Nalatenschapscertificaten , september {TN13: 47.1}


  1. CARMEL’S ONTWIKKELING
1935 Locatie  aangekocht, 15 maart Herhuisvesting van het kantoor van Los Angeles 17 mei Aankomst van eerste nieuwkomers, 24 mei Eerste gebouw bewoond in september Eerste dode , 2 december Eerste kantoorgebouw opgericht. Eerste studentenhuis opgericht ( Gebouw nr . 4) {TN13: 47.2}
1936 Internationaal Handelsassociatie, opgericht , Maart Telefoonsysteem geinstalleerd, juni Mt. Carmel Academie geopend, september Dam Nr. 1 gebouwd. {TN13: 47.3}
1937 Eerste huwelijk ingezegend, 1 januari Fundament gelegd voor het indammen van Meer Meribah ( Dam Nr. 2) , 7 april . Perzik tuin nr 1 geplant, februari en maart

47

Wateropslag tank voltooid, november Waterpomp en windmolen geinstalleerd {TN13: 47.4}

1938 Bank van Palestina opgericht, 1 januari Stads electriciteitscentrale geleverd, 10 september Mt. Carmel geschriften in de omloop gebracht, februari Eerste dubbele huwelijksceremonie volbracht, 27 mei Kings highway, aangelegd {TN13: 48.1}
1939 Eerste herdenking van jaarlijkse historische terugblik, 25 oktober- de Dag der Dagen Eerste kind geboren, 26 oktober {TN13: 48.2}
1940 Administratie gebouw voltooit en kantoor daar verwijdert, 21 januari Geluidssysteem geinstalleerd Kantine service geinstalleerd, 10 april {TN13: 48.3}
1941 Openbare toiletten en douches aangebracht {TN13: 48.4}
1942 Wegen door Bergen van Mt. Carmel heen aangelegd. {TN13: 48.5}
1943 De naam Davidische Levitisch Instituut vastgelegd Huishoudelijk Wetenschappelijk Gebouw begonnen {TN13: 48.6}
1944 Eerste sanitarium eenheid gebouwd {Tankvul}station geinstalleerd.Eerste editie van interne organen, The Trumpeter, verspreid  7 april {TN13: 48.7}

48

TOT MUNT SLAAN VAN DAGLICHT IN DOLLARS

 plaatje

Bedenk eens wat het betekend om de hand des tijds voor 1 uur vooruit te zetten over een geheel continent! Dat is precies wat Oom Sam deed om 2 uur in de ochtend op de 2e maandag in februari , 1942.  En ziedaar! Als bij toverslag, veranderde onze gehele grote natie van om en bij 132.000000 mensen, de regelmaat van hun leven. Misschien vond u het een beetje zwaar soms om een uur eerder op te staan dan gewoonlijk, maar denk er eens aan om , beginnend op een zekere dag  een groot gedeelte van 132.000000 mensen  1 uur eerder uit bed te krijgen . Dit is precies wat onze regering deed met haar Daglicht besparende Wet in 1918 en opnieuw in 1942. Zonder blikken, zonder de minste verwarring of verstoring, begon het hele mechanisme des leven en ondernemingen te bewegen volgens een nieuw schema, en (begon) letterlijk munt te slaan van daglicht  in dollars. Het was vooraf uitgevonden dat de beperking, in opdracht van de regering, om het gebruik van elektrische reclameborden tot een bepaald aantal uren, leidde tot een besparing van 8000 ton kool per maand of meer dan 400000 ton per jaar. Onder de daglicht besparende wet, betekende het verminderde gebruik van kunstlicht in huizen en openbare gelegenheden een jaarlijkse besparing van slechts kool  alleen van vele miljoenen tonnen , terwijl de economie, inclusief de besparing van olie gebruikt in lampen en de verwerking tot gas in 1918 geschat was door de President van de Amerikaanse Associatie voor de vooruitgang van Wetenschap op $ 25.000.000 . De wet besloeg de 6 maanden van Maart tot Oktober. Tegenstand van de boeren die het onpraktisch vonden in verband met hun boerderijen, hielp mee aan haar herhaling in 1919

_ Overgenomen van `The New student´s Reference Work`- {TN13: 49.1}

49

TOT MUNT SLAAN VAN DAGLICHT IN DOLLARS

(voortzetting)

Hier wordt gezien wat nationale organisatie en economie kunnen doen voor het volk collectief en individueel. Op dezelfde voorzichtige wijze kunnen huishoudelijke organisaties en economie hetzelfde doen voor het huisgezin en voor ieder lid daarvan. Organiseren en alle lekgaten dichten.! Verspil Gods geschenken niet- uw tijd , uw energie, uw middelen Laat ieder onvergeeflijk moment 60 seconden waard geven aan afstanden afgelegd, ieder moment ten volle bereikt, en iedere cent het beste goed. {TN13: 50.1}

Maak het allerbeste van iedere kans en gelegenheid, en onthoud dat de verspreide kruimels wanneer bijeengebracht een mand vol maken. {TN13: 50.2}

`Die zijn land bouwt, zal met brood  verzadigd worden, maar die ijdele mensen volgt zal met armoede verzadigd worden Spreuken 28 -19. {TN13: 50.3}

Ga tot de mier…. Ziet haar wegen en wordt wijs, Dewelke geen overste, ambtman nog heerser hebbende haar brood bereidt in den zomer, haar spijs vergadert in den oogst… een weinig slapen, een weinig sluimeren een weinig handvouwen, al neerliggende, zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. {TN13: 50.4}

50

  OOM SAM EN ZIJN STANDAARD TIJD

     plaatje  

De foto laat zien hoe de Regering mensen over geheel het land en op schepen op de zee,  helpt om hun klokken en horloges gelijk te houden .De officiële klokken te Washington worden geregeld door observaties genomen iedere heldere avond , van de positie van bepaalde sterren en op de volgende dag des avonds wordt de tijd door deze klokken uitgezonden. – The New Student´s Reference Work. {TN13: 51.1}

51

Plaatje

 

Zoals u kunt zien van het diagram, is  avond of 12 uur , gelijk onder de zon, volgend de Zonnetijd, maar als de tijd van de dag , was overgelaten aan het individueel oordeel van mensen, ten oosten of ten westen van deze punten, zou er heel veel verwarring zijn, welke vaak zou leiden tot rampen zoals het gaan van spoortreinen.  Daarom verdeelt Oom Sam het land in 4 secties en  regelt respectievelijk   hoe ver aan iedere kant van de gegeven meridiaan de gegeven tijd  door de Zon op die betreffende meridiaan zal rijken. Bijvoorbeeld, de sectie aan de Westkust neemt zijn tijd van de 120ste meridiaan, de sectie van de Rocky Mountain Staten, van de 90ste meridiaan , de Oosterse staten van de 75ste meridiaan. Dit wordt genoemd de Standaard tijd en verschilt van de Zonne tijd van alle punten ten oosten en ten westen van deze tot-stand-gebrachte meridianen. {TN13: 52.1}

52

53

Kaart

54

   Plaatje

DINGEN DIE HET WETEN WAARD ZIJN

De langste rivier in de wereld, de Mississippi -Missouri, is 4200 mijl lang.

De rivier de Nijl is de tweede -4000 mijl lang {TN13: 55.1}

Mount Everest, de HOOGSTE PIEK in de wereld, rijst tot een hoogte van 29.000 voet boven de zeespiegel, een afstand van ongeveer 5 en een halve mijl. Het is gelokaliseerd in de Himalaya gebied op de grensovergang van Tibet en Nepal, ten noorden van Brits India. {TN13: 55.2}

Licht heeft een snelheid van 186.000 mijl per seconde. {TN13: 55.3}

Geluid, varieert,  is in vloeistof sneller dan in gassen en is nog sneller in vaste stof.

Lucht geleid geluid naar een snelheid van ongeveer 1.100 voet per seconde, maar varieert lichtelijk met de temperatuur van de atmosfeer. Geluid doorgegeven door warm water heeft een snelheid van tussen 4.700 en 4.800 voet per seconde. Door het medium glas, staal of ijzer , is de snelheid van geluid tot ongeveer 16.500 voet per seconde. {TN13: 55.4}

Bij de evenaar is de omtrek van de aarde 3963399 mijl , bij de polen 3949993 mijl, een verschil van 13407 mijl. {TN13: 55.5}

De juiste  afstand van de aarde naar de zon is 92.9000000 mijl. {TN13: 55.6}

De juiste afstand van de aarde naar de maan is 238.854 mijl. {TN13: 55.7}

55

Aan het begin van de Tweede wereld oorlog, waren er 30 regeringsleiders, regerend in hun eigen land. In Mei 1944 waren er slechts 18 in hun actueel bestuur over in eigen land, niet verbannen of onder de invloed van andere naties. (Zie tract nr. 12 The world yesterday, today, tomorrow, p. 66) {TN13: 55.8}

De Eerste Wereld oorlog begon op 28 juli 1914 en eindigde met een wapenstilstand op11 november 1918,  1567 dagen durend. {TN13: 56.1}

De Tweede Wereld oorlog begon op 1 september 1939, passeerde haar 1567e  dag op 15 december 1943 en begon aan haar 1889e dag op 1 november 1944. Zodoende werd de Tweede Wereld oorlog de langste in de geschiedenis en heeft al meer gekost in bloed en menselijke misère en nationaal welzijn, dat de catastrofe van 1914-1918. {TN13: 56.2}

                                                      ZAKELIJKE WETTEN                                                          

Directeuren zij verantwoordelijk voor de handelingen van hun agenten. {TN13: 56.3}

Geschreven contracten met betrekking tot land moeten van een zegel zijn voorzien. {TN13: 56.4}

Rekeningen zijn niet van belang  tenzij het erop is aangegeven. {TN13: 56.5}

Als een rekening verloren  of gestolen is, wordt de maker ervan niet vrijgegeven als de

beschikking en bedrag bewezen kunnen worden. {TN13: 56.6}

Schuld brieven worden betaald wanneer ze getoond worden, zonder genade  en dragen officiële rente na de eis , als niet anders geschreven staat. {TN13: 56.7}

56

Die een schuldbrief gireert, kan dat slechts voor een beperkte tijdsperiode, variërend in verschillende staten. {TN13: 57.1}

Om onderhandelbaar te zijn, moet een rekening of betaalbaar gemaakt worden aan de drager, of op de juiste wijze betaalbaar gemaakt aan de persoon in wiens opdracht het is gemaakt. {TN13: 57.2}

Als de girant verantwoordelijkheden wenst te voorkomen, kan hij betaling opeisen zonder

Regres(weet niet wat dit betekent hoor). {TN13: 57.3}

Rekeningen die op zondag betaald moeten zijn  of op een officiële vrije dag zijn naar de regel betaalbaar op de dag daaropvolgend. {TN13: 57.4}

Als een rekening op wat voor manier dan ook veranderd is door de houder is het niet geldig {TN13: 57.5}

Een rekening gemaakt door een minderjarige is niet geldig in sommige staten en is geldig bij justitieel besluit in andere staten. {TN13: 57.6}

Een contract gesloten met een minderjarige of een gek is niet geldig. {TN13: 57.7}

Als een rekening niet binnen de juiste termijn betaald is, moet de eiser, als die er is officieel op de hoogte gesteld worden. {TN13: 57.8}

Een rekening verkregen door fraude of gegeven door een verslaafd iemand kan niet geïnd worden. {TN13: 57.9}

Het is fraude om fraude te bedekken. {TN13: 57.10}

Handtekeningen met een loden potlood zijn officieel in de wet. {TN13: 57.11}

De handelingen van een partner binden de andere. {TN13: 57.12}

Elke individu in een partnerschap is verantwoordelijk voor de schulden van de firma, behalve in een geval van speciaal partnerschap {TN13: 57.13}

57

Het woordt Begrensd in verband met firma name geeft een begrenzing van verantwoordelijkheden aan voor ieder lid. {TN13: 58.1}

Een overeenkomst zonder overweging van de waarde is niet geldig. {TN13: 58.2}

WAARDE ONTVANGEN  moet geschreven staan in een rekening, maar is niet nodig. Als het er niet staat wordt het aangenomen door de wet of mag aangetoond worden als bewijs. {TN13: 58.3}

Een observatie is niet genoeg bij de wet als het illegaal is van nature. {TN13: 58.4}

Een eiser van een rekening is vrijgesteld van verantwoordelijkheid als het niet ingediend worde met een opmerking van oneer binnen 24 uur van niet betaling {TN13: 58.5}

Een ontvangstbewijs voor geld is niet officieel afdoend. {TN13: 58.6}

                                    DAT UW VREUGDE COMPLEET MAG ZIJN.                           

En nu, als u heeft genoten, gewaardeerd en uw voordeel gehaald heeft uit dit Geschenk, en als uw wens is om gelijke tred te houden met de vooruitgang van de Waarheid, zullen de uitgevers van dit boekje als een Christelijke dienst u toezenden- een serie van Tegenwoordige waarheid publicaties, bestaande uit 21 boekjes en in totaal 1682 pagina’s tellend, helemaal geïllustreerd. Het schrijft slechts een vereiste voor—de verplichting van de ziel om zelf alle dingen te onderzoeken en datgene vast te houden wat goed is. {TN13: 58.7}

58

>