fbpx

Jizreël Brief 7

Brief 7

Geliefde Broeders:

U moet nu wel opgemerkt hebben dat wij aan u denken, dat wij werkelijk van plan zijn af te maken wat de Heer nu begonnen is in deze staat. U zult gauw merken dat ongeacht hoe erg de vijanden van de Waarheid proberen u in duisternis te houden over wat er plaatsvindt, de Heer het niet zal toelaten. Hij zal u niet onwetend laten om het Oordeel van de Levenden te benaderen, “de reiniging van de kerk,” – “Getuigenissen, “Deel 5. p.80. Hij zal, als u Hem toelaat, hierover verlichten(met licht beschijnen) zelfs meer dan Hij Zijn volk over het Oordeel van de Doden verlicht heeft. Wij zeggen zelfs erger, omdat het laatste werk van veel groter belang is dan de vorige. In gewichtigheid is er geen vergelijking tussen de twee. Dit is zo omdat de laatste te maken heeft met de boodschap dragers zelf, niet met hen die hen voor zijn gegaan. Aangezien we in blijvend contact met het hoofdkantoor van de Heer zijn, zijn wij in staat u informatie uit de eerste hand te geven, niet van horen zeggen, betreffende zaken waarover u waarheidsgetrouwe en concrete intelligentie nodig heeft. Het is daarom een echt voorrecht en genoegen om volledig(volmondig) te antwoorden op de algemene kritiek van de Bedienende Broeders tegende toegevoegde boodschap (“Eerste Geschriften,” 332), de boodschap van het uur.  {JL7: 1.1}

Ten eerste, Ouderlingen, uw veronderstelling dat de “Staf” publicaties iets  onderwijzen(leren) wat zij niet onderwijzen is heel duidelijk. Dat u of niet voor uzelf gestudeerd heeft en vertrouwen op wat anderen u hebben gezegd, of anders met opzet de betrokken kwesties negeert is duidelijk merkbaar. Bovendien herinnert  uw kritiek en de kritieken van degenen die met u zijn in wat u tegen de “Roede” van God doet, aan Ouderling E.S. Ballinger’s, Canright’s en J.I. Easterly’s poging om de geschriften van Zuster White, en ook van de Zondag houders terwijl als zij de Sabbat Waarheid aanvechten. {JL7: 1.2} 

1

Als u helemaal enig blijvende succes verwacht, zouden u Ouderlingen beter beginnen met het aanpakken van de kwesties(zaken) waar het om gaat in plaats van aanslagen op persoonlijkheden en karakter. Ik ben er zeker van dat u gelooft in de Bijbel profeten niet vanwege wat zij persoonlijk waren maar vanwege wat ze schreven door Inspiratie. Waarom doet u niet hetzelfde met de “Herderstaf”?  Waarom probeert u Het te beoordelen door roddel  en gerucht? Waarom vertelt u de leken niet om te stoppen met het volgen van zogenaamde goede, en zogenaamde grote mannen? Er is geen een goed en geen een die waarlijk  groot is. Waarom begint u niet het volk van God te leren om de Waarheid Zelf te volgen, de nadruk leggende op het feit dat Zij alleen in staat is om hen vrij te maken.  Hoor wat de Heer zegt over de mens: {JL7: 2.1}

“Laat gijlieden dan af van den mens, wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten?”Jes. 2:22. {JL7: 2.2}

Broeders, begin zelf te studeren, en als u echt een zoeker naar Waarheid bent, hongerend en dorstend naar gerechtigheid, zal God u Zijn Geest het juiste begrip van Zijn Waarheid voor deze tijd geven. Hij zal u niet onwetend Er over laten. Zijn beloften falen nooit en Zijn vijanden winnen nooit. {JL7: 2.3}

Hoewel de spitsvondigheden(haarkloverijen) van de Broeders met functies inde kerk kinderachtig en niet waardig zijn voor aandacht, zal ik toch ten behoeve van degenen die niet de mogelijkheid hebben om de feiten te weten, waarheidsgetrouw(eerlijk) en in de vreze Gods en met het beste van mijn Godgegeven mogelijkheden mijn antwoord aan u geven. {JL7: 2.4}

De aanklachten dat Broeder Houteff een “denkbeeldige (gefingeerde,verzonnen) secretaresse” heeft in de E.W. Vereniging zijn volkomen onjuist. Zij is zo echt als ze kan zijn. Er is niets denkbeeldig aan haar. En net zo onjuist zijn de beschuldigingen dat de E.W. Vereniging heeft doen voorgeven alsof haar hoofdkwartier in een andere stad heeft gehad dan in Waco. De Vereniging heeft niets voorgegeven. Het heeft openlijk verklaard dat het voor post

2

bestemde postbus niet dat van de Vereniging in een andere stad is. U moet zich bewust zijn van het feit dat iedereen, inclusief Broeder Houteff het recht heeft om post te verzenden en ontvangen van welke Postbus hij verkiest. Er is niets oneerlijk, niets onbetrouwbaars  daarin. En dat moet u zeker weten. Nee, niet Broeder Houteffs daden, Ouderlingen, maar eerder de daden van uw eigen tijd-dodende collega’s die heimelijk hem dag na dag bespieden achterna zaten op zoek naar  aanwijzingen om hem valselijk te beschuldigen,  blijken oneerlijk en onbetrouwbaar. Geen enkele slimme zakenman, zal trouwens tienduizenden dollars uitgeven zonder serieus te overwegen welk Postkantoor het beste resultaat zal leveren. Dis is wat Broeder Houteff doet; en dit is wat iedere verstandig mens zou doen, en dit is wat vijanden van de Waarheid verontrust (verstoort, hindert).  Aangezien het mogelijk is dat één postkantoor de massa post die hij uitzend niet op tijd kan verzenden(afhandelen), waarom dacht u niet in die geest? {JL7: 2.5}

De E.W. Verenigingsbrief van 1 juli 1946, zegt als volgt: “Wij kunnen,  natuurlijk niet weten waarom u lasterend ons naam verbind met de ‘Herdersstaf’, maar wij weten wel dat u uw grenzen bent overschreden door het publiceren van zulk een vernietigende verklaring tegen ons in een poging om onze zaak te ruïneren(ten gronde te brengen en om onze pogingen om de mensen juist datgene wat ze nodig hebben voor hun gezondheid en blijdschap te brengen tegen te werken (te dwarsbomen)!”  {JL7: 3.1}

U zult hier merken, Broeders, dat de brief niet tracht  de relatie met “De Herdersstaf” te ontkennen, maar het protesteert ernstig van la het lasterlijk verband dat wordt gelegd van de Vereniging met “De Herdersstaf” door het Kerkgenootschap. De vraag, “Hoe leest gij?” is hier heel relevant. Het wordt tijd dat u ophoud met verdraaien en verkeerd interpreteren. {JL7: 3.2}

Uw pogingen om de vrijheid van de leken om voor zichzelf te onderzoeken en hun eigen beslissingen te nemen te ontzeggen is zeker een  grove misleiding, want door dat te doen ontzegt u hen kennis over de onvermijdelijke  ziel-vernietigende dag-“de grote en geduchte dag van de Heer,”het oordeel voor de levenden. U ouderlingen doen alsof u alleen in staat bent om het verschil tussen Waarheid en dwaling te bespeuren; alsof wijsheid met u sterft; alsof de leken slechts domkoppen (sukkels) zijn; als of u de geesten der Waarheid bent; als of u hen in uw armen recht het Koninkrijk binnen moet dragen! Dit is niet wat de Geest van God leert, maar eerder dat ieder mens in zijn verstand overtuigd mag zijn (Rom. 14:5). Is het niet uw plicht hen te vertellen dat “hoewel deze drie mannen Noah, Daniël en Job, erin waren, zij alleen slechts hun eigen zielen zullen redden door hun gerechtigheid, zegt de Here God”? Ezech. 14:4. En als het waar is dat de leken zo onwetend en verstoken zijn van de Geest, wat voor nut hebben zij dan? En wie anders dan u Ouderlingen is verantwoordelijk om hen zo dom te laten als ze zijn, en tegelijkertijd en in tegenstelling met wat Christus zegt, hen doet geloven dat zij klaar zijn voor het Koninkrijk dat zij rijk zijn in Waarheid en aan niets meer gebrek hebben! {JL7: 3.4}

Aangezien het Genootschap geen vooruitgang heeft gemaakt met Waarheid vanaf de dood van haar Hemelgeroepen oprichter, is het duidelijk dat zij over niets te bluffen heeft; dat zij achteruit gaat en geestelijk net zo dood is als de Joden dat waren vanaf de tijd van Maleachi’s dood tot Johannes de Doper’s verschijning in de woestijn van Judea. De lijn van communicatie tussen haar en God is afgesneden zoals het in Johannes zijn tijd was. Zij kan haar leden niet langer van “waarheid op zijn tijd” voorzien dan de Joden dat konden zonder de profeten.  Haar blindheid voor dit feit en haar veronderstelling dat zij “aan niets gebrek heeft” maken dat haar wond ongeneeslijk is. U Ouderlingen zien nu zeker duidelijk dat tenzij u nu gehoor geeft aan Gods oproep en uw kudde onderricht om dat ook te doen, u voor altijd niet alleen zo Geesteloos als de Protestants

4

kerken zal zijn vanaf zij de boodschappen van God hebben verworpen, maar u zal ook de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de verloren zielen van uw kudde even als voor uw eigen zielen. Neen, de “Staf”is niet op haar eigen persoonlijke verantwoordelijkheid begonnen met een boodschap te verkondigen, het maakt aanspraak op Inspiratie voor zowel haar proclamatie als haar openbaring. {JL7: 5.1}

Om loze uitspraken te doen dat “De Herdersstaf in tegenspraak is met de Bijbel en de Geschriften van Zuster White, uitspraken die geen een met feiten kan staven, is ronduit valsheid. En, ook, uw gewoonte om haar geschriften te verdraaien en om de eenvoudigste Bijbel waarheden te negeren met als doel de “Staf” te bevechten is een werk(handeling) die even zondig(goddeloos) is als het kruisigen van de Heer door het Sanhedrin. Bovendien, is uw verbieden van de leken om in contact te komen met “De Herdersstaf” duidelijk bewijs dat de “Staf” de Waarheid vertelt en dat geen van u kan bewijzen dat Het verkeerd is; maar dat u allen vast besloten bent om de leken daarover onwetend te houden. Indien de “Staf” zich vergist, bewijst het vanuit de Bijbel, dan zal het je niet uitmaken wie de “Staf” leest. Dit is de eerlijke, redelijke en blijvende manier om Er mee om te gaan. Uw Farizeïsche algemeenheden, lasteren van karakter, en praatjes verspreiden bewijst niet dat de “Staf” niet door God gestuurd is, maar dat u trots dat Er tegen bent. {JL7: 5.2}

Het Genootschap heeft bovendien, jaren de Schriften misbruikt en het publiek bedwelmd en misleid met haar niets-nodig houding en met haar privé (ongeïnspireerde) interpretaties van de Schriften. Bijvoorbeeld, laat ons Openbaring hoofdstuk 9, ver 16 en 17 overdenken. {JL7: 5.3}

“En het aantal van het leger van de ruiterij was twee honderd duizend duizenden: en ik hoorde het getal van hen. En alzo zag ik de paarden in dit gezicht en die daarop zaten, hebbende vurige en hemelsblauwe en zwavel borstwapenen en de hoofden van de paarden waren als hoofden van leeuwen en uit hun monden ging uit vuur en rook en

5

zwavel.” Dit is de voorstelling welke Johannes geeft van de 200.000,000 paarden en ruiters. {JL7: 5.4}

Vergelijk nu Inspiratie’s eigen beschrijving van de paarden en de ruiters met de toelichting van het Genootschap over hen zoals weergegeven in “Gedachten over Daniël en de Openbaring,” pagina … Waarom kan het Genootschap in hun uiteenzetting(uitleg) van de Bazuinen de beschrijving van Inspiratie over de paarden en ruiters gebruiken? Waarom moesten ze één voor zichzelf verzinnen? Het enige antwoord dat gegeven kan worden is dat de eigen toelichting van de Geest niet past bij hun ongeïnspireerde verklaringen. Iemands onbekwaamheid om correct(juist) te verklaren zonder de gave van de Hemel om te verklaren, is hoe dan ook te verwachten en vergeeflijk. Maar om te zeggen de het visioen aan de Openbaarder op zo een grote afstand was getoond dat hij niet de mogelijkheid had om nauwkeurig de soorten hoofden en staarten van de paarden en waar het vuur, rook en zwavel vandaan kwamen, ten einde het visioen op maat te maken om met hun verklaringen daarover overeen te stemmen, is niet alleen opstandigheid tegen Christus’ waarschuwing aangaande toevoegen aan en afhalen van de Schriften(Openb. 22:18,19) maar het is ook ronduit Godslastering. {JL7: 6.1}

Ziet u wat de zogenaamde grote, “mannen met ervaring,” doen? Deze gewetenloze daden veroordelen een ieders opscheppen dat heilige mannen het Genootschap besturen. {JL7: 6.2}

Nu ben ik er zeker van dat u de reden voor de naam “Godslastering” boven al de zeven koppen van het luipaardachtig beest (Openb. 13) ziet. En dat als één kop een religieus systeem symboliseert, dan moeten zij allen hetzelfde doen want zij zijn allen gelijk met uitzondering van de wond op één van hen, en allen zijn op het beest(wereld) op dezelfde tijd. {JL7: 6.3}

Als Johannes niet precies kon zien hoe de paarden eruit zagen, hoe kon hij dan zien dat alle vissen in de zee stierven(Openb. 8:9)? En met zo een zelfverheffende gewoonte om de Schriften

6

te bestuderen als het soort dat u Ouderlingen heeft ingesteld, hoe kan iemand zeker weten dat om het even welke van de profeten iets goed zag? Beseft u Ouderlingen niet dat zulke dwaze en verdraaide verklaringen van de Schriften Satanische pogingen zijn om het vertrouwen van de mens in de profeten en in Christus’ bekwaamheid om nauwkeurig te openbaren en de Waarheid te beschrijven aan Zijn dienaren te ondermijnen? Bedenk hoe schadelijk de aanklacht tegen Inspiratie is, hoe ziel- vernietigend en Godlasterend tegen de Heilige Geest Die leid in alle Waarheid! en hoe weerzinwekkend het moet zijn voor Christus, vooral omdat het komt van degenen die pretenderen Hem te dienen! Dit alleen al zou genoeg moeten zijn om u te tonen dat de engel (bediening) van de Laodiceanen blind en naakt en aan geen ding gebrek heeft. Laat ter wille van uw leven en de levens van anderen dergelijke leerstellingen van duivels achter u. Hun werk is alles behalve Waarheid, alles behalve tekenen van de Geest der Profetie. Vraag u zelf af wanneer Turkije of welk andere natie ooit 200.000.000 bereden strijdkrachten had! En als u zich nog steeds afvraagt waarom God toeliet dat de dwalingen in de kerk kwamen, is het antwoord: Zodat door het stimuleren en verspreiden daarvan door u Hij op de juiste tijd en in een tijd zoals deze de werkers van ongerechtigheid zal blootstellen en bewijzen aan de leken dat Zijn kerk nu even erg overstroomd is door de Duivel als de Joodse kerk dat was in Christus’ tijd,  om aldus de oprechten wakker te schudden en hen te verlossen van hun leermeesters en van de overvloeiende gesel.(Jes. 28:13-15). {JL7: 6.4}

Nog steeds bang om in contact te komen met dwaling! Ik hoop dat u zich niet langer voor de gek houd dat “De Herder Staf” alles afbreekt wat God heeft opgebouwd. Het is hier om “alle dingen te vernieuwen”, niet om ze af te breken. Echter, voor wat betreft uw aanklacht dat de “Staf” leert dat de kerk Babylon is, dagen wij u uit om die bewering te bewijzen. {JL7: 7.1}

Waarlijk, de kerk is Gods kerk, maar degenen die er de leiding hebben zijn niet beter dan het Sanhedrin in Christus’ dagen. Het is omdat God de

7

hoogste zorg (achting) voor Zijn kerk heeft dat Hij het daarom nu met de Waarheid is binnengevallen zoals Hij de Joodse kerk binnenviel in de tijd van Christus en zo Zijn volk terugroept(terugeist) door om te hakken diegenen die hen onrechtmatig knechten(tot slaaf maken), hen leerstellingen van duivelen leert zoals reeds getoond in de alinea’s hiervoor en hen er van weerhouden om in contact te komen met Hemels Waarheid voor deze tijd van crisis. Ziet u waarom de Generale Conferentie nu niet meer de stem van God is voor het volk (General Conference Bulletin, 34th session, Vol. 4, Extra No. 1, April 3, 1901, p. 25, Cols. 1,2) dan het Sanhedrin voor de Joden in de tijd van Christus? {JL7: 7.2}

Wij pleiten met u broeders om op te houden met het luisteren naar de valse vrede en veiligheidsroep van misleidende mannen die hun geloof in valse kerkgroei hebben. Luister liever naar wat Christus zegt aan de Laodiceanen. Geloof hem omwille van Zijn Woord en ontkom omwille van uw leven. Zalf uw ogen met de Hemel-aangeboden zalf dat uw ogen open mogen blijven en op deze manier uw naam geschreven mag zijn in Zijn boek de levens in plaats van het in de boeken van mensen te hebben die nu de boekarchieven alleen gebruiken als een middel om geld in te zamelen om zichzelf, om de Waarheid te bevechten en Gods volk onwetend Er van te laten en tegelijkertijd doen geloven dat zij Hemels hoogste kerk autoriteit (gezag) zijn. Nee, deze stad (kerk) is niet hun caldron en zij zijn niet het vlees daarvan. Ezech. 11:3,11. Inspiratie verklaart verder: {JL7: 8.1}

“Zij die hebben vertrouwd in intelligentie, aanleg(begaafdheid) en talent zullen dan niet staan aan het hoofd van het voetvolk. Zij hebben geen gelijke tred gehouden met het licht. Zij die ontrouw blijken te zijn zullen dan niet belast worden met de kudde. In het laatste plechtige werk zullen weinig grote mannen van naam betrokken zijn. Zij zijn verwaand(zelfgenoegzaam) onafhankelijk van God, en Hij kan hen niet gebruiken. De Heer heeft getrouwe dienstknechten, die in de beproeving en zifting naar voren zullen komen….”Getuigenissen deel 5, blz. 70(TM vol 5 p.80). Wat!

8

Gelijke tred houden met Licht door vol te houden dat je geen behoefte hebt aan meer? {JL7: 8.2}

“De klasse die zich niet bedroefd voelt over hun eigen geestelijk verval, nog treuren over de zonden van anderen, zullen het zegel van God niet ontvangen. De Heer beveelt Zijn boodschappers, de mannen met slachtwapens in hun handen: ‘Trek achter hem aan door de stad en slaat neer. Ontziet niet en hebt geen deernis. Doodt grijsaards en jongelingen, zowel jonge meisjes en kleine kinderen, en vrouwen maar niemand die het teken draagt moet gij aanraken; en begin bij mijn heiligdom. Toen begonnen zij bij de oude mannen {grijsaards} die zich vóór het huis bevonden.’” –Getuigenissen deel V blz. 173.“Testimonies,”Vol 5. P. 211. Hier ziet u wat het zegel van God werkelijk is. {JL7: 9.1}

Verzet u tegen de gruwelen en neem nu uw standpunt met deze herleving en hervorming (“Testimonies,”Vol. 9, p. 126), geroepen door de Ware Getuige voor de Laodiceanen (“Testimonies, “Vol 3, pp. 252,253), Lees (“Testimonies, “Vol 3, pp. 266,267); Ezechiël 9. Laat Hij u nu onthullen(ver)openbaren zodat u ziet(om te zien). {JL7: 9.2}

Beschouw nu oprecht het Hemels schouwspel van de boodschap voor vandaag, van haar afgevaardigden(woordvoerders) van hun hemel-gestuurde bestuurders. Kijk dan naar uw onbeduidende ververvalsing. Ouderlingen, u ziet nu dat dit geen spel is, maar Hemels eigen eis u in de schoot gelegd om nu uw keus te maken aangaande wie u wil dienen. Indien de Heer God is, dien Hem dan, maar indien Baal, dien hem dan. {JL7: 9.3}

9

Met de meeste hoogachting uw vriend en broeder om altijd te staan voor Waarheid en rechtvaardigheid ofschoon de meerderheid ons in de steek laat, om helden voor God te zijn—“een wonderteken” Zach. 3:8 {JL7: 10.1}

V.H. Jezreel, H.B.
(Directeur van de Z.D.A. Leken Beweging)
5 G 70 (5 Test. 80

10

>