fbpx

Jizreël Brief 4

Geliefde Sabbatvierder, Gods herdachtte Heilige:

Omdat het uur zo beveelt(voorschrijft), groeten wij u nu met uw Hemels-geboren titel in plaats van met uw aardse naam. U zult blij zijn te weten dat een groep van veldwerkers van ons nog steeds in uw buurt is met plannen om ieder lid van onze Zevende dags Adventisten Gemeente te interviewen. Wij posten u daarom deze voorloper omdat wij begrijpen dat u een Z.D.A. vol van toewijding bent, in goede en normale achting, hongerend en dorstend naar Waarheid en rechtvaardigheid met welke het Koninkrijk van God te bespoedigen. Hebt u onze andere 3 brieven die naar u gezonden zijn ontvangen? {JL4: 1.1}

Als bevoegde vertegenwoordigers van de Lekenbeweging, zijn wij in staat(bij machte) al uw vragen te beantwoorden, zoals hoe en wanneer de beweging ontstaan is, waar het voor staat, wat het doet, etc.. Vervolgens willen we ook de voorspellingen ervan aan u voorleggen zoals het gevonden wordt in de Bijbel en de Geest der Profetie en hoe het tot ons kwam zodat u beter uitgerust (toegerust) bent om zo veel als mogelijk anderen te helpen. Aangezien de activiteiten van de beweging in profetie nu zo duidelijk als de dag zijn, en zo fris als de dauw van de ochtend, in zicht gebracht door Goddelijke openbaring door de Schriften die hiervoor voor ons allen alleen maar verborgenheden(mysteries) waren, in het bijzonder de geschriften van de zogenoemde kleine profeten, zal u daarom des te meer alles erover willen weten. U bent zich ervan bewust, weten wij zeker, dat zelfs het gezond verstand leert dat deze profeten van de Bijbel er niet daar zijn ter versiering maar eerder vanwege hun heel belangrijke boodschappen voor de laatste dagen “voedsel op zijn tijd”(Math.: 24:45), bedoeld(bedacht) om ontzegeld te worden en tot onze aandacht gebracht te worden op het aangegeven moment(tijdstip). Gods Eigen bevel is nu:

1

“ Hoort de roede en Wie ze besteld heeft.” Micha 6:9 {JL4: 1.2}

“ Gij dan, weid Uw volk, met Uw staf, de kudde Uwer erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van Carmel,” Micha 7:14. {JL4: 2.1}

“ Zie op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uw heilige feesten(vierdagen) o Juda, betaal uw geloften; want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan, hij is gans uitgeroeid.” Nahum 1:15 {JL4: 2.2}

“Waak op, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion, trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad, want in u zal voortaan geen onbesnedene noch onreine meer komen.” Jes. 52:1 {JL4: 2.3}

Om deze reden zijn wij verheugd en bereid u van dienst te zijn door onder uw aandacht onze God-gegeven werk voor deze tijd te brengen en door haar zegeningen met u te delen. Wij, verzekeren u bovendien dat er geen fanatisme en geen misleidende en dubbelzinnige uitspraken met betrekking tot wat we hier te zeggen hebben. Alleen zuivere feiten en onaanvechtbare(onbetwistbare) onbedorven geopenbaarde Bijbelse Waarheid, en dat is alles. {JL4: 2.4}

U zult dan zeker de mogelijkheden kennen die de uwe zijn, ook de mogelijkheden van Gods werk op aarde die nu spoedig gaat eindigen, en van Christus’ ophanden zijnde komst om de kostbare oogst van de aarde te vergaren(verzamelen). {JL4: 2.5}

Wij zullen hier wagen om u te vertellen over enkele punten die God nu heeft verschaft om Zijn werk snel af te ronden en om in gerechtigheid af te bouwen. Hij heeft ons bewapend met al de nodige Hemel-geboren geloofsbrieven en bijstand en voorraden zodat met uitzondering van de hel-bestemde woede van de Duivel, ofschoon buitengewoon beperkt, er niets in onze weg is die enige belemmering of het succes van deze beweging beperkt. Hier volgen enkele van de hulpmiddelen die zoals u zult zien

2

werkelijk uniek zijn voor deze speciale tijd en nooit eerder gratis verstrekt zijn zoals nu: {JL4: 2.6}

Iedereen die tracht te doen wat hij of zij dan ook kan doen, hetzij weinig of veel, deeltijd of voltijd, wordt nu voorzien van gratis literatuur in onbeperkte hoeveelheid, met gratis vervoer, of de reis een mijl of duizend mijl lang is, en wat voor onkosten men mag tegenkomen door zichzelf bezig te houden met het grote en fantastisch werk wordt allemaal betaald door deze Lekenbeweging. {JL4: 3.1}

Waarom is de oproep tot actie zo ernstig? Omdat Inspiratie onvoorwaardelijk openbaart dat de tijd van het Oordeel van de Doden aan het afsluiten is en de tijd van het Oordeel van de Levenden gaat beginnen. En aangezien er een speciale boodschap was voor het Oordeel aangaande de Doden, is het nog belangrijker dat er een speciale boodschap aangaande het Oordeel voor de Levenden moet zijn, waarvan de aankondiging al hier is. De Geest der Profetie spreekt van de boodschap in de volgende woorden: “Ik zag engelen heen en weer snellen in de hemel, zag hen nederdalen naar de aarde, en wederom opstijgen naar de hemel, voorbereidselen makende voor het plaats hebben van de ene of andere belangrijke gebeurtenis. Toen zak ik een andere machtige engel, die last kreeg om naar de aarde te dalen, en zijn stem te voegen bij die van de derde engel, en kracht en nadruk aan diens boodschap bij te zetten….Deze boodschap schijnt een toevoeging aan de derde boodschap te zijn en er mede samen te gaan, gelijk het middernachtelijk geroep samenging met de boodschap van de tweede engel in het jaar 1844….” —Eerste Geschriften,  p. 331-332—Early Writings, p. 277. {JL4: 3.2}

“…Het werk van God in deze aarde,” vervolgt Inspiratie, kan nooit voltooid zijn totdat de mannen en vrouwen waar uit onze kerklidmaatschap bestaat in actie komen om het werk te doen, en hun inspanningen verenigen met dat van die predikanten en kerkambtenaren(dienaren).”—Gospel Workers,  p. 352. {JL4: 3.3}

U begint uw werk van huis uit en breid dat verder uit zo ver als u dat wil. U kunt of parttime of full time werken in onze Zevende

3

dags Adventisten gemeenschappen. Ook geestelijke studenten krijgen nu ook een complete gratis opleiding, volkomen overeenstemming met het volgende Goddelijke bevel: {JL4: 3.4}

“Ons Congres verwacht van de scholen geschoolde en goed opgeleide arbeiders, en zij zou de scholen een zeer hartelijke en wijze(intelligente) ondersteuning moeten geven. Het is licht is duidelijk gegeven dat degenen die dienen op onze scholen, het woord van God onderwijzen, de Schriften verklaren, de studenten opleiden in de dingen van God, ondersteund moeten worden door de tienden gelden (niet door lesgeld). Deze instructie was lang geleden gegeven, en is de laatste tijd keer op keer herhaald.”—Testimonies for the Church, Vol. 6, p, 215. Geestelijke studenten moeten nu niet hun lesgeld of toelatingsgeld betalen. {JL4: 4.1}

Nu wordt onze Zevende-dags Adventisten leuze, “Iedere Zevende-dags Adventist een missionaris en iedere missionaris een predikant,” een realiteit en neemt dagelijks toe in sterkte(kracht). Dit vindt daadwerkelijk wereldwijd nu plaats in het Adventisme. Wij zijn er zeker van dat u zo een God-gegeven mogelijkheid niet wil missen. Nu is het Schriftwoord vervult: “O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt komt, koop en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk.” Jes. 55:1. Nu gebied de Here: “zie op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uw vierdagen, o Juda, betaal uw geloften; want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan, hij is gans uitgeroeid.” Nahum 1:15. Wend uw ogen af van alle anderen is het gebod, ziet u. {JL4: 4.2}

Aangezien iedere noodzaak in relatie tot(verband met)(met betrekking tot)dit werk “van de laatste dag”, met inbegrip van (waaronder)plannen nu gratis verstrekt wordt aan iedere gezonde (valide) en bereidwillige werker, is er niets dat u mogelijke kan weerhouden om eraan mee te doen. Alles wat er van u vereist wordt, is uw energie, talent, en het vaardigheid zoals God die aan u gegeven heeft. Het is een echt voorrecht om

4

voor de Heer te werken, voor Zijn Koninkrijk en voor Zijn volk, als ook voor onze eigen eeuwig tehuis. {JL4: 4.3}

Het organiseren van het werk door ons in uw buurt en in dit gedeelte van de Staat zal gauw eindigen. Het is, daarom belangrijk dat u direct contact met ons opneemt door een aan uw zelf geadresseerde kaart aan ons te verzenden of door te bellen om een afspraak te maken om u te ontmoeten bij u thuis op een voor u geschikt tijdstip, om vertrouwelijk het licht en de plannen van dit hemel-geboren “herleving en hervorming” waarover Zuster White een visioen gegeven was en waarover ze uitgebreid geschreven heeft in Testimonies, Vol. 9,  p. 126. Lees het, u zou niet willen missen wat ze daar geschreven heeft. {JL4: 5.1}

Vul nu de bijgesloten kaart in en post het vandaag, maar pas op uw schreden en verwacht de Duivel te ontmoeten, indien hij zelfs niet voor de tijd daar is reeds met u gesproken heeft, want zo gebied de Geest van God: “Wij hoeven nooit te verwachten dat, wanneer de Heer licht heet voor Zijn volk, Satan rustig blijft toezien zonder enige moeite te doen om te voorkomen dat zij het zullen ontvangen.”—Getuigenissen, Dl. 5, p. 592.—Testimonies, Vol. 5, p.728.  Onthoudt echter, dat Satan niet bij u met horens en hoeven zal verschijnen, maar als een engel des lichts, en als een vriend, en als een dienaar van God, zelfs door zich te beijveren om als het mogelijk was Christus’ eigen karakteristieke eigenschappen na te doen. {JL4: 5.2}

Er is daarom in niets veiligheid dan in het Woord van God Zelf, persoonlijk tot u sprekend, niet door een medium, “Geliefden,” adviseert Inspiratie, “geloof niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.” (1 Joh. 4:1) de waarheid achterna gaand, want als er geen waarheid is, kan er geen bedrog(leugen) zijn. {JL4: 5.3}

Dan, instrueert de Geest van God: {JL4: 5.4}

“Kostbaar licht zal schijnen vanuit het woord, van God, en laat niemand het wagen voor te schrijven wat

5

wel of niet aan het volk voorgehouden zal worden in de boodschappen van verlichting die Hij (God) zal zenden, waardoor de Geest van God tot zwijgen wordt gebracht. Niemand, hoe belangrijk zijn positie ook mag zijn, heeft het recht om het volk het licht te onthouden. Wanneer een boodschap in de naam van God tot Zijn volk komt, mag niemand zich verontschuldigen om zich te onderwerpen aan een onderzoek van haar eisen. Niemand kan het zich veroorloven zich terug te trekken in een houding van onverschilligheid en zelfvertrouwen, en zeggen: ‘Ik weet wat waarheid is, ik ben tevreden met mijn toestand. Ik heb mijn grenzen bepaald en ik zal niet van mijn standpunt afwijken, wat er ook mag komen. Ik zal niet naar de boodschap van deze boodschapper luisteren; want ik weet dat het géén waarheid kan zijn.’ Het is vanwege het volgen van deze koers dat de populaire kerken in gedeeltelijke duisternis werden achtergelaten, en dat is de reden waarom de boodschap van de hemel hen nog niet bereikt heeft.”—Testimonies on Sabbath School work,  p. 65. {JL4: 5.5}

Maar waakt u voor het verwerpen wat waarheid is. Het grote gevaar met onze mens is geweest dat zij zich van mensen afhankelijk maken en vlees tot zijn arm stelt. Zij die niet de gewoonte hebben gehad om de Bijbel voor zichzelf te onderzoeken, of bewijs af te wegen, hebben vertrouwen in de gezaghebbende mannen en erkennen de beslissingen die zij nemen; en daarom zullen velen de werkelijke boodschappen verwerpen die God naar Zijn volk stuurt, als deze gezaghebbende mannen ze niet aannemen.”—Testimonies to Ministers, pp. 106, 107. {JL4: 6.1}

Laat geen enkel vrede-en-veiligheid, aan-niets-gebrek-hebbende schreeuwer u in verlegenheid en verwarring brengen. Wees een held voor God door niets te doen dan wat Inspiratie zegt. {JL4: 6.2}

Vergeet niet de kaart direct te verzenden. {JL4: 6.3}

Met zeer vriendelijke groeten,

V.H. Jezreel, H.B.

(Directeur van de Z.D.A. Leken Beweging) 5 G 70 {5 T 80}

6

 

>