fbpx

WELKOM BIJ GADSDA

De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie

Postbus 23738, Waco, TX 76702

Bel ons: 254-855-9539

E-mail ons: info@gadsda.com

ONS DOEL

P

rovisorisch(tijdelijk) zijnde zowel in opbouw als ook in naam, bestaat de Davidian Zevende-dags Adventistische Associatie alleen om een goddelijk toegewezen werk binnen het Zevende-dags Adventistische kerkgenootschap te voltooien, waarin het daarom ook strikt zijn activiteiten bepaalt. Naar mate haar werk daarin tot een afsluiting komt, en de “dienstknechten van onze God”(Openb. 7:3) verzegeld zijn, zal haar naam veranderd worden(Jes 56:5; 62:2 ;65:15) en haar doel en haar werk alles-omvattend zijn tot het evengelie (Matt 17:11; Handelingen 3:21; Jes 61:4-7). Dan zullen haar Grondregels en Bijregels, zoals ze hieringeordend zijn, volledig werkzaam worden.

Het doel van deze Associatie is om onder Gods volk die reformatie voort te brengen waartoe opgeroepen wordt in The Testimonies for the Church, Vol. 9{De Getuigenissen voor de Gemeente, Deel 9}, blz. 126, als een noodzakelijk vereiste beweging voor het luiden van de “Oproep van het Elfde Uur” ( Matt. 20 :6,7) van “het eeuwigdurende evangelie….. naar elke natie , en geslacht , en taal en volk”. Openb. 14:6. Door deze oproep, de Luide Roep van de drie engelen-boodschap, zal het “het volk van de heiligen des Allerhoogsten”(Dan 7:27) bijeenvergaderen, in het koninkrijk “dat in der eeuwigheid niet zal venietigd worden…..maar….zal al die koninkrijken in stukken breken en verteren” Dan. 2:44. Aldus zal het inluiden de regering van Christus als Heer der heren en Koning der koningen over geheel de aarde voor eeuwig.

ONZE NAAM

De naam: Davidiaanse, afleidend van de naam van de koning van het Oude Israel, komt aan deze Associatie toe uit hoofde van haar volgende aspecten : Ten eerste, is het toegewijd aan het werk van het aankondigen en tot stand brengen van de restauratie {het herstel} ( zoals voorzegd in Hosea 1:11; 3:5) van Davids Koninkrijk in antitype, de troon waarop Christus, “de zoon van David,”zal zitten. Ten tweede,stelt het zichzelf voor als te zijn de eerste van de eerste vruchten van de levenden , de voorhoede van tussen de hedendaagse afstammelingen van die Joden die deel uitmaakten van de Vroegere (Eerste ) Christelijke Kerk. Met het verrijzen van deze voorhoede en haar leger, de eerste vruchten, uit welke 12.000 zijn uitverkoren uit elk der twaalf stammen van Jakob, “de 144.000”(Openb. 14:1; 7:2-8) welke staan op de berg Sion met het Lam (Openb. 14:1; 7:2-8), vangt de regering aan van de antitypische David.

De naam Zevende-dags Adventist, welke deze Associatie erft van de moeder organisatie, is tijdelijk (Jes. 62:2) en alleen voor de duur van haar werk binnen de moeder organisatie.

11th Hour Trumpeter Logo with Transparent Background
>